Західний науковий центр НАН України і МОН України

У Західному науковому центрі

Інформація про роботу відділень і наукових секцій
Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2003 році

Відділення історії, філософії і філології

У складі відділення історії, філософії і філології працюють наукові секції:

– історії і філософії (академік НАН України Ісаєвич Я.Д.)

– літературознавства і мовознавства (проф. Ільницький М.М.)

У 2003 р. Відділення координувало дослідження з історико-філософських та філологічних проблем установ гуманітарного профілю ЗНЦ НАН та МОН України, вузівських підрозділів та недержавних установ. Координація проводилася шляхом виконання спільних наукових проектів, проведенням наукових конференцій, семінарів, в т. Ч. Міжнародних, публікації результатів науково-дослідної роботи, підготовки кадрів та їх стажування.

Як головна установа у сфері гуманітарних досліджень ЗНЦ Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича провів значну роботу щодо вивчення польсько-українських взаємин в роки Другої світової війни, зокрема трагічних подій 1943 р. На Волині. З цієї проблеми 20-23 травня 2003 р. У Луцьку спільно з Волинським університетом проведено міжнародну наукову конференцію "Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки". Опубліковано низку робіт, присвячених цим подіям, зокрема книгу "Волинь і Холмщина 1938-1949: українсько-польське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади" під редакцією Я.Ісаєвича, праці Я.Царука "Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район". (Вступна стаття Я.Ісаєвича), Юрія Макара "Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття: Історико-політична проблематика", Юрія Сливки "Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки". Доповнює ці публікації завершальний третій том збірника документів та матеріалів "Депортації. Західні землі України кінця 30-х–початку 50-х років", в якому надруковані спогади депортованих з кінця 1944 до липня 1946 р. Українців.

8–9 листопада 2003 р. В Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.09.2003 р. № 1198 та Доручення Кабінету Міністрів України, відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 750-річчю коронації князя Данила Романовича і 700-річчю утворення Галицької митрополії. У ній взяло участь понад 35 науковців. На конференції були присутні доповідачі із більшості провідних міжнародних осередків, що займаються вивченням історії та культури Галицько-Волинської держави: Санкт-Петербург (Росія), Печ (Угорщина), Вюрцбург (Німеччина), Торунь, Люблін, Холм, Більськ (Польща). Також були представлені основні українські центри, що досліджують історію Держави Романовичів: Київ, Луцьк, Івано-Франківськ, Дрогобич та інші.

Робота конференції висвітлювалася в пресі (газ. "Високий замок", "Поступ") та передачах телебачення (УТ-2, 12-й канал, канал 1+1). Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику "Княжа доба", який планується перетворити у періодичне видання з історії та культури княжої доби. До конференції підготовлена і найближчим часом буде опублікована книга І.Паславського "Коронація Данила Романовича в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ ст.". Конференція показала зростання зацікавлення дослідників проблематикою Держави Романовичів. Стає очевидним, що значні результати під час наукових досліджень даної теми можна отримати тільки на основі міждисциплінарних студій із вичерпним залученням всього наявного фонду джерел. Доцільно було б періодично (наприклад, що два-три роки), проводити конференції, присвячені Галицько-Волинській державі. Можливо наступну доцільно провести у 2006 р. З нагоди 750-річчя Львова.

Добрим прикладом широкої співпраці наукових та освітніх установ стали чергові "Шашкевичівські читання–2003", проведені з участю дослідників Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича і Інституту народознавства НАН України, Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка, низки громадських та освітніх установ, які відбулися поетапно у Львові, Бродах та Городенці на Івано-Франківщині 6-9 листопада 2003 р.

Важливою подією стала також Всеукраїнська наукова конференція "Голод 1932-1933 рр. В Україні: уроки історії", проведена 28-29 травня 2003 р. При співпраці МОН України, Львівської обласної ради народних депутатів, Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету ім.І.Франка та Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Літературознавці Інституту українознавства та Львівського національного університету провели 14-15 травня 2003 р. Міжнародну наукову конференцію "Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?". Її учасниками були дослідники з Польщі (Ряшів, Щецін) та України (Львів, Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та інші).

Мовознавці інституту провели черговий 7-й міжнародний семінар "Актуальні проблеми української діалектології", присвячений школам, постатям та проблемам української діалектології. Започатковано серійний збірник "Діалектологічні студії" (в 2003 р. Випущено два випуски), в якому публікують свої дослідження діалектологи України та сусідніх держав. Надруковано 4-й випуск збірника "Українська історична та діалектна лексика", присвячений 100-річчю від дня народження відомого українського мовознавця і лексикографа Лукії Гумецької.

Відрадно, що у вузах західного регіону України налагоджено публікацію наукових вісників, історико-краєзнавчих збірників, збірників статей соціогуманітарного профілю. В останні два роки до вже існуючих видань наукових праць у вузах західного регіону України долучився Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка (опубліковано в 2002-2003рр. Два випуски "Наукових записок").

В останні роки, коли значно піднісся рівень наукових досліджень в університетах та на гуманітарних кафедрах інших вищих навчальних закладів, особливо важливими стають функції Інституту українознавства як координатора наукових розробок та ініціатора спільних програм, в яких оптимально поєднувалася б регіональна та загальноукраїнська тематика.

Важливу роль у підготовці спеціалістів-істориків для наукових та освітніх закладів України відіграє спеціалізована Вчена рада для захисту докторських і кандидатських дисертацій, яку очолює академік НАН України Я.Ісаєвич. Впродовж 2003 р. На цій раді захищено 13 дисертацій, в т.ч. 4 докторські. Серед захищених науковці Одеського, Львівського, Волинського, Ужгородського університетів, Академії ветеринарної медицини, Тернопільського педагогічного університету, Національного заповідника "Чернігів стародавній" та інші.

Керівник відділення історії, філософії й філології ЗНЦ НАН України і МОН України, академік НАН України Ісаєвич Я.Д.

Відділення народознавства

Відділення здійснювало дослідження в галузях етнології, мистецтвознавства, фольклористики та музейництва, забезпечуючи вивчення недостатньо досліджених проблем традиційної і сучасної культури українців, народного і професійного мистецтва, історичного вкладу українців в загальну світову культуру тощо.

Важливе місце в наукові діяльності відділення займала карпатознавча проблематика, до якої залучено крім науковців Інституту народознавства провідних спеціалістів з Інституту археології, Інституту українознавства НАН України, Львівського, Ужгородського та Одеського національних університетів, Тернопільського держпедуніверситету та інших навчальних закладів і музеїв західних областей України. Напрацювання науковців у дослідженні традиційної культури українців за попередні роки, досвід у створенні навчальних посібників з етнографії і декоративно-прикладного мистецтва були використані при формуванні програми з українського народознавства в сучасній національній школі, яку запроваджено Міністерством науки і освіти України.

В 2003 році було продовжено підготовку кваліфікованих кадрів для закладів МОН України. На підставі договорів про творчу співпрацю з Дрогобицьким педуніверситетом, Львівською академією мистецтв навчалися аспіранти, викладачі та студенти вузів проходили наукове стажування та виробничу практику.

За звітний період Інститут народознавства, як провідна установа відділення, виступив співорганізатором науково-практичних конференцій разом з Львівською академією мистецтв, Національним університетом "Львівська політехніка", Львівською академією дизайну. Проводились наукові семінари для молодих вчених "Зустрічі". Впродовж 2003 року науковці взяли участь у багатьох конференціях, семінарах, засіданнях "Круглих столів" тощо. Було виголошено 120 доповідей, серед яких – 50 доповідей на міжнародних, 31 доповідь на всеукраїнських та 39 доповідей на регіональних конференціях.

Відділення народознавства продовжувало розгортати наукові контакти з академічними установами країн, що входять до Карпатського регіону, які започатковані у попередні роки прямими угодами про співпрацю. Також була продовжена робота над українсько-американським науковим проектом, приуроченим до 20-ї річниці Чорнобильської катострофи, темою якого є культурна спадщина Полісся та України в цілому. З американської сторони залучено ряд вищих навчальних закладів на чолі з Університетом ім. Роджера Вільямса. Проект передбачає реалізацію серії заходів в Україні, США та Канаді у 2006 році.

Важливою була участь секції у проведені зустрічей вітчизняних та зарубіжних вчених із різноманітною аудиторією, на яких активно обговорювались питання сучасної політики.

Керівник відділення народознавства ЗНЦ НАН України і МОН України, член-кореспондент НАН України С.П.Павлюк

Відділення фізико-математичних наук

У складі відділення фізико-математичних наук працюють наукові секції:

– математики і математичного моделювання (член-кор. НАН України Кіт Г.С.)

– інформатики (член-кор. НАН України Грицик В.В.)

– фізики (член-кор. НАН України Стасюк І.В.)

Наукова секція математики і математичного моделювання.

Базовою установою секції є Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Інститутом разом з іншими установами Західного наукового центру в поточному році проведено ряд міжнародних наукових конференцій.

26-29 травня 2003 року проходила в м.Львові VI Міжнародна наукова конференція "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур", присвячена 75-річчю від дня народження академіка АН України Я. С. Підстригача та 25-річчю заснованого ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. Організаторами конференції були Західний науковий центр НАН та МОН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України; Львівський національний університет ім. Івана Франка та Українське товариство механіки руйнування матеріалів. Програмний комітет конференції очолювали член-кореспондент НАН України Г.С. Кіт, академіки НАН України В.В. Панасюк і І.В. Скрипник.

Відкриття конференції відбулося 27 травня в актовому залі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Під­стри­гача НАН України. Із вступним словом до учасників конференції звер­нувся співголова програмного комітету радник при дирекції ІППММ НАН України Г.С. Кіт. Співголова програмного комітету директор Фізико-механічного інсти­туту ім. Г. В. Карпенка НАН України, В. В. Панасюк виго­лосив доповідь "Я.С. Підстригач – вчений, орга­ні­затор науки, педагог і громадський діяч". Директор ІППММ НАН України Р. М. Кушнір виступив з доповіддю "Історія і сьогодення Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України".

З вітаннями до учасників конференції звернулися: заступник академіка-секретаря Відділення математики НАН України ака­демік НАН України І..О. Луковський, заступник академіка-секретаря Відділення механіки НАН України академік НАН України В. Т. Грінченко та голова Франківської район­ної держадміністрації м. Львова В. М. Дзера. Акаде­мік І. О. Луковський зачитав привітання колективу ІППММ НАН України від Президента НАН України академіка Бориса Євгеновича Патона, у якому говориться:

Шановні колеги, друзі!

Прийміть щирі привітання з нагоди 75-річчя від дня народження видатного вченого і організатора науки, талановитого педагога, академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 25-річчя заснованого ним славнозвісного інституту!

Все життя Ярослава Степановича – яскравий взірець вірного служіння Вітчизні. Йому були притаманні широта і багатогранність наукових інтересів. Своїми працями він збагатив вітчизняну і світову науку.

Створений Ярославом Степановичем колектив інституту, який сьогодні по праву носить його ім’я, широковідомий визначними досягненнями та міжнародним авторитетом виконаних досліджень.

Бажаю всім творчої наснаги та нових успіхів і досягнень у пізнанні таємниць Всесвіту.

Президент НАН України академік НАН України Б. Є. Патон

Вчений секретар конференції В.С. Попович навів дані про учасників конференції. Вченими Білорусі (Мінськ, Гомель), Вірменії (Єреван, Гюмрі), Німеччини (Геттінген, Хемніц), Польщі (Вар­шава, Краків, Лодзь, Бидгощ, Кошалін, Ополє, Ченстохова), Росії (Москва, Санкт-Петербург, Перм, Подольськ, Коряжма Архангельської обл.), Швеції (Ге­те­борг) та України (Донецьк, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Івано-Фран­ківськ, Київ, Кам’янець-Подільський, Кіровоград, Львів, Одеса, Рів­не, Севасто­поль, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці) подано на конференцію 268 до­повідей. Вони присвячені в основному проблемам побудови математичних моделей ме­ханіки неоднорідних деформівних твердих тіл, розробці нових і вдо­с­коналенню існуючих математичних методів механіки неоднорідних тіл, тіл з тріщинами та тонкими включеннями, динаміки неоднорідних середовищ, опти­мізації техноло­гічних процесів і проектування конструкцій, а також сучасним математичним проблемам, що при цьому виникають. У кожну з окреслених проб­лем вніс чималий доробок видатний вчений-механік академік АН України Ярослав Степанович Підстригач, якому 25 травня 2003 року виповни­лось би 75 років.

Детальний огляд життєвого шляху Я. С. Підстригача та його наукової творчості дали у своїх виступах Г. С. Кіт, В. В. Панасюк і Р. М. Кушнір. Характеризуючи видатну позицію, яку посів Я. С. Підстригач у світовій науці, було зазначено, що з його іменем пов’язані розробки в галузі термомеханіки, не­рів­новажної термодинаміки, механотермоди­фузії, взаємодії матеріальних сере­довищ з електромагнітними полями, гідроакустики, поверхневих явищ, зокрема меха­ніки тіл з покриттями, які успішно розвиваються у створе­ному ним Інсти­туті прикладних проб­лем механіки і математики НАН України та інших науко­вих цент­рах.

Основні фундаментальні роботи академіка НАН України Я. С. Підстригача з вивчення термомеханічного стану тонких пружних пластин і оболонок, ма­те­матичного моделювання теплообміну тіл при неідеальному тепловому та ме­ха­нічному контакті, застосування методів механіки суцільних середовищ і не­рівноважної термодинаміки до вивчення взаємодії деформації з процесами різ­ної фізичної природи, дослідження збурення фізико-механічного стану твердих тіл в околі кон­центраторів наведено в книзі: Підстригач Я. С. Вибрані праці. – Київ: Наук. Думка, 1995. – 460 с.

На пленарних засіданнях, якими керували Г.С. Кіт і В.В. Па­на­сюк, були заслухані такі доповіді:

– Ярослав Бурак, Василь Кондрат (ЦММ ІППММ НАН України, Львів), "Багатоконтинуумний підхід в математичному моделюванні механо­електро­­маг­нітних процесів у пористих насичених тілах";

– Віктор Грінченко, Володимир Маципура (Інститут гідромеханіки НАН України, Національний технічний університет України, Київ), "Особливості розповсюдження хвиль у фізично та геометрично неод­норід­них хвилеводах";

– Григорій Кіт, Ростислав Мартиняк (ІППММ НАН України, Львів), "Термомеханічна поведінка структур з теплопровідними тріщинами";

– Ю. Няшин, В. Кирюхин, В. Лохов (Пермский ГТУ, Россия), "О моде­ли­ро­вании и управлении напряжениями и деформациями с помощью собственных деформаций";

– Victor Pidstrygach (Mathematisches Inst., Georg-August-Universitat Got­tin­gen, Gottingen, Germany), "Nonlinear gauged sigma-model in dimension 4";

– Олександр Гачкевич (ІППММ НАН України, Львів, Україна), Зигмунт Касперський (Інститут математики, фізики та хімії Політехніки Опольської, Ополє, Польща), Роман Мусій, Михайло Солодяк, Ростислав Терлецький (ІППММ НАН України, Львів, Україна), "Проблеми математичного моделювання в термомеханіці електропровідних тіл за умов дії електромагнітних полів";

– Alexander Linkov (Institute for Problems of Mechanical Engineering, St.-Pe­ter­sburg, Russia), "The complex variable hypersingular BIE of thermo­elasticity for plane inhomogeneous bodies with cracks and cavities";

– Volodymyr Makarov (Institute of Mathematics of NASU, Kiev), Natalia Ros­sokhata (T. Shevchenko Nat. University, Kiev), B. Bandyrskii (Nat. Uni­versi­ty "L’viv. Polytechnika"), "Eigenvalue trans­mission problem model­ling vibra­tions of composite shanks";

– Іван Луковський (Інститут математики НАН України, Київ), "Математичні проб­ле­ми нелінійної динаміки твердих тіл з рідинними вантажами".

Після закінчення пленарних засідань учасники конференції поклали квіти на мо­гилу академіка Я. С. Підстригача на Личаківському цвинтарі м. Львова, а також могили професорів П. С. Казімірського, Ю. М. Коляна та В. Я. Скоробогатька, які своєю працею в ІППММ НАН України внесли значний вклад в його становлення і розвиток.

28 і 29 травня у Львівському національному університеті ім. Івана Франка проходила робота шести секцій: 1) Моделі механіки неоднорідних деформівних твердих тіл; 2) Математичні методи механіки неоднорідних тіл; 3) Математичні методи механіки тіл з тріщинами та тонкими включеннями; 4) Математичні методи динаміки неоднорідних середовищ; 5) Оптимізація технологічних процесів і проектування елементів конструкцій; 6) Сучасні проблеми математики.

Після завер­шен­ня секційних засідань відбулася підсумкова дискусія і закриття конференції. У своїх виступах ке­рівники пленарних і секційних засідань та учасники конференції (Я. Й. Бурак, М. М. Николишин, В. В. Михаськів, О. Р. Гачкевич, Б. Й. Пташ­ник, Ю. І. Няшин, М. М. Власов, О. М. Ліньков, Г. С. Кіт, Р. М. Кушнір, Г. Т. Су­лим, В. С. Попович) відзначили високий організаційний рівень підготовки і проведення конференції, який дав змогу залучити до її роботи відомих вчених провідних шкіл і наукових осередків України та інших країн з математичних проблем механіки неоднорідних структур.

Опубліковано збірник 268 наукових доповідей обсягом 564 сторінки.

Прийнято рішення провести наступну VII Міжнародну науко­ву конференцію з математичних проблем механіки неоднорідних структур у 2007 році, поклавши обов’язок здійснювати у період до наступної конференції координаційну діяльність у цьому науковому напрямі на ІППММ ім. Я. С. Під­стригача та Львівський національний університет ім. Івана Франка.

З 18 по 23 вересня 2003 року у Луцьку та Львові працював П’ятий українсько-польський науковий симпозіум "Актуальні задачі механіки неод­норідних структур", організований Львівським національним універ­ситетом ім. Івана Франка, Луцьким державним технічним університетом та Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України за сприяння Українського товариства з механіки руйнування. Головували на ньому відомі фахівці з питань механіки структурно неодно­рідних деформівних твердих тіл і рідких середовищ проф. Г. Сулим (голова), проф. В. Божидарник (заступник голови), проф. С. Матисяк (заступник голови), академік НАН Укра­ї­ни В. Панасюк, академік НАН України В. Грінченко, член-кореспондент НАН України Г. Кіт, член-кореспондент НАН України О. Андрейків, проф. М. Воз­няк, д-р фіз.-мат. наук Р. Кушнір, проф. В. Шваб’юк (члени організаційного та програмного комітету).

У роботі симпозіуму взяло участь 97 науковців та аспірантів навчальних та наукових осередків України та Польщі: Львівського національного універси­тету ім. Івана Франка, Національного університету "Львівська політехніка", Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, Інституту при­кладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Інституту гідромеханіки НАН України, Національного космічного агентства України, Українського державного лісотехнічного університету, Української академії друкарства, Київського національного університету ім. Тараса Шев­чен­ка, Дніпропетровського національного університету, Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, Луцького державного технічного університету, Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, Варшав­ського університету, Варшавського технологічного університету, Технічної ака­демії в Бидгощі, Технічного університету в Кєльцах, Технічного універси­тету в Лодзі, Технічного університету в Ополє, Технічного університету в Ченстохові, Варшавського сільськогосподарського університету, Бялостоцького політех­ніч­ного інституту, Щецінського технічного університету.

Упродовж 4 робочих днів відбулось 7 сесій, на яких було заслухано 67 доповідей, які стосувалися проблем математичного моделювання взаємозв’я­заних фізико-механічних полів у неоднорідних тілах і структурах, побудови та розвинення методів механіки неоднорідних структур, дослідження напру­же­но-деформованого стану в кусково-однорідних тілах і композитах, вивчен­ня закономірностей розподілу концентрації напружень у тілах з тонкими неод­но­рідностями, геомеханіки, явищ контактної взаємодії тощо. Було звернуто ува­гу на потребу поглиблення досліджень в галузі теорії тріщин і механіки руйну­ван­ня для забезпечення тривалої безпечної експлуатації матеріалоємких об’єктів.

Учасники симпозіуму мали змогу ознайомитися з мате­ріальною базою, науковою і навчальною діяльністю Луцького державного технічного універ­си­тету та кафедри механіки Львівського національного університету ім.Івана Франка, відвідати пам’ятні міс­ця Львова та Володимира-Волинського. Наступну конференцію заплановано провести у вересні 2005 року на базі Варшавського сільськогосподарського університету.

9-12 вересня 2003 р. У м. Івано-Франківську відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція "Нелінійні проблеми аналізу", організована Прикарпатським університетом ім. Василя Стефаника, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Національним університетом "Львівська політехніка", Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича.

На конференцію було подано 13 пленарних та 101 секційних доповідей науковців із 11 міст України та із-за кордону. Тематика доповідей була розбита за науковими напрямками, за якими працювали такі секції: 1) рівняння з частинними похідними; 2) звичайні диференціальні рівняння; 3) апроксимація функцій та методи функціонального аналізу; 4) наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь та їх застосування.

У збірнику тез конференції опубліковано 124 тез доповідей, представлених 169 авторами з України, Польщі, Росії, Білорусі. Учасниками конференції були 3 члени-кореспонденти НАН України, 22 доктори і понад 60 кандидатів наук.

З 4 по 9 серпня 2003 року в м. Львові відбулася IV Міжнародна алгебраїчна конференція, організована Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка та Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. На конференції відбулося 6 пленарних засідань, на яких зроблено 25 доповідей, і працювало 5 секцій: 1) теорія зображень і лінійна алгебра; 2) теорія груп; 3) кільця і модулі; 4) алгебраїчна геометрія, теорія чисел і топологічна алгебра; 5) алгебраїчні системи, теорія модулей і прикладна алгебра.

В конференції взяли участь понад 150 учасників із 21 країни, зокрема зарубіжні країни – 17 (Польща, Іран, Німеччина, Угорщина, Китай, Бразилія, США, Іспанія, Хорватія, Данія, Чехія, Австрія, Англія, Ізраїль, Канада, Франція, Швеція), країни СНД – 5 (Україна, Білорусія, Росія, Молдова, Азербайджан). Українські вчені були зі Львова, Києва, Одеси, Ужгорода, Луганська, Сум, Вінниці, Донецька, Сімферополя, Запоріжжя. Опубліковано тези доповідей англійською мовою на 256 сторінках.

22-24 вересня 2003 року відбувся VII Міжнародний семінар "Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2003)". Він був організований ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України спільно з Тбіліським державним університетом, при активній участі Західно-Українського та Грузинського осередків міжнародного науково-технічного товариства Інституту інженерів електриків та електронщиків (IEEE).

В програмний комітет надійшло 48 доповідей з Англії, Грузії, Німеччини, Китаю, Лівану, Польщі, Росії та України. Всі доповіді, згідно з представленою тематикою, були розділені по наступних 6 секціях: 1) теоретичні аспекти електродинаміки; 2) поширення електромагнітних хвиль в неоднорідних середовищах; 3) дифракція і числові методи; 4) антени і лінії передачі; 5) випромінювання мобільних антен; 6) акустика і вимірювання полів.

Напередодні конференції був опублікований збірник праць англійською мовою обсягом 232 сторінки. Три доповіді було заслухано на пленарному засіданні, а саме доповідь проф. С.Л.Просвіріна (Радіоастрономічний Інститут НАН України) на тему "Невзаємні поляризаційні ефекти для дифракції плоскими кіральними гратками", проф. В.Ф.Чекуріна (ІППММ НАН України) на тему "Обернені задачі акустичної томографії", а також доповідь проф. Б.З.Кацеленбаума (ІРЕ РАН, Росія) "Високочастотна електродинаміка – досягнення за останні 50 років". В рамках секційних засідань було виголошено 28 доповідей.

З 22 по 31 липня 2003 року в с.Козева Львівської області проходила Перша літня школа з топологічної алгебри та функціонального аналізу, організована Львівським національним університетом ім. Івана Франка та Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. З лекціями виступили професори Т.О.Банах, М.М.Зарічний, доценти І.Й.Гуран, Т.М.Радул (ЛНУ ім. Івана Франка), проф. В.М.Кадець (Харківський національний університете), професори І.В.Протасов, В.І.Сущанський (Київський національний університет ім. Т.Шевченка), проф. В.К.Маслюченко (Чернівецький національний університет ім. О.Кобилянської), проф. М.Л.Горбачук (Інститут математики НАН України), проф. О.В.Лопушанський, ст.н.с. А.В.Загороднюк (ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України). Було присутніх 48 слухачів. Відбулися також секційні засідання, семінари, лекції на вільну тему. Опубліковані короткі тези 38 учасників.

13 листопада 2003 року відбулося святкування 50-річчя механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. На урочистому засіданні Вченої ради з доповідями виступили декан факультету доц. Я.Притула "Історія розвитку математики у Львівському університеті", проф.М.Зарічний "Сучасні математичні школи у Львівському національному університеті ім. Івана Франка", проф. Г.Сулим "Механіка у Львівському університеті", а на науковій конференції – проф.В.Лянце і доцент Я.Микитюк "Про нестандартний аналіз", проф. Я.Єлейко "Поняття і проблеми фінансової математики", член-кор. НАН України О.Андрейків "Проблеми водневої деградації металів".

Відбулися зустрічі випускників на кафедрах факультету, науково-педагогічний склад яких становить 87 викладачів (74 штатних, 13 сумісників), з них 20 докторів наук і професорів, 58 кандидатів наук і доцентів. На факультеті навчається 640 студентів денної і 81 студент заочної форми навчання, 40 аспірантів.

При Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій за спеціальностями "Механіка деформівного тведого тіла" та "Математичне моделювання і обчислювальні методи". У 2003 році захищено 1 докторську і 8 кандидатських дисертацій.

Інститутом в поточному році опубліковано 4 номери журналу "Математичні методи і фізико-механічні поля", а також перший випуск наукового збірника "Прикладні проблеми механіки і математики".

Керівник наукової секції математики та математичного моделювання ЗНЦ НАН і МОН України член-кореспондент НАН України Г.С.Кіт

Наукова секція інформатики

За 2003 рік Секцією інформатики ЗНЦ проведено ряд робіт з вирішення регіональних проблем.

Фундаментальні та прикладні дослідження були в основному спрямовані на:

– реалізацію і підготовку крупних наукових Програм, Проектів, які мають важливе значення для науки;

– реалізацію важливих Міжнародних Проектів, які фінансувались урядами інших країн, Фондами, тощо;

– реалізацію важливих науково-технічних Проектів, які виконувались на конкурсній основі.

І. Участь у реалізації і підготовці крупних Наукових Програм, Проектів здійснювалася з метою отримання принципово нових фундаментальних знань щодо вивчення складних процесів, отримання принципово нових надвисокопродуктивних засобів відбору, передачі, обробки та збереження інформації. Ці розробки є дуже важливими і були спрямовані на вирішення таких основних проблем Західного регіону:

– розроблення концепції та програми інформатизації регіону;

– інформатизація суспільства та створення регіональної інформаційної інфраструктури;

– інформатизація стратегічних напрямків розвитку регіону;

– інформатизація процесів соціально-економічного розвитку регіону;

– інформатизація пріоритетних галузей економіки регіону;

– інформатизація регіонального фінансово-економічного контролю;

– інформатизація соціальної сфери регіону;

– інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів регіону;

– інформатизація науки, освіти і культури регіону;

– міжнародне співробітництво.

Секція інформатики взяла активну участь у вирішенні цих питань, керуючись відповідними Законами України і Розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів.

ІІ. На вирішення вказаних вище проблем регіону Секцією інформатики в рамках науково-дослідних робіт було розроблено концепцію інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади.

Вагома участь у цій роботі належить наступним установам:

– Державний науково-дослідний інституту інформаційної інфраструктури НАН України та Держкомзв’язку України (головна організація з проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з питань інформатизації і створення регіональної інформаційної інфраструктури);

– Національний університет "Львівська політехніка".

На сьогоднішній час на базі отриманих результатів вже розв’язано ряд фундаментальних наукових проблем, регіональних прикладних проблем, які традиційними підходами розв’язати було неможливо.

ІІІ. Співпраця з Львівською обласною держадміністрацією

В рамках Програми співробітництва між НАН України і Львівською обласною держадміністрацією на період до 2005 року підготовлено ряд пропозицій:

1. Створення приладового комплексу для вивчення координат витоків нафтопроводів

2. Розробка елементів системи інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих державних адміністрацій та органів самоврядування (для впровадження інформаційного забезпечення Львівської облдержадміністрації)

3. Створення Центру з надзвичайних ситуацій: аналіз, оцінка, прогнозування складних природних та фізичних процесів.

Також, в рамках співробітництва підготовлено договір на розробку Регіональної Програми інформатизації Львівської області.

Головною метою інформатизації регіону є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів регіональної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій.

Метою роботи є створення "Програми інформатизації Львівської області", результатом якої стане поглиблення та подальший розвиток інформатизації Львівської області в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України, і як наслідок – створення умов для прискорення ринкової трансформації економіки, ефективного управління суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку регіону.

Реалізація проектів програми забезпечить якісно новий рівень управління, який оцінюватиметься не лише економічними критеріями, а й моральними, етичними та іншими категоріями, підвищенням рівня життя людини.

В рамках договору планується провести аналіз стану інформатизації Львівської області та розробити концепції Програми. Провести аналіз стану телекомунікаційних і технічних засобів з розробкою пропозицій до Програми. Планується здійснити розробку принципів формування Програми та план-графіків реалізації Програми.

IV. У 2003 р. Виконувалися основні науково-дослідні роботи: – Контракт № ОК_2003_8_Центр_ДНДІІІ від 28 березня 2003 р. "Розробити високоефективну систему аналізу, розпізнавання та сприйняття аудіовідеоінформації з високою роздільною здатністю та чутливістю для Образного комп’ютера" (Державна програма "Образний комп’ютер"), та Науково-технічні проекти та господарські договори: Проектна угода з Науково-Технологічним Центром в Україні №1700 "Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та оцінки вуглецевого балансу України"

Підготовлено Проектну Угоду № 1702 з Науково-Технологічним Центром в Україні на виконання науково-технічного проекту "Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини". В рамках конкурсу Науково-Технологічного Центру в Україні підготовлено ряд проектів для передачі на міжнародну експертизу:

– Проект № 2253 "Інформаційна технологія та система для збереження культурних надбань України".

– Проект № 1701 – Розробка та створення нейронних мереж надвисокої продуктивності, ефективності навчання, точності і надійності

– Проект № 1705 – Багатофункціональна асоціативна пам’ять великої ємності, швидкодії, надійності на основі штучних нейромереж

– Проект № 1716 – Розробка нейромережевої системи прогнозування геліотехногенного впливу на здоров’я людини

– Проект № 1717 – Створення інформаційної системи та мультимедійного каталогу "Українська ікона ХІІІ-XVІІІ ст."

– Проект № 2255 – Інформаційна система рекреаційних ресурсів та технологій "Цілющі джерела Карпат"

V. Підготовка кадрів високої кваліфікації у Західному регіоні.

Підготовці кадрів високої кваліфікації у регіоні Секція інформатики приділяла особливу увагу. Відзначимо наступну працю:

1. Проведена вся організаційна та підготовча робота зі створення єдиної кафедри у Західному регіоні ¾ кафедри "Соціологічна інформатика" на факультеті прикладної математики у Національному університеті "Львівська політехніка" для підготовки і випуску спеціалістів інформатики: бакалаврів і магістрів. Базовим інститутом для підготовки цих спеціалістів є ДНДІ ІІ. Вченим і спеціалістами підготовлені важливі Програми спецкурсів, які відображають сучасні напрямки розвитку інформатики у світовій науці, а також мають принципове значення у практичних застосуваннях. Відзначимо деякі з них:

– Захист інформації та основи криптології: теорії, практика, майбутнє.

– Нейромережеві технології і суперком’ютери.

– Основи інформаційно-аналітичних систем.

– Основи комп’ютерних навчань і прийняття рішень у складних ситуаціях.

– Основи мультимедіа систем.

– Стандартизація, сертифікація засобів інформатизації тощо.

У 2003 р. проводились роботи з підготовки кадрів через аспірантуру, докторантуру відповідних установ, а також за прикріпленням до установ на підготовку дисертаційних робіт. Це дозволило підготовити ряд кандидатів та докторів наук з даних спеціальностей у Західному регіоні і тим самим вперше заповнити цю прогалину у підготовці кадрів високої кваліфікації у Західному регіоні. Цьому сприяло і проведення відповідних семінарів, конференцій, тощо.

VI. Науково-організаційна робота

З 6 по 9 жовтня 2003 року в м.Трускавці відбувся Другий Міжнародний Конгрес "Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: Перспективи культурного та економічного розвитку". До участі в ньому залучено науковців та представників відомих в Україні, а також за кордоном науково-дослідних центрів і шкіл.

VII. Видавнича робота

В рамках Секції інформатики ЗНЦ в 2003 р. видавалися такі регулярні науково-технічні журнали та вісники:

Журнал "Інформаційні технології і системи" (Державний НДІ інформаційної інфраструктури);

"Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології" (Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій);

Вісник "Комп’ютерні технології друкарства" (Українська академія друкарства).

Ці видання публікують результати досліджень і оглядові матеріали з таких питань:

– проблеми інформаційної інфраструктури;

– математичне і комп’ютерне моделювання та прогнозування фізичних процесів, природних явищ і складних систем;

– теорія сигналів;

– передача, обробка та зберігання інформації;

– математичне та програмне забезпечення;

– бази даних та експертні системи;

– геоінформаційні системи;

– управління фізичними об’єктами і технічними системами;

– високопаралельні методи та системи обробки даних, розпаралелювання алгоритмів;

– методи і системи відбору та обробки інформації;

– комп’ютерна графіка;

– космічні інформаційні технології і системи;

– інформаційно-вимірювальні системи;

– методи і системи захисту інформації;

– інформаційні технології в медицині, біології і природних системах;

– роботи і системи штучного інтелекту;

– нейронні елементи і мережі;

– інтелектуальні технології обробки, розпізнавання і класифікації складних процесів та образів, обробка зображень;

– інформаційні системи виробничо-технологічного, економічного, медичного та екологічного призначення;

– системи інформаційного забезпечення суспільства.

Важливу роль приділено питанням висвітлення Постанов Верховної Ради, Уряду та Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, Національної академії наук України та інших відомств, що стосуються інформатизації суспільства, реалізації Національної Програми інформатизації. В журналі будуть постійно висвітлюватися світові досягнення в галузі інформаційних технологій і систем, новини з міжнародного життя у цій галузі знань.

Керівник наукової секції інформатики ЗНЦ НАН України, член-кореспондент НАН України Грицик В.В.

Наукова секція фізики

Робота Секції фізики Державного Західного Наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки здійснювалась згідно з її планом. Основними результатами діяльності Секції за звітний період:

За координацією Секції в установах ЗНЦ, видаються

– Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. (В 2003 році вийшло 2 випуски)

– Збірник наукових праць "Теоретична електротехніка" (ЛНУ).

– Вісник Львівського університету. Серія фізична.

– Вісник УжНУ (серія "Фізика").

– Вісник Національного університету "Львівська політехніка. Електроніка".

– Вісник Національного університету "Львівська політехніка. Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки".

– Науковий вісник ВДУ.

– Вісник Тернопільського державного технічного університету, секція: Математика. Фізика.

– Журнал "Condensed Matter Physics", Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Проведено наукові конференції:

– 1-а Міжнародна школа-конференція "Актуальні проблеми фізики напівпровідників" (Дрогобич).

– II Міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем", присвячену 70-річчю від дня народження проф. Ярослава Дутчака (14-16 жовтня 2003 р., ЛНУ).

– Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу з проблем електроніки (8-10 квітня; Національний університет "Львівська політехніка").

– 2-а відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (15-16 травня, Національний університет "Львівська політехніка").

– Міжнародна науково-теоретична конференція молодих вчених "Молодь і проблеми сучасності" (ЧНУ) (секція фізики).

– Робоча нарада-семінар молодих вчених з статистичної фізики і теорії конденсованої речовини, 9-11 травня 2003 р. (ІФКС НАН України).

– Круглий стіл "Інтернет як засіб комунікації в Україні", УАРНЕТ (ІФКС НАН України).

Наукові зібрання:

– Міжнародна конференція "Фізика процесів у середовищах для оптичного запису інформації" (до 100-річчя від дня народження дійсного члена НТШ. Проф. Остапа Стасіва) (16 січня 2003 року, ЛНУ).

– Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "ЕВРИКА-2003" (21-23 травня 2003 р., ЛНУ).

– VII науковий семінар "Різдвяні дискусії" (3-4 січня 2003 р., ЛНУ).

– Літня школа "Квантова інформація" (20-22 червня 2003 р., ЛНУ).

– Конференція, присвячена 50-річчю створення фізичного факультету ЛНУ (7 жовтня 2003 р.).

– Звітна наукова конференція Львівського національного університету за 2002 рік, секція фізичних наук (4-6 лютого 2003 р.).

– Матеріали II Міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня 2003.— Львів, 2003.— 191с.

– Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2003", Львів, 21-23 травня 2003 р.: Збірник тез.— 177с.

– Конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ’2003 (матеріали видані в № 14 Науковому Віснику Ужгородського університету).

– 7-а наукова конференція. Тернопільського державного технічного університету, 22-24 квітня 2003 р. (секція: Фізика).

– Міжнародна науково-практична конференція. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у ВМЗ. Ужгород, 25-26 лютого 2003 р.

– Підсумкова наукова конференція викладачів та науковців УжНУ, секція "Фізика". 19-20 лютого 2003 р.

– Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу УжНУ, секція "Організація навчальної та науково-дослідницької роботи студентів УжНУ в контексті подальшого реформування вищої освіти в Україні". 21 березня 2003 р.

– Періодичні факультетський і кафедральні наукові семінари. (ЛНУ).

Функціонують міжвідомчі наукові семінари:

– Регіональний семінар Західно-українського фізичного товариства та Секції фізики ЗНЦ НАНУ і МОН України.

– Науковий семінар з фізики оксидних кристалів (кафедра напівпровідникової електроніки,. Національний університет "Львівська політехніка").

– IV Львівсько-варшавський семінар "Філософія науки" (м. Варшава) в рамках угоди між Львівським та Варшавським університетами.

– Регіональний семінар "Актуальні проблеми використання фізичних та біомедичних методів дослідження в сучасних біології та медицині" (ЛНУ).

– Науковий семінар кафедр фізичного факультету УжНУ та відділів Інституту електронної фізики НАН України.

– Науковий семінар Лабораторії космічних досліджень УжНУ та Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

– Щомісячні наукові семінари Інституту фізики і математики Дрогобицького державного педагогічного університету спільно з Національним університетом "Львівська політехніка".

– Регіональний семінар " Фізика конденсованих середовищ " (ІФКС НАН України).

Опубліковані монографії:

– Свідзинський А.В. Мікроскопічна теорія надпровідності. Ч.2. – Луцьк: Вежа, 2003. Вид. 4-те. Фізика. – Луцьк: Вежа, 2003. Методичний посібник.

– Мірошниченко І.Г. Оптимізація використання радіоелектронного обладнання та комп’ютерної техніки в шкільному фізичному експерименті. – Луцьк:Вежа, 2003.

– Галян В.В. Вплив модифікаторів (НgSе, СuSе) на фізичні властивості склоподібного диселеніду германію. – Луцьк: Вежа, 2003.

– Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Сегела М.С. Фізичні основи моделювання хвильових електромагнітних процесів в оптиці // – Л.: НУ ЛП. 2003. –210с.

– Кособуцький П.С., Лобур М. В. Моделювання коливань простих систем // – Л.: НУ ЛП. 2003.-223с.

– Оксюта В. А. Електричне і оптично активні центри дефектного походження в легованих Сu і Іn монокристалах СdS і твердих розчинах на їх основі. – Луцьк: Вежа, 2003.

– М.Ткач "Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та дроти". Рута, Чернівці.-2003, 311 с.

Наукові посібники, підручники:

– Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів: Підручник.— Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002— 359 с.

– Ю.О.Угрин. Фізика (механіка, молекулярна фізика і термодинаміка). Дрогобич, 2003 р. 242с.

– В.С.Штим, Р.М.Пелещак, М.Г.Станько. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики (Електрика, магнетизм). Дрогобич. 2003 р.

– Клим М. М., Якібчук П. М. Молекулярна фізика: Навчальний посібник.— Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2003.— 630 с.

– Техніка безпеки при роботі з лазерами: Методичні вказівки для студентів фізичного факультету / Я. О. Довгий, І. Г. Маньковська, С. В. Тернавська, В. В. Тернавський.— Львів, 2003. –29с.

– Болеста І.М. Фізика твердого тіла: Навчальний посібник (з грифом Міністерства освіти і науки). –Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. – 480с. (33,0 друк. Арк.).

– Злобін Г.Г. Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина II. Операційна система Linux.-Львів: Простір-М, 2003.-97 с. (5,1 друк. Арк.).

– Злобін Г.Г. Персональний комп’ютер. Навчальний курс. Частина ПІ. Операційна система Місrosoft Windows XP.-Львів: Простір-М, 2003.-97 с. (5,1 друк. Арк.).

– Злобін Г.Г. Посібник користувача персонального комп’ютера. Навч. Посібник.- Львів:

Сполом, 2003.-272 с. (14,5 друк. Арк.).

– Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Навчальний посібник (з грифом Міністерства освіти і науки).-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.-404с. (26,4 друк. Арк.).

– Стасюк З.В., Козак М.М., Пенюх Б.Р., Павлик Б.В., Пастирський Я.А., Бігун Р.І. Фізична електроніка. Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- 114с. (6,6 друк. Арк.).

– Рудавський Ю.К., Костробій П.П. та ін. Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв’язки крайових задач. Л.: НУ ЛП. 2002. – 9,75 авт.л.

– Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М. і ін. Курс фізики. Л.: Афіша. 2003. – 373 с.

– Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. Функціональні інтеграли та їх застосування. Л.: НУ ЛП. 2002.-17,5 авт.л.

– Лопатинський І.Є., Матковський А.О., Курило І.В., Тиханський М.В., Середа В.М., Горіна О.М.// Збірник задач з елементарної фізики: Навчальний посібник для студентів стаціонарної форми навчання. – Л.: НУ "Львівська політехніка". – 2003. – 171 с.

– Зачек І.Р., Лопатинський І.Є., Хром’як Й.Я. Висвітлення досягнень українських фізиків у курсі фізики (методичний посібник). – Л.: НУ "Львівська політехніка". –2003.-180с.

– Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. // Збірник задач з фізики. Навчальний посібник – Л.: НУ "Львівська політехніка". – 2003. –120с.

– Вуйцік В., Готра 3., Каліта В., Лопатинський І., Микитюк 3. Фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник – Л.: НУ "Львівська політехніка". – 2003. –636с.

– Свідзинський А. В. Лекції з фізики надпровідності. – Луцьк: Вежа, 2003.

– Трохимчук П.П. Радіаційна фізика твердого тіла.—Луцьк: Вежа, 2003. Курс лекцій.

– О.С. Мартинюк, М.С. Богданюк, В.В. Божко, О.М. Бірук. Тестові завдання для вступників.

– Давидюк Г.Є. Фізика поверхневих явищ у надпровідниках. – Луцьк: Вежа, 2003. Навчальний посібник. (Гриф Міносвіти України)

– І.Д. Столярчук Уроки узагальнення і систематизації знань учнів з фізики в XI класі. Методичні рекомендації для вчителів фізики. / Дрогобич, 2003 р.

– НДІ Фізики і хімії твердого тіла (УжНУ) опубліковано 16 навчальних та методичних посібників.

– Опубліковано 5 методичних посібників в ТДТУ.

– Опубліковано більше, ніж 100 статей в наукових журналах в УжНУ.

Патентно-ліцензійна діяльність:

– Деклараційний патент № 52946А, Україна. Спосіб одержання поверхневої текстури. Єрохов В.І., Милянич А.О. (Національний університет ЛП) // Промислова власність. –2003.-№1.

– Деклараційний патент № 58024А, Україна. Спосіб легування телуриду кадмію. Ільчук Г.А., Українець В.О., Лопатинський І.Є., Українець Н.А., Скульський М.Ю. (Національний університет ЛП) // Промислова власність. – 2003. – № 7.

– Деклараційний патент № 58090А, Україна. Вимірювальний перетворювач електрохімічного потенціалу. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Гуменюк І.А (Національний університет ЛП)., Темпль-Вуайє П’єр (РК.) // Промислова власність. – 2003. – № 7.

– Рішення про видачу деклараційного патенту за заявкою № 2003032172 від 12.03.03 // Микитюк 3.1., Даланбаяр Болормоа. (Національний університет ЛП) Рідкокристалічний розгалужувач оптичного випромінювання.

– Новосад С. С., Новосад І. С., Морозов Л. М. "Сцинтилятор", Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявки на винахід (на видачу патенту на винахід)

– Морозов Л. М. "Спосіб отримання напівпровідникових кристалів методом твердо-тільної рекристалізації", УА № 71А, 24.02.2003 р.. Львівський національний університет імені Івана Франка. Патенти на винаходи.

– Монастирський Л. С., Морозов Л. М., Оленич І. Б., Ковтун Р. М. "Спосіб отримання поруватого матеріалу та оцінки ступеня поруватості", ЦА № 72А, 20.03.2003 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Патенти на винаходи.

– Новосад С. С., Новосад І. С. "Фоточутливий матеріал", №2003032409, 20.03.2003 р., 05.09.2003 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Рішення про видачу деклараційних патентів України.

– Новосад С. С., Новосад І. С., Морозов Л. М. "Сцинтилятор", №2003043212, 10.04.2003 р., 13.10.2003 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Рішення про видачу деклараційних патентів України.

– Турок 1.1., Пуга П.П. (ІЕФ НАНУ) Спосіб вирощування кристалів витягуванням з розплаву // Деклараційний патент № 57432 А. – 2003. – Бюл. № 6.

– Гомонай О.В., Турок 1.1., Мегела І.Г. (ІЕФ НАНУ) Спосіб одержання радіаційне стійкого силікатного скла // Деклараційний патент № 61274 А. – 2003. – Бюл. №11.

– Патент. Беца В.В., Сабов М.Ю. (НДІ ФХХТ) Твердотільний елемент для формування підвищеної термоерс. //№59973 А від 15.09.2003. (Бюл. №9).

– Давидюк Г.Є., Олексеюк І.Д., Шаварова Г.П., Горгут Г.П. (ВДУ) "Спосіб вирощування монокристалу АgGaGe8Se8 (без номера).

– Рішення про видачу патента на винахід від 22 вересня 2003 на заявку № 2000095427 авторів Білий 0.1., Гетьман В.Б., Конєв Ф.А., Сапунков О.Г., Сапунков П.Г., Ференсович Я.П, Загорій В.А. "Спосіб і пристрій для визначення розподілу по розмірах завислих мікрочастинок в потоці рідини". Львівський національний університет імені Івана Франка.

– Рішення про видачу патента від 13.10.2003р на заявку №2003043212, 10.04.2003 р. авторів Новосад С.С., Новосад І.С., Морозов Л.М. "Сцинтилятор", Львівський національний університет імені Івана Франка.

– Рішення про видачу патента від 05.09.2003 р. на заявку №2003032409, 20.03.2003р авторів Новосад С.С., Новосад І.С. "Фоточутливий матеріал", Львівський національний університет імені Івана Франка.

– Рішення про видачу патента від 17.07.2003 р. на заявку № 2002087053, 28.08.2002р авторів Коман Б.П., Морозов Л.М., Юзевич В.М. Львівський національний університет імені Івана Франка.

– Аксіментьєва 0.1., Українець А.М., Конопельник 0.1., Євчук О.М. (ЛНУ) "Спосіб одержання струмопровідних полімерних композитів"// Патент України N 53159А, від 15.01.2003 р. Бюл.МІ.

– Монастирський Л.С., Морозов Л., Оленич І.Б., Ковтун Р.М.(ЛНУ)// Патент на винахід №72 від 26.03.2003.

– Патент США на винахід. Угрин Ю.О. (Дрогобицький державний педагогічний університет) Патент США №521123. Тhе Меthod of Determination of Minority Charge Carries Mobility and Rate of Their Conductivity of Majority Ones in Solid Matter.

– Патент України на винахід. Угрин Ю.О. (Дрогобицький державний педагогічний університет) Спосіб визначення рухливості неосновних носіїв заряду в твердих тілах і відношення питомих провідностей неосновних і основних носіїв заряду.

– Отримано 17 патентів в УжНУ, Отримано 2 авторські свідоцтва в ЧНУ.

8. Підготовка наукових кадрів:

Захищено докторських дисертацій: 1 НУЛП, 4 в УжНУ, 1 в ІЕФ НАНУ; кандидатських дисертацій: 10 в ЧНУ, 3 в ВДУ, 2 в НУЛП, 5 в УжНУ, 1 в ІЕФ НАНУ, 5 на фізфаку ЛНУ, 2 в ІФКС НАН України.

9. Міжнародні наукові гранти:

1. По проектах Науково-Технологічного Центру України:

1.1. "Високостабільні радіаційностійкі напівпровідники", керівник проекту від НУЛП п.н.с. Большакова І.А.

1.2. Проект Р-113 "Система моніторингу просторового положення людини", керівник проекту від НУЛП п.н.с. Большакова І.А.

2. По грантах Міжнародного Центру Дифракційних даних (ІСDD) (США):

2.1. "Високороздільні синхротронні порошкові дифракційні дані перовскитів з псевдо-кубічними структурами". Керівник від НУЛП докторант Василечко Л.О.

2.2. "Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних оксидів з перовскидо-подібними структурами". Керівник від НУЛП п.н.с. Василечко Л.О.

3. По українсько-німецькому проекту: "Реальна структура кисневих іонних провідників на основі галату лантану". Керівник від НУЛП проф. А.О.Матковський

4. По українсько-угорському проекту: "Дослідження точкових дефектів та ОН-груп кристалів LiNbO3 та СdWO4". Керівник від НУЛП професор Матковський А.О.

5. По грантах університету штату Нью-Йорк та університету штату Огайо (США):

"Математичне моделювання електропостачальних систем вентильними елементами та динамічним навантаженням". Керівники від НУЛП – доцент Малиновський А.А., доцент Гоголюк П.Д..

Науковий грант НАТО Р8Т.СГ0.980040 "Теорія переносу заряду в молекулярних нитках". Керівник від НУЛП проф. Кособуцький П.С.

– Проект ІІ-00-027 "Домішкова остовно-валентна люмінесценція" (2000-2003) ЛНУ спільно з Інститутом експериментальної фізики Гамбурзького університету (DESY, HASYAB, Гамбург)

– Ґрант INTAS № 99-01350 "Нові ВУФ (вакуумні ультрафіолетові матеріали) матеріали для лазерів і сцинтиляційної техніки" (ЛНУ, 2000-2003 рр.)

– В ІЕФ НАНУ виконується 1 грант УНТЦ і виконано 1 грант CRDF.

– Грант УНТЦ №2042 по проекту "Розробка комбінованих тонкоплівкових сцинтиляторів/ дозиметрів на основі легованих оксидних кристалів" (факультет електроніки ЛНУ)

– Міжнародний науковий грант ІNTAS (УжНУ)

– Грант NАТО Sсіеnсе на проведення досліджень в університеті м. Шербрук (Канада) в ТДТУ

– 3 гранти ІNTAS в ЧНУ

– У 2003 році в ІФКС НАН України продовжувалося виконання проектів, які фінансуються міжнародними фондами: INTAS – 1, НТЦУ – 4, СRDF-1.

Нагороди та інші форми визнання:

– М.В. Ваврух, проф. Кафедри астрофізики: ЛНУ – почесна грамота Головного управління з науки і освіти ЛОДА; стипендія ЛОДА (провідний вчений).

– А.А. Ровенчак, асист. Кафедри теоретичної фізики: ЛНУ – стипендія ЛОДА (молодий вчений).

– Директору ІЕФ НАНУ, чл.-кор. НАН України Шпенику Отто Бартоломійовичу присуджено премію ім. І. Пулюя НАН України.

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України для ВДУ, Почесні грамоти ВДУ, Подяки Волинської обласної держадміністрації.

– Стипендія Кабінету Міністрів для молодих учених – ст. Викладач кафедри фізики Скоренький Ю.Л (Тернопільський технічний університет).

– Протягом 2003 року діяльність науковців ІФКС НАН України була відзначена: д.ф.-м.н. М.Ф. Головко був обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю "фізика м’якої речовини", а цикл робіт "Теорія динамічних властивостей та фазових переходів у рідких магнетиках" авторського колективу І.М.Мриглод, М.В.Токарчук, Ю.К.Рудавський відзначений премією НАН України у галузі теорії твердого тіла ім. С.І. Пекаря.

Керівник наукової секції фізики ЗНЦ НАН і МОН України, член-кореспондент НАН України Стасюк І.В.

Відділення технічних і хімічних наук

У складі відділення технічних і хімічних наук працюють наукові секції:

– механіка і матеріалознавство (член.-кор. НАН України В.І.Похмурський)

– енергетики (проф. Чабан О.Й.)

– наук про Землю (доктор геол.-мін. наук Павлюк М.І.)

– хімії і хімічної технології (проф. Яворський В.Т.)

Наукова секція механіки і матеріалознавства.

Науково-організаційна робота:

Проведено аналіз виконання Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробка заходів щодо їх безаварійної роботи на 2000-2005 рр. Організовано її обговорення на Бюро ЗНЦ, Асоціації ГалАвто та в Обласній Державній адміністрації.

Сформовано та погоджено з зацікавленими сторонами новий варіант Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробка заходів щодо їх безаварійної роботи на 2003-2010 рр.

Проведено засідання круглого столу в м. Донецьку, на якому розглянуто питання розширення співпраці між Західним та Донецьким науковими центрами НАН і МОН України з проблеми залишкового ресурсу будівель, споруд та інших об’єктів тривалої експлуатації.

Організація конференцій, нарад, семінарів.

Підготовлено та проведено 6-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові 21-23 травня 2003 року.

Підготовлено та проведено Міжнародну наукову конференцію "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур", яка відбулася 26-29 травня 2003 року у Львові.

Підготовлено та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Захист від корозії і моніторинг залишкового ресурсу промислових будівель, споруд та інженерних мереж" "Донбас-Ресурс-2003", яка відбулася в Донецьку 9-12 червня 2003 року.

Підготовлено та проведено XVIII відкриту науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів Фізико-меха­нічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України "КМН-2003" у Львові 8-10 жовтня 2003 року.

Проведено попередню підготовчу роботу з організації VII Міжнародної конференції-виставки з проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів "Корозія-2004", яку планується провести у Львові в червні 2004 року.

Проведено підготовчі роботи з організації III Міжнародної конференції "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій", яку планується провести у Львові в червні 2004 року.

Проведено підготовку та забезпечено участь наукових установ в Інвестиційному ярмарку.

Підготовка матеріалів для керівних органів.

Підготовлено та погоджено проект концепції Державної про­грами забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки. Концепція схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року №351-р.

Підготовлено подання у Львівську ОДА та Львівську обласну Раду народних депутатів про необхідність включення Регіо­нальної програми з визначення залишкового ресурсу конст­рукцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробка заходів щодо їх безаварійної роботи на 2003-2010 рр. у план бюджетного фінансування області на 2004 р.

Керівник наукової секції механіки і матеріалознавства ЗНЦ НАН України і МОН України член-кореспондент НАНУ В.І.Похмурський

Наукова секція енергетики

Протягом 2003 року діяльність секції була спрямована на продовження розроблень наукових основ забезпечення розвитку енергетики в Україні та її Західному регіоні зокрема. При цьому особливо плідною була співпраця з Науково-технічною спілкою енергетиків України (НТСЕУ).

Відбувалось поступове формування самобутньої Львівської школи досліджень у сфері керування розвитком всієї енергетики (сукупністю всіх комплексів, галузей та сфер енергетичної діяльності у взаємодії між собою та з природним довкіллям).

Встановлено, що для визначення доцільних спрямувань розвитку енергетики істотним є врахування таких обставин:

– В останній чверті ХХ століття була завершена централізована електрифікація всієї території України. Розпочався перехід до нової епохи розвитку енергетики, з домінуванням іншого виду енергії (субатомної, гравітаційної, вакуумної, космічної, біологічної, чи ще іншої).

– Перехідний період триватиме на початку ХХІ століття, імовірно, ще декілька десятиліть. Для нього характерним є наявність великої кількості різноманітностей, інтенсивність пошуку нових енерготехнологій, швидка змінюваність ситуації.

– В складних умовах перехідного періоду виникають істотні негаразди, для подолання яких наявні засоби виявляються не достатніми. Потрібними стають нові засади, способи і засоби керування розвитком енергетики. Для обгрунтованого їх визначення необхідними є нові знання про суть і структуру енергетики та закономірності її розвитку.

– Суттєвим є те, що ХХ-му століттю притаманною була моноенергетика (один домінуючий вид енергії, тільки державне керування і державна власність, монополізм, централізм), а для початку ХХІ-го століття – поліенергетика (застосування різних видів енергії, різних форм керування і власності, монополізм і ринок, централізм і децентралізм).

Тепер НАН України завершує розроблення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу. Попередній аналіз та обговорення звітних матеріалів цього проекту показують, що зосереджені вони, в основному, на паливно-енергетичному комплексі. Тобто це фактично проект галузевої стратегії, орієнтований на доктрину централізованої електрифікації всієї країни, яка вже реалізована у ХХ столітті.

Спільні дослідження секції та НТСЕУ виявили необхідність якісно іншого підходу до визначення спрямувань розвитку енергетики у перехідному періоді. Зроблено висновок про те, що тепер потрібно зосереджувати увагу не стільки на окремому енергетичному комплексі, скільки на всій енергетиці, на енергетиці в цілому. Тобто потрібною є нова енергетична доктрина – доктрина гармонійного розвитку всієї енергетики.

У відповідності з вказаною новою доктриною повинна розроблятися система стратегій – як загальнодержавна стратегія, так і стратегії для конкретних територій (міст, областей, регіонів), конкретних галузей (електроенергетичної, комунальної, промислової, та ін.), а також для конкретних сфер діяльності (споживання, виробництва, ринку, освіти, науки, влади).

Бажано, щоби вказані стратегії були взаємно скоординованими за змістом і доречно уніфікованими за формою та термінологією. Одночасно повинна проявлятися самобутність кожної з них.

Запропоновано стисле викладення нової енергетичної стратегії України, яка визначає основні великомасштабні завдання та основні довготривалі напрями діяльності:

Стратегічні завдання:

– забезпечення належної керованості всією енергетикою України;

– зміцнення енергетичної безпеки України;

– впровадження доречних змін у наявній енергетичній базі;

– пошук та впровадження нових енерготехнологій;

– переорієнтування владної, наукової, освітньої, споживчої, виробничої та ринкової сфер діяльності на нові умови розвитку енергетики.

Стратегічні напрями діяльності:

– творення та застосування нових знань про суть, структуру та розвиток енергетики;

– забезпечування збалансованості енергетичних потреб і можливостей, впровадження енергетичного кадастру України;

– удосконалювання ринкових відносин та внутрішніх і зовнішніх зв'язків в енергетиці;

– розбудова власної промислової бази для потреб енергетики;

– забезпечування загального ладу, безпеки, поступу та гармонійності у функціонуванні і розвитку всієї енергетики.

Доцільно, щоби аналогічною була структура енергетичних стратегій для територій, галузей та сфер діяльності.

Запропоновано, щоб енергетична програма розглядалась як виконавчий документ, в якому дається систематизований перелік робіт, необхідних для реалізації доктрини і стратегії, з конкретизацією термінів виконання, а також матеріального, фінансового та інтелектуального забезпечення. При цьому доктрина, стратегія і програма розглядаються як ієрархічні рівні визначеності енергетичної політики.

Для належного розроблення та реалізації енергетичної політики необхідним є відповідне забезпечення – світоглядне, методичне, організаційне. Первинні концепції такого забезпечення також запропоновано. Розроблено, зокрема, систему визначень основних понять для зв’язки "енергетика – влада – політика".

Виявлено, що існуюча в Україні система організації розвитку енергетики вже не відповідає новим умовам. Вона орієнтована на керування, в основному, тільки паливно-енергетичним комплексом, а не всією енергетикою. В державі відсутній орган влади, який забезпечував би керування всією енергетикою, творення та реалізацію загальноенергетичної політики з належним врахуванням громадських ініціатив.

Запропоновано поступове переорієнтування Міністерства палива та енергетики України на вирішування справ всієї енергетики (загальноенергетичних справ), з відповідною зміною назви міністерства.

Секцією спільно з НТСЕУ ініційовано формування Громадської енергетичної ради України та Західної енергетичної ради, які забезпечували б організаційні взаємозв’язки громадськості і органів влади при формуванні та реалізації енергетичної політики.

В процесі виконання вказаних робіт проявились такі загальні проблеми розвитку енергетики, для вирішування яких не достатньо наявних засобів:

– недостатність нових знань про енергетику в цілому;

– невизначеність загальноенергетичної політики;

– відсутність загальноенергетичного керування;

– неоперативність переорієнтування на нові умови діяльності;

– неузгодженості термінологічні;

– слабкість громадського впливу.

На творення і застосування нових засобів для керування розвитком енергетики, в першу чергу нових знань, була спрямована діяльність секції у взаємодії з НТСЕУ. Результати виконаних робіт та відповідні пропозиції були викладені на різних конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах, зокрема таких:

– Міжнародний екологічний конгрес "Енергетика. Екологія. Людина", Київ, 27-28 березня 2003 р.

– Міжнародний семінар "Екологічна безпека об’єктів паливно-енергетичного комплексу", Київ, 22-23 квітня 2003 р.

– IV Всеукраїнська конференція екологічної громадськості. Київ, 17-19 травня 2003 р.

– Міжнародна конференція "Енергетична безпека Європи ХХІ століття". Київ, 27-30 травня 2003 р.

– Всеукраїнська науково-технічна конференція "Основні положення Енергетичної стратегії України та науково-технічне забезпечення її реалізації". Крим, 16-18 вересня 2003 р.

– IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економії енергії". Львів, 8-12 жовтня 2003 р.

– ІІ Українсько-польська науково-практична конференція "Управління великим містом: адміністрування і безпосередня демократія". Львів, 4-5 грудня 2003 р.

– Організоване Кабінетом Міністрів України громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про забезпечення участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики центральними та місцевими органами виконавчої влади". Київ, 16 грудня 2003 р.

– Засідання наукового семінару Інституту енергетики та систем керування Національного університету "Львівська політехніка" на тему "Керування розвитком енергетики: світоглядні, методичні та організаційні основи". Львів, 27 листопада 2003 р.

– Цикл засідань круглого столу, організований комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на тему "Енергетична стратегія України". Київ, 17 червня 2003 р., 11 липня 2003 р., 12 грудня 2003 р.

– Засідання Науково-технічної ради Міністерства палива та енергетики України для розгляду першої редакції розділів Енергетичної стратегії України. Київ, 15 липня 2003 р.

Результати розроблень та тези доповідей опубліковані в тематичних збірниках та збірниках матеріалів конференцій.

Зауваження та пропозиції до проекту урядової постанови опубліковані (в скороченому виді) в газеті "Урядовий кур’єр".

Зауваження та пропозиції до розділу "Регіональні проблеми енергетики" розроблюваного НАН України проекту Енергетичної стратегії України передані розробникам проекту.

Основні нові результати виконаних досліджень використовувались у навчальному процесі НУ "Львівська політехніка".

Керівник наукової секції енергетики ЗНЦ НАН України і МОН України професор Чабан О.Й.

Наукова секція наук про Землю

Діяльність наукової секції "Наук про Землю" була націлена на вивчення пріоритетних напрямків геологічних досліджень, щодо вивчення проблеми нафтогазоутворення з позицій новітніх геологічних концепцій; дослідження закономірностей формування тв розміщення родовищ нафти і газу в земній корі. На підставі проведених досліджень еволюції тектонічного розвитку визначено геодинамічні режими формування нафтогазоносних провінцій і областей України.

Результати досліджень впроваджуються у народне господарство, зокрема науково-практична рекомендація "Обгрунтування ділянок для проведення параметричного буріння і сейсмічних досліджень в межах Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину".

Секцією "Наук про Землю" проводиться міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво. Протягом квітня-травня 2003 р. завідувач відділом геології нафти і газу доктор геол.-мінерал.наук. М.І.Павлюк проходив стажування при Геологічній службі Австрії та у Віденському університеті.

У рамках виконання спільної програми робіт з Польським інститутом геологічним (Варшава) співробітники ІГГГК НАН України та Нак "Нафтогаз України" працюють над вивченням глибинної будови і нафтогазоносності Карпат.

Секцією "Наук про Землю" спільно із Науковою Радою НАН України з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин", Радою молодих вчених і спеціалістів ІГГГК НАН України та НАК "Нафтогаз України" проведено 7-9 жовтня VII – Наукову конференцію молодих вчених та спеціалістів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України" М.Львові. У матеріалах конференції представлено 68 тез-доповідей молодих вчених та спеціалістів ІГГГК НАН України, Державного природничого музею НАН України, Львівського національного університету ім. Ів.Франка, ІГН НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України, УДГРІ, Інституту геофізики НАН України, ЗУГРЕ, ДП "Західукргеологія", Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київського національного університету ім. Т.Шевченка. У доповідях розглядаються наукові проблеми геології, геохімії, літології, тектоніки, гідрогеології нафтогазоносних провінцій України та актуальні аспекти охорони довкілля при пошуках, розвідці та експлуатації родовищ горючих копалин.

При участі секції "Наук про Землю" було проведено 4 засідання наукового семінару у 2003 р. На яких заслухано і обговорено доповіді наступної тематики: " Вплив диз"юнктивних порушень на формування покладів газу північно-західної частини зовнішньої зони Передкарпатського прогину"- аспірант О.В.Чебан; " Тектоніка та геодинамічна еволюція Чорноморського регіону на альпійському етапі його розвитку"- старший науковий співробітник Львівського відділення УкрДГРІ І.В.Попадюк; " Гідротермальне мінералоутворення центрального Донбасу" – М.н.с. І.М.Зінчук; "Капілярні мікропроцеси структури нафтонасичених теригенних порід-колекторів" – кандидат геол.-мінерал. наук Львівського відділення УкрДГРІ М.Ю.Нестеренко.

Секцією готується серія додаткових видань "Провідні вчені західного регіону України" з метою популяризації досягнень вітчизняної та регіональної науки. За напрямком – "Науки про Землю", який включає геологічні, географічні та геофізичні науки відповідальним редактором призначений д.г.-м.н. М.І.Павлюк. У видання передбачається включити автобіографічні довідки про докторів наук, кандидатів наук (професорів, заслужених діячів науки і техніки) таких наукових установ Західного регіону: Льівський національний університете ім.І.Франка, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України", Львівське відділення УкрДГРІ та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Міжнародна наукова конференція 3 жовтня 2003 р. "Історія, сучасний стан та перспективи розвитку нафтогазової промисловості України в контексті європейської інтеграції" проводилась за ідеєю Спілки геологів України в рамках III Економічного форуму у Львові. Співорганізаторами та спонсорами конференції були Європейська асоціація геологів, науковців та інженерів, Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство палива та енергетики України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія наук України, Державна геологічна служба України, НАК "Нафтогаз України", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ЗАТ "Концерн Надра", НАК "Надра України", Український державний геологорозвідувальний інститут, ВАТ "Український нафтогазовий інститут", ДП "Західукргеологія", Управління магістральних газопроводів "Львівтрансгаз", Філія магістральних нафтопроводів "Дружба", Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України", Львівський національний університет імені їв. Франка, Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, Українська нафтогазова академія та інші.

Конференція присвячена 150-й річниці винайдення способу перегонки нафти та запалення першої в світі гасової лампи у м. Львові, що сприяло становленню та розвитку нафтогазової промисловості. У зв'язку з цим на фасаді аптеки № 24 по вул. М. Коперніка було відкрито інформаційну дошку.

В роботі конференції взяли участь 78 представників наукових і виробничих підприємств та організацій України, а також Угорщини і Польщі.

На пленарному та секційних засіданнях заслухано та обговорено понад 30 доповідей, в яких розглянуто актуальні проблеми нафтогазового комплексу, проаналізовано стан нафтогазової науки і промисловості та перспективи їх подальшого розвитку, відображено внесок видатних дослідників у формуванні галузі. Відзначено проблеми та визначено перспективи освоєння ресурсної бази у нафтогазоносних регіонах України, а також аспекти розвитку міжнародної співпраці.

Одночасно констатувалися поступове погіршення якості ресурсної бази, зумовлене недостатнім обсягом пошуково-розвідувальних робіт, фізичною зношеністю основного обладнання, лабораторного устаткування, низьким залученням інвестицій, у тому числі зовнішніх і як наслідок – загальне зниження ефективності виробництва. Конференція ухвалила: І. Пріоритетними в рамках ідеї європейської інтеграції для галузі на найближчі роки і перспективу вважати: формування правового поля і нормативної бази функціонування нафтогазового комплексу; розширення співпраці геологів країн Центральної та Східної Європи, держав сусідів України; реалізацію основних положень уточненої програми "Нафта і газ України до 2010 року" з метою нарощування промислових запасів вуглеводнів, збільшення обсягів власного нафтогазовидобутку; формування нафтогазової складової Державної програми енергетичної безпеки України; проведення регіонально-тектонічних синтезів основних нафтогазоносних регіонів України, які відповідали би сучасному рівню геотектоніки і геодинаміки; створення державної багаторівневої системи керування нафтогазовим комплексом України на базі сучасних засобів і систем автоматизації та нових комп'ютерних інформаційних технологій; створення і функціонування єдиної інформаційної системи "Екологічний моніторинг" для районів розвідки, видобутку, транспорту нафти і газу та зберігання нафтопродуктів; реалізацію Національної програми підготовки інженерних кадрів для галузі.

II. Вважати першочерговими завданнями підприємств та організацій галузі: геолого-економічне обгрунтування напрямків пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ у межах акваторій Чорного і Азовського морів, бортів і прибортових зон Дніпровсько-донецької западини, автохтонних і параавтохтонних комплексів Карпат, у Передкарпатському прогині, зокрема на верхньоюрські рифи, а також на силурійські рифи та теригенні товщі кембрію Волине-Поділля на основі нових геодинамічних концепцій; розробку і впровадження технічних засобів і технологій видобутку вуглеводневої сировини, які дозволять збільшити дебіти свердловини та коефіцієнти вилучення, в тому числі з низькопористих колекторів; удосконалення технічних засобів і технологій буріння у складних геологічних умовах об'єктів розвідки, розкриття пластів, освоєння свердловин; технічне переоснащення і комплексну автоматизацію трубопровідного транспорту; продовження досліджень з уточнення основних етапів розвитку нафтогазової промисловості в Україні. III. Звернутися до учасників II з'їзду геологів України з клопотанням: 1. Встановити на фасаді аптеки № 24 по вул. Коперніка меморіальний барельєф на відзначення І. Зеха, як винахідника першої у світі гасової лампи. 2. Виступити перед Кабінетом Міністрів України з пропозицією виконанння Указу Президенту України від 15.09.03 р., № 1039 про передбачення під час розроблення законів про Державний бюджет на 2004 та наступні роки збільшення фінансування геологорозвідувальних робіт не менш ніж на 20 % щорічно.

10 жовтня 2003 р. відбулось засідання II з"їзду геологів України "Історія, сучасний стан та перспективи розвитку геологічної галузі України". На пленарному засіданні розглянуто наступні питання: Україна – одна з найстаріших нафтовидобувних країн Європи; геологія, пошук і розвідка родовищ нафти і газу; сучасні проблеми і перспективи розвитку нафтогазовидобутку; газотранспортна система України: досягнення і песпективи.

Керівник наукової секції наук про Землю ЗНЦ НАН України і МОН України доктор геол..-мін. наук Павлюк М.І.

Наукова секція хімії і хімічної технології

1. Проведена робоча зустріч з викладачами Жешувської політехніки (Польща) та викладачами НУ "Львівська політехніка" кафедра ЕОНС з питань обміну досвідом по підготовці магістрів та спеціалістів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" –квітень 2003 р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" – проф. Мальований М.С., проф. Гумницький Я.М.).

2. Проведена Міжнародна конференція "Сучасні технологічні методи переробки пластичних мас" Організатори: кафедра ХТПП НУ "Львівська політехніка" – проф. Суберляк О.В.).

3. Проведена робоча зустріч завідуючого кафедри екології Бєлгородського політехнічного інституту (Росія) із викладачами НУ "Львівська політехніка" кафедри ЕОНС з питань обміну досвідом по підготовці магістрів та спеціалістів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" – квітень 2003 р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" – проф. Мальований М.С.).

4. Проведена зустріч зав. кафедри ЕОНС НУ "Львівська політехніка" проф. Мальованого М.С. та проф. Токійського університету з питань обміну досвідом відносно забезпечення сталого розвитку згідно програми 1880 14000 – травень 2003 р. (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" та Токійський університет).

5. Проведена VIII Міжнародна науково-практична конференція: Проблеми управління якістю підготовки фахівців – екологів у світлі інтеграції освіти України в європейський простір та перспективні природоохоронні технології (Організатори: кафедра ЕОНС НУ "Львівська політехніка" 15-17 жовтня 2003 р.)

Керівник секції і хімічної технології ЗНЦ НАН України і МОН України професор Яворський В.Т.

Відділення біологічних, медичних та аграрних наук

У складі відділення біологічних, медичних та аграрних наук працюють наукові секції:

– молекулярної біології та біотехнологій (проф. Сибірний А.А.);

– екології, загальної біології та охорони природи (акад. НАН України Голубець М.А.);

– медичних наук (проф. Зіменковський Б.С.);

– сільськогосподарських наук (акад. УААН Снітинський В.В.)

Наукова секція молекулярної біології та біотехнології

Секція молекулярної біології ті біотехнології координувала дослідження по вивченню молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів регуляції метаболізму у дріжджів та створення нових біотехнологічних процесів і продуктів на їх основі, а також дослідження молекулярних механізмів регуляції проліферації, диференціації та апоптозу у нормальних та пухлинних клітинах тварин і людини.

В січні 2003 року відбулося розширене засідання бюро Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН України, в роботі якого взяли участь провідні науковці-біологи Украіни. Запрошені були члени секції молекулярної біології та біотехнології. Крім доповіді голови секції про наукову діяльність та перспективи розвитку Інституту біології клітини НАН України, було заслухано та обговорено три наукові доповіді провідних науковців Інституту.

В травні 2003 року відбулося розширене засідання секції (молекулярна біологія та біотехнологія) Західного наукового центру НАН України з участю представників науково-дослідних установ та вузів М.Львова, керівництва міста та області, на якому член-кореспондент НАНУ, д.б.н., проф.Сибірний А.А. зробив доповідь "Стан та перспективи розвитку клітинної біології та біотехнології в Західному регіоні України".

На базі Інституту біології клітини НАН України організовано і проведено конференцію молодих науковців, аспірантів, студентів із сучасних проблем молекулярної біології та генетики, на якій заслухано 19 доповідей, визначені переможці, шістьох з яких нагороджено грошовими преміями.

В червні 2003 року відбулося засідання ініціативного комітету по створенню Українського товариства клітинної біології, на яке були запрошені представники секції. В засіданні взяв участь Генеральний секретар Міжнародної федерації клітинної біології професор Абердинського університету Денис Уітлі (Велика Британія). З лекціями про свої дослідження в галузі клітинної біології виступили більшість учасників засідання. Іде підготовка до Установчого з'їзду Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом.

В червні 2003 року проведено науковий семінар по обговоренні перспектив спільної роботи в рамках співпраці НАН України та Російської Академії Наук за участю професора Московського державного університету ім. М. Ломоносова Нетрусова О. І.

Члени секції молекулярної біології та біотехнології брали участь у роботі міжнародної конференції по трансформуючому фактору росту бета у Людвігському Інституті ракових досліджень (м. Упсала, Швеція), в 21-ій міжнародній конференції по генетиці та молекулярній біології дріжджів (м. Ґетеборг, Швеція), в 1-му європейському мікробіологічному конгресі (м. Любляна, Словенія), в 2-му біотехнологічному конгресі (м. Лодзь, Польща), в польському біохімічному з'їзді (М.Гданськ, Польща), в 1-му з'їзді товариства клітинної біології та міжнародному симпозіумі з проблем мейозу (м.Санкт-Петербург, Росія), в міжнародному семінарі Вгіадез іп І-іїе Зсіепсе, по налагодженню наукових контактів між вченими східно­європейських та західно-європейських країн в галузі репродуктивної біології людини (м. Будапешт, Угорщина).

Члени секції молекулярної біології та біотехнології виконували 8 міжнародних грантів.

Виконується робота по відомчій програмі "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними" та програмі "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій".

Ведеться робота по створенню відомчої програми "Онкологія" та Державної науково-технічної програми "Біопаливний етанол".

Члени секції заслухали лекції іноземних вчених із проблем клітинної та молекулярної біології:

– доктор Д. Уітлі "Про роботу міжнародної федерації клітинної біології" (Абердинський Університет, Ведика Британія);

– д.б.н., професор Нетрусов 0.1. "Ферменти, задіяні в захисті від окислювального стресу в строгих анаеробів – метаногенних архйобактеріях" (МДУ ім. М.Ломоносова, Росія);

– доктор В.Бухман "Синуклеїни – білки, які приймають участь в нейродегенерації і канцерогенезі".

Керівник секції професор Сибірний А.А. проводив зустрічі та наради з керівниками вузів, західними партнерами та керівниками Львівської ОДА.

При Інституті біології клітини НАН України створена вчена рада по захистах кандидатських дисертацій по спеціальностях 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія та 03.00.07 – мікробіологія.

Керівник наукової секції молекулярної біології та біотехнології ЗНЦ НАН України і МОН України професор А.А.Сибірний

Наукова секція екології, біології та охорони природи

Згідно з планом роботи Секції, у 2003 р. було виконано такі роботи.

Проведено:

– спільне засідання Екологічної секції НТШ, Львівського відділення Українського ботанічного товариства та Секції у рамках щорічної секції НТШ (ІЕК НАН України, М.Голубець, ДПМ НАН України, П.Третяк, Львів, березень);

– IV конференцію молодих учених м.Львова "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" (ІЕК НАН України, О.Кагало, Львів, березень);

– міжнародну конференцію молодих увчених і студентів "Екологічні проблеми міст і промислових зон та шляхи їх використання" (ЛНУ, біологічний факультет, З.Мамчур, Львів, квітень);

– міжнародну конференцію "Природні лси помірної зони Європи – значення і використання (Карпатський біосферний заповідник, УкрНДІгірліс, Рахів, жовтень);

– семінар "Проблеми біорізноманіття" (ЛНУ, ІЕК НАН України, Львів, жовтень).

– Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення" (Кам’янець-Подільський держуніверситет, Держуправління екоресурсів у Хмельницькій обл, НПП "Подільські Товтри", ІЕК НАН України, ІБ НАН України).

Взято участь у:

– міжнародній конференції "Допомога Євросоюзу для польсько-українського прикордоння на території Єврорегіону Карпати" яка стосувалася впровадження програм Євросоюзу – PHARE, TACIS, INTERREG на територію Єврорегіону Карпати (ІЕК НАН України, О.Марискевич, Польща, березень);

– засіданні групи стратегічного планування та розвитку міжнародного і зовнішньо-економічного співробітництва при головному управлінні зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівськох ОДА (ІЕК НАН України, О Марискевич, Львів, квітень);

– оцінці можливих соціально-екологічних наслідків щодо створення спільного українсько-авcтрійського лісогосподарського підприємства "Карпатиленд" (ІЕК НАН України, М.Голубець, Львів, червень-серпень);

– науково-виробничому семінарі "Сучасний стан похідних смерекових насаджень в Карпатському регіоні та шляхи їх раіонального використання" (ІЕК НАН України, М.Голубець; НДІ гірського лісівництва, В.Парпан, Львів, вересень);

– Екологічній секції III Економічного форуму з питань транскордонної співпраці (ІЕК НАН України, ЛНУ, Український державний лісотехнічний університет, НУ "Львівська політехніка", Львів, жовтень);

– координації досліджень в українській частині міжнародного резервату біосфери "Східні Карпати" (ІЕК НАН Украіни,О.Марискевич, протягом року).

Підготовлено:

– матеріали (вивірені списки рідкісних і зникаючих видів рослин, що ростуть на території області) для постанови "Про заходи щодо охорони рідкісних та зникаючих видів рослин на території Львівської області", яка затверджена Львівською обласною радою (ІЕК НАН України, О.О.Кагало).

– матеріали до кадастру ресурсів рослинного світу західних регіонів України (ІЕК НАН України, О.О.Кагало, протягом року).

– підготовлено й видано навчальний посібник "Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження" (ІЕК НАН України, М.А.Голубець, грудень).

Керівник наукової секції екології, біології та охорони природи ЗНЦ НАН України і МОН України академік НАН України М.А.Голубець

Наукова секція сільськогосподарських наук

Протягом 2003 року секція аграрної політики Західного наукового центру НАН і МОН України брала участь у організації та здійснені ряду наукових заходів:

Круглого столу обговорення Програми розвитку галузей сільського господарства у Львівській області на 2003 р. – 4 лютого 2003 р. – Львівський державний аграрний університет, Львівська обласна державна адміністрація.

Наради з питань стратегії розвитку аграрного сектору Львівської області –
25 лютого 2003 р. – ЛДАУ, ЛОДА.

Спільної міжнародної наукової конференції ЛДАУ та Підкарпатського товариства екологічного сільського господарства "EKOGAL" "Екологічні методи господарювання в контексті зрівноваженого розвитку південно-східної Польщі" – 25 квітня 2003 р. – Жешовський університет (Польща), ЛДАУ.

Науково-методичної конференції "Реформування вищої аграрної освіти – досвід і перспективи ЛДАУ" – 25 червня 2003 р. – ЛДАУ.

Практичного семінару міжнародної наукової конференції "Науково-практичні аспекти кормовироб­ництва та ефективного використання кормів" – 4 липня 2003 р. – ЛДАУ.

Міжнародної науково-практичної конференції "Науково-практичні аспекти кормовироб­ництва та ефективного використання кормів" – 16-18 вересня 2003 р. – ЛДАУ.

Науково-практичної конференції "Реформування земельних відносин і охорона земель" – 26-27 вересня 2003 р. – Державне управління екології і природних ресурсів у Львівській області, ЛДАУ.

Всеукраїнського семінару "Інфраструктура фінансування і страхування аграрного сектору економіки України" – 17 жовтня 2003 р. – Асоціація страховиків аграрног сектора економіки України та головне управління сільського господарства і продовольства Львівської облдержадміністрації, ЛДАУ.

Третьої міжнародної студентської наукової конференції "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК" – 28-30 жовтня 2003 р. – ЛДАУ.

Розширеного засідання бюро Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН України – січень 2003 р. – секція молекулярної біології та біотехнології.

Розширеного засідання секції (молекулярна біологія та біотехнологія) Західного наукового центру НАН України з участю представників науково-дослідних установ та вузів м. Львова, керівництва міста та області – травень 2003 р. – секція молекулярної біології та біотехнології.

Наукового семінару по обговоренні перспектив спільної роботи в рамках співпраці між НАН України та Російської Академії Наук – червень 2003 р. – секція молекулярної біології та біотехнології.

Міжнародної конференції по трансформуючому фактору росту бета у Людвігському Інституті ракових досліджень (м. Упсала, Швеція) – секція молекулярної біології та біотехнології.

21-ій міжнародній конференції по генетиці та молекулярній біології дріжджів (м. Ґетеборг, Швеція) – секція молекулярної біології та біотехнології.

1-му європейському мікробіологічному конгресі (м. Любляна, Словенія) – секція молекулярної біології та біотехнології.

2-му біотехнологічному конгресі (м. Лодзь, Польща) – секція молекулярної біології та біотехнології.

Польському біохімічному з'їзді (м. Гданськ, Польща) – секція молекулярної біології та біотехнології.

1-му з'їзді товариства клітинної біології та міжнародному симпозіумі з проблем мейозу (м.Санкт-Петербург, Росія) – секція молекулярної біології та біотехнології.

Міжнародному семінарі Bridges in Life Science, по налагодженню наукових контактів між вченими східно-вропейських та західно-європейських країн в галузі репродуктивної біології людини (м. Будапешт, Угорщина) – секція молекулярної біології та біотехнології.

Секція аграрної політики була учасником:

Виставка присвячена "Нараді з питань стратегії та розвитку АПК" (25.02.2003 р. м. Дубляни, ЛДАУ).

Міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок "АГРОПРОМ/УКРАЇНА АГРАРНА – 2003" (3-6 березня 2003 р. м. Київ, Національний комплекс "Експонентр України" пр. Глушкова, 1).

Виставка присвячена зустрічі з прем'єр-міністром В.Ф. Януковичем (21-23 травня 2003 р. м. Львів, Будинок культури залізничників).

Участь у XV Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-200З"
(2-7 червня 200Зр. м. Київ, смт. Чубинське).

Виставка присвячена ІІІ конференції Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти і досліджень (22-24 вересня 2003 р., Палац мистецтв "Український Дім", м. Київ).

Міжнародна виставка присвячена "Інвестиційному ярмарку –2003"
(2-4 жовтня 200Зр. м. Львів, Палац Мистецтв, вул. Коперніка, 17).

Виставка присвячена ІІІ Міжнародній науковій студентській конференції "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК" (28-30 жовтня 2003 р. м.Дубляни, ЛДАУ)

Виставка присвячена "Дню сільського працівника" (14 листопада 2003 р. м.Дубляни).

Секцією аграрної політики одержано 20 патентів на винаходи. Одержано 7 позитивних рішень на видачу деклараційних патентів. Подано 15 заявок на винаходи.

Напрями наукових досліджень:

Обґрунтування енергоощадних систем землеробства, які забезпечать високу продуктивність польових, плодових і овочевих культур, підвищення родючості ґрунтів та охорону навколишнього природного середовища в умовах західного регіону України – ЛДАУ;

Розробка, впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації – ЛДАУ;

Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК – ЛДАУ;

Розробка теоретичних основ управління земельними ресурсами, землевпорядкування і земельного кадастру та методику організації екологічно-безпечного використання земель в ринкових умовах – ЛДАУ;

Розробка та впровадження ефективних будівельних конструкцій, ресурсоощадних технологій, архітектурних та проектних вирішень у сільському будівництві та архітектурі – ЛДАУ.

Науково-дослідна робота секція аграрної політики у 2003 році була спрямована на розробку 13 завдань першого, 30 завдань другого та 39 завдань третього рівнів НТП УААН "Фізіологія і біохімія тварин", одного завдання третього і четвертого рівнів НТП "Годівля сільськогосподарських тварин", а також НТП "Наукове забезпечення сталого розвитку галузей тваринництва", підпрограми: "Птахівництво" – 2 завдання; "Вівчарство" – 3 завдання; "Свинарство" – 4 завдання. НТП "Технології в молочному і м’ясному скотарстві": підпрограма "Відтворення сільськогосподарських тварин" – 1 завдання третього і 4 завдання четвертого рівнів. НТП "Розведення і генетика тварин": підпрограма "Генетика сільськогосподарських тварин і збереження генофонду" – 2 завдання третього і 3 завдання четвертого рівнів. НТП "Ветеринарне благополуччя" – 5 завдань третього рівня.

НТП "Фізіологія і біохімія тварин. Біологічні основи підвищення продуктивності тварин"

Підпрограма 1 "Підвищення використання поживних речовин корму та їх трансформації у продукти тваринництва"

ДР 0101U003434 "Дослiдити механiзми впливу деяких макро- i мiкроелементiв на метаболiзм в органiзмi жуйних тварин, рiст популяцiї симбiотичних мiкроорганiзмiв у передшлунках, продуктивнiсть тварини-господаря та внести корективи в мiнеральне живлення молодняку великої рогатої худоби". Виконавець – лабораторiя обмiну речовин.

ДР 0101U003427 "Удосконалити систему живлення високо-продуктивних корів на основі вивчення субстратної регуляції секреції молока і метаболізму в рубці, м’язовій і жировій тканинах". Виконавець – лабораторія живлення корів і регуляції молоко утворення.

ДР 0101U003430 "Вивчити субстратні механізми регуляції біохімічних процесів, що лежать в основі росту тварин і птиці, розробити способи його стимуляції і підвищення харчової цінності одержуваної продукції." Виконавець – лабораторія біології росту і розвитку тварин.

ДР 0101U003437 "Вивчити роль субстратів у механізмі трансформації поживних речовин корму у птиці та розробити систему ефективного використання рослинної сировини в раціонах". Виконавець – лабораторія фізіолого-біохімічних основ живлення птиці.

ДР 0101U003436 "Селекція нових штамів мікроорганізмів – продуцентів біологічно активних речовин (БАР) та розроблення технології їх виробництва" Виконавець – лабораторія мікробіологічного синтезу біологічно активних речовин.

Підпрограма 2. Фізіолого – біохімічні та селекційно – генетичні основи підвищення резистентності та адаптаційної здатності тварин

ДР 0101U003438 "Вивчити механізми дії імунотропних засобів на імуногенез у тварин та розробити способи підвищення імунної функції організму". Виконавець – лабораторія імунології.

ДР 0101U003429 "Вивчити біологічні особливості формування резистентності, адаптації і репродуктивної функції у тварин та розробити способи їх корекції при дії радіаційного і техногенного навантаження". Виконавець – лабораторія екологічної фізіології і біохімії.

ДР 010U003433 "Вивчити ендокринні та субстратні механізми регуляції обміну речовин у свиней та розробити способи підвищення їх продуктивності". Виконавець – лабораторія ендокринної регуляції.

ДР 0101U003435 "Вивчити механізми вовноутворення і розробити генетико-біохімічні способи підвищення вовнової продуктивності овець та поліпшення якості вовни". Виконавець – лабораторія фізіолого-біохімічних основ вовно утворення.

ДР 0101U003421 "Дослідити фізіолого-біохімічні процеси фолікуло-, оо- і ембріогенезу та розробити способи підвищення відтворної здатності корів і свиноматок нових генотипів". Виконавець – лабораторія біотехнології відтворення тварин.

НТП "Технології в молочному і м’ясному скотарстві"

Підпрограма "Відтворення сільськогосподарських тварин"

Розробити і удосконалити біотехнологічні методи відтворення високопродуктивних тварин.

НТП "Наукове забезпечення сталого розвитку галузей тваринництва"

Підпрограма "Свинарство"

Встановити ефективність застосування окремих препаратів різного походження на стимуляцію відтворної здатності свиноматок.

НТП "Фізіологія і біохімія тварин. Біологічні основи підвищення продуктивності тварин"

ДР 0101U003431. "Розробити методи стимуляції розвитку ембріональних клітин ссавців із застосуванням клон-технологій" иконавець – лабораторія клітинної інженерії.

НТП "Технології в молочному і м’ясному скотарстві"

Підпрограма "Відтворення сільськогосподарських тварин"

Розробити і удосконалити методи одержання придатних для трансплантації ембріонів великої рогатої худоби, овець після культивування зародкових клітин поза організмом.

Удосконалити схему капацитації замороженої сперми баранів для використання її в in vitro технологіях.

НТП "Фізіологія і біохімія тварин. Біологічні основи підвищення продуктивності тварин"

ДР 0101U003428 "Розробити ефективні методи використання молекулярних і генетичних тестів для оцінки фізіологічного стану організму тварин". Виконавець – лабораторія генетики і розведення сільсько­господарських тварин.

НТП" Розведення і генетика тварин"

Підпрограма "Генетика сільськогосподарських тварин і збереження генофонду"

Розробити моніторингову систему та імуногенетичні тести інтегральної оцінки стану генетичної мінливості популяцій в різних агроекосистемах України і провести в них ідентифікацію фенів і опис фенофонду.

Оцінити потенційні можливості генотипу корів та бугаїв- плідників за якістю нащадків на основі методів ведення системи моніторингу генетичної мінливості порід.

НТП "Фізіологія і біохімія тварин. Біологічні основи підвищення продуктивності тварин"

ДР 0103U000672. Вивчення біологічних механізмів розвитку пріонних хвороб. Виконавець - науково-виробничий центр з вивчення пріонних інфекцій.

Моніторинг епізоотичної ситуації, дослідження етіологічних та патогенетичних механізмів розвитку пріонних інфекцій.

Аналіз захворюваності тварин на пріонні інфекції у світі.

Вивчення етіологічних факторів, що сприяють розвитку пріонних інфекцій.

Дослідження патогенетичних механізмів розвитку пріонових інфекцій тварин.

Освоєння сучасних та розробка прижиттєвих методів діагностики пріонних інфекцій тварин.

Розробка заходів профілактики пріонних інфекцій тварин.

Секція аграрної політики приймає участь у виконанні 5 прикладних науково-дослідних програм.

Члени секції аграрної політики виконували 8 міжнародних грантів. Виконується робота по відомчій програмі "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними" та програмі "Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій".

Ведеться робота по створенню відомчої програми "Онкологія" та Державної науково-технічної програми "Біопаливний етанол".

Члени секції аграрної політики заслухали лекції іноземних вчених із проблем молекулярної біології:

Доктор Д. Уітлі "Про роботу міжнародної федерації клітинної біології" (Абердинський Університет, Велика Британія);

Д.б.н., професор Нетрусов О.І. "Ферменти, задіяні в захисті від окислювального стресу в строгих анаеробів – метаногенних археобактеріях" (МДУ ім. М.Ломоносова, Росія);

Доктор В.Бухман "Синуклеїни – білки, які приймають участь в нейродегенерації і канцерогенезі".

Секцією аграрної політики проведено контроль, апробацію та порівняльну ефективність нових препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які застосовуються для лікування акушерсько-гінекологічних, шлунково-кишкових та респіраторних захворювань с.-г. тварин та птиці. Розроблено лікарську форму препарату на основі іхтіолу для лікування ендометритів с.-г. тварин. Затверджено НТД на такі препарати: бороцин 4 %, метрофлок, мастифлок, офлоксан, офлодерм. Розроблено рецептуру та підготовлено проект НД на комбінований препарат полімікс для лікування і профілактики шлунково-кишкових захворювань у молодняка с.-г. тварин та птиці.

Секцією аграрної політики розроблено ряд нормативних документів, зокрема, проект інструкції "Порядок розробки, побудови, викладу, оформ­лення, погодження, затвердження і позначення ТУ на ветпрепарати і кормові добавки"; проект "Порядок розроблення і узгодження технологічних і технічних регламентів на виробництвах для ветмедицини хіміотерапевтичних, протипаразитарних, рослинних, гомеопатичних, стимулю­ючих відтворення с.-г. тварин ветпрепаратів, препаратів крові, дезінфікуючих і косметичних засобів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, засобів ветмедицини. Затверджено ДДВМ України "Методику визначення бактеріостатичної та бактерицидної концентрації антибак­теріальних препаратів методом серійних розведень", "Інструкцію щодо ввозу, зберігання, контролю та вико­ристання сперми бугаїв-плідників, яка поступає в Україну по імпорту", "Інструкцію по дезинфекції посудин Дьюарана біосховищах, станціях штучного осіменіння та по конт­ролю якості дезинфекції", проект "Методичних рекомендацій по аспергільозу птиці".

Секцією аграрної політики розроблена Національна програма контролю залишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, яка спрямована на реалізацію державної політики України у галузі безпеки продуктів харчування, контролю за залишками в результаті застосування тваринам ветпрепаратів, використання пестицидів та контамінації їх забруднювачами довкілля. Проведена робота по гармонізації (наближенні до європейських стандартів) методів спектрального, хроматографічного та мікробіологічного аналізу антибіотиків, антгельмінтиків, дезінфікуючих, антипаразитарних, протизапальних, гормональних препаратів.

Створено комплексну систему фармакотоксикологічного контролю ветеринарних лікарських засобів. Завершено розробку методу контролю токсичності ветеринарних препаратів за допомогою культури клітин, завершені дослідження з установлення віддалених наслідків нового препарату Бороцин.

Секцією аграрної політики розроблено і адаптовано до умов Західного регіону основні правила утримання лабораторних тварин у розплідниках і випробувальних центрах згідно з вимогами Європейської співдружності. Вивчено вимоги до якості лабораторних тварин за п'ятьма показниками. Проаналізована НТД з питань стандартизації лабораторних тва­рин для медико-біологічних досліджень, підбору потрібних ліній.

Секцією аграрної політики у звітному році було випущено 7 періодичних видань:

– Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія, №7.

– Вісник ЛДАУ: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, №4.

– Вісник ЛДАУ: Агроінженерні дослідження, №7.

– Вісник ЛДАУ: Економіка АПК, №10.

– Вісник ЛДАУ: Землевпорядкування і земельний кадастр, №6.

– Науковий журнал "Біологія тварин" т. 5, № 1-2 (Інститут біології тварин).

– Каталог завершених наукових розробок "Науково-консультаційні послуги тваринникам" (Інститут біології тварин).

Видавнича діяльність секції аграрної політики у звітному році:

– Збірник "Вчені ЛДАУ – виробництву", випуск 3;

– Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів".

– Матеріали ІІІ Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська молодь і науковий прогрес в АПК".

У звітному році секцією аграрної політики виконувалися спільні дослідження з науковими центрами та установами Польщі, Словаччини, Австрії, Німеччини, Білорусії та США.

З Краківською аграрною академією виконувалися НДР з розробки нових методів запліднення in vitro і трансплантації ембріонів у овець і корів (угоди про співпрацю від 21.12.1998 р. та 2000 р.). Співробітниками інституту за кошти приймаючої сторони опрацьовано методичні підходи для розробки нових способів трансплантації ембріонів. Удосконалено методи стимуляції охоти у вівцематок та проведено лапароскопічне осіменіння спермою баранів породи саффолк. Проведено також стимуляцію статевої охоти у овець препаратом із зменшеною до 30 % дозою ГСЖК.

Вченими Інституту біології тварин разом з вченими Краківської академії проведене штучне осіменіння 20 вівцематок д.г. "Гряда" з використанням методу лапароскопії. Отримано приплід помісних ягнят, які використані для створення м’ясововнових стад овець в дослідному господарстві "Чишки" та в інших базових господарствах західного регіону. На основі договору між Інститутом та Академією укладено ще дві угоди про наукову співпрацю між факультетом живлення і біології розвитку тварин та лабораторіями Інституту: фізіолого – біохімічних основ живлення птиці і фізіолого-біохімічних основ вовноутворення. Дослідження за вказаними угодами були розпочаті у 2003 році на безоплатній умові.

З Науково-дослідним інститутом агроекології (м. Міхаловець) та Інститутом експериментальної ветеринарної медицини (м. Кошіце, Словаччина), фірмою "Біотіка" (Словаччина) проводились спільні дослідження по темі "Вивчити ендокринні та субстратні механізми регуляції обміну речовин у свиней і розробити способи підвищення їх продуктивності. Вивчено ефективність використання у раціонах відгодівельних свиней добавок префіксів фірми "Біотіка" у складі комбікормів для свиней. За результатами спільних досліджень підготовлено і подано матеріали на міжнародну конференцію у Львівському державному аграрному університеті (вересень 2003 р.) та Краківській академії (жовтень 2003 р.), а також аспірантську конференцію "Досягнення молодих вчених у вирішенні проблем тваринництва", яка відбулася в Інституті біології тварин у грудні 2003 року.

З Науково-дослідним ветеринарним інститутом м. Пулави (Польща) опрацьовані нові методи і методичні підходи з діагностики пріонних захворювань тварин, зокрема губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, які будуть використані в роботі новоствореного науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій у тварин в Інституті біології тварин УААН.

В Університеті ветеринарної медицини м. Відня (Австрія) та у Вищій ветеринарній школі м. Ганновера (Німеччина) директором Інституту біології тварин Влізлом В.В. вивчались питання діагностики, профілактики, розробки ефективних заходів боротьби з проявами губчастоподібної енцефалопатії ВРХ.

Науково-дослідна робота секції аграрної політики за звітний період була спрямована на дальше розширення і підвищення результативності наукових зв’язків з установами НАН України, Міністерства аграрної політики України з розробки питань живлення і відтворення тварин, вирощування молодняку, сільськогосподарської біотехнології.

У відповідності до спільного наказу УААН та Міністерства аграрної політики України №59-29 від 25.06.2001 року при Інституті біології тварин створено науково-виробничний центр з вивчення пріонних інфекцій тварин. У звітному році Центром виконано робіт на 10 тис. грн. згідно з договором №81/1 від 2 січня 2003 р. Зокрема, розроблена "Інструкція з діагностики, заходів боротьби і профілактики губчастоподібної енцефалопатії ВРХ", а також методичні підходи з діагностики і фізіолого – біохімічних досліджень пріонних інфекцій сільськогосподарських тварин.

Згідно з Договором Мінагрополітики № 81/1 проведено моніторинг епізоотичної ситуації в неблагополучних країнах щодо проявів губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби. Виявлено, що однією з причин виникнення епізоотії є згодовування м’ясо-кісткового борошна, ураженого збудником овець скрейпі. Туші тварин, які гинули від скрейпі, переробляли на м’ясо-кісткове борошно. Підприємства з його випуску, перейшовши на нову технологію, зменшили час і температуру обробки трупів, припинили екстракцію жирів органічними розчинниками. За таких умов збудник скрейпі овець не гинув, а залишався в м’ясо-кістковому борошні. Проникаючи в організм великої рогатої худоби, збудник трансформувався, долаючи видовий бар’єр і викликав захворювання. Крім цього, з’явилися повідомлення про можливість зараження спонгіоформною енцефалопатією аліментарним шляхом – випасання тварин на пасовищах, заражених збудником скрейпі, який виділяється з сечею.

Проводились фундаментальні дослідження з Інститутом біології клітини НАН України з питань селекції високопродуктивних штамів дріжджів Candida utilis – продуцентів рибофлавіну, придатних для промислового отримання препаратів цього вітаміну. Отримані нові штами дріжджів, які за біосинтетичною продуктивністю (800-1000 мг/кг біомаси) наближаються до кращих світових зразків, продукують понад 1 г вітаміну В2/кг біомаси дріжджів, що вказує на конкурентну здатність даної розробки.

Теоретично обґрунтовано і розроблено декілька варіантів інкубаційних середовищ та біотехнологічних режимів вирощування високопродуктивних штамів дріжджів з використанням мінеральних і органічних добавок. Проведення фізіолого-біохімічних досліджень з визначенням інтенсивності метаболічних реакцій у різних штамів дріжджів на фоні оптимальних біотехнологічних режимів забезпечило отримання в лабораторних умовах біомаси для проведення науково-господарських дослідів на птиці.

У 2003 році з МОН та Інститутом біології тварин виконувалось завдання "Розробка теоретичних основ і еколого-економічне обґрунтування способів зменшення емісії метану в атмосферу жуйними тваринами, як фактора впливу на парниковий ефект в контексті регіональних особливостей і глобальних наслідків". Досліджено інтенсивність метаногенезу та деякі показники життєдіяльності мікроорганізмів вмісту рубця. З’ясовано фізіолого-біохімічні механізми впливу окремих мінеральних сполук, глутатіону, цистеїну, метіоніну на процеси метаногенезу в рубці жуйних. Сірковмісні амінокислоти посилюють ріст популяції бактерій і не змінюють інтенсивність метаногенезу. Додавання 6-ти валентного хрому інгібує метаногенез у вмісті рубця ВРХ, стимулює ріст мікроорганізмів і продукцію летких жирних кислот.

Слід відзначити, що розширення і зміцнення наукових зв’язків з академічними та відомчими науковими установами дає змогу раціонально і з максимальною віддачею використовувати інтелектуальний потенціал, нову апаратуру і методи досліджень, вони сприяють прискореному розвитку пріоритетних напрямків біологічної і сільськогосподарської науки з фундаментальних та прикладних проблем.

Для покращення інтеграції навчального процесу з проведенням НДР, ефективного використання наукових кадрів та дослідної бази в секції аграрної політики укладено договори про співпрацю з окремими кафедрами:

– біохімії Львівського національного університету ім. І. Франка та лабораторією екологічної фізіології і біохімії;

– дрібного тваринництва Львівської національної академії ветеринарної медицини та лабораторією фізіолого – біохімічних основ живлення птиці;

– технології молока і молочних продуктів Львівської національної академії ветеринарної медицини та лабораторією живлення корів і регуляції молокоутворення;

– годівлі тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини та лабораторією живлення корів і регуляції молокоутворення;

– фармакології Львівської національної академії ветеринарної медицини та лабораторією екологічної фізіології і біохімії;

– мікробіології і вірусології Львівської національної академії ветеринарної медицини та лабораторією обміну речовин;

– ветеринарно-санітарної експертизи Львівської національної академії ветеринарної медицини і лабораторією екологічної фізіології і біохімії.

– лабораторією мікробіологічного синтезу БАР та кафедрою технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ "Львівська політехніка"

Крім цього, Львівська національна академія ветеринарної медицини та Державний НДКІ ветпрепаратів і кормових добавок Мінагрополітики є співвиконавцями завдань НТП "Фізіологія і біохімія тварин". Отримані позитивні результати з використанням кремнію, сірки і цинку у годівлі птиці, визначення впливу техногенних факторів на якість продукції тваринництва.

У 2004 році планується здійснити низку заходів по дальшому розвитку основних напрямів наукового забезпечення реалізації головних засад реформування агропромислового комплексу регіону з метою підвищення його ефективності. Зокрема, наукова секція сільськогосподарських наук Західного наукового центру НАН і МОН України у 2004 році планує провести:

– Координаційне зібрання керівників установ, що входять до складу секції молекулярної біології та біотехнології, та затвердження плану роботи на 2004 рік – лютий – Інститут біології клітин.

– Звітну наукову конференцію аспірантів та здобувачів ЛДАУ за результатами науково-дослідної роботи у 2003 р. – лютий-березень – ЛДАУ.

– Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень у 2003 р. – квітень – ЛДАУ.

– Проведення Установчого з'їзду Українського товариства клітинної біології – квітень – Інститут біології клітин.

– Науково-методичну конференцію – травень –ЛДАУ.

– Міжнародну науково-практичну конференцію – вересень – ЛДАУ.

– IV Міжнародну студентську наукову конференцію – жовтень – ЛДАУ.

Керівник наукової секції сільськогосподарських наук ЗНЦ НАН України і МОН України академік УААН В.В.Снітинський

Відділення економіки і права

У складі відділення економіки і права працюють наукові секції:

– економіки (професор Кузьмін О.Є.);

– права (професор Косак В.М.);

– промислової політики (Рибинок В.О.)

Наукова секція економіки

Робота наукової секції економіки проводилася за наступними напрямками:

1) Здійснення наукових досліджень у сфері реформування національної економіки, розвитку підприємництва, удосконалення менеджменту тощо;

2) Публікація результатів наукових досліджень;

3) Обговорення проблем реформування економіки України на конференціях, форумах, круглих столах та семінарах.

4) Розробка методичної літератури.

5) Видання монографій та підручників.

Звіт про публікації подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Публікації секції економіки за 2003 рік.

Назва установи, підрозділу, та керівник Кількість монографій Кількість навчальних посібників Кількість виданих наукових праць
1 2 3 4
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра менеджменту міжнародного підприємництва 1 32 90
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра економіки фінансів та обліку, Алексеев І. В. - 5 41
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра теоретичної економіки України, Тивончук І.0. - 3 23
Львівський національний університет, кафедра менеджменту, Яцура В. В. - 1 8
Львівська комерційна академія, кафедра менеджменту. Хміль Ф.І. 1 8 73
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, кафедра управління виробництвом, Лапко 0.0. - 2 23

Наукові діячі секції економіки приймали участь у таких конференціях, форумах та семінарах (див. табл. 2).

Таблиця 2

Участь у конференціях, семінарах, форумах протягом 2003 року.

Місце і дата проведення Назва
1 2
9-12 грудня 2003 р. м.Донецьк Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація підприємництво, стале економічне зростання "
3-4 грудня. 2003 м.Львів Економічні проблеми ринкової трансформації України; тези доповідей всеукраїнська Науково-практичної конференції.
23 січня 2003 р. м.Львів Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика. Науково-практична конференція. Львівського регіонального інституту державного управління при Українській академії державного управління, частина
24 жовтня 2003р м.Київ Інформаційний семінар для викладачів бізнес-менеджмент дисциплін. Підвищення навичок написання підручників.
19 листопада 2003 р. м.Львів Всеукраїнська науково-практична конференція "Економічні проблеми ринкової трансформації України"
21-22 березня 2003 р. м.Київ. Міжнародна науково-практичної конференція "Промислове виробництво в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку"
21-23 березня м.Львів. Всеукраїнська науково-практична конференція "Підприємництво та менеджмент: українські реалії та перспективи розвитку"
24-25 жовтня м.Львів Міжнародної науково-практична конференція:" Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи''
28 березня 2003 р.м.Львів Збірник тез доповідей "Проблеми Впливу фінансової системи на інноваційний розвиток економіки"
21-22 листопада 2003 р. ЮНУ ім.. Шевченка Міжнародна, науково-практична конференція "Промислове виробництво в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку
15-16 квітня 2003 року м.Чернівці Науково-практична конференція роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України
22-23 травня 2003 року м.Рівне. Український державний університет водного господарства Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком"
30-31 травня м.Луцьк Волинський державний університет ім. Л. Українки Міжнародна науково-практична конференція "Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання"
24-27 вересня 2003 року. м.Жешув, Польща Metody obliczeniowe і badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych і maszyn roboczych samojezdnych. Zarzadzanie і marketing w motoryzacji
Травень 2003 року м.Дніпропетровський Національний університет інженерів залізничного транспорту III Міжнародна наукова конференція "Проблеми економіки транспорту."

Голова наукової секції економіки ЗНЦ НАН України і МОН України професор Кузьмін О.Є.

Наукова секція промислової політики

Згідно з прийнятим у 2003 році планом робіт секції промислової політики ЗНЦ НАН України і МОіН України (додаток) проведені слідуючі роботи:

п.1. Виконано.

Проведено аналіз тематики з оцінкою залучених інвестицій в індустріальні галузі Західного регіону У країни. По дано звіт. Як висновок:

– абсолютно і відносно інвестиційна діяльність в регіоні, особливо в прикордонних областях, є недостатньою (необхідний рівень повинен бути у 15-20 разів вищий);

– відсутні інвестиції в наукоємні виробництва;

– структура інвестицій (співвідношення виробництва, торгівлі, послуг) не оптимальна.

Першочергові заходи щодо покращення інвестиційної привабливості України обговорені 6 червня 2003 року в Києві на пленарному засіданні Всеукраїнської наради з питань поліпшення інвестиційного клімату в Україні. В регіональному аспекті є також конкретні додаткові можливості покращення інвестиційної діяльності Західного регіону України, що рекомендовано для відповідних програм областей (прикордонне співробітництво, розробка та впровадження системи інформатизації областей регіону, міжрегіональне, прикордонне і транскордонне співробітництво у сфері науки, ресурсозберігаючих, енергоощадних екологічно чистих технологій енергетики, приладе- та машинобудування, раціональне використання та охорона природних ресурсів Карпат і басейнів рік Дністер, Західний Буг, Тиса). Тему доцільно продовжити на 2004 рік.

п.2. Виконано.

Вивчення Інно Регіо-програми "Підтримка впровадження і розвиток мережі" Федерального міністерства освіти і досліджень ФРН щодо інтенсивного запровадження інновацій в нових федеральних землях порівняльне з Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України дозволяє зробити ряд важливих висновків:

– в правове поле державних пріоритетів України не попало матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності, незважаючи на катастрофічний стан матеріально-технічної бази науки України;

– загальна кількість середньострокових напрямів є занадто великою (41), що не дозволяє сконцентрувати поки що мізерні кошти, які непорівняльні з коштами, що виділяються на інноваційний розвиток Східної Німеччини;

– концепцією науково-технічного та інноваційного розвитку країни було передбачено стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням коштів банківсько-фінансової сфери, а також заходи щодо комерційного впровадження науково-технічних розробок у виробництво.

Проте все це не реалізовано в Україні, в той час коли Інно Регіо –програми акцентують зусилля саме на цих моментах.

Як резюме: Вважаємо за необхідне повернутися до розгляду Концепції науково-технічного та інноваційного розвитку України з метою її доробки з врахуванням вимог сьогодення.

На основі затвердженої парламентом Концепції повинно планомірно здійснюватись створення відповідних законодавчих і нормативно-правових актів. При цьому слід більш конкретно зорієнтувати на інноваційну модель розвитку країни все законодавче поле, не обмежуючись лише окремими правовими актами, що стосуються суто науково-технологічної та інноваційної діяльності.

На порядку дня створення в Україні (чи відновлення на нових засадах) державного органу, який би відповідав за науково-технічний та інноваційний розвиток за прикладом німецької Інно-Регіо-програми інтенсивного запровадження інновацій в нових федеральних землях Німеччини.

п.З.Виконано.

Проведено дослідження виконання типової регіональної Програми "Довгостроковий прогноз економічного і соціального розвитку Львівщини до 2010 року", а також аналогічних програм областей Західної України в контексті положень "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2002-2006 роки" та Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2001 р.). Подано звіт та пропозиції. Визнано за необхідне створення регіональних програм, забезпечених фінансуванням, по пріоритетних напрямках розвитку регіонів.

Як приклад можуть служити спільна програма розвитку Мінтрансу України та Львівської обласної держадміністрації та програма "Ресурс..." в розрізі проблем Національної Концепції збереження і продовження робочого ресурсу основних засобів виробництва. Зокрема слід визнати як проблемне щодо забезпечення національної безпеки держави, доповнення до програми "Ресурс..." з реальних проблем експлуатації ліфтового господарства області, регіону і держави в цілому.

Тему доцільно продовжити на 2004 рік.

п.4. Виконується;

Проводиться щоквартальне корегування відповідних переліків. До "Інвестиційного ярмарку 2003", який відбувся у Львові 2-4.10.03 р., сформовано каталог інноваційних проектів для салону "Наука та інновації", за безпосередньої участі наукової секції промислової політики сформовані каталоги інвестиційних та інноваційних проектів для салонів: "Стратегічні проекти", "Промисловість", "Енергетика та енергоресурсозабезпечення", "Будівництво та будівельна індустрія", "Туризм, рекреація та оздоровлення", "Агропромисловий комплекс"(в частині технологічного обладнання),"Регіональний розвиток", "Фінансово-кредитна інфраструктура", "Інші проекти". В цьому аспекті слід поглиблювати роботи з метою перетворення Львівського економічного форуму в дієвий фактор розвитку регіону. Тему доцільно продовжити на 2004 рік.

п.5. Виконано.

Сформовано перелік найважливішої тематики. За приблизними оцінками ринкова вартість інтелектуальної власності в Україні складає не менше 200 млрд.доларів США, з них на Західну Україну припадає не менше 1/5 загального потенціалу. Проте в даний час цей інтелектуальний капітал практично не використовується у господарському обігу. Тому надзвичайно важливим є впровадження в Україні механізму введення інтелектуальної власності до господарського обігу (запровадження дієвої системи матеріальної винагороди, правовий захист, експертна оцінка інтелектуальної власності, внутрішній та зовнішній трансфер інновацій, інтеграція в ЄС в цьому питанні, створення необхідних умов для збереження кадрового потенціалу науково-інноваціной сфери, недопущення еміграції висококваліфікованих наукових працівників, особливо з пріоритетних напрямків розвитку держави).

п.6. Виконується:

6.1. Участь у створенні обласних програм запровадження та розвитку альтернативної енергетики з врахуванням місцевих умов (вітростанції, відновлення та будівництво малих ГЕС, термальні станції, біоенергетика, сонячна енергетика).

6.2. Сприяння запровадженню в регіоні когенераційних установок на об'єктах, які на протязі року потребують тепла, електроенергії та утилізації відходів (Львівський онкоцентр, лікарні, агропромислові підприємства, комунальні підприємства тощо).

6.3. З огляду на сучасний технологічний рівень цивілізації, не більше 10 % видобутої енергії людина використовує на себе. Вся інша енергія іде на марний розігрів і забруднення довкілля та знову ж таки на видобуток і виробництво енергії. Відтак все більш актуальною ідеєю є створення т.з.енергетичних капсул, в який передбачається більш ефективне використання органічних енергоносіїв у поєднанні з альтернативною енергетикою для створення цілком автономних систем енергозабезпечення.

У нинішній економічній ситуації широке впровадження енергетичних капсул різної конфігурації як для промисловості, так і для населення є нагальною потребою і логічним кроком на шляху до зменшення деградаційних процесів, можливості реформування енергетичного комплексу без колосальних витрат і поступового оздоровлення екологічної та соціальної сфер держави.

6.4. Участь у розробці рекомендацій щодо персоніфікації відповідальності за несплату енергопослуг та консолідованих зусиль через кондомініуми щодо стовідсоткової оплати за енергоносії та всі види комунальних послуг. Рекомендації щодо дослідного запровадження грошових виплат замість системи субсидій і пільг на енергоносії та послуги (наприклад, для кількох районів Львівщини). Пропозиції щодо запровадження в регіоні та Україні нових методів і засобів для обліку і регулювання спожитої теплової енергії індивідуальними споживачами на базі розробок НУ "Львівська політехніка".

6.5. Участь у створенні науково-технічного забезпечення проекту. Пропозиції щодо оперативного керування як енергопостачаючими об'єктами, так і енергоспоживаючими на базі прогнозів енергоспоживання, розроблених на підставі телеметрії.

п.7.8. Виконується:

Матеріали ввійшли в інформаційний збірник "Екологія" по розділах:

– створення умов для реалізації на місцевому рівні стратегії розвитку громад Західної України;

– екологічні проблеми гірничо-видобувних підприємств та їх вирішення;

– стан реалізації проекту закриття кар'єру на Яворівському ДГХПП "Сірки";

– взаємодія органів управління Львівської області України та Підкарпатського воєводства Республіки Польща щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

– про міжнародну співпрацю та ресурсозбереження в Закарпатській області;

– підсумковий документ секції "Екологія" III Економічного Форуму з питань прикордонного співробітництва;

– перелік та коротка анотація інвестиційних проектів з екології та ресурсозбереження.

Керівник наукової секції промислової політики ЗНЦ НАН України і МОН України В.Рибинок

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74