Західний науковий центр НАН України та МОН України

Ювілеї

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України – 25!

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України є провідною науковою установою Західного регіону України. У ньому проводяться важливі дослідження в галузі математики, математичних проблем механіки та математичного моделювання. Тут працює відомий в Україні і в світі науковий колектив, характерною особливістю якого є поєднання високого теоретичного рівня досліджень з розумінням практичних запитів сьогодення.

Офіційною датою створення Інституту є 1978 рік, проте вже з 1973 року він розпочав функціонувати як окрема наукова установа – Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН України.

Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН України організований на базі Сектору математики і механіки Фізико-механічного інституту та Львівського філіалу Інституту геофізики АН України у відповідності з постановою Президії АН України №350 від 20 жовтня 1972 р. З 1 грудня 1972 року приступив до виконання обов’язків керівника Філіалу, заст. директора Інституту математики АН України Ярослав Степанович Підстригач

На протязі п’яти з половиною років проходило становлення колективу Філіалу, якісно зростав його науковий потенціал, було одержано ряд вагомих результатів як в галузі фундаментальних досліджень, так і виконані значні прикладні розробки. Це все стало підставою для прийняття постанови Ради Міністрів УРСР №428 від 22 серпня 1978 р. "Про організацію в м. Львові Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР", в результаті якої згідно постанови Президії АН УРСР №366 від 7 вересня 1978 року він і був організований на базі Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН України. Інститут очолив академік НАН України Я.С.Підстригач, під керівництвом якого пройшло становлення і відбувся стрімкий розвиток наукового потенціалу Інституту, сформульовано основні перспективні напрями наукових досліджень. Академік Я.С.Підстригач керував Інститутом до останніх днів свого життя.

В 1990 році Інституту було присвоєно ім’я академіка АН України Я.С.Підстригача. У 1990-2002 рр. Інститут очолював член-кореспондент НАН України Григорій Семенович Кіт, який доклав багато зусиль для збереження і подальшого розвитку наукового потенціалу Інституту (зараз Г.С.Кіт – радник при дирекції Інституту). З січня 2003 року директором Інституту є д.ф.-м.н. Роман Михайлович Кушнір.

На протязі 25 років пройшло вдосконалення структури Інституту, зміцнів його кадровий склад. За цей період захищено 45 докторських і 252 кандидатських дисертацій. На час свого 25-річчя Інститут складається з 15 наукових відділів та окремої неструктурної лабораторії. В Інституті та його Центрі математичного моделювання працює 305 співробітників, з них 227 наукових співробітників, в т.ч. 30 докторів наук, з яких три члени-кореспонденти Національної академії наук України, і 108 кандидатів наук.

Основними науковими напрямами досліджень Інституту на даний час є: – операторні методи функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосування;

– теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем;

– термодинамічні основи побудови математичних моделей механіки деформівних твердих тіл з урахуванням структури і взаємозв’язку процесів різної природи;

– математичні методи розрахунку, оптимізації та прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України зберігає та примножує свій високий науковий потенціал. Дальшого утвердження набули наукові школи з математичного моделювання та дослідження фізико-механічних процесів і контактних явищ в однорідних тілах та неоднорідних композиційних структурах зі сталими та залежними від температури властивостями; з проблем континуально-термодинамічного моделювання та оптимізації нелінійних локально нерівноважних систем; з некласичних задач теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними та аналітичних методів теорії наближень. В останні роки формуються наукові школи з математичних проблем електромеханотермодифузії; з функціонально-операторних та алгебраїчних методів і теорії інтегрованих та дисипативних динамічних систем на нескінченновимірних многовидах із застосуванням до явищ самоорганізації. Вченими Інституту, які представляють ці наукові школи, отримано низку фундаментальних результатів світового рівня.

При Інституті успішно функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями "механіка деформівного твердого тіла" та "математичне моделювання та обчислювальні методи", є аспірантура з 6-и та докторантура з 4-ох спеціальностей.

Інститут проводить підготовку молодих спеціалістів на кафедрі математичного моделювання фізико-механічних процесів Львівського національного університету та філії кафедри "Лазерної техніки та оптоелектричних систем" Національного університету "Львівська політехніка". В Інституті. пройшли стажування понад дві сотні викладачів вузів Західного регіону України.

Інститутом з 1975 року видається науковий журнал "Математичні методи та фізико-механічні поля", який перекладається видавництвом "Plenum" в США. Протягом 1975-2003рр. видано 65 номерів цього журналу. Співробітниками Інституту протягом 1978-2003рр. опубліковано 105 наукових монографій, 45 збірників наукових праць, 12 підручників та навчальних посібників, 12 бібліографічних та 10 науково-популярних видань, більше 6200 статей у провідних наукових виданнях. Започатковано випуск наукового збірника "Прикладні проблеми механіки і математики" (2 випуски в рік).

Активна діяльність проводиться Інститутом в напрямку організації і проведення наукових конференцій, симпозіумів та семінарів. Інститутом, як головною організацією і як співорганіза­тором, проведено 57 наукових конференцій та симпозіумів. Щороку в Інституті у травні відбуваються традиційні наукові читання, присвячені пам’яті академіка НАН України Я.С.Підстригача. Починаючи з 1983 року, раз у чотири роки, в Інституті відбувається добре відома науковій громадськості України, близького та далекого зарубіжжя Міжнародна наукова конференція "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур", засновниками і натхненниками проведення якої по праву вважаються академік НАН України Я.С.Підстригач та професор Ю.М.Коляно. Зокрема, з 26 по 29 травня ц.р. на базі Інституту та ЛНУ ім.І.Франка відбулася вже шоста за ліком така конференція, присвячена 75-річчю від дня народження академіка Ярослава Степановича Підстригача та 25-річчю заснованого ним Інституту. У цьому науковому форумі взяло участь близько 270 вчених зі всіх регіонів України, а також з Польщі, Росіі, Білорусії, Вірменії, Німеччини, Швеції.

Інститут (а перед тим і Філіал) з 1972 по 1990 рік був базовою організацією ЗНЦ АН України, головою якого був у цей період академік Я.С.Підстригач. Під його керівництвом співробітниками відділу з вивчення регіональних проблем НТП Інституту була проведена значна науково-організаційна робота з координації у західних областях України фундаментальних і прикладних досліджень, запровадження нових прогресивних форм співпраці науки з виробництвом на основі регіональних науково-технічних програм.

Зараз координації наукових досліджень наукових установ та вузів регіону сприяє активна робота наукової секції математики і математичного моделювання ЗНЦ НАН і МОН України, базовою організацією якої є Інститут (керівник секції – чл.-кор. НАНУ Г.С.Кіт). Секцією зокрема проводились розширені засідання за участю провідних вчених України за окремими проблемами сучасної математики і математичного моделювання (Львів, Дрогобич, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород).

В рамках договору про співробітництво між Західним та Донецьким науковими центрами успішно діють угоди Інституту з Донецьким національним університетом та Інститутом прикладної математики і механіки НАНУ з актуальних фундаментальних і прикладних проблем математики, математичного моделювання і механіки.

Інститут налагодив міжнародне науково-технічне співробітництво в рамках програм і планів співпраці за прямими зв’язками, укладеними угодами про спільні дослідження з провідними науковими установами ряду зарубіжних країн. Вчені Інституту беруть участь у престижних наукових конференціях і є членами низки міжнародних наукових товариств (AMS, Euromech, IFNA, ESIS, IEEE, GAMM та ін.). В інституті функціонує Західно-український осередок Міжнародного науково-технічного товариства інженерів-електриків і електронщиків (IEEE).

В Інституті працюють лауреати Державних премій та іменних премій НАН України, зокрема, члени-кореспонденти НАН України Г.С.Кіт, Я.Й.Бурак, доктори фізико-математичних наук М.М.Войтович, О.Р.Гачкевич, О.В.Максимук та низка інших відомих вчених.

Р. Кушнір, В. Міщенко

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74