Західний науковий центр НАН України та МОН України

Аналітичний огляд, наукові повідомлення

Наукове забезпечення видавничо-поліграфічної галузі

О.П.Стецьків
(Українська академія друкарства)

Наукове забезпечення галузі в Українській академії друкарства ми розглядаємо як вирішення комплексу задач, спрямованих на технічний прогрес галузі шляхом проведення актуальних наукових досліджень і реалізації одержаних результатів, підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.

Вирішення проблем, що відповідають державним пріоритетам розвитку науки і техніки, та фаховим напрямкам фундаментальних і прикладних досліджень, повинно забезпечити одержання результатів, які можна безпосередньо використовувати в навчальному процесі. Наукове забезпечення галузі неможливе без інтеграції з академічною і галузевою наукою, залучення до наукових шкіл молодих науковців і студентської молоді, без розробки і реалізації прогресивних технологій і створення нового типу навчально-наукових і виробничо-підприємницьких об'єднань як технопарки, бізнес-центри, пілотні структури тощо. Науковий потенціал галузі. Висококваліфіковані наукові кадри (доктори, кандидати наук) в основному працюють в навчальних і наукових закладах поліграфічного профілю (Українська академія друкарства, видавничо-поліграфічний факультет Національного технічного університету "КШ", науково-дослідні інститути: УНДІПП, УНДІСВД, поліграфічні кафедри деяких вищих навчальних закладів, КБ і СКБ заводів поліграфічного машинобудування). У цих установах працює близько 165 кандидатів і 30 докторів наук. Основний науковий потенціал галузі зосереджено в Українській академії друкарства (біля 75 відсотків кандидатів і 78 відсотків докторів наук).

В Українській академії друкарства існують відомі в СНД та Європі наукові школи, які очолюють провідні науковці, доктори і кандидати наук, академіки та член-кореспонденти галузевих академій. Серед них – Полюдов О.М., Чехман Я.І., Шибанов В.В., Мервінський Р.І., Луцків М.М., Лазаренко Е.Т., Сеньківський В.М., Овсяк В.К., Зелінська Н.В., Холод 3.М. та інші.

До особливостей наукової діяльності на сучасному етапі розвитку вітчизняного видавничо-поліграфічного комплексу передусім можна віднести:

тенденцію до збільшення імпортного обладнання, імпортних технологій і матеріалів на підприємствах галузі, що суттєво звужує використання наших наукових розробок і, відповідно, їх наукового супроводу. Зарубіжні виробники обладнання та поліграфічних матеріалів, за окремими винятками, не зацікавлені в залученні до дослідних робіт наших науковців, оскільки для цього в них є свої кваліфіковані наукові кадри;

недостатні фінансові можливості підприємств видавничо-поліграфічного профілю, що спричиняє виділення на науку мінімальних коштів. Централізовані кошти, які виділяються на науку (МОН України: конкурс проектів, Держкомтелерадіо), незначні і, на жаль, в останні роки скорочуються;

застаріла матеріально-технічна база більшості ВНЗ (зокрема академії), що, як не дивно, змушує нас до позитивного кроку – тісної співпраці з академічними і галузевими науковими установами, які мають більш сучасну наукову базу;

і, нарешті, слід відзначити, що зараз наступив період революційних перетворень в поліграфії, створення нових способів друку (термодрук, струминний друк, кольорове копіювання, різографія та багато інших) і нових технологічних процесів (комп'ютер-фотоформа, комп'ютер-друкарська форма, комп'ютер-друк або відбиток) до створення яких ми, науковці України, науковці СНД, на жаль, майже не маємо ніякого відношення. Відслідковується небажана тенденція щодо збільшення ролі пострадянських республік як споживачів, а не розробників нової техніки і технології.

Для Української академії друкарства характерна широка гама спеціальностей: від механіка, технолога й автоматника до редактора, книгознавця, художника та економіста. Сформовані наукові напрямки також суттєво відмінні. Разом з тим всі вони з різних сторін вирішують спільну наукову проблему "Підвищення ефективності функціонування ВПК України".

На сьогодні сформовані такі основні наукові напрямки:

- удосконалення поліграфічного устаткування

На кафедрі поліграфічних машин (ПМ) під керівництвом професора Полюдова О.М., а тепер доцента Топольницького П.В. започаткований цілий комплекс робіт по створенню і вдосконаленню поліграфічної техніки. На кафедрі вдалось створити науковий колектив, який здатний вирішувати складні наукові завдання від генерування нових оригінальних ідей до їх впровадження.

Важливим науковим доробком є створення принципово нових різальних машин і різальних вузлів для безвистійного обрізування книжкових блоків і листів паперу з використанням віброефекту та інструментів з спеціальною геометрією. "Метод та пристрій для безвистійного обрізування листів паперу, складених в стопу", запатентовано в 14 країнах Європейського патентного товариства. По цій розробці продана ліцензія фірмі "Мюллер-Мартіні". З фірмою на протязі 5-и років велась госпдоговірна робота, фірмою частково оплачені витрати за патентування розробки. По угоді з фірмою за академією збережено авторське право випуску створеного обладнання в Україні та країнах СНД.

Значним науковим досягненням є розробка принципово нових технологічних процесів виготовлення картонних упаковок комбінованим способом (керівники професор Полюдов О.М., доцент Регей І.І.). Створені і впроваджені у виробництво комплект верстатів для виготовлення розгорток картонних упаковок. Результати та експонати по цій розробці були представлені на декількох міжнародних виставках і ярмарках, на яких робота одержала позитивні відгуки і зустрілась з великою зацікавленістю представників різних галузей народного господарства. Очевидно, знову мова може йти про патентування розробки за кордоном і продаж ліцензії.

Під керівництвом професора Чехмана Я.І. створений технічний проект першої української універсальної друкарської машини для друкування книжково-журнальної, газетної та бланково-акцидентної продукції. Враховуючи потребу держави в друкарському устаткуванні, велику дороговизну аналогічного закордонного устаткування, а також те, що виробничі потужності Ходорівського заводу ПМ використовуються далеко не повністю, створення такої машини і її випуск на Ходорівському заводі був би важливим кроком в розвитку української поліграфії. На жаль, відсутність фінансування не дала змогу у свій час перейти від технічного до робочого проекту машини.

По згаданому напрямку проводяться дослідження по вивченню явищ в зоні друкарського контакту в системі приводу друкарського апарату, по підвищенню надійності і довговічності швидкозношуваних деталей поліграфічних машин, по розробці системи автоматизованого проектування циклових механізмів машин-автоматів та інші.

Відрадним є те, що велика кількість патентів, одержаних кафедрою ПМ, принципово нові або суттєво нові, що відкриває дорогу для патентування їх за кордоном і для продажу ліцензій.

- створення нових матеріалів і технологічних процесів для поліграфічної промисловості

Основою наукового напрямку є дослідження фотополімеризаційноздатних композицій різного цільового призначення. Метою робіт є інтенсифікація технологій високого, офсетного, трафаретного і флексографського друків, а також створення друкарських фарб, лаків, фотоініціаторів та інших матеріалів.

Під керівництвом професорів Шибанова В.В., Назаренка Е.Т., Мервінського Р.І. на декількох технологічних кафедрах виконані роботи по синтезу, дослідженню та застосуванню твердих і рідких світлочутливих композицій, вивченню модифікованих копіювальних шарів, фотополімерних штампів і штемпелів. Розроблено матеріали і технології для тиражування оптичних носіїв інформації. Опрацьовані рідкі фотополімеризаційноздатні композиції підвищеної світлочутливості на базі олігоефіракрилатів та технологічні процеси виготовлення з них фотополімерних друкарських форм високого, трафаретного та офсетного друку. Водночас досліджені технологічні процеси виготовлення світлочутливих лаків з поліпшеними репродукційно-графічними характеристиками.

Проводяться роботи по синтезу полімерних фотоініціаторів з метою одержання фотополімеризаційноздатних матеріалів для виготовлення флексографських форм. На основі одержаних розробок запроваджено серійне виробництво флексографських пластин "Флексофот". Отримано вагомі результати по створенню нових фарб, лаків, клеїв та інших матеріалів для поліграфічної промисловості.

Досліджені фізико-хімічні основи технології формування макро- та мікрорельєфних носіїв інформації з фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі олігоефіракрилатів. Змодельовано процес створення фотополімеризаційноздатних матеріалів і проведено оцінку ресурсу їх працездатності.

Особливо слід відмітити практичні розробки кафедри, яку очолює професор Шибанов В.В. Кожного року на кафедрі виконується більше десятка госпдоговірних робіт і декілька держбюджетних тем. Результати розробок неодноразово були представлені на міжнародних виставках, зокрема на ІІ-му інвестиційному ярмарку "Львів-2002" і на ІІ-му економічному форумі з питань прикордонного співробітництва.

Під керівництвом доцента Гавенко С.Ф. вивчені методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення. Проведені дослідження підтверджують можливість виготовлення видань прогнозованої міцності та довговічності, а розроблена модель і робоча діаграма технології склеювання дозволяють керувати процесом скріплення корінців книжкових блоків. Встановлені закономірності змін напружено-деформаційного стану книги в процесі виготовлення і експлуатації та розроблена теоретична концепція створення методів і засобів оцінювання експлуатаційних показників книжкових видань на інформаційно-технологічній основі, системному та функціонально-структурному підході з використанням статистичних методів контролю, що стало передумовою розробки експертно-комп'ютерної системи оцінювання якості видань.

- розробка енерго- та ресурсозберігаючих процесів в машинобудуванні

Науковцями кафедри ТМ і ПМ (доценти Шахбазов Я.О., Чаплінський О.Д. та інші) створені нові технологічні процеси та обладнання для виготовлення шліфувального інструменту з наперед заданими властивостями. Необхідні властивості інструмент набуває внаслідок програмованого розміщення абразивного матеріалу. Створена теорія процесу шліфування інструментом з програмованим робочим шаром, опрацьовано процес виготовлення високоефективної шліфувальної шкурки та інструменту з неї. Розроблено теорію і технологію виготовлення устаткування для класифікації порошкових матеріалів в електростатичному полі, що в сукупності дало змогу значно підвищити якість класифікації і стійкість ситового матеріалу, усунути шум, вібрації і запилення приміщень абразивними частинками. На заводах алмазного інструменту встановлено прилади для контролю міцності алмазних порошків і роторні автоматичні лінії, що використовуються при синтезі штучних алмазів, впроваджено технологічний процес виготовлення відрізних кругів методами металізованого напилення. Науковці кафедри розробили технологічні процеси і обладнання для виготовлення наступних видів інструменту: пелюсткових кругів та фладдерів для обробки профільних поверхонь в деревообробній промисловості, шліфувальних стрічок будь якої довжини та ширини, шліфувальних кілець для розкрійних машин, шліфувальних циліндрів та турбінок для них для шліфування невеликих прямолінійних та радіусних поверхонь з деревини і металу, відрізних кругів для розрізання твердих матеріалів (вапняка, азбоцементу та інших).

- соціально-економічні проблеми видавничо –поліграфічного комплексу в умовах ринкової економіки

На кафедрах ЕП, О і А опрацьовуються шляхи вдосконалення економічного управління видавничо-поліграфічним комплексом. Окреслено перспективу науково-технічного прогресу в поліграфічному виробництві, обгрунтовано напрямки планування виробничих потужностей і заходи для їх ефективнішого використання на поліграфічних підприємствах, передбачено можливі способи вдосконалення організації праці і підвищення продуктивності робочої сили. Зараз колектив цього наукового напрямку (під керівництвом доцентів Холод З.М. і Гірняка О.М.) працює над вирішенням соціально-економічних проблем видавничо-поліграфічного комплексу в умовах ринкової економіки. Видано збірку нормативних документів, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність в Україні, розроблено методичні рекомендації з питань обліку фінансово-господарських операцій у системі бухгалтерського обліку й аналізу діяльності спільних підприємств.

Під керівництвом доцента Холод З.М. розроблена методика комплексного та оперативного економічного аналізу ефективності господарювання підприємницьких структур видавничо-поліграфічного комплексу та галузеві норми часу і виробітку на процеси комп'ютерного складання і флексографічного друку. В працях доцентів Швайки Л.А., Гірняка О.М., Лазановського П.П висвітлюються найактуальніші проблеми державного регулювання економіки, основні напрями та інструменти державної економічної політики та її особливості на різних стадіях розвитку ринкових відносин та фундаментальні засади менеджменту.

Необхідно відзначити, що за кількістю госпдоговірних тем та обсягом їх фінансування економічні кафедри є перші в академії.

- проблеми книговидання, книгознавства та мистецтва оформлення української книги

Науковці досліджують спільну комплексну тему "Функціональна книга в культурному просторі України".

Книгознавці і лінгвісти під керівництвом доцентів Зелінської Н.В., Антоник О.В. успішно працюють над проблемами формування та функціонування видавничої і поліграфічної термінології, вивчають процеси становлення суспільно-політичної книги та журналістики в Україні, досліджують перспективи розвитку українського енциклопедичного видання і сучасні тенденції в стилістичному вирішенні наукового тексту, запроваджують методи джерелознавчого, мовно-лінгвістичного та книгознавчого аналізу навчальної книги, що сприяє розвитку міждисциплінарних досліджень.

Під керівництвом ст. викладача Сави В.І. розроблені методичні рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору сторінки складання і форматів видань, правильного використання коректурних знаків та практичних підрахунків обсягів видань.

- комп'ютерні технології друкарства

Наукова група, очолювана професором Луцківим М.М., розробила математичні та структурні моделі багатосекційних та багато двигун них електромеханічних систем рулонних друкарських машин, які створили наукову основу для побудови ефективних систем управління електроприводами машин з пружними зв'язками. Останнє дозволило створити системи автоматизованого управління багатодвигунними електроприводами багатофарбових рулонних друкарських машин, які забезпечують підвищення їх технічного рівня.

Професор Сеньківський В.М. з учнями розв'язує проблему створення методології проектування систем комп'ютерного підготування видань. В результаті проведених досліджень знайдено науково обгрунтовані технологічні рішення, реалізація яких вносить істотний прогрес в область автоматизації процесів випуску книжкових видань.

Під керівництвом професора Овсяка В.К. створена алгебра впорядкувань, засобами якої вирішуються задачі синтезу, аналізу і дослідження алгоритмів на формалізованому рівні.

Вагомим досягненням є випуск фахового науково-технічного збірника "Комп'ютерні технології друкарства" (заступник редактора професор Луцків М.М.).

- Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації та наукова робота студентів

На сьогоднішній день Українська академія друкарства є основним центром підготовки кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України. Традиційно до наукових кадрів вищої кваліфікації відносять кандидатів і докторів наук. В багатьох документах МОН України до них також зараховують і магістрів. За останні 10 років працівниками академії захищено 14 докторських, 63 кандидатські дисертації; за останні 7 років – 102 магістерські роботи.

Студенти академії досягли значних успіхів у Всеукраїнських і міжнародних заходах з студентської наукової роботи: олімпіадах, конференціях, конкурсах та виставках робіт. Вони нагороджувались золотими медалями і грамотами НАН України, дипломами і грамотами конкурсів і виставок, відзначались грошовими преміями.. Особливо можна відзначити студентів: Дмитра Чаплинського – протягом 5-и років підряд ставав призером олімпіад з нарисної геометрії та комп'ютерної графіки, яка відбувається в Донецькому Національному технічному університеті; Миколу Галишина і Андрія Пиця – неодноразових переможців Всеукраїнського конкурсу з актуальних проблем пакувальної галузі, дипломантів загальноросійських конкурсів в області упаковки; Єлизавету Комарову і Сергія Шептицького – неодноразово відзначених на науково-технічних конференціях "Графіка XXI століття" (Севастопольський державний технічний університет), дипломантів багатьох художніх конкурсів, авторів декількох персональних виставок робіт та багатьох інших.

До групи викладачів-ентузіастів, які відзначаються вмінням керувати студентською науковою роботою, належать: доцент Комаров С.М., професор Полюдов О.М., доцент Регей І.І., ст. викладач Думанська 0.І., доцент Зелінська Н.В., академік Долішній М.І., доцент Швайка Л.А., доцент Гембара В.М., доцент Приведа П.І., доцент Холод З.М., доцент Будіщев М.С., доцент Ясінський М.Ф., доцент Горечко Р.Р. та інші.

За успіхи наших студентів в СНР Міністр освіти і науки України В.Г. Кремінь другий рік підряд оголосив подяку ректору академії професору Гуньку С.М. як керівнику ВНЗ, студенти якого відзначаються найбільшою активністю в цій ділянці роботи.

- Видавнича діяльність. Академія – базова установа випуску таких періодичних видань: науково-технічних збірників "Поліграфія і видавнича справа", "Наукові записки", "Комп'ютерні технології друкарства", "Квалілогія книги", видавничо-поліграфічного журналу "Палітра друку". Ці видання є фаховими

Крім періодичних видань кожного року випускається близько 15-и навчальних підручників, посібників і монографій з грифом МОН України. Певним досягненням є поява першої в Західному регіоні електронної книжки "Стародруки XV –XVIII століття" (керівник проекту доцент Миклушка І.3.).

При академії успішно функціонує видавництво "Фенікс".

- Інтеграція з галузевою та академічною наукою. Здійснюється тісна співпраця між академією і галузевими та академічними науковими установами. Основні форми співпраці: проведення спільних досліджень:

– формування спільних наукових творчих колективів; утворення спільних кафедр;

– підготовка спільних публікацій, конференцій, семінарів; підготовка наукових кадрів;

– залучення спеціалістів до навчального процесу тощо.

Найбільш активними партнерами в науковій роботі є: галузеві інститути (УНДІПП ім. Т. Шевченка, УНДІСВД), академічні заклади (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Національна бібліотека ім. В. Вернадського НАН України), ВНЗ м. Львова (Національний університет ім. І. Франка, Національний університет "Львівська політехніка" та інші), Національний технічний університет "КПІ". На базі академії створений навчально-науково-виробничий комплекс "Поліграфіст" в складі УАД, УНДІПП, книжкової фабрики "Атлас".

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74