Західний науковий центр НАН України та МОН України

Аналітичні огляди, наукові повідомлення

Діяльність наукових установ західного регіону України по реалізації науково-технічної та інноваційної політики

Батюк І.Г., Батюк А.Є.

Утвердження України як високотехнологічної держави вимагає вирішення багатьох проблем, а саме: налагодження випуску високоякісної продукції; входження держави у світогосподарські зв’язки як рівноправного партнера; подолання кризових явищ (в т.ч. енергетичної кризи, забруднення навколишнього середовища тощо); досягнення високих темпів економічного зростання зводиться до необхідності активізації процесів впровадження новітніх технологій у всіх сферах господарювання.

Новими формами організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в західному регіоні України є створення новаційних центрів, технопарків, науково-технологічних парків, інкубатор-центрів та ін.

Так, на підставі науково-практичного доробку щодо формування регіональної системи розвитку і поширення сільськогосподарських знань та інформації, накопиченого у Львівському державному аграрному університеті, було створено Новаційний центр, основною метою діяльності якого є забезпечення ефективного зв’язку сільськогосподарської науки та освіти з виробництвом, сприяння реалізації завдань державної аграрної політики у галузі соціально-економічного та культурного розвитку села та сільського господарства західного регіону України, покращення умов праці та життєвого рівня працівників, охорони навколишнього середовища.

Поставлена мета досягається активною діяльністю центру за напрямами:

– технологічно-новаційному (забезпечення зв’язків сільськогосподар­ських виробників з освітніми та науково-дослідними закладами, сорто- та машиновипробувальними стан­ціями, експериментальними станціями, науково-дослідними лабораторіями тощо з впровадження досягнень науки у виробництво; узагальнення досвіду застосування нових технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції у регіоні; опрацювання і поширення результатів досліджень, проведених на дослідних полях університету, технікумів, сортовипробувальних станцій, модельних господарств та ферм тощо);

– інформаційно-консультаційному (надання різноманітних консультацій стосовно нових сортів культур, поколінь засобів захисту рослин, добрив, технологій; надання консультацій фермерам та фахівцям і керівникам сільськогосподарських підприємств щодо розробки стратегічних та бізнес- планів розвитку підприємницької діяльності; збір та поширення сучасної маркетингової інформації тощо);

– навчальному (організація семінарів, конференцій, днів поля тощо, які стосуються прогресивних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; проведення розширених та короткотермінових навчань фермерів, власників особистих підсобних господарств; організація короткострокових тренінгів з підприємництва для фермерів; керівництво навчанням фермерів та власників особистих підсобних господарств; розробка навчальних програм та кваліфікаційних завдань; проведення демонстрацій застосування нових засобів механізації та автоматизації виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, організація виставок наукових розробок науковців університету тощо).

Досвід роботи Новаційного Центру Львівського державного аграрного університету підтверджує важливе значення такого підрозділу для розвитку аграрного сектора регіону. За ініціативою Центру започатковані постійно діючі семінари для фермерів та власників особистих підсобних господарств, керівників приватних агроформувань та реформованих господарств у районах Львівської області: Жовківському, Золочівському, Яворівському, Перемишлянському, Городоцькому, Буському, Радехівському та інших (загальна кількість слухачів більше 400 осіб) (дані із звіту за 2002 р.). Семінари для усіх категорій проводяться згідно спеціально розроблених навчальних програм, спрямованих на розвиток підприємницьких навичок мешканців села, ознайомлення їх з механізмами підвищення ефективності використання виробничих ресурсів, сприяння розвитку виробництва, використання нових технологій в рослинництві, тваринництві та переробці продукції. Ефективно здійснюється розробка проектів соціально-економічного розвитку приватних агроформувань та сільських територій (у Жовківському, Золочівському, Перемишлянському, Буському районах). Видається серія книг із вирощування продукції рослинництва "Бібліотека агронома". Фахівці університету забезпечують проведення аналізу ґрунтів, розрахунок необхідної кількості добрив, обґрунтування економічно доцільної спеціалізації господарства, формування динамічних сівозмін, розробку і впровадження створених в університеті технологій вирощування культур, годівлі тварин і птиці, рекомендації щодо комплектування машинно-тракторного парку, підтримання його роботоздатності та відновлення ресурсу машин, рекомендації щодо формування кооперативів, розробку бізнес-планів, рекомендації щодо ведення обліку господарств, стратегічних планів розвитку господарств та сільських територій, оцінка якості та сертифікація продукції та багато інших послуг.

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу створено "Нафтогазовий науково-технологічний парк", основним завданням якого є організація пошуку, доопрацювання, виробництва і прискореного впровадження нових наукомістких, конкурентноспроможних, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій і технічних засобів пошуку, видобування, транспорту, зберігання та переробки нафти і газу.

Світовий досвід вчить, що рушійною силою в досягненні високого добробуту суспільства й розвою держави є постійна й багатогалузева інноваційна діяльність, організована на державному рівні. Спеціалісти високої кваліфікації, які володіють ґрунтовними знаннями, за допомогою новітніх технологій можуть забезпечити реальне і стабільне зростання національної економіки. Задача полягає у розробленні механізмів трансферу інноваційного продукту у виробництво, стратеґічному плануванні й реалізації проґрам, скерованих на вирішення актуальних проблем. І тому, на підставі інновацій вчених Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок та завдяки тривалій діловій співпраці з ВАТ "Реактив" і Львівським центром науково-технічної та економічної інформації опрацьована "Модель створення науково-технолоґічного парку окремих ветпрепаратів" (Модель створення НТПОВП).

Для просування на ринок і реалізації нових дослідних зразків науково-технічної продукції, нових технологічних процесів та наукових результатів, захищених охоронними документами на об’єкти промислової власності в Національному університеті " Львівська політехніка" створено Технологічний парк. При Технопарку працює Інкубатор-Центр, що постійно надає послуги в сфері підприємництва різним групам малого бізнесу, підприємцям, викладачам, науковцям та студентам Університету, допомагає консультаціями щодо створення та розвитку малих підприємств, в розробці бізнес-планів та сприяє у налагодженні контактів з можливими партнерами.

При Луцькому державному технічному університеті відкрито Волинський регіональний інформаційний центр з енергозбереження, як філію державного підприємства "Координаційний інформаційний центр Національної інформаційної мережі з енергозбереження", завданням якого є реалізація державної політики з енергозбереження в регіоні. Центр одержав ліцензію на проведення енергетичних обстежень закладів бюджетної сфери, та на проведення проектних робіт. Ведуться роботи по створенню курсів перепідготовки спеціалістів ланки управління для промислових підприємств і установ бюджетної сфери.

Для поліпшення наукових досліджень та планування і координації робіт у галузі електромагнітних вимірювань та вивчення надтонких ефектів у навколоземному середовищі Львівським центром Інституту космічних досліджень НАН та НКА України в Антарктиді створено цільову Міжгалузеву лабораторію електромагнітного моніторингу Антарктики НАН України та Українського антарктичного центру Міністерства освіти й науки України.

В Українському державному лісотехнічному університеті найбільш ефективною формою організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є "ланцюг" у виді: технічна кафедра => кафедральна науково-дослідна лабораторія => держбюджетна науково-дослідна група => наукова школа => галузева науково-дослідна лабораторія => дільниця з випуску партій науково-технічної продукції => мала інноваційна підприємницька форма. У 2003 році на виконання заходів щодо підтримки розвитку малих інноваційних підприємницьких форм, затверджених ухвалою Вченої ради університету, кафедрами і науковими установами продовжувалось відпрацювання та прив’язка цих нових форм до умов ринкового середовища. Прикладами таких нових форм можна назвати:

– Інноваційний бізнес-центр для забезпечення інноваційної діяльності в малих інноваційних підприємницьких організаційних формах (МПФ);

– МПФ з екотуризму в зоні Українського "Розточчя";

– МПФ з вирощування посадкового матеріалу деревних рослин цільового призначення на базі державного ботанічного саду;

– МПФ з мікроклонування високопродуктивних сортів деревних рослин;

– МПФ з використання недеревної продукції лісу (ароматичні палички, рослинно-сольові добавки, рослинні спеції тощо);

– МПФ з оцінки якості деревини та деревинних матеріалів на відповідність НТД;

– МПФ з вирощування посадкового матеріалу декоративних форм деревних рослин;

– МПФ з створення, відновлення, поточного утримання захисних насаджень вздовж транспортних магістралей;

– МПФ з розробки проектів озеленення і благоустрою міст, населених пунктів, територій промислових підприємств, установ і організацій;

– МПФ з вдосконалення, розробки та проектування комплексної механізації лісозаготівельних та лісоскладських робіт;

– та ін.

Тернопільською академією народного господарства спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним університетом "Львівська політехніка", Львівським банківським інститутом НБУ, створений і функціонує науково-навчальний комплекс "Економосвіта", основними напрямками діяльності якого є: підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; науково-дослідна робота; проведення спільних науково-практичних конференцій, постійно діючих семінарів, круглих столів з актуальних проблем економіки; видавнича діяльність; міжнародне науково-навчальне співробітництво.

В умовах недостатнього державного фінансування, перехід на шлях активізації інвестиційної та інноваційної діяльності потребує якісно нової організації взаємодії поміж усіма учасниками інноваційного процесу, закріплення нових функцій за відповідними органами управління на державному та регіональному рівнях. Відомо, що ефективність інноваційної діяльності перш за все залежить від того, яким чином взаємодіють поміж собою учасники єдиної колективної системи отримання і використання нових знань і технологій: науково-дослідні інститути, вузи, конструкторські бюро, підприємства та інші інноваційні структури, що націлені на виробництво конкурентоспроможної продукції.

Процес доведення науково-технічних ідей, винаходів та розробок до результату, придатного для практичного застосування складний і тривалий, що вимагає не лише великих фінансових інвестицій, але і формування попиту на науково-технічну продукцію. Здійснити всі етапи інноваційного підприємництва, одній установі чи науковцю дуже важко. Саме тому велике значення відіграє інфраструктура інноваційного підприємництва. Вона поєднує організації, вчених та бізнес структури, які займаються конкретним видом інноваційною підприємництва.

І власне для створення передумов для швидкого та ефективного впровадження новинок в усіх сферах діяльності, забезпечення структурно-технічної перебудови як на рівні окремих галузей, так і науки в цілому, виникає потреба вивчати науковий потенціал України в цілому та регіону зокрема. Тобто, важливим кроком до реалізації інноваційного шляху розвитку повинна стати "інвентаризація" інтелектуального потенціалу.

Отже, одним із напрямків підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу регіону є створена в Західному науковому центрі НАН і МОН України система паспортизації ("інвентаризації") наукових організацій, що дозволяє не тільки швидко і якісно отримувати потрібну інформацію про стан науково-технічного потенціалу, а і містить в собі базу даних інноваційних пропозицій наукових установ регіону (каталог інноваційних пропозицій), яка є елементом інноваційного менеджменту, тобто дає можливість забезпечення співробітництва підприємств з науково-дослідними і учбовими закладами, спеціальної інфраструктури, баз даних з інноваційних проектів, стимулювання виробництва підприємствами продукції на експорт, високотехнологічної інноваційної продукції, запровадження ресурсозберігаючих технологій, відновлювальних джерел енергії. Інформаційна база даних науково-технічних розробок використовується для залучення інвесторів, застосування в структурах малого бізнесу, забезпечення матеріальної зацікавленості наукових закладів.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74