Західний науковий центр НАН України і МОН України

Аналітичні огляди, наукові повідомлення

Підсумки науково-виробничої діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів західного регіону України

Дуцяк І.С., Батюк І.Г., Батюк А.Є.

Західний регіон України має значний науково-технічний потенціал, що складається з 193 науково-дослідницьких інститутів і об’єднань різного профілю, університетів і інших навчальних і наукових установ зі значною науково-дослідницькою сферою. Практично кожне промислове підприємство має в розпорядженні науково-дослідний сектор чи лабораторію. Західний науковий центр, що об¢єднує науковців семи областей: Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької, виконує роль основної організуючої і координуючої ланки регіональної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в західних областях України і здатний вирішувати питання, пов'язані із науковим забезпеченням соціально-економічних перетворень в регіоні. На сьогоднішній день регіон займає 5 місце в масштабі країни з точки зору кількості докторів наук, 3 місце по кількості кандидатів наук і четверте місце по кількості наукових установ. У Львівській області за попередній рік виконано 1,4 тис. науково-дослідних робіт, що становило 3,4 % робіт цього типу в масштабі країни, а витрати на наукову та науково-дослідну діяльність закладів регіону становили 4 % в Україні загалом.

В науково-дослідному секторі на кінець 2003 року працювало 13,87 тис. осіб. В структурі працівників науково-дослідного сектору переважають працівники, що безпосередньо займаються дослідженнями, і в минулому році становили 62,1 %. Найбільша кількість працівників науково-дослідного сектору зайнята в установах, що займаються дослідженнями в технічній сфері (36,9 %), установах багатогалузевого профілю (22,4 %) фізично-математичних (13,9 %) і сільськогосподарських – 6,7 %. Структура витрат на науково-дослідну діяльність у минулому році виглядала наступним чином: 41,9 % – науково-технічні роботи, 26,6 % – прикладні дослідження, 20,8 % – базові дослідження, 10,7 % – науково-технічні послуги. Проте, необхідно зауважити, що протягом 1995-2002 років спостерігаються позитивні зміни в структурі витрат: збільшується частка науково-технічних послуг та прикладних досліджень за рахунок фундаментальних досліджень. Структура науково-дослідних робіт виглядала наступним чином: 14 % – нові продукти та техніка, 15 % – нові технології, 10 % методи та теорія. Наведені цифри вказують на те, що наукова діяльність вчених, науково-технічних працівників академічних установ, вищих навчальних закладів і галузевих науково-дослідних інститутів західного регіону України була скерована на теоретичне, технологічне та матеріально-технічне забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень, на спрямування досліджень зі створення новітніх технологій та конкурентоспроможних розробок, техніки і матеріалів, впровадження їх у народне господарство України, в першу чергу західного регіону.

Так, протягом звітного року працівники Інституту термоелектрики НАН та МОН України продовжували послідовно проводити роботу по впровадженню своїх наукових розробок, які є конкурентоспроможними і користуються попитом на світовому ринку. Впроваджено 14 розробок. Найбільш значними розробками можна вважати такі: · розроблено та виготовлено автономний термоелектричний генератор потужністю 2,5 Вт, який знайде широке практичне застосування для живлення побутової електронної апаратури та засобів мобільного зв’язку у місцях де відсутнє централізоване електропостачання і є альтернативою хімічним джерелам електроенергії; · розроблений термоелектричний генератор, що використовує тепло відпрацьованих газів автомобіля, дозволяє використати його для одерження корисної електроенергії; · створено ряд термоелектричних модулів охолодження для продукції побутового та спеціального призначення, що за надійністю та стійкістю до механічних навантажень перевищують відомі аналоги.

Інститут електронної фізики НАН України є провідною установою в галузі вивчення проблем фізики електронних і атомних зіткнень. По дослідженню явищ та процесів, що виникають в оболонках атомів й іонів при зіткненні з ними електронів, він займає передові позиції як в Україні, так в країнах СНД і світі. В Україні інститут є також провідним у галузі фізики лазерів на парах металів та хімічних сполук, у фізиці фотоядерних реакцій в області гігантського дипольного резонансу, в розробці фізичних основ радіаційних випробувань матеріалів та приладів. Розроблено і впроваджено в ІЕФ НАН України технологію вирощування монокристалів без контакту фронту кристалізації зі стінками контейнера, для яких густина у розплаві менша, ніж у твердій фазі. Перевага даного методу полягає в тому, що суттєво зменшується концентрація домішок матеріалу контейнера та мікро- і макродислокаций. Розроблено і використано технологію легування монокристалів тетраборату літію елементами Mn, Cu, Ag, а також рідкоземельними елементами. Наукова значимість такої технології полягає в тому, що вона дає змогу покращити дозиметричні характеристики цього монокристалу. Розроблено та застосовано технологію одержання монокристалів тетраборату літію з відхиленнями від стехіометрії, що відкриває можливість їх вирощування з наперед заданими властивостями.

Для реалізації задачі класифікації та розпізнавання зображень в рамках виконання Державної науково-технічної програми "Образний комп¢ютер" науковцями Державного науково-дослідного Інституту інформаційної інфраструктури Держкомзв¢язку та інформатизації України і НАНУ розроблено структуру нейронної мережі, що базується на новій парадигмі – функціонал на множині табличних функцій. Розроблено методику та реалізовано програмні засоби для розпізнавання та класифікації зображень. Продемонстровано ефективність застосування розробленої нейромережі для вирішення практичних задач. Запропоновано підхід, який дозволяє підвищити роздільну здатність існуючих систем вводу зображень, що базується на застосуванні технології програмно-керованих растрів. Запропоновано та реалізовано у макеті метод апаратного підвищення роздільної здатності засобів вводу зображень на базі електронно-променевої приймаючої трубки. Розроблено інтегрований підхід до побудови інтелектуальної системи вводу та обробки зображень, який охоплює апаратні, алгоритмічні і програмні засоби та забезпечує підвищення роздільної здатності та чутливості систем; базові апаратно-програмні компоненти систем, на основі яких можна створити широкий спектр систем вводу зображень різної фізичної природи; нові паралельні алгоритми та НВІС-структури для апаратної реалізації нейроалгоритмів, які забезпечують високу швидкодію та ефективність використання обладнання; адаптивний алгоритм чисельної реалізації задачі на основі принципу оцінки структурного стану динамічної системи за допомогою введення функції переключення; програмно реалізовано запропоновані алгоритми нелінійної фільтрації, відтворення та підвищення роздільної здатності зорових образів різноманітної природи походження, складності та структури в режимі реального часу.

До найбільш вагомих результатів фундаментальних досліджень матеріалів з шаруватою кристалічною структурою та вузькозонних напівпровідників Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України можна віднести: запропоновано і теоретично досліджено для двовимірних напівпровідників та квантових ям новий механізм ефекту Хола (топологічний ефект Хола, індукований фазою Беррі) та для експериментальної реалізації нового ефекту запропоновано штучну наноструктуру, що складається з гратки металевих нанодротів і двовимірного електронного газу; досліджений і теоретично змодельований механізм гігантського від’ємного магнетоопору в германійових тонкоплівкових терморезисторах при ультранизьких температурах; обчислено властивості електронного газу напівпровідників в структурах з магнітною граткою, створеною нанодротами; розвинуто теорію і моделювання росту напівпровідникових матеріалів в умовах мікрогравітації; розвинута теорія спінових хвиль у топологічно нетривіальних магнітних дисках (магнітні напівпровідники та метали); теоретично досліджений механізм магнітного перемикання електричним струмом в металічних і напівпровідникових магнітних нанодротах; досліджений ефект великого магнетоопору в ультратонких магнітних нанодротах з доменними стінками в межах теорії одновимірного електронного газу з кулонівською взаємодією; досліджено аномальний ефект Хола в кристалах Sn1-x-yMnxEuyTe i Sn1-x-yMnxEryTe; розроблена технологія отримування нанорозмірних напівпровідникових структур на основі А4В6 в процесі гетероепітаксіального росту з парової фази в термо-динамічно рівноважних умовах на промисловому вакуумному обладнанні; вперше вирощені і вивчені методом атомно-силової спектроскопії квантові точки (нуль-мірні наноутворення) PbTe на підкладці BaF2 з молекулярного потоку (метод гарячої стінки) завдяки різниці періодів кристалічних граток плівки і підкладки. Це дозволило для створення нанорозмірних об’єктів на основі напівпровідникових сполук скористатися дешевою технологією замість установок молекулярно-променевої епітаксії, що коштують 1 млн. доларів США; вперше запропоновано використання тонких плівок біологічних об’єктів природного походження: прополісу і терпентину як базових матеріалів для створення фоточутливих структур; розроблено нові катодні матеріали для джерел струму з літієвим анодом на основі CuBiSeS,та ін.

У 2003 р. Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України надіслано 41 аналітичну та доповідну записку, наукових доповідей, методичних рекомендацій та методик, впроваджено 22 розробки, найважливіші серед яких:

– Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика: досвід ЄС та його адаптація до умов України" (Львів, 2-3 жовтня 2003 р.), що надіслані в Кабінет Міністрів України та прийнято розпорядження Прем’єр-міністра України №71613 від 11.12.2003 р. щодо практичної реалізації пропозицій, вироблених учасниками конференції;

– Пропозиції до проекту Концепції молодіжної політики Львівської області;

– Наукова доповідь "Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіону"

- Методичні рекомендації та макети форм соціального паспорту території

– Програма розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській області на 2003-2007 рр., яка затверджена рішенням Львівської обласної ради № 113 від 7 березня 2003 р.

При виконанні науково-дослідних тем в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України отримано ряд фундаментальних результатів в галузі математики, математичного моделювання, механіки деформівного твердого тіла. Інститут є провідною установою західного регіону України з найважливіших досліджень в галузі математики, механіки та математичного моделювання. Він займає передові позиції з розробки методів побудови теоретичних моделей механіки деформівного твердого тіла з урахуванням нерівноважних процесів тепло- і масопереносу, фазових і хімічних перетворень, поверхневих та електрохімічних явищ, реальної структури матеріалів, і створення на цій базі математичних основ оптимізації технологічних процесів та конструкцій. У зв'язку з цим, Інститут надалі особливу увагу приділятиме розвитку наукових досліджень в рамках пріоритетного напряму "Математичні методи і проблеми механіки матеріальних многовидів". У 2003 р. за цикл робіт "Створення математичних моделей і теоретичні дослідження динамічних процесів у механічних системах" чл.-кор. НАН України Г.С.Кіт у складі авторського колективу відзначений премією НАН України ім.М.О.Лаврентьєва. За цикл робіт "Функціональний аналіз: топологічні аспекти та застосування у математичній фізиці та механіці " старший науковий співробітник інституту Р.О.Гринів та професор Т.О.Банах (ЛНУ ім.І.Франка) отримали премію Президента України для молодих вчених. Відповідно до Постанови Президії НАН України №122 від 25.04.03 Інститут було визнано переможцем конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі по Відділенню математики НАН України і присуджено відповідну премію.

Центром математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України у звітному періоді роботи велися в наступних напрямах: В області математичного моделювання: з використанням континуально-термодинамічного підходу сформульовано систему нелінійних рівнянь макроскопічної теорії механотермодифузійних процесів в локально неоднорідних (пористих) багатокомпонентних електропровідних тілах; запропоновано варіаційний підхід та методику побудови рівнянь фізично нелінійної моментної теорії пружності; на основі теорії бінарних систем та узагальнених функцій запропоновано новий підхід до модельного опису дифузії домішкової речовини в двофазному випадково неоднорідному середовищі. В області методів обчислювального експерименту і оптимізації: розроблено методику дослідження впливу температури на хвильові процеси у деформівних твердих тілах із врахуванням ефектів приповерхневої неоднорідності. На прикладі модельних задач вивчено частоти власних коливань тіл простої геометричної конфігурації; побудовано гетерогенні математичні моделі теорії пружності для неоднорідних тіл. Доведено теореми, які обгрунтовують коректність формулювань крайових та варіаційних задач для гетерогенних моделей. В області інформаційних технологій: розвинуто теорію швидких алгоритмів обчислення дискретних ортогональних перетворень. Синтезовано швидкі структурно однорідні алгоритми обчислення косинусних та синусних перетворень другого і третього видів з тангенсними фазовими множниками; Сформульовано комплекс взаємозв’язаних прямих і обернених задач руху газу в багатозв’язних кусково-неоднорідних середовищах та відповідні динамічні гранично-початкові умови. Розв’язано ряд задач управління процесом газовідбору на газосховищах.

Найважливішими досягненнями Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН та НКА України за 2003 рік можна вважати вперше експериментально виявлено ефект впливу акустичних збурень в атмосфері на свистову активність в магнітосфері. Запропонована модель цього ефекту. Відкритий ефект дає можливість створення нового методу діагностики магнітосфери. В межах теми "Супутниковий та наземний моніторинг іоносфери" проведено математичне та фізичне моделювання взаємодії нового діагностичного інструмента – хвильового зонда – з космічною плазмою. Отримано експериментальне підтвердження його працездатності та визначена передавальна функція зонда. В межах формування пріоритетного напряму "GMES-Україна" розробляються моделі відображення "терагенних" ефектів у іоносфері та методики розділення збурень від впливу "зверху" і "знизу". На підставі проведених теоретичних робіт створено експериментальні зразки еталонних манометрів (вторинних еталонів) унікального класу точності 0.002. Проведено дослідно-конструкторську роботу по створенню кінцевих вимикачів рівня цементу, які, за заключенням головних спеціалістів заводу Миколаївцемент, перевершують кращі світові аналоги за рядом параметрів. Завершуються роботи по створенню дослідних зразків сенсорів тиску класу точності 0.01 для застосування в літакобудуванні, ракетній техніці та в галузі обліку і транспортуванні нафтопродуктів та природного газу.

В результаті виконання науково-дослідних робіт в Національному університеті "Львівська політехніка" були створені: моделі і процеси формування багатоспектральних зображень при дистанційному зондуванні за допомогою різних скануючих систем; методи підвищення просторової роздільної здатності зображень та виділення корисної інформації; методи та алгоритми комплексування даних у багатоспектральних системах зондування; принципи побудови та макети інтелектуальних інтерфейсів засобів аналізу діяльності Web-сайта; методи, алгоритми і програмні засоби аналізу та моделювання інтелектуальних Web-систем; стандартизовані методики комерційного обліку тепло-, водо-, газо- та електропостачання із врахуванням кількості та якості наданих послуг; створені сучасні технології проектування, виготовлення та метрологічної повірки єдиного індивідуального лічильника енергоносіїв; математичні моделі фотограмметричних процесів, теоретичні основи сумісного опрацювання аеро- та космічних зображень, методи інтерактивного опрацювання, аерокосмічні рекомендації з актуалізації цифрових моделей об’єктів, референцна модель розподілу густини надр Місяця. Розроблені рекомендації до проектування технологічних процесів і обладнання вібраційної об’ємної обробки, модель процесу та елементи САПР вібромашини об’ємної обробки виробів. Результати наукових досліджень, одержаних вченими Національного університету "Львівська політехніка" знайшли своє відображення у 25 монографіях, словниках, обсягом 409,19 авт.л., та 3249 наукових публікаціях.

В Українському державному лісотехнічному університеті розроблено принципи національної лісової політики України та принципи економічного стимулювання розвитку лісового господарства. Підготовлено проект Закону України "Національна лісова політика", який надісланий у Верховну Раду України та Державний комітет лісового господарства України. Авторським колективом цього завдання також розроблено проект Лісового кодексу України, який надісланий університетом на розгляд Верховній Раді України. Проект визнаний комітетом з екологічної політики як пріоритетний. Найбільш ефективною науково-технічною розробкою університету як і у попередні роки у 2003 році були партії дослідних зразків абразивних інструментів (циліндрів) для калібрування-шліфування повноформатних деревинностружкових плит. Вони поставлялись на контрактній основі (5 контрактів) на суму 48,9 тис. грн. замовникам з Білорусі, України і Росії.

Перелік інноваційних пропозицій Львівського державного аграрного університету: "Розробка проекту зрівноваженого розвитку території сільського регіону", "Вітроенергетична установка з низьким рівнем акустичних шумів", "Землевпорядкування території населених пунктів з складанням планів їх земельно-господарського устрою", "Технології відновлення спрацьованих деталей сільсько­господарських та енергетичних машин", "Автоматизована система виробництва молока при прив’язній технології утримання корів", "Складчаті залізобетонні конструкції для сільськогосподарського будівництва", "Стратегічний план розвитку господарства", "Проект створення та використання пасовищ та сінокосів", "Автоматизоване робоче місце для визначення оптимальних маршрутів щодобового звезення молока від пунктів заготівлі до переробного підприємства", "Пакувальне обладнання для сипучих, рідких і пасторідних продуктів" свідчить про активну роботу науковців установи.

Результати дисертаційних досліджень вчених Тернопільської академії народного господарства знайшли практичне використання у законотворчій діяльності Верховної Ради України, в економіко-аналітичній та прогностичній роботі центральних та місцевих органів виконавчої влади, в управлінській діяльності органів місцевого самоврядування, використані суб’єктами господарювання різних форм власності. Так, практичні висновки та пропозиції дисертаційних досліджень були використані: Комітетами Верховної Ради України: з питань фінансів і банківської діяльності – при доопрацюванні та узгодженні законопроектів "Про строкові фінансові інструменти" та "Про товарну біржу" із Законом України "Про цінні папери та фондову біржу"; з питань державного будівництва та місцевого самоврядування – при побудові механізму управління економічним та соціальним розвитком сільських поселень, при виробленні пропозицій щодо реалізації Концепції державної регіональної політики, загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку малих міст, при вдосконаленні методів роботи органів місцевого самоврядування; Міністерством фінансів – при опрацюванні нормативно-правових актів; Міністерством праці та соціальної політики – при розробці проекту Основних засад соціальної політики держави; Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – при розробці методики оцінки акцій, що не мають визначеної ринкової вартості на ринку цінних паперів; Головним управлінням економіки Тернопільської облдержадміністрації та департаментом економіки Тернопільської міської ради; Державною податковою інспекцією у м.Тернополі; Волинським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Головним управлінням сільського господарства і продовольства Волинської області та іншими органами управління.

Наукові дослідження у Волинському державному університеті імені Лесі Українки у 2003 році велися за багатьма напрямками, зокрема, одержання і дослідження нових речовин і матеріалів електронної, оптоелектронної техніки і нелінійної оптики; вплив зовнішніх факторів, зокрема високоенергетичного випромінювання на фізичні параметри напівпровідникових матеріалів; питання екологічно чистої енергетики, ресурсозберігаючі технології; природні умови і ресурси Волині, їх раціональне використання та охорона; становлення і розвиток української державності; археологічні, джерелознавчі, етнографічні та краєзнавчі питання історії Волині; проблеми нового змісту навчання, нові інформаційні технології навчання тощо.

Розробка технологій і засобів добування та переробки сапропелів Луцького державного технічного університету дала економічний ефект від впровадження дозуючого пристрою в складі біоконверсного комплексу в м. Черкаси, що склав 18 грн./т одержаних біологічно-активних органо-мінеральних добрив.

Застосування результатів науково-дослідної роботи вчених Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в народному господарстві виявилось у наступних розробках:

– Рання профілактика та патогенетичне лікування і профілактика патології серцево-судинної системи при цукровому діабеті, що дала економічний ефект на суму 92,5 тис.грн;

– Спосіб доклінічної діагностики початкових проявів церебро-васкулярної хвороби;

– Діагностичні групи ризику та маркери ефективності лікування анемії вагітних, економічний ефект якого склав 0,61 грн на 1 грн фактичних витрат;

– Методика обстеження фізичної та розумової працездатності, функціонального стану серцево-судинної системи студентів;

– Методи та схеми лікування запальних процесів переднього відтинку ока;

– Метод підвищення адаптивного резерву організму людини із застосуванням функціонального гіпоксичного навантаження з точним дозуванням;

– Метод поетапного і диференційованого застосування в комплексній протитуберкульозній терапії патогенетичних середників;

– Спосіб діагностики персистуючих больового розладу;

– Спосіб інтенсивної терапії ендотоксикозу у дітей з онкологічноми захворюваннями;

– Спосіб лікування виразкової хвороби та хронічного гастродуоденіту, асоційованих із Helicobacter pylori.

За результатами науково-дослідних робіт Буковинською державною медичною академією у 2003 році видано другий номер збірника наукових праць на тему: "Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини", у якому надруковані матеріали 84-ї підсумкової наукової конференції, присвяченої 60-річчю Буковинської державної медичної академії. Серед найбільш ефективних розробок 2003 року академії – наукове обгрунтування умов досягнення контрольних показників громадського здоров’я в Україні та стан системи гемостазу та метаболічні зміни при деяких захворюваннях внутрішніх органів і патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хворих різного віку.

Найважливішими науковими досягненнями вчених Івано-Франківської державної медичної академії у 2003 році, що були представлені до щорічної доповіді Міністра охорони здоров’я України, можна назвати наступні:

1) Спосіб оптимізації лікування артеріальної гіпертензії шляхом корекції ендотеліальної дисфункції в умовах тривалого застосування еналаприлу;

2) Спосіб біомоніторування мутагенного забруднення довкілля на основі трансгенних рослин;

3) Спосіб застосування синглетно-кисневої терапії і активовантх пробіотиків в лікування хворих на лептоспіроз і гельмінтози;

4) Спосіб лікування псоріазу;

5) Застосування валкіон-терапії в лікуванні бронхіальної астми у дітей;

6) Спосіб оптимізації комплексного лікування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС;

7) Спосіб лікування нагноєних редикулярних кіст.

Сумарний економічний ефект від застосування результатів науково-дослідної роботи Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького Міністерства аграрної політики України у народному господарстві за 2003 рік склав 4788,073 тис. грн.

Враховуючи важливість забезпечення України вуглеводною сировиною, науковцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2003 рік розроблені та застосовані у народному господарстві: методика підбору компонентів розчинів ПАР для обробки привибійних зон газових і газоконденсатних свердловин; технологія вилучення сконденсованих вуглеводнів і підвищення газоконденсатовилучення до умов виснажених газоконденсатних покладів; пристрій для оперативного контролю витрати газової фази експлуатаційних нафтогазових свердловин; методика та засоби оцінки стану та прогнозування технічного ресурсу нафтогазопромислового та бурового обладнання; установка для гідравлічного випробовування устьового обладнання на ремонтно-прокатних базах бурових і нафтогазовидобувних підприємств.

Інститутом геології і геохімії горючих копалин в 2003 році створені принципово нові геолого-геофізичні моделі нафтових родовищ візейських відкладів, впроваджується в ГПУ "Львівгазвидобування" науково-практична рекомендація " Обгрунтування ділянок для проведення параметричного буріння і сейсмічних досліджень в межах Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину", вперше досліджено вплив геотермічних параметрів на визначення петрофізичних властивостей порід-колекторів, та ін.

Серед вагомих результатів науково-дослідної роботи Львівського відділення Українського державного геологорозвідувального інституту у 2003 році слід зазначити:

– підготовлено літолого-петрографічну характеристику потенційних порід-колекторів у девонських відкладах Волино-Поділля;

– розроблено біостратиграфічні, літолого-петрографічні та мікрофаціальні критерії для побудови фаціальних моделей верхньоюрських відкладів Передкарпаття;

– запропоновано нову модель геодинамічної еволюції Карпатського регіону від юри до сучасності;

– опрацьована схема комплексної інтерпретації різномасштабних геофізичних досліджень для прогнозу нафтогазоперспективних об’єктів; та ін.

На основі виконаних досліджень Інститутом екології Карпат НАН України передані для використання такі матеріали: рекомендації щодо господарювання в приполонинних смугах рослинності Карпат й способів реконструкції розладнаних смерекових культур і раціонального використання смеречняків Карпат; консультації щодо ведення природоохоронної господарки на територіях НПП "Яворівський", "Шацький", "Сколівські Бескиди", "Подільські Товтри", заповідника "Медобори"; рекомендовано до використання санітарними службами для оцінки чистоти природного середовища цитофізіологічний аналіз токсичності води (з використанням барвника нейтрального червоного), аналіз інтенсивності флуоресценції хлорофілу як індикатор рівня забруднення, кольорова реакція дитизонатів на наявність у клітинах мохів важких металів, а також методи бріомоніторинга забруднення повітря за наявністю спорогонів і забарвленням листків; Державним управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України у Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській обл. передано обґрунтування низки природоохоронних територій різного рангу; рекомендації щодо доповнення списку видів до включення в Червону книгу України; Львівською обласною радою затверджено список видів рослин, що підлягають охороні на території Львівщини, підготований в Інституті.

За результатами досліджень в 2003 році Тернопільським державним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка отримано 3 патенти України на винаходи, а саме:

1. Патент України № 57994А Дослідження впливу зовнішніх фізичних полів на самоорганізацію структур полімеркомпозитних матеріалів.

2. Патент України № 58764А Пристрій керування мікрокліматом в промислових пташниках.

3. Патент України № 60176А Спосіб керування технологічними параметрами турбомеханізмів.

Наукова та науково-технічна діяльність у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка здійснювалась за такими напрямками:

– Наукові основи неперервної освіти та виховання в умовах розбудови української національної школи;

– Проблеми Галичини в контексті Центрально-Східної Європи;

– Проблеми української акцентології;

– Актуальні проблеми контрастивної лінгвістики та порівняльного літературознавство;

– Франкознавство. Творчість письменників української діаспори та зарубіжжя;

– Музична україністика в контексті сучасних європейських культур та освіти;

– Проблеми становлення економічної освіти та розвитку підприємництва у регіоні;

– Теоретичні основи та технологічні процеси отримання низькорозмірних та вузькощілинних напівпровідникових матеріалів;

– Математичні проблеми аналітичних функцій та операторних рівнянь.

Науковими працівниками Львівського банківського інституту Національного банку України розроблена експериментальна система дистанційного навчання на базі стендової версії БАРС-МІЛЕНІУМ.

Вагомими досягненнями в галузі наукової роботи викладацького колективу Національного університету "Острозька академія" була підготовка і видання монографій, підручників, навчально-методичних посібників. Видано два підручники " Нариси історії місцевого самоврядування України" та "Основи охорони праці".

Наукові працівники та провідні спеціалісти 11 наукових та 10 функціональних відділів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України активно працюють над реалізацією пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою створення репертуару української книги кінця XVIII – першої половини XX ст. та української періодики XIX-XX ст.; наукового розкриття рукописних, мистецьких, книжкових фондів; вивчення історії української книги і видавничої справи та окремих репертуарів західноукраїнських видавництв; підготовки персоналій українських культурних діячів.

Основу наукових досліджень Інституту народознавства НАН України у 2003 р. складали проблеми традиційної і сучасної культури українців, в тому числі – етнографічних груп українців Карпат та Прикарпаття. Мистецтвознавці Інституту продовжували вивчати проблеми історичного вкладу українців у загальносвітову культуру, реалії професійного мистецтва в культурних взаємозв’язках, питання генезису, історії та теорії народного декоративного та ужиткового мистецтва. В Інституті йшла робота над висвітленням ряду недосліджених явищ професійного мистецтва та маловідомих фактів в українському мистецтвознавстві, зокрема, малярська творчість Т.Г.Шевченка в контексті загальноєвропейської культури, мистецькі здобутки скульпторів-авангардистів, а також монументальне мистецтво середньовіччя. За результатами попередніх досліджень у 2003 році підготовлено праці про церковний художній метал в Україні XIV-XX ст., українську народну інтер’єну тканину, народну кераміку, сакральне мистецтво, ілюстрований довідник "Українське мистецтвознавство" та ін.

В рамках впровадження результатів фітоценотичних досліджень Державного природознавчого музею НАН України розроблено і розміщено в мережі Інтернет 1-ий варіант інформаційно-пошукової системи "Checklist Plantnames of Ukraine", яка містить матеріали про систематику 5800 рослин, включно з бріофітами та інтродуцентами (http: www.lanu.lviv.ua), а також тематичні наукові ВЕБ-сторінки.

Упродовж 2003 року співробітники Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка працювали над укладанням реєстру до енциклопедії І.Франка, писали статті до неї, готували до видання третій і четвертий додаткові томи творів І. Франка, доопрацьовували 2-й додатковий том, том купюр, що доповнює 50-томове Зібрання томів І. Франка, писали статті до "Української літератуаної енциклопедії", франкознавчі монографії, збирали матеріали до біо-бібліографічних словників "Франкознавство 1989-2002 років".

Основні дослідження, що виконувались у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, мають фундаментальний характер (до 80 %). В результаті їх виконання матеріали наукових досліджень часто оформлялися у вигляді охоронних документів. У звітному році кількість поданих заявок на видачу охоронних документів збільшилось до 8, а кількість охоронних документів – 5. Результати наукових досліджень "Самоорганізація в конденсованих фазах на основі сполук АВ" та "Розробка і дослідження седиментаційно стійких тампонажних розчинів з малим вмістом глинистих порід для застосування в будівництві нафтогазових свердловин" впроваджувалися на ВАТ "ЦКБ Ритм" м. Чернівці та на ВАТ "Іванофранківськцемент".

У 2003 році Інститут українознавства ім. І.Крип¢якевича НАН України досяг певних успіхів у науковій та науково-організаційній діяльності, виконував такі теми НДР: 1. Джерела давньої історії України: методика дослідження, публікації, електронні бази даних; 2. Розвиток археології в Західній Україні у XIX-XX ст.; 3.Українська історична та діалектина лексика і лексикографії; 4.Суспільно-політичне і духовне життя в Україні у контексті взаємин з народами Центрально-Східної Європи XIX-XX ст.; 5. Література, культура, національна самосвідомість. Значна частина тем має загальноукраїнський характер, зосереджуються зусилля на тих ділянках українознавства, які найдоцільніше розавивати в західному регіоні України. Завершено формування сторінки інституту в інтернеті, створено сторінку відділу української мови.

В Посланні Президента України до Верховної ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" визначальними пріоритетами має стати реалізація державної політики, що спрямована на структурну перебудову промисловості та розвиток інноваційної моделі економічного зростання, на утвердження України як високотехнологічної держави. І як бачимо із наведених прикладів науковці Західного регіону плідно працюють в цьому напрямку.


Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74