Західний науковий центр НАН України та МОН України

Аналітичний огляд, наукові повідомлення

Підсумки науково-виробничої діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів західного регіону України

Дуцяк І.С., Батюк І.Г., Батюк А.Є.

Наука і техніка завжди були суттєвими елементами розвитку суспільства. Сьогодні вибух нових технологій, різноманіття їх варіантів, технологічний плюралізм і все зростаюча значимість досліджень і розробок дозволяє в повному обсязі усвідомити, як переплетені між собою наука, техніка і процвітання держави. Вказане ще більш очевидне, якщо згадати, що розвиток суспільства – це в першу чергу зміни, що виникають за рахунок збагачення існуючої і розповсюдження нової думки завдяки накопиченому і наново придбаному людському досвіду.

В зв¢язку із цим очевидно значення роботи Західного наукового центру НАН і МОН України, як основної організуючої і координуючої ланки регіональної системи науково-технічної та інноваційної діяльності в західних областях України. ЗНЦ об¢єднує науковців семи областей: Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької, в яких зосереджено значний науковий потенціал. В західному регіоні функціонує 23 установи Національної академії наук України, 33 вищих навчальних заклади та 137 галузевих науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ. В економіці західного регіону, в наукових установах та навчальних закладах безпосередньо науковою діяльністю зайнято 18500 співробітників, з них 6 академіків, 24 член-кореспондентів Національної академії наук України, 1148 докторів та біля 5450 кандидатів наук.

Наукова діяльність вчених, науково-технічних працівників академічних установ, вищих навчальних закладів і галузевих науково-дослідних інститутів Західного регіону України була скерована на теоретичне, технологічне та матеріально-технічне забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень. Одними із основних завдань наукової та науково-технічної діяльності за звітний період були спрямування досліджень на створення новітніх технологій та конкурентоспроможних розробок, техніки і матеріалів, впровадження їх у народне господарство України, в першу чергу західного регіону, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. Особлива увага в роботі установ приділялась розширенню зв¢язків з іншими науковими та навчальними закладами, у тому числі з зарубіжними країнами, з виробничими підприємствами різних галузей, активізації патентної роботи, участь у різноманітних конкурсах для одержання грантів та коштів на проведення досліджень і впровадження розробок.

В рамках Міждержавної науково-технічної програми "Створення конкурентноспроможних на світовому ринку зварних конструкцій, ресурсозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання для зварювального виробництва" Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача розроблена математична модель для визначення залишкових пластичних деформацій, які виникають у твердому тілі із залишковими напруженнями при імпульсному нагріві. Науковцями інституту одержано ряд фундаментальних результатів в спектральній теорії необмежених операторів і операторних алгебр над банаховими просторами, теорії поліномів та аналітичних функцій в нескінченовимірних областях, теорії обернених спектральних задач для операторів Штурма-Ліувілля з сингулярними потенціалами, математичної теорії фазових переходів в багатовимірних моделях статистичної механіки типу Ізінга, теорії сингулярності та оболонок голоморфності мероморфних відображень. Побудовано математичну модель і метод дослідження термомеханічної взаємодії деформівних ізотропних тіл, контактні поверхні яких мають неглибокі виїмки. Розвинуто метод власних функцій для розв’язування задач механотермодифузії двошарового циліндра з міжфазними і поверхневими шарами. На основі теорії узагальнених функцій побудовано частково-вироджені рівняння теплопровідності і термопружності тонких пологих оболонок з нерегулярною серединною поверхнею.

Працівниками Центру математичного моделювання ІППММ у звітному році сформульовано варіаційну постановку крайових задач нелінійної механіки динамічних пружних систем на основі функціоналу Гамільтона, встановлено умови опуклості функціоналу та досліджено достатні умови існування та єдиності слабких розв’язків крайових задач для квазістатичного навантаження; побудовано фізико-математичну модель процесів деформування та тепломасопереносу у радіаційно збудженому склі при двох шляхах міграції домішкових компонент і досліджено основні закономірності перерозподілу радіонуклідів у шарі; розроблено методику вивчення двовимірної приповерхневої не­однорідності у деформівних термопружних твердих тілах, геометрія яких допускає комформне відображення на зовнішність одиничного круга. На цій основі вивчено закономірності приповерхневої неодно­рідності навантаженого середовища з еліпсоїдальною порожниною та вплив на неї температури; розроблено і досліджено гетерогенні математичні моделі теорії пружності та дифузії-адвекції для неоднорідних середовищ з тонкими включеннями. Сформульовано відповідні крайові та початково-крайові задачі та записано варіаційні формулювання, досліджено проблеми існування та єдиності їх слабких розв’язків, збіжності за штрафом розв’язку варіаційної задачі, для якої частина граничних умов переведена у ранг природних граничних умов.

Серед важливих наукових результатів, отриманих в Фізико-механічному інституті ім.Г.Карпенка можна відзначити такі:· розроблено новий напрям механіки руйнування матеріалів у зоні контакту твердих тіл при їх циклічному навантаженні, а також чисельно-аналітичні алгоритми для розрахунку довговічності трибоспряжень, що експлуатуються в умовах фретинг-втоми; ·побудована нова теорія втомного руйнування матеріалів з урахуванням закономірностей їх реверсивного пластичного деформування матеріалу в зоні передруйнування і впливу ефектів закриття тріщини на швидкість її поширення при різних умовах навантаження; · розвинута теорія взаємодії деформованого металу з агресивним середови­щем на початковій стадії його корозійно-механічного руйнування і на цій основі розроблено метод прискореного визначення параметрів корозійної втоми сталей та сплавів; · розроблено нові методи оцінки ресурсу елементів промислового енер­го­обладнання, що містять конструктивні та технологічні концентратори на­пружень та експлуатуються в агресивних середовищах, які використовують в інженерній практиці (Ладижинська, Вуглегірська. Трипільська ТЕС); · розвинута теорія неруйнівного контролю матеріалів з тріщиноподібними дефектами, що дозволяє проводити коректний аналіз дифрагованого поля у тих діапазонах частот, де наближені підходи і асимптотичні методи є непридатни­ми. В Інституті суттєвого розвитку набули дослідження з таких перспективних матеріалознавчих напрямів як воднева технологія обробки сплавів, поверхневе зміцнення та захист матеріалів, розробка ефективних поглиначів водню та водневих технологій одержання високоякісних сталих магнітів. Інститут створив ряд виробничих підрозділів та інженерних центрів, які активно впроваджують наукові розробки у практику.

В рамках виконання Державної науково-технічної програми "Образний комп¢ютер" науковцями Державного науково-дослідного Інституту інформаційної інфраструктури Держкомзв¢язку та інформатизації України і НАНУ виконувались проекти "Інформаційний відеоскоп – високоефективна система відображення зображень реального світу різноманітної фізичної природи", в рамках якого запропоновано поняття інформаційно-ресурсної концепції, наведено інформаційні процедури ідентифікації моделей систем і образів ситуацій, та проект " Базові компоненти образного комп¢ютера для швидкого адаптивного аналізу, розпізнавання, компресії, архівації та пошуку аудіоінформації", в межах якого створено адаптивні тематично орієнтовані алгоритми вибору квазіоптимального перетворення, розроблено універсальні швидкі алгоритми реалізації вибраного набору перетворень, та ін.

Науковці Iнституту електронної фізики НАН України в звітному році продовжували займатися теоретичними й експериментальними дослідженнями в галузі вивчення проблем фізики електронних і атомних зіткнень, по вивченню явищ та процесів, що виникають в оболонках атомів й іонів при зіткненні з ними електронів; у галузі вивчення фізики лазерів на парах металів та хімічних сполук, у фізиці фотоядерних реакцій в області гігантського дипольного резонансу, в розробці фізичних основ радіаційних випробувань матеріалів та приладів, технологією вирощування кристалів і одержання тонких плівок. В IЕФ НАН України функціонує прискорювач електронів – мікротрон M-30, в якому максимальна енергія прискорених електронів досягає 30 МеВ. В цьому році він став національним надбанням. В Інституті створені та використані наступні об'єкти інтелектуальної власності: пристрій для вирощування кристалів витягуванням з розплаву; продовжено модернізацію програми для комп’ютерного моделювання кривих ТСЛ в наближенні лінійної та квадратичної кінетики для систем, що мають від одного до чотирьох локальних рівнів прилипання; на мові програмування Turbo Pascal створено та налагоджено програми прецизійних вимірювань (з кроком по енергією 2–5 меВ) енергетичних залежностей розсіювання електронів на атомах та поверхні твердого тіла, а також енергетичних залежностей іонізації (утворення фрагментів) молекул електронами; вдосконалено програму вимірювання спектрів на установці "ВУФ спектрометр", в якій реалізовано накопичення корисного сигналу шляхом багаторазового проходження заданого інтервалу вимірювання в режимі "туди-назад" (мова програмування – QUASIC-2). Розроблено програму обробки спектрів багатофотонної іонізації самарію, що дозволяє ідентифікувати резонансну структуру відповідними переходами в спектрі атома самарію, визначити енергії та повні моменти збуджуваних рівнів. Для аналізу гамма-спектрів, індукованих уламками фотоподілу актинідних ядер, складено програму для розділення фотопіків за існуючими лініями випромінювання у відповідних областях енергій.

Найважливішими досягненнями Львівського центру Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ за 2002 рік є: 1)Вперше експериментально виявлено ефект підсилення інфразвуку в атмосфері. Відкрите явище дає можливість пояснити механізм впливу наземних акустичних збурень на іоносферу. 2)Виготовлено та передано ВО "Південне" льотний комплект апаратури "Варіант". Спільно з Інститутом проблем механіки НАНУ-НКАУ (м. Дніпропетровськ) підготовлено експеримент з фізичного моделювання умов космічного польоту для перевірки методики вимірювання густини просторового струму трьома приладами – щілинним зондом Ленгмюра, циліндром Фарадея та поясом Роговського. 3)Продовжено математичне моделювання та теоретичні дослідження ефективності активного методу моніторингу стану земної кори в сейсмонебезпечних зонах. На підставі отриманого доробку запропоновано новий метод та створено пристрій "ЕЛІСМА" для приповерхневого зондування земної поверхні при археологічному пошуку. 4)Продовжено роботи над підготовкою спільного українсько-російського експерименту "Інтербол-Прогноз" для моніторингу "космічної погоди". Розроблено та оптимізовано склад бортового комплексу наукової апаратури низькоапогейного сегменту, що готується українською стороною. 5)Створено цільову Міжгалузеву лабораторію електромагнітного моніторингу Антарктики НАН України та Українського антарктичного центру (УАЦ) Міністерства освіти і науки України. Метою її створення є планування, координація робіт та реалізація електромагнітно чистого полігону для наукових досліджень надтонких ефектів в навколоземному середовищі. 6)Виявлено та теоретично обґрунтовано механізм формування акусто-гравітаційних хвиль під час циклонічних процесів.7) Розроблено та передано УАЦ базовий магнітометр для моніторингу магнітних полів земного та космічного походження.

В Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича в рамках виконання державної тематики проводилися дослідження матеріалів з шаруватою кристалічною структурою і приладів на їх основі та вузькозонних напівпровідників. Проведено теоретичне дослідження поведінки електронів провідності, що взаємодіють з доменною стінкою у феромагнітних металах, обчислено часи релаксації, зарядову і спінову провідність, виявлено ефект від’ємного магнітоопору у вузькозонному напівпровідниковому твердому розчині PbMnCrTe, визначено природу виникненя магнітних станів Yb3+ в твердому розчині PbGeYbTe.

До найбільш важливих розробок Інституту регіональних досліджень НАНУ в звітному періоді можна віднести наступні: розроблено концепцію механізму реалізації регіональної політики в умовах формування нового соціально-економічного середовища в країні, зорієнтовану на активну державну регіональну політику та зміцнення власного соціально-економічного потенціалу регіонів, конкретизовано теоретико-методичні основи механізму взаємодії державної системи управління з органами місцевого самоврядування та механізму регулювання транскордонного співробітництва; розроблено теоретичні засади формування регіональної еколо­гіч­ної політики, розкрито її соціально-економічний зміст та визначено місце в системі державної регіональної політики; обгрунтовано методичні підходи до розробки Планів екологічних дій на обласному рівні як інструменту реалізації регіональної екологічної політики та концептуальні засади розробки державної стратегії регіонального розвитку, визначено її місце в системі державного стратегічного планування; розроблено рекомендації по формуванню організаційно-еконо­міч­ного механізму регулювання розвитку промислового виробництва регіону, запропоновано економіко-математичні моделі аналізу та оптимізації такого розвитку; обгрунтована цілісна концепція сприяння розвиткові підприєм­ництва на базі узгодження інтересів держави, регіонів і підприємців та запропоновані механізми її реалізації на різних рівнях національної економіки; розроблено моделі оподаткування підприємницьких структур за критеріями стимулювання їх розвитку; розроблено науково-методичні рекомендації по формуванню організаційно-економічних механізмів розвитку ринкової інфраструктури; розроблено методичні рекомендації з реалізації методології комплексних оцінок на основі розрахунку інтегральних показників та проект концепції і основних завдань розвитку регіональної статистики в Україні.

Основними науковими напрямками, на розвитку яких в 2002 р. Карпатське відділення Інституту геофізики ім.Субботіна, зосереджувало науково-дослідну і науково-організаційну роботу були розробки методів підвищення точності визначення гіпоцентрів землетрусів, досліджень закономірностей просторово-часового розподілу їх епіцентрів для Закарпатської сейсмоактивної зони, розробка раціонального комплексу для просторових (тривимірних) досліджень георозрізів та технічних засобів високочастотних та інфранизькочастотних електромагнітних зондувань, математичне моделювання поширення електромагнітного поля в неоднорідному середовищі. Важливим досягненням є створення пакета програмного забезпечення обробки даних магнітотелуричних зондувань. Завершена розробка методики і технічних засобів зондувань становленням електромагнітного поля в наносекундному діапазоні. Виготовлений дослідний взірець апаратури, що пройшов успішне випробування в польових умовах. Новим і перспективним напрямком досліджень у Відділенні є розробка нових технологій комплексного геофізичного прогнозування покладів вуглеводнів. Ці види робіт відповідають державній програмі "Нафта і газ України-2010", що свідчить про їх актуальність.

Інститутом геології і геохімії горючих копалин в 2002 році продовжувалось цілеспрямоване вивчення геологічної будови та геодинаміки розвитку південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи і суміжних геоструктур з метою встановлення закономірностей розміщення в регіоні родовищ нафти, газу, вугілля та інших просторово та генетично пов¢язаних з ними корисних копалин. Інститут є головним співвиконавцем Державної програми МЕТАН, яка стала складовою частиною "Національної енергетичної програми України до 2010 року". Результати виконання завершених 27 договірних тем передані замовникам і впроваджені в народне господарство, основні серед яких: виділено в межах Волино-Подільської плити три перспективні нафтогазоносні комплекси; на підставі вивчення критеріїв нафтогазоносності Львівського прогину встановлено значні перспективи палеозойських відкладів; вивчена геолого-палеокеанографічна ситуація Чорноморсько-Кримського епіпалегічного басейну; створений електронний варіант бази гідрогеологічних даних Передкарпатської нафтогазоносної області; та ін.

У 2002 році Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту виконувало науково-дослідні роботи, направлені на розвиток мінерально-сировинної бази, які зводились до вирішення наступних проблем: обгрунтовання оптимальних напрямків та планів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на основі комплексної геолого-економічної оцінки ресурсів перспективних об¢єктів; вивчення геологічної будови нафтогазоносних регіонів України за результатами детальних палеогеографічних, стратиграфічних, літологічних та тектонічних досліджень; розробка та вдосконалення нових методичних засобів і технологій прогнозування, пошуків та виявлення нафтогазоперспективних об¢єктів; геолого-економічні дослiдження, правове, нормативне та інформаційне забезпечення галузі; з метрології і стандартизації проводились НДР з розробки нормативних документів з вивчення параметрів порід-колекторів і пластових вуглеводних флюїдів лабораторними методами. Застосування результатів науково-дослідних робіт виявилось у науковому обгрунтуванні плану геолого-розвідувальних робіт та приросту запасів нафти і газу на 2002 рік по території діяльності ДП "Західукргеологія" та ДП "Кримгеологія", де економічний ефект склав: приріст запасів нафти 0,129 млн.т, газу – 0,421 млрд. куб.м, та у науковому обгрунтуванню плану геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ в Дніпровсько-Донецькій западині на 2002 рік по території діяльності ДП "Полтава РГП" (економічний ефект склав: приріст запасів газу 1,9 млрд. куб.м, конденсату 0,3 тис. тон).

Отримані результати працівниками Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України дуже важливі для розробки ефективних технологій очистки грунтів і води від забруднень нафтопродуктами та іншими органічними забруднювачами, а також створюють перспективу цілеспрямованого керування біотехнологічними процесами виробництва ферментів, біополімерів тощо. Дослідження проведені Відділенням також дають перспективу для пошуку нових каталітичних систем з метою синтезу енамінів та амінів за допомогою реакції алкенів з амінами з високою селективністю. У відділі групою науковців проводились дослідження поліфункціональних акрилових мономерів, придатних для виготовлення оптичних дисків, досліджувались їх фізико-хімічні та прикладні властивості. При виготовленні оптичних дисків широко використовуються фотополімерні матеріали для рельєфоутворюючих, захисних та інших шарів. У якості таких фотополімерних матеріалів співробітниками були запропоновані поліфункціональні акрилатні мономери. Вони володіють рідкісними поєднаннями таких цінних властивостей, як прозорість, світло-, тепло-, атмосферостійкість, еластичність, високими механічними та діелектричними характеристиками.

Враховуючи важливість забезпечення України вуглеводною сировиною, науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробили та впровадили комплекс технічних засобів і технологій неруйнівного контролю бурового, нафтогазопромислового обладнання та інструменту. Наукова значимість роботи в першу чергу полягає в створенні нового науково-технічного напрямку – неруйнівний контроль обладнання. Логічним завершенням цього напрямку роботи стали методики визначення оптимальної періодичності неруйнівного контролю, методи оцінки фактичного технічного стану та прогнозування технічного ресурсу обладнання. Все це сприяло значному зменшенню витрат на розробку нафтових і газових сведловин та підвищило їх екологічну безпеку. Результати виконаних науковцями НДР знайшли застосування у народному господарстві. Так у 2002 році розроблені технологія та обладнання для виклику припливу нафти з пласта за допомогою аерованої рідини; комп¢ютеризована експериментальна система для прогнозування колекторів нафти і газу; технологія підвищення продуктивності низьконапірних газових свердловин в умовах обводнення та конденсації важких вуглеводнів; концепція програми впровадження методів і засобів оцінки фактичного механічного стану й прогнозування технічного ресурсу нафтогазового бурового обладнання та ін.

Інститутом екології Карпат НАН України у звітному році завершено виконання тем: "Екологічний потенціал наземних екосистем як критерій програми сталого розвитку", "Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, реліктових, ендемічних видів рослин Карпат як основа їх життєздатності, адаптації та еволюції", "Екосистемологічний аналіз приполонинської рослинності Українських Карпат для потреб сталого розвитку", "Вивчення процесів природного заростання та грунтотворення на порушених землях", "Оцінка стану популяцій хижих ссавців, занесених до Червоної книги України", "Інвентаризація видів рослин та рослинних угруповань Карпат, занесених до Червоної та Зеленої книг України", які є особливо актуальними у зв’язку з посиленим впливом людини на структуру й функціонування біотичних систем усіх рівнів організації – від молекулярного до екосистемного, і необхідністю керування багатьма біотичними та екологічними процесами. Особливо зростає їх значення в аспекті розв’язання проблем, пов’язаних з формуванням екомережі України як складової загальноєвропейської екомережі, збереження біорізноманітності та сталого розвитку на регіональному й загальнодержавному рівнях.

В 2002 році науковцями Львівського державного медичного університету ім. Д.Галицького запропоновано для впровадження в практику охорони здоров’я: метод діагностики початкових проявів недостатності кровопостачання мозку, що дозволяє вчасно і адекватно застосовувати лікувальні дії з метою запобігання поглибленню патологічного процесу; метод використання нового вітчизняного нормотимічного препарату літію гамма-гідроглютамінату, який покращує результати лікування афективних розладів та запобігає їх розвитку; застосування препарату Бетаферон для зменшення проявів захворювання при розсіяному склерозі; способи лікування ран м’яких тканин, які зменшують інтоксикацію організму, прискорюють очищення і загоєння ран, скорочують терміни лікування; спосіб лікування кальцинуючої хвороби клапанів серця, який покращує функцію серця, сповільнює прогресію патологічного процесу; методика терапії судинної деменції із застосуванням стугерону-форте, яка дозволяє сповільнити прогресування захворювання; методика застосування препарату "Депакін-хроно" при лікування поведінкових розладів у хворих на деменції, що позитивно впливає на психічний стан пацієнтів, усуває розлади поведінки та редукує астено-депресивну симптоматику; методика застосування препарату "Гепа-мерц" в комплексному лікуванні хворих на алкоголізм та наркоманію, яка покращує якість та скорочує термін лікування алкогольної та наркоманійної інтоксикації; спосіб лікування нестабільної стенокардії та інфаркту міокарда без зубця Q, який зменшує ризик кровотечі, покращує результати лікування та скорочує його терміни; спосіб лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби, який покращує результати терапії вказаної патології; спосіб лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, який дозволяє попередити можливість розвитку гіпоглікемічних станів, синдрому гіперосмолярності та досягнути повного загоювання рани; спосіб лікування виразкової хвороби, який призводить до досягнення стійкої ремісії захворювання.

У Тернопільській державній медичній академії за звітний період були завершені роботи по темі "Вивчення стану окисних процесів при дії на організм ксенобіотиків", де були вивчені нові ланки патогенезу токсичного гепатиту, показано особливості змін окислювальних процесів при ураженні печінки хімічними і біологічними токсинами в залежності від віку, розроблені нові методи лікування токсичного ураження печінки, ефективні комбінації засобів на основі антиоксидантів, сорбентів, ліпосом і ізольованих гепатоцитів. Питання про християнські основи світоглядних засад гуманізму, їх вплив на самореалізацію людини, на мораль суспільства та професіональну етику медичного працівника були висвітлені у темі "Християнство і гуманізм".

Серед найбільш вагомих досягнень Буковинської державної медичної академії слід відзначити наступні теми: 1) Розроблена системна ензимотерапія хворих на туберкульоз легень, яка перериває імунопатологічний ланцюг прогресування хвороби; 2) Більшість індивідуальних джерел водопостачання Чернівецької області забруднені азотвмісними речовинами, у дітей, що вживають цю воду, виявлене підвищення концентрації метгемоглобуліну крові, що негативно впливає на стан здоров¢я дитячої популяції. 3) Встановлено, що підвищення захворюваності на бронхіальну астму дітей обумовлене генотоксичним ефектом зовнішнього середовища на дитячу популяцію Чернівецького регіону; 4) Завершується створення реєстру розвитку та перебігу різних форм ішемічної хвороби серця в окремому геофізичному регіоні – Північній Буковині – з характерними для нього клімато-екологічними особливостями з метою профілактики інфаркта міокарда; 5) Доказано, що патогенетичним фактором рецидивування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки є неконтрольоване підвищення окиснювальної модифікації білків сироватки крові у хворих зрілого віку за рахунок альдегід- і кетондинітрофенілгідразонівосновного характеру, в пацієнтів похилого та старечого віку – нейтрального характеру, на підставі чого розробляється протирецидивне лікування.

Науковцями Івано-Франківської державної медичної академії на основі широкомасштабного вивчення нових найсучасніших аспектів розвитку ряду захворювань внутрішніх органів розроблені оптимальні шляхи підвищення ефективності лікування хворих та новітні лікувальні технології лікування виразкової хвороби, хронічних гепатитів, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та хронічних обструктивних захворювань легень з використанням засобів української фармацевтичної промисловості. До найбільш вагомих нових наукових здобутків академії слід віднести також спосіб отримання трансгенних рослин родини Arabidoopsis thaliana екотипу Columbii-o, чутливих до хімічних мутагенів, забрудненість якими навколишнього середовища в Україні у 5-10 разів перевищує допустимі рівні; спосіб лікування хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю; розробка препарату із порошка топінамбура і біфідумбактерій для лікування хворих на цукровий діабет і кишковий дисбактеріоз; діагностика та лікування системної склеродермії; спосіб лікування пневмоній із затяжним перебігом; новітній метод лікування часткової відсутності зубів знімними мостоподібними протезами з дисктерним часом фіксації.

За результатами наукових досліджень в Національному університеті "Львівська політехніка" розроблено технічні та алгоритмічні рішення, спрямовані на підвищення надійності основних технологічних елементів електричної частини енергоблоків теплових та атомних електростанцій та методики вдосконалення конструкції електронно-керованих виконавчих двигунів шляхом оптимізації їх роботи за критеріями енерго- та ресурсозбереження. Створено математичні та цифрові моделі розроблених систем, елементів та імітаційну модель процесу автоматизованого проектування системи керування режимом електроспоживання; проведено дослідження ефективності запропонованих схемотехнічних та алгоритмічних рішень, виконано аналіз отриманих результатів та сформульовано висновки і рекомендації стосовно способів та галузей їх практичного використання. Вперше розроблено новий клас конвеєрів, які дозволяють суттєво підвищити швидкість транспортування. За результатами проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблена методика інженерного розрахунку нового класу вібраційних пристроїв, які за своїми основними показниками в 1,5-2 рази перевищують відомі у світі аналоги. Серед перспективних розробок слід відзначити наступні: паралельний аналого-цифровий перетворювач, який за точністю та швидкістю перевищує світові аналоги; розроблений автомат-регулятор для холодильника, який дозволяє суттєво підвищити надійність холодильної техніки та екологічну безпечність – не потребує використання фреонів; скануючий електромагнітний метод неруйнівного контролю та технічної діагностики; електрохімічні перероблення вторинної сировини кольорових і дорогоцінних металів з одержанням чистих металів, дисперсних металевих порошків, неорганічних речовин.

Науковці Львівського державного аграрного університету надалі продовжують працювати в напрямку обгрунтування енергоощадних систем землеробства, які забезпечують високу продуктивність польових, плодових і овочевих культур, підвищення родючості грунтів та охорону навколишнього природного середовища в умовах західного регіону України. Як результат цієї роботи у 2002 році слід відзначити такі впроваджені завершені наукові розробки як мінімалізація обробітку грунту при вирощуванні озимого жита в умовах Полісся, ресурсноощадна технологія вирощування озимої пшениці, технологія вирощування топінамбуру, енергоощадна система удобрення озимої пшениці, гребенева технологія вирощування моркви, модель створення та функціонування Державного агентства регулювання аграрного ринку та ін.

Українською академією друкарства розроблені технологічні процеси виготовлення і поверхневого зміцнення висі кальних лінійок, економічний ефект яких складає при виробничій програмі 10000 шт. висі кальних лінійок 37,1 тис. грн; теоретичні основи створення інструментів на гнучкій основі з програмованим рельєфом; розроблені конкретні методи одержання світлочутливих мономерів, та досліджені фізико-хімічні перетворення при опроміненні їх УФ та видимим світлом, вироблені рекомендації щодо вибору ефективних фотоініціювальних систем з участю синтезованих сполук.

Науковцями Українського державного лісотехнічного університету проведена таксономічна інвентаризація генофонду рідкісної флори регіону, її систематичний та географічний аналіз. Складено зведений каталог рідкісних рослин західного регіону України. Розроблено базу даних для забезпечення роботи інформаційно-пошукової системи в мережі Інтернет "Назва рослин України", яка може бути використана для організації моніторингу різноманіття флори і це є перший фаховий електронний продукт такого призначення в Україні. На основі вивчення і аналізу геомеханічних, грунтогідрологічних і фіноценотичних порушень довкілля від техногенної дії природо-господарських систем розроблено наукові засади поступового переходу лісового господарства до екологобезпечного лісокористування, що дозволять в лісогосподарській практиці звести до мінімуму шкідливі для довкілля наслідки лісоексплуатації. На базі ГІС-технологій розроблені моделі для планування екологобезпечних технологій та технічних засобів лісотранспорту.

Результати наукових досліджень, які виконувались професорсько-викладацьким складом Тернопільської академії народного господарства знаходять широке використання в розробці законодавчих актів та нормативних документів з найважливіших економічних проблем, зокрема: з удосконалення грошово-кредитної системи, фінансових відносин та фіскально-податкового адміністрування; обліку та аудиту; розвитку економіки регіону та реалізації державної регіональної політики; економічної інтеграції України в ЄС. Так, наукові розробки вчених академії використовуються у практичній роботі департаменту державного боргу Міністерства фінансів України, а пропозиції щодо нормативно-адміністративного регулювання використані при розробці проекту Закону України "Про основні засади управління державним боргом на 2002-2005 роки" (довідка №073-303/4 від 21.03.2—2 р.). Підсумки виконання науково-дослідних робіт відображені в аналітичних записках, які подані до органів державного управління різних рівнів, зокрема: в Головне управління економіки Тернопільської облдержадміністрації щодо розвитку і впровадження регіональної політики України та про запровадження кластерної моделі розвитку промисловості регіону; в Тернопільську обласну раду стосовно напрямків зміцнення сільського місцевого самоврядування; в Тернопільську облдержадміністрацію про соціально-економічне становище сільських поселень Тернопільської області; проводилась оцінка та аналіз діяльності Тернопільської міської ради щодо забезпечення соціально-економічного розвитку м.Тернополя.

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня, Тернопільського державного технічного університету ім.І.Пулюя наступні: знайдено коректний розв’язок задачі про дискретно-лінійчасту пластичну зону (ПЗ) в рамках лінійної моделі для смуг пластичності; розроблена математична модель та визначені залишкові напруження і переміщення, які виникають в процесі охолодження системи тіл циліндричні оболонка – стержень чи оболонка ­– втулка після здійснення посадки; розроблений новий закон підводу потужності теплових джерел до деталі, який захищений патентом на винахід; узагальнено деформаційну теорію пластичності при неізотермічних процесах навантаження на випадок розвантаження з розвитком повторних пластичних деформацій; розроблено метод визначення просторового розподілу залишкових напружень, зокрема, зварювальних, у плитах і пластинах та впливу їх на контактні напруження внаслідок взаємодії пластинчастих елементів конструкцій з круговими штампами. Вперше теоретично обґрунтовано умови створення знакопостійного обертового моменту на виході планетарного імпульсного механізму, а також можливість трансформації обертового моменту без реактивної опори на виході приводу. Розроблені математичні моделі: термонапруженого стану металу у зоні контакту при імпульсному фрикційному зміщені деталей машин для оцінки температур та напружень, які визначають умови формувань зміщеного шару; визначення параметрів точності зміцнених циліндричних і плоских поверхонь, які базуються на розрахунку балансів точності використовуваного технологічного обладнання.

Серед найбільш ефективних розробок 2002 року Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича можна відзначити такі: розроблена методика, за якою може бути створений принципово новий прилад для визначення параметрів шліфованих і полірованих поверхонь. Аналогів приладу у світі нема. Він може бути використаний у машинобудуванні та при виробництві оптичних приладів; Створена сонячна батарея для автономного живлення радіоапаратури. У батареї використано сонячні елементи, компоненти яких виготовлені за оригінальною тонкоплівковою технологією. Це дозволило без застосування високовартісної технології отримати фотоперетворювачі з експлуатаційними даними, що не поступаються параметрам класичних приладів, а її низька собівартість дозволяє їй бути конкурентноздатною на ринку; Розроблено спосіб освітлення солевих суспензій, що використовуються при виробництві гранульованих калійних добрив. Розроблені фізичні основи фотоелектричних процесів в фотодіодах на основі Hg1-x MnxTe з урахуванням істотних особливостей вузькозонних напівпровідників. Розроблені оптимальні склади якісно нових тампонажних розчинів та сухих тампонажних сумішей на основі газових тампонажних портландцементів з доданням ряду глинистих та кремнистих порід родовищ України. Розробка може бути використана в процесі організації виробництва тампонажних матеріалів для цементування нафтових і газових свердловин в Україні та країнах СНД. Вона дозволяє вирішити на загальнодержавному рівні проблему забезпечення нафтогазовидобувної галузі високоякісними і відносно дешевими вітчизняними тампонажними матеріалами. У 2002 році на ім’я університету отримано 4 охоронних документа. Визначено основні тенденції та закономірності розвитку української літератури на Буковині в 90-ті роки Х1Х та перші десятиріччя ХХ ст.

Науковими підрозділами Прикарпатського державного університету ім. В.Стефаника були здійснені наступні розробки, що знайшли своє застосування у народному господарстві: незапотіваюча плівка для покриття стоматологічного дзеркала, рентабельність якої 300 %; спосіб отримання легованих кристалів PbTe n- і p- типу провідності із заданими електричними параметрами; спосіб отримання твердих розчинів (PbTe)1-X(GeTe)X, на основі яких можуть створюватися різного роду термоелементи і термогенератори, що ефективно функціонують у широкій області температур; джерело електричного струму на базі екологічно чистих матеріалів.

Серед найбільш ефективних завершень прикладних розробок Ужгородського національного університету за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки можна зазначити наступні: сконструйовані бактеріальні біопротектори для очистки грунтів від різноманітних промислових забруднень; розроблені ефективні лікувально-профілактичні біопрепарати-еубіотики типу Моноспорин-ПК на основі мікробних культур для корекції природної йодної і іод-фторної недостатності; створені високоефективні кормові сорти лядвенцю рогатого, які характеризуються високою врожайністю і кормовою цінністю, здатністю витримувати досить тривалі затоплення та підвищену кислотність грунтів; розроблена технологія промислового вирощування нелегованих і легованих кристалів сапфіру діаметром 120-150 мм і вагою до 10 кг, створена необхідна технологічна база.

Із завершених у 2002 році Волинським державним університетом ім. Лесі Українки фундаментальних науково-дослідницьких робіт слід відзначити "Гетерогенні рівноваги складних халькогенідних систем, синтез, технологія монокристалів, стекол, композитів і їх властивості", "Вікові особливості нейрофізіологічних механізмів когнітивної діяльності", а із прикладних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки – "Онтогенія сечових біолітів: мономінеральних оксалатів та оксалатів в асоціації з фосфатами".

Фундаментальні та прикладні наукові мистецтвознавчі дослідження 2002 року Львівської академії мистецтв вилились у завершенні таких наукових тем: "Скло Львова XVI-XIX ст. за матеріалами археологічних досліджень"; "Мистецькі товариства, угрупування, об¢єднання, спілки Львова XIII-XX ст. "; "Постнарбутівська плеяда українських графіків. Спадщина і творчі долі. Бібліографічний словник."

За звітний період відбулася реструктизація наукового підрозділу Державного природознавчого музею, в результаті чого утворено три структурних підрозділи, а саме відділ таксономії сучасної і викопної біоти, відділ регіонального біоценотичного моніторингу і відділ проблем антропізації природних екосистем. Згідно теми "Музейний моніторинг таксономічної різноманітності біоти Західного регіону України" науковцями музею розроблено схеми ботаніко-географічного районування Карпатської гірської підпровінції і класифікації ареалів ендемічних таксонів Карпат, визначено ареалогічну структуру ендемічного елемента флори Карпат.

У 2002 році колектив науковців Інституту українознавства ім. І.Крип¢якевича завершив виконання таких тем науково-дослідних робіт, як "Суспільно-політичні процеси в Україні у контексті національно-державного розвитку країн Центрально-Східної Європи (XIX-XX ст.)", "Світоглядні та естетичні фактори формування національної свідомості".

За звітний період наукова діяльність працівників Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України зосереджувалась на виконанні двох планових тем: "Літературний процес в Україні і Центральній та Східній Європі: етапи, угруповання, письменницькі індивідуальності", "Франківська енциклопедія". У доробку науковців 56 наукових публікацій.

Основу наукових досліджень Інституту народознавства, що у лютому 2002 року відзначив 10-річчя свого існування, за звітний період складали проблеми традиційної і сучасної культури українців, в тому числі – етнографічних груп українців Карпат і Прикарпаття. У 2002 році досліджувалась тема "Історичні аспекти етнокультурних процесів в Україні". Підготовлено рукописи 3-х монографій, ведеться історико-етнологічне дослідження Покуття, Волині, підготовка чергових томів фундаментальної колективної праці "Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат". Мистецтвознавці Інституту досліджували тему "Українське мистецтво в історичному розвитку і перспективі: ціннісно-естетичні орієнтації", підготовили 1 монографію: "Синтез мистецтв у сецесійному архітектурному середовищі міст Східної Галичини".

Серед найбільш ефективних розробок 2002 року Українського державного університету водного господарства та природокористування необхідно відмітити наступні: Відкриття "Закономірності кількісного розподілу мінералів у техногенних золото- та алмазоутримуючих розсипах", очікуваний ефект – 19 млрд.долл.США в країнах СНД; Відкриття (наукова ідея) "Властивість родовищ вуглеводнів"; Вібропристрій для добування бурштину з бурштиноносних родовищ"; Магнітний відстійник та фільтруюча насадка з магнітоферополімерів і магнітоферомінералів; Спосіб преаерації та спосіб попереднього біологічного очищення стічних вод; Новий пристрій для визначення в¢язкості рідини; Новий меліорант для покращення родючості грунтів.

Співробітниками Державного науково-дослідного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок розроблені: Нова доповнена редакція "Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини" (затверджена постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2002 року); "Правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветмедицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо" (правила затверджені Мінюстом України 30 серпня 2002 року, № 719/7007); та ін. Проведено пошук та узагальнено допустимі норми залишкових кількостей діючих речовин протимікробних та протипаразитарних препаратів у продуктах тваринництва. Обгрунтовано та підготовлено концепцію "Національної програми контролю залишків в продуктах харчування". Розроблено проект нормативної документації щодо контролю якості та безпеки білково-вітамінних добавок.

Науково-педагогічні працівники інституту Львівського Банківського Інституту НБУ працювали над наступними науково-дослідними темами: Механізми формування раціональних грошових потоків між господарськими суб’єктами регіону; Кадровий потенціал НБУ: вдосконалення використання та перспективи розвитку в процесі поглиблення трансформаційних перетворень в економіці України; Історія становлення і розвитку ощадної справи в Україні; Проблеми і перспективи розвитку малих і середніх банків і їх роль у підтримці підприємництва регіону і держави в цілому; Соціальна природа грошей; Аналіз та синтез моделей, алгоритмів та програмно-апаратних засобів розподілених інтелектуальних інформаційних банківських систем; Роль банківських установ як визначальний фактор у регулюванні фінансовими потоками Львівщини та зростання промислового потенціалу регіону.

У минулому році лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки 2002 року у Західному регіоні України стали член-кореспондент НАНУ, професор Зербіно Д.Д. (Львів), член-кореспондент НАНУ Похмурський В.І. (Львів), доктор медичних наук Бігуняк В.В. (Тернопіль), Потій М.О. (Львів).

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74