Західний науковий центр НАН України та МОН України

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Західний науковий центр
Інститут соціогуманітарних проблем людини

ВІСНИК
Соціогуманітарні проблеми людини
№ 1, 2005


Редакційна колегія

В. Андрущенко, Т. Батенко, А. Бокотей, І. Варзар, М. Варій, С. Вовканич, М. Герцик, О. Гринів, М. Голубець, С. Давимука, В. Денисенко, М. Долішній, Б. Зіменковський, Я. Ісаєвич, М. Кашуба, В. Козявкін, А. Колодій, А. Колодний, А. Конверський, І. Курас, В. Лисий, С. Максименко, М. Мальський, Б. Мар’єнко, В. Мельник (відповідальний редактор), М. Михальченко, В. Москалець, Л. Орбан, С. Павлюк, А. Пашук, Л. Рижак (відповідальний секретар), М. Савчин, В. Скотний, Н. Черниш, О. Шаблій

Editorial Board

V. Andrushchenko, T. Batenko, A. Bokotey, I. Varzar, M. Variy, S. Vovkanych, M. Hertsyk, O. Hryniv, M. Holubets’, S. Davymuka, V. Denysenko, M. Dolishniy, B. Zimenkovs’ky, Ya. Isayevych, M. Kashuba, V. Kozyavkin, A. Kolodiy, A. Kolodny, A. Konvers’ky, I. Kuras, V. Lysyj, S. Maksymenko, M. Mal’sky, B. Mar’yenko, V. Mel’nyk (editor-in-chief), M. Mykhal’chenko, V. Moskalets’, L. Orban, S. Pavlyuk, A. Pashuk, L. Ryzhak (executive secretary), M. Savchyn, V. Skotny, N. Chernysh, O. Shabliy.


Адреса редакції: вул. Матейка, 4, Львів 79000;
Тел.: +38 (0322) 79-70-86;
E-mail: zncnan@mail.lviv.ua


Рекомендовано до друку бюро Західного наукового центру НАН України та МОН України
(Протокол № 8 від 20. 12. 2004 р.)

Літературний редактор: Н. Дудко

Редактор (англійських анотацій): О. Висоцька

Комп’ютерний макет: Р. Краєвський

Опубліковані матеріали відображають погляд авторів, який може відрізнятися від позиції редколегії Вісника

Підп.до друку 18.01.2005. Формат 70 х 108 / 16.

Папір оф. № 1. Гарнітура Arial. Друк

Ум.-друк.арк. 12,2. Обл.-від.арк. 13,5.

Замовлення № 314. Наклад 300 екз.

© Інститут соціогуманітарних проблем людини

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74