Західний науковий центр НАН України та МОН України

У Західному науковому центрі

Інформація про роботу відділень і наукових секцій
Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2002 році

Відділення історії, філософії і філології

У складі відділення історії, філософії і філології працюють наукові секції:

– історії і філософії (академік НАН України Ісаєвич Я.Д.)

– літературознавства і мовознавства (проф. Ільницький М.М.)

У 2002 р. відділення координувало діяльність історико-філософських та філологічних досліджень установ соціогуманітарного профілю ЗНЦ НАН та МОН України, вузівських підрозділів та недержавних установ. Проведено значну роботу з організаційного забезпечення участі гуманітаріїв Західного регіону України у V конгресі Міжнародної асоціації україністів (Чернівці, серпень 2002 р.), вироблені тематичні блоки, складено значну частину програми, яка охопила проблеми історії та культури України від найдавніших часів до XX ст.

З метою підготовки ЗНЦ НАН і МОН України до друку видання "Провідні вчені Західного регіону України", яке висвітлить загальну картину наукового потенціалу регіону та інформуватиме про наукові школи і тематику досліджень розроблено типову пам'ятку. Разом з листами пам'ятку відіслано в 50 установ та організацій Західного регіону. Вже отримано від науковців Львова та інших міст значну кількість інформативних матеріалів, ведеться їх доопрацювання та редагування.

Ряд важливих заходів проведено до 60-річчя Української Повстанської Армії. Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України спільно з облдержадміністрацією провели 10-11 жовтня Міжнародну наукову конференцію до цієї дати, в якій взяли участь дослідники з багатьох міст України, а також Польщі, Франції, США. Прикметною ознакою конференції була доволі значна кількість молодих науковців, студентів та аспірантів зі Львова, Рівного, Києва. До ювілею УПА Інститут українознавства випустив книгу "Армія безсмертних, Повстанські світлини" (Львів, 2002), Книга містить більше 240 фотографій, які висвітлюють боротьбу відділів УПА та збройного підпілля ОУН. Це перша спроба комплексної розповіді мовою світлин про національно-визвольну боротьбу українського народу сер. XX ст. – одну з найбільш визначних та героїчних сторінок нашої історії.

З метою протиставлення тенденційним публікаціям в сучасній Польщі щодо польсько-українських взаємин в роки Другої світової війни, зокрема, матеріалам у двохтомній книзі Владислава і Єви Сємашко "Ludobujswo dokonane przez nacionalistow ukrainskich na ludnosci polskiej Wolynia 1939-1945". Інститутом українознавства організовано роботу по перевірці цих даних із залученням науковців інших установ, людей, що пам'ятають ці події, представників громадськості. Розроблено спеціальні анкети про демографічні зміни, репресії, депортації і міжнаціональний українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни та повоєнні роки. Вже перші вибіркові перевірки показали, то дуже часто жертвами "українського терору" названо людей вбитих німецькими нацистами та боївками польського підпілля.

До найважливіших видань, які мають загальноукраїнське й міжнародне значення можна віднести монографію Я. Ісаєвича "Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми" (Львів, 2002, 520 с.). У монографії проаналізовано значення книги у суспільно-політичному і громадському житті українців; у поширенні християнської релігії, у розвитку науки, освіти і культури на етнічних українських землях. у збереженні національної ідентичності українців, їх самоусвідомленні як окремої нації у сучасному інформаційному просторі. Книга була високо оцінена під час презентації на IX форумі видавців у Львові, в Українському Католицькому Університеті, отримала грамоту Президента Форуму видавців.

Інститут українознавства в серії "Україна: культурна, спадщина, національна свідомість, державність", (Вип. 8) випустив велику працю присвячену відомому українському історикові, академіку І.Крип'якевичу.

"Іван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві" (Львів, 2002, 960с., 33 с. іл.). Праця включає автобіографію, спогади вченого, бібліографію.

До річниці від дня народження І.Крип’якевича проведено наукову академію.

У вузах західного регіону України налагоджено випуск наукових вісників (Львівський, Волинський, Ужгородський, Чернівецький університети, Львівська комерційна академія), історико-краєзнавчих збірників (Дрогобицький педагогічний університет). Прикарпатський університет (часопис "Галичина"). Волинський університет ("Літопис Волині"), Чернівецький університет ("Буковинський журнал"). Деякі кафедри вузів, відділи інститутів випускають збірники наукових праць ("Археологічні дослідження Львівського університету", "Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології" кафедри історичного факультету Чернівецького університету, "Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині" (відділ археології ІУ НАНУ), "Саrраtiса-Карпатика" (Ужгородський університет), Наукові зошити історичного факультету Львівського університету та ін.

Проведено ряд важливих всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Зокрема, гуманітарії Львова Києва разом з науковцями Кракова та Варшави провели 15-16 листопада 2002 р. конференцію "Краків і Львів в європейській цивілізації", на якій розглянули взаємозв'язки між цими містами та показали внесок обох метрополій у розвиток культури Центральної Європи, визначили їх місце в майбутньому Європи. Спільно з Науковим товариством ім. Г.Шевченка у Польщі організовано ІII міжнародну конференцію "Перемишль і Перемиська земля протягом століть. Інституції'' (11-13 квітня 2002 р., Львів- Перемишль).

Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка спільно з Дрогобицьким осередком Українського історичного товариства ім. М. Грушевського та Інститутом Центрально-Східної Європи (Дрогобицька філія) 29-30 жовтня 2002 р. провели міжнародну конференцію "Перемишльщина в контексті історії Центрально-Східної Європи".

24-26 вересня 2002 р. у Державному університеті "Львівська політехніка" з дієвою участю гуманітаріїв відбулася 7-а Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології", де серед інших найбільшою була секція, на якій розглядалися" питання термінології гуманітарних знань.

Мовознавці інституту разом з Мовознавчою комісією НТШ, Інститутом української мови НАН України та філією "Гуцульщина" науково-дослідного інституту українознавства МОН України провели 5-6 липня 2002 р. семінар "Діалектна лексикографія" з участю дослідників Тернополя; Луцька, Києва, Донецьку, Дніпропетровська та інших міст.

Опубліковано цікаві праці мовознавців (Л.Коць-Григорчук. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. Нью-Йорк – Львів, 2002, 267 с.; Н.Хобзей, Гуцульська міфологія етнолінгвістичний словник. Львів, 2002, 216 с.) та захищено дві кандидатські дисертації з проблем діалектології (Т.Ястремська; М.Олійник).

Широко практикується залучення провідних науковців академічних установ ЗНЦ до навчального процесу у вузах регіону, здійснюється випуск навчально-методичних посібників з гуманітарних наук. Авторським колективом Інституту українознавства із залученням науковців інших установ Львова у 2002 р. опубліковано навчальний підручник для вузів ''Історія України", Львів: Світ, 520 с. В Інституті українознавства підготовлено посібник для 11 класу середніх шкіл "Україна в роки Другої світової війни" (автор К.С. Науменко). Гуманітарії ЗНЦ є співавторами енциклопедичних видань з історії України, у 2002 р. випущено перший том багатотомної енциклопедії сучасної України.

Керівник відділення історії, філософії й філології ЗНЦ НАН України і МОН України, академік НАН України Ісаєвич Я.Д.

Відділення народознавства

Основні зусилля були зорієнтовані на координацію діяльності установ Західного наукового центру на уточнення і реалізацію довготривалої програми, на реальне сприйняття і засвоєння суспільством традиційної культури у контексті сучасних тенденцій. Зосереджено увагу вчених на розробку політичної системи суспільства, стрижневим компонентом якої виступає ідеологія.

У цьому руслі установи ЗНЦ НАН України і МОН України провели ряд конференцій.

– Корисною була співпраця керівництва профільних установ ЗНЦ НАН України з держадміністрацією у сфері гуманітарної політики.

– Профільні установи ЗНЦ НАН України і МОН України були залучені до виконання держзамовлення – підготовки двотомного зводу пам'яток Львівщини.

Аналогічно керівництво секції координувало роботу у справі підготовки зводу у кожній з областей, що входять до ЗНЦ НАН України і МОН України.

Важливою була участь членів секції у розробці програми молодіжної політики і її реалізації, зокрема у частині виявлення обдарованих молодих вчених із студентського і молодіжного середовища.

Секція сприяла у проведенні зустрічей вітчизняних і зарубіжних вчених з різноманітною аудиторією, на яких активно обговорювались питання сучасної політики.

Члени секції неодноразово виступали у ЗМІ з приводу найрізноманітніших історичних і сучасних подій.

Були сприяння в організації презентації книг вчених ЗНЦ НАН України і МОН України.

Керівник відділення народознавства ЗНЦ НАН України і МОН України, член-кореспондент НАНУ С.П. Павлюк

Відділення фізико-математичних наук

У складі відділення фізико-математичних наук працюють наукові секції:

– математики і математичного моделювання (член-кор. НАН України Кіт Г.С.)

– інформатики (член-кор. НАН України Грицик В.В.)

– фізики (член-кор. НАН України Стасюк І.В.)

Наукова секція математики і математичного моделювання.

28-31 травня 2002 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка проведено Міжнародну конференцію "Функціональний аналіз і його застосування", присвячену 110 річниці з дня народження математика із світовим іменем Стефана Банаха. Організатори конференції – ЛНУ ім.І.Франка, ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАНУ, Відділенння математики НАНУ, НУ "Львівська політехніка", Інститут математики Польської академії наук. Співголовами програмного комітету були академік НАНУ І.В.Скрипник і академік ПАН Б.Боярскі. В конференції прийняли участь біля 200 чоловік з 23 країн світу, зокрема Росії, Польщі, Іспанії, США, Греції, Італії та ін. Було 13 пленарних доповідей, 6 паралельних секцій. Опубліковано тези доповідей. Підготовлено до друку праці конференції у видавництві "Еlsevier" в періодичній серії North Holland Math. Studies.

Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, Ужгородським національним університетом, Національним університетом "Львівська політехніка" та Тернопільською академією народного господарства в місті Ужгороді 19-24 серпня 2002 року було проведено Міжнародну школу-семінар "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування", присвячену 75-річчю з дня народження проф. В.Я.Скоробогатька. У цій школі-семінарі взяли участь 60 науковців із Львова, Києва, Одеси, Луцька, Харкова, Тернополя, Ужгорода, а також студенти і аспіранти Ужгородського національного університету. Серед науковців було 2 члени-кореспонденти НАНУ, 9 докторів та 20 кандидатів наук. Опубліковані тези 34 доповідей.

18-19 червня 2002 р. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України проводились Наукові читання до 75 річниці від дня народження заслуженого діяча науки України професора Віталія Скоробогатька. Кількість учасників – 41 – із Києва, Львова, Чернівців, Ужгорода. Тематика доповідей: 1) Звичайні диференціальні рівняння, методи їх розв'язування та застосування. 2) Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. 3) Питання математичної та теоретичної фізики, астрофізики. 4) Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування. Доповіді відобразили всі напрямки багатогранної наукової діяльності професора В.Я.Скоробогатька. Член-кореспондент НАН України Г.С.Кіт виступив із доповіддю про життєвий і творчий шлях професора В.Я.Скоробогатька.

23-24 травня 2002 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України за участю секції математики та математичного моделювання відбулися наукові читання, присвячені пам'яті академіка НАНУ Я.С.Підстригача. У читаннях прийняли участь вчені ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАНУ, ФМІ ім.Г.В.Карпенка НАНУ, ЛНУ ім.І.Франка, НУ "Львівська політехніка". На відкритті читань з доповіддю про наукову та науково-організаційну діяльність Я.С.Підстригача виступив член-кореспондент НАНУ Г.С.Кіт. Було заслухано 6 пленарних доповідей, 16 доповідей по секції математики та 10 – по секції механіки і математичного моделювання. Видано робочі тези доповідей.

23-27 вересня 2002 року у Львові проведено Українське – Польський симпозіум "Інформатично-математичне моделювання складних систем – МІМUZ 2002". Організатори конференції – Центр математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, Інститут механіки середовища та прикладної інформатики (Академія Бидгощська ім.Казимира Великого), Інститут інформатики (Політехніка Лодзька), Вища школа гуманістично-економічна в Лодзі. У симпозіумі взяли участь 56 вчених із Львова, Києва, Лодзі, Щеціна, Бидгоща, Зленої Гури, в тому числі 3 члени-кореспонденти НАНУ, 8 професорів, 22 кандидати наук. Опубліковані матеріали симпозіуму "Інформатично-математичне моделювання складних систем – МІМUZ 2002", Вид-во "Ахіл", Львів, 2002, 216с.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я С Підстригача НАН України разом з Тбіліським державним університетом організували міжнародний семінар "Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль – Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DІРЕD-2002)" Семінар відбувся 10-13 жовтня 2002 р в Тбіліському державному університеті. Співорганізатором семінару був також Західно-український осередок інституту ІЕЕЕ, який функціонує при Інституті як громадська наукова організація.

В програму семінару були включені 33 доповіді науковців з України, Грузії, Росії, Польщі, Німеччини, Тайваню та США. Засідання семінару відбувалися в п'яти секціях:

1) Поширення і розсіяння електромагнітних хвиль в неоднорідних середовищах, 2) Теоретичні основи електродинаміки кристалів і хвилеводних структур, 3) Математична теорія синтезу антен, 4) Теорія нелінійних інтегральних рівнянь, що виникають в обернених задачах електродинаміки, 5) Теоретичні і прикладні аспекти акустики.

На пленарній секції були заслухані найбільш актуальні і цікаві як в теоретичному, так і в плані практичного застосування доповіді Серед них була оглядова доповідь зав відділу ІППММ доктора фіз.-мат наук М М Войтовича про результати одержані в галузі дослідження розв'язків нелінійних інтегральних рівнянь, що виникають в обернених задачах електродинаміки з вільною фазою.

Семінар відбувся завдяки фінансовій підтримці Інституту ІЕЕЕ Видано збірник праць семінару "Proceedings of VIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Рroblems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory", частина тиражу якого передана Інститутові ІЕЕЕ для розповсюдження серед наукових бібліотек США та Канади.

На заключному засіданні Оргкомітету було прийнято рішення провести наступний семінар DІРЕD в Інституті прикладних проблем механіки і математики 23-25 вересня 2003 р.

У вересні 2002 року розпочато підготовку до VI Міжнародної наукової конференції "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур", присвяченої 75-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 25-річчю заснованого ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. Крім інституту, Співорганізатором конференції є ЛНУ ім Ів.Франка, Відділення математики НАН України, Західний науковий центр НАН і МОН України, Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Конференція відбудеться 26-29 травня 2003 року. Передбачаються доповіді за такими науковими напрямками: 1) моделі механіки неоднорідних деформівних твердих тіл, 2) математичні методи механіки неоднорідних тіл, 3) математичні методи механіки тіл з тріщинами та тонкими включеннями, 4) математичні методи динаміки неоднорідних середовищ, 5) оптимізація технологічних процесів і проектування елементів конструкцій Для участі в конференції запрошуються вчені України, Росії, Вірменії, Грузії, Естонії, Литви, Білорусі, Польщі, Іспанії, Франції, Німеччини, Італії, Англії, Австрії, Швеції, Японії, США та ін, всього 24 країни.

Керівник наукової секції математики та математичного моделювання ЗНЦ НАН і МОН України член-кореспондент НАН України Г.С. Кіт

Наукова секція фізики

Робота cекції фізики Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України здійснювалась згідно з її планом. Основними результатами діяльності секції за звітний період є:

1. За координацією секції в установах, що координуються ЗНЦ, видаються:

– Науковий вісник Чернівецького університету "Фізика" (3 випуски);

– Вісник УжНУ (серія "Фізика") Ужгородського університету (3 випуски);

– Вісник Волинського університету, випуск природознавчих наук;

– "Журнал фізичних досліджень" (Львівський національний університет ім. І. Франка);

– Журнал "Соndensed Маtter Рhуsics" (ІФКС НАН України);

– Науково-популярне видання "Вісник фонду О. Смакули" (Тернопіль);

– Вісники Державного університету "Львівська політехніка" – "Електроніка" (2 випуски), "Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки";

– Науково-популярний журнал "Світ фізики" (два випуски);

– Рhysics and Chemistry of Semiconductors (Прикарпатський держуніверситет);

– Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія "фізика";

– Збірник "Наукові праці ІЕФ" (Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород);

– Вісник Тернопільського державного технічного університету (секція: математика, фізика).

2. Проведено наукові конференції:

– Робоча нарада-семінар молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії речовин (Львів, 31 травня 2002 р.), – ІФКС НАН України;

– IV Українсько-польський і ІІ Східно-Європейський симпозіум з фізики сегнетоелектриків (Ужгород – Синяк, 6-10 вересня 2002 р.), – ІФКС НАН України, Ужгородський національний університет;

– Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Евріка-2002" (Львів, 22-24 травня 2002 р.), – Львівський національний університет імені Івана Франка;

– Шоста наукова конференція Тернопільського державного технічного університету (24-26 квітня 2002 р.), – Тернопільський державний технічний університет;

– Наукова конференція "Термоелектрики і їх застосування", – Інститут термоелектрики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

– Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі середньої освіти" (лютий 2002 р.), – Львівський національний університет імені Івана Франка;

– VIII Міжнародний семінар з фізики і хімії твердого тіла (19-21 червня 2002 р.), –Львівський національний університет імені Івана Франка;

– Міжнародна конференція "Фізичні аспекти люмінесценції складних оксидних діелектриків, LOD-2002" (8-10 липня 2002 р.), – Львівський національний університет імені Івана Франка;

– III Міжнародна наукова конференція "Вибрані питання астрономії та астрофізики" (1-5 квітня 2002 р.), – Львівський національний університет імені Івана Франка;

– VI Міжнародний симпозіум "Мікроелектронні технології та мікросистеми" (20-22 листопада 2002 р.), – Національний університет "Львівська політехніка";

– Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих навчальних закладах" (7-9 жовтня 2002 р.), – Національний університет "Львівська політехніка";

– Відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу ІТР, ІПМ, ІФН, Національного університету "Львівська політехніка";

– наукова конференція ІЕФ'2002, присвячену 10-річчю створення інституту (23 вересня 2002 р.), – Інститут електронної фізики НАН України.

3. Функціонують міжвідомчі наукові семінари:

– міжвідомчий науковий семінар з фізики оксидних кристалів (Національний університет "Львівська політехніка";

– фізичного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича;

– НДІ фізики і хімії твердого тіла. Ужгородський університет;

– Регіональний семінар з фізики конденсованих систем (ІФКС НАН України, м. Львів);

– Львівсько-варшавський семінар "Філософія науки" (ЛНУ ім. І Франка);

– спільний семінар з Інститутом фізики Педагогічного університету м. Ченстохова (Польща) (ЛНУ ім. І Франка);

– наукові міжкафедральні семінари в галузі фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

4. Опубліковані монографії:

1. Буджак Я., Готра 3., Готра В., Каліта В., Лопатинський І., Раренко І. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів. За ред. З.Ю.Готри. – Львів. – Ліга-Прес. – 2001. – 628 с.

2. Буджак Я.С., Лопатинський І.Є. МаtСАD в теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2002. –188 с.

5. Наукові посібники, підручники:

Протягом 2002 року опубліковано 12 навчальних та методичних посібників в Ужгородському університеті, 14 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 4 в Тернопільському державному технічному університеті.

Опубліковані підручники:

1. Курс фізики // Навч. підручник за ред. І.Лопатинського. – Вид-во "Бескид-Біт"- 2002.

2. Кособуцький П., Лобур М., Лопатинський І., Прокопчук О., Рудавський Ю. Моделювання фізичних процесів в кристалах // Навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2002. –348 с.

3. Жежнич І.Д., Гончаров В.П., Лопатинський І.Є., Хром'як Й.Я. Основні розділи шкільної фізики. Ч.ІІ. // Навч. посібник. – Вид-во: ТзОВ "Ліга-Прес". – 2002. – 201 с.

4. Середа В.М., Гончаров В.П., Лопатинський І.Є., Хром'як Й.Я. Основні розділи шкільної фізики. Ч.ІІІ. // Навч. посібник. – Вид-во: ТзОВ "Ліга-Прес". – 2002. – 185 с.

5. Зачек I.Р., Романишин Б.М. Фізика // Навч. посібник.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2002. – 231 с.

6. Лабораторний практикум з фізики // Навч. посібник за ред. І.Лопатинського. – Вид-во: НУ "Львівська політехніка". – 2002. – 184 с.

7. Злобін Г.Г. Персональний комп'ютер. Навчальний курс. Частина 1. Апаратне забезпечення ІВМ-подібних персональних комп'ютерів. – Львів: Простір-М, 2002. – 83 с.

8. Караван Ю.В., Токар Ю.С. Основи стандартизації, метрології та сертифікації. Вид. ЛНУ, 2001 р., 243 с.

6. Патентно-ліцензійна діяльність:

Інститут електронної фізики НАН України:

– Турок I..I. Пристрій для вирощування кристалів витягуванням з розплаву. Державний департамент інтелектуальної власності. Деклараційний патент України № 48542 А. Бюл. № 8,2002 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка:

– Ваків М.М., Гадзаман І.В., Ковальський А.П., Кравців М.М., Мруз О.Я., Шпотюк О.Й. Терморезистивний матеріал. Патент иА47534, 15.07.2002 р, Бюл. № 7;

– Білий 0.І., Гетьман В.Б., Загорій В.А., Конєв Ф.А., Сапунков О.Г, Сапунков П.Г., Ференцович Я.П. Спосіб і пристрій для визначення розподілу по розмірах завислих мікрочастинок в потоці рідини. Деклараційний патент України ЦА 42971А від 15.11.2001 р.;

– Гжегоцький М.Р., Мисаковець О.Г., Благітко Б.Я., Баштевич М.В., Рабик В.Г. Бездротовий пристрій для визначення миттєвих значень пульсу. Патент ЦА 4725А від 15.07.2002 р. Бюл. № 7, Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького;

– Романюк М.О, Костецький О.М., Романюк М.М. Кристалооптичний спосіб вимірювання температури. Патент ПА 37789А від 15.05.2001 р.;

– Миколайчук О.Г., Доманцевич Н.І., Байцар І.С., Яцишин Б.П., Скоробагатий Я.П. Композиційний матеріал порошковий матеріал. Патент ЦА 43168А від 15.11.2001 р. Бюл. № 10. Львівський національний університет імені Івана Франка;

– Гудь І.3., Дідик Р.І. Спосіб просвітлення та захисту елементів інфрачервоної оптики на основі йодиду цезію. Патент ЦА 19434А від 16.09.2002 р. Протокол № 9, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка":

Пат. України № 42999А. // Варшава С.С., Дружинін А.О., Островський І.П. Перетворювач змінного струму. Заявка 2000116356 від 10.11.2000.

Пат. України № 42998А. // Варшава С.С., Дружинін А.О., Островський І.П. Низькочастотний генератор. Заявка 2000116355 від 10.11.2000.

Пат. України № 43094А. // Дружинін А.О., Варшава С.С., Панков Ю.М. Тензодатчик динамічної деформації. Заявка 200102103 9 від 14.02.2001.

Пат. України № 50323А. // Ільчук Г.А., Українець В.О., Лопатинський І.Є., Українець Н.А., Будзан Б.Б. Реактор для парафазного вирощування в замкнутому об'ємі монокристалів СdТе, ZnТе.

Рішення про видачу патенту за заявкою № 2001128880 // Єрохов В.Ю., Милянич А.О. Спосіб одержання поверхневої текстури.

Отримано 14 патентів в Ужгородському національному університеті.

7. Установи ЗНЦ підтримують в галузі фізики широкі міжнародні наукові зв'язки, зокрема:

Інститут електронної фізики НАН України (Ужгород) підтримує наукові зв'язки з:

Інститутом фізики твердого тіла (м. Софія) Болгарської академії наук;

Інститутом ядерних досліджень (м. Дебрецен) Угорської АН;

Інститутом фізики (м. Братіслава) Словацької АН;

Інститутом іонної фізики (м. Інсбрук, Австрія);

Лабораторією позитронної фізики Лондонського університетського коледжу;

Лабораторією ім. Шустера факультету фізики та астрономії Манчестерського університету;

Гданьським політехнічним університетом (Польща);

Кафедрою фізики Мішкольцького університету (Угорщина);

Лабораторією теоретичної фізики ОІЯД (м. Дубна, Росія);

Інститутом фізики ім. Руджера Бошковича (м. Загреб, Хорватія).

Львівський національний університет імені Івана Франка підтримує наукові зв'язки з:

– Групою радіаційних досліджень Університету технологій м. Дельфт (Нідерланди);

– Фізичним факультетом Московського державного університету імені М.В. Ломоносова;

– Інститутом експериментальної фізики Гданського Університету (Польща);

– Політехнічним інститутом м. Ченстохова (Польща);

– Інститутом матеріалів для електроніки Університету Ерланген-Нюрнберг (Німеччина);

– Технічним університетом в м. Хемніц (Німеччина);

– Вроцлавським університетом (Вроцлав, Польща);

– Інститутом теоретичної фізики Вроцлавського університету (Вроцлав, Польща);

– Познанським інститутом молекулярної фізики (проф. Трибула 3.);

– Політехнічним інститутом м. Кельце (доц. Калужа С.);

– Массачусетським технологічним інститутом, США (проф. Роман Яцків – Roman Jackiv);

– Іллінойським університетом, США (проф. Микола Голоняк – Nick Holonyak);

– Сілезьким технічним університетом м. Глівіце (Польща);

– Інститутом молекулярної фізики ПАН (Познань, Польща);

– Технічним університетом м. Ополє (Польща);

– Інститутом фізики АН Чехії;

– Науковим центром Россендорф (ФРН);

– Університетом м. Метц (Франція);

– Технічним університетом м. Відень (Австрія);

– Уральським державним педагогічним університетом (м. Єкатеринбург, Росія);

– Відділом біофізики Медичної академії м. Бидгощ (Польща);

– Інститутом теоретичної фізики Університету Йогана Кеплера (М. Лінц, Австрія)

Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя співпрацює з:

– Інститутом теоретичної фізики Гайдельберзького університету (Німеччина);

– Каліфорнійським університетом Сан-Дієго (США);

– Інститутом фізики Ягеллонського університету (Краків, Польща);

– Берлінським університетом Гумбольдта (Берлін, Німеччина);

– Інститутом дослідження матеріалів (Мехіко, Мексика);

– Інститутом Фізики Металів РАН (Єкатеринбург, Росія);

– університетом м.Шербрук (Канада);

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка співпрацює з Центром наукових досліджень Національного політехнічного інституту Мехіко (Мексіка).

Інститут фізики конденсованих систем НАН України продовжував виконувати двосторонні угоди про співробітництво у галузі науки:

– з Лабораторією структури і реактивності поверхневих систем Університету ім. П. і М.Кюрі (Париж, Франція) за темою: "Статистична механіка заряджених і полярних поверхонь".

– з Інститутом молекулярної фізики ПАН (Познань, Польща) за темою "Фазові переходи у невпорядкованих системах. Роль короткодіючих взаємодій".

Інститут розвиває і підтримує міжнародні наукові контакти на рівні індивідуального співробітництва з: Вроцлавським університетом (Польща), Інститутом теоретичної фізики Технічного університету (Грац, Австрія), Інститутом ядерної фізики ПАН (Краків, Польща), Інститутом теоретичної фізики Лінцського університету (Австрія), Нью-Йоркським університетом (Стоні Брук, США), Окріджською національною лабораторією (США), Університетом Теннесі (США), Люблянським університетом (Словенія), Пуерто-Ріканським університетом (США), Інститутом хімії Національного університету Мехіко (Мексика), Бріджмен-Юнгським університетом (Прово, США), Іллінойським технологічним інститутом (Чикаго, США), Люблінським університетом (Польща), Інститутом молекулярних наук (Аічі, Японія), Берлінським вільним університетом (ФРН), Інститутом хімії Т-ва М.Планка (Майнц, ФРН), Університетом Бордо (Франція), Інститутом теоретичної фізики – II Університету Генріха Гейне (Дюссельдорф, ФРН), Університетом Дирема (Великобританія), Фізичним факультетом Ессенського університету (ФРН), Національним університетом Тайваню та Інститутом фізики (Тайпей, Тайвань), Магдебурзьким університетом (ФРН), Університетом Павіа (Італія), Інститутом математики Опольського університету (Польща), Техаським університетом (Остін, США), Університетською мережею Скандинавських країн (Швеція), Шведською космічною корпорацією (Стокгольм, Швеція).

Ужгородський університет співпрацює з науковими закладами зарубіжжя:

Університетом м.Лінц, Австрія; Інститутом Лауе-Ланжевена, м.Гренобль, Лабораторією Леона Бріллюена, м.Сакле та Університетом м.Нант, Франція; Університетом м.Оснабрюк, Університет м.Тюбінген, Університетом м. Карлсруе, Університетом м.Гіссен, Німеччина; Університетом м. Наймеген, Нідерланди; Федеральним інститутом технології м.Цюріх, Швейцарія; Інститутом фізики Чеської академії наук, м.Прага; Вільнюським університетом та Інститутом фізики Литовської академії наук, Литва; Лабораторією нелінійної оптики Московського державного університету, ФТІ ім. А.Ф.Іоффе та Інститутом кристалографії РАН, Росія; Інститутом Руджера Бошковича, М.Загреб, Хорватія; Університетом м. Мішкольц, Технічним університетом м. Будапешт, Угорщина; Педагогічним інститутом м. Жешов, Польща; Технічним університетом м. Кошіце, Університетом ім. Шафарика, м.Кошіце, Прешовським університетом, Інститутом експериментальної фізики, м. Кошіце, Словаччина, та іншими.

8. Підготовка наукових кадрів:

В установах регіону, що координуються ЗНЦ, працюють 5 спеціалізованих рад з захисту докторських та 4 з захисту кандидатських дисертацій з фізичних спеціальностей (фізико-математичні науки). Протягом 2002 року захищено: в ІФКС – 4 кандидатських дисертації; у Львівському національному університеті імені І. Франка – 1 докторська, 4 кандидатських дисертації; в Чернівецькому університеті – 5 кандидатських дисертацій; в Ужгородському національному університеті – 8 кандидатських дисертацій, подано до захисту 3 докторських дисертації; в Тернопільському державному технічному університеті – 3 кандидатських дисертації; в Національному університеті "Львівська політехніка" – 2 докторських, 1 кандидатська дисертації, в Інституті електронної фізики – 2 кандидатських дисертації.

9. Міжнародні наукові гранти.

ІФКС НАН України – 2 гранти НТЦУ, 2 гранти СRSF;

Національний університет "Львівська політехніка" – 1 грант НТЦУ, 3 спільних проекти Комітету наукових досліджень республіки Польща та Міністерства освіти і науки України, 2 гранти Міжнародного Центру Дифракційних даних (ІСDD) (США);

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1 грант ІNТАS, 1 спільний проект ІІ-00-027 з Інститутом експериментальної фізики Гамбургського університету (ФРН);

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя – 1 Грант NАТО Sсіеnсе Founsation на проведення досліджень в університеті м.Шербрук (Канада);

Інститут електронної фізики НАН України – 1 грант НТЦУ, 1 грант СRDF, 1 проект Державного фонду фундаментальних досліджень України;

Ужгородський університет – 1 міжнародний науковий грант INTAS Ref. No 99-01326.

10. Нагороди та інші форми визнання.

– Професора Шпеника О.Б. Всесвітньою радою угорських професорів нагороджено медаллю Даніеля ФЕЙЕРА (Інститут електронної фізики НАН України);

– 2 стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених;

– друга премія на конкурсі робіт молодих науковців (ІФКС НАНУ, м. Львів, 30-31.05.2002 р.).

Керівник наукової секції фізики ЗНЦ НАН і МОН України, член-кореспондент НАН України Стасюк І.В.

Відділення технічних і хімічних наук

У складі відділення технічних і хімічних наук працюють наукові секції:

– механіка і матеріалознавство (член.-кор. НАНУ В.І.Похмурський)

– енергетики (проф. Чабан О.Й.)

– наук про Землю (доктор геол..-мін. наук Павлюк М.І.)

– хімії і хімічної технології (проф. Яворський В.Т.)

Наукова секція механіка і матеріалознавство.

1. Організовано і проведено 6-9 червня 2002 року VІ-у міжнародну конференцію-виставку з проблем корозії і протикорозійного захисту матеріалів "Корозія-2002", в якій взяло участь понад 250 науковців як з України, так і з-за кордону. Заслухано 190 доповідей та представлено біля 20 нових розробок в галузі підготовки поверхні і захисту металоконструкцій від корозії. В роботі конференції виставки взяло участь багато працівників наукових закладів та промислових підприємств західного регіону України.

2. 3-5 вересня 2002 року на базі Івано-Франківського національного університету нафти і газу проведено розширене засідання секції "Хімічне і нафто-хімічне обладнання та магістральні трубопроводи" науково-експертної Ради з питань залишкового ресурсу при Президії НАН України. В роботі засідання взяло участь біля 100 працівників нафто-газового комплексу Прикарпаття,

3. Підготовлено експозиції і забезпечено участь працівників науково-дослідних установ технічного профілю у ІІ-му інвестиційному ярмарку.

4. Проведено підготовчі роботи з організації міжнародної науково-практичної конференції виставки "Донбас-Ресурс" "Захист від корозії і моніторинг залишкового ресурсу промислових будівель і споруд та інженерних мереж". Конференцію планується провесні 9-12 червня 2003 року в Донецьку. Серед організаторів конференції Донецький і Західний державні наукові центри НАН України та Міносвіти і науки. Конференція повинна сприяти більш тісній співпраці науковців і фахівців обох регіонів в питанні збереження металофонду України.

5. Проведено підготовчу роботу з організації VІ-ого міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків. Симпозіум буде проведеній 21-23 травня 2003 року на базі Національного університету "Львівська політехніка" і передбачає широке залучення до робота у 12 секціях фахівців з механіки і матеріалознавства, в першу чергу, західного регіону України.

6. Розпочато підготовчу роботу з організації конференції з механіки неоднорідних структур, яка буде проведена в 2003 році на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С.Підстригача НАН України.

7. Члени секції брали постійну участь у щомісячних засіданнях науково-технічної асоціації "ГАЛАВТО".

8. Організовано розгляд ходу виконання Регіональної науково-технічної програми з визначення залишкового ресурсу об'єктів тривалої експлуатації. Внесено корективи до цієї програми.

9. Вивчено розвиток робіт галузі матеріалознавства в Ужгородському державному університеті і надано допомогу в організації досліджень зі створення матеріалів з використанням СВС-синтезу.

Керівник наукової секції механіки і матеріалознавства ЗНЦ НАН України і МОН України член-кореспондент НАНУ В.І.Похмурський

Наукова секція енергетики

Протягом 2002 року діяльність секції була зосереджена, в основному, на створюванні науково-методичних основ Стратегії розвитку енергетики в Західному регіоні України

Проведено засідання секції, тематичні наради, робочі обговорення. Результати робіт частково викладені в доповідях наукових конференцій та опубліковані.

Пропозиції, особливо ті, які стосуються енергетичної стратегії як чинника національної безпеки, направлені керівникам Львівської області та міської Ради, Львівської обласної держадміністрації, НУ "Львівська політехніка", ВАТ "Західенерго". Проведено робочі наради з керівниками енергетичних підрозділів цих установ та інших енергетичних установ.

Продовжувалась активна, плідна співпраця з Науково-технічною спілкою енергетиків України.

Разом з НУ "Львівська політехніка" розпочато розроблення науково-методичних основ підготовки спеціалістів нового напрямку – "Енергетична безпека".

Програмою співробітництва Львівської обласної держадміністрації і НАН України, затвердженою у 2002 р., передбачено виконання роботи "Розробка стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу Західного регіону України". Виконавцем визначена секція енергетики. У 2001 році робота розпочата, але у 2002 році, після зміни керівництва області, та у зв'язку із відсутністю фінансування, виконання роботи послаблено, та здійснюється лише на ініціативних засадах.

Напрацювання секції використано частково при розроблені варіанту розвитку Енергетичної компанії "Західенерго".

Протягом року здійснено аналіз та уточнення доречних функцій секції. Це могли б бути функції інформаційні, координаційні, творчі, чи їх комплекс.

З врахуванням існуючих конкретних умов тепер першочерговими видаються творчі функції. На базі власних, бажано загальноенергетичних оригінальних опрацювань секції можна буде розвивати інформаційну та координаційну сфери.

У 2002 році стабілізувалось стисле відображення таких результатів роботи секції:

– стислі викладення енергетичної доктрини і стратегії регіону;

– схеми загальноенергетичних циклів;

– термінологічні визначення базових понять зв'язки "енергетика – влада – політика".

Істотні, важливі результати робіт секції, виконаних у співдружності із Спілкою енергетиків України, частково вказані у доповіді на нараді в Києві, присвяченої науковому забезпеченню розвитку енергетики в Україні (див. додаток 2).

Інші напрямки, що стосуються діяльності секції у 2002 р. – це, зокрема, справи, пов'язані з освітою, владою (утворенням Західної енергетичної Ради.

Істотним в діяльності секції є загальноенергетичний, а не тільки галузевий підхід до вирішування проблем розвитку енергетики. При цьому особлива увага звертається на актуальні проблеми енергетичної безпеки.

Загальні висновки стосовно енергетичної безпеки:

1. Однією з істотних загроз національній безпеці України у науковій сфері енергетики є недостатнє переорієнтування досліджень на якісно змінені умови розвитку енергетики, які відбулися на межі XX і XXI століть. Обумовлені вони завершенням централізованої електрифікації, впровадженням нових технологій, різних форм власності, ринкових стосунків, часткової децентралізації і демонополізації.

2. Для належного формування і реалізації засад і спрямувань розвитку енергетики в Україні особливо необхідними є нові фундаментальні знання про суть енергетики, загальні закономірності її розвитку, особливості теперішнього етапу цього розвитку. Потрібним є також створення наукових основ для світоглядного, методичного, освітнього та організаційного забезпечення керованості всією енергетикою держави, а не тільки її паливно-енергетичним комплексом.

3. Слабкість наукового забезпечення розвитку енергетики України особливо відчутною є в системах освіти та влади, гальмує переорієнтування їх на нові, фундаментальні потреби енергетики.

4. Здійснені на ініціативних засадах дослідження показали потребу і доцільність переорієнтування загальної спрямованості розвитку енергетики. Після завершення централізованої електрифікації актуальною стала гармонізація розвитку всієї енергетики, всіх її галузей і сфер у взаємодії.

Відповідно зміненим повинно бути загальнодержавне і регіональне керування енергетикою.

5. Здійснювані тепер розроблення розвитку енергетики України фактично є орієнтованими лише на паливно-енергетичний комплекс і не охоплюють всієї енергетики держави, всіх її галузей і сфер діяльності.

Сприймання галузевої стратегії енергетики як загальноенергетичної стратегії держави є хибним і може мати небезпечні наслідки.

6. Заслуговує уваги реально проявлене зростання впливу громадських об'єднань енергетиків на прогрес у розвитку енергетики. Потрібними є як підтримка громадських ініціатив, так і визначення засад відповідальності громадськості за зміцнення енергетичної безпеки держави.

Керівник наукової секції енергетики ЗНЦ НАН України і МОН України професор Чабан О.Й.

Наукова секція наук про Землю

Діяльність наукової секції "Наук про Землю" була націлена на вивчення пріоритетних напрямків геологічних досліджень, щодо виявлення закономірностей нафтоутворення та нафтогазонагромадження і прогнозування родовищ нафти і газу нафтогазоносних провінцій України. На підставі аналізу критеріїв нафтогазоносності, зокрема, порід-колекторів осадового чохла, пасток нафти і газу, розривних тектонічних порушень, геодинамічних режимів формування покладів вуглеводнів Волино-Подільської нафтогазоносної області виділено зони нафтогазонагромадження у кам’яновугільно-девонському і кембрійському комплексах (лінії антиклінальних складок і валоподібні підняття) та у силурійському – бар’єрний похований риф. Встановлено, що формування Волино-Подільської нафтогазоносної провінції відбувалось під переважаючим впливом тектонічної активізації і взаємодії структурних елементів діагональної системи (ПвнС-ПвдЗ і ПвнЗ-ПвдС), зокрема Волинсько-Оршанського рифтогену. На підставі геодинамічного аналізу виявлене-- перспективні резервуари нафти і газу неантиклінального типу на Волино-Подільській окраїні Східноєвропейської платформи. Виділено рифогенні морфоструктури в силурійському і стратиграфічно- і диз’юнктивно-екрановані пастки в кембрійському комплексах.

Секцією "Наук про Землю" спільно із УНГА 30 жовтня-1 листопада 2002 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію у м. Києві "Нафта-Газ України-2002". У матеріалах конференції представлено більше 400 тез-доповідей співробітників понад 25 геологічних організацій. Тематика доповідей розподілена по 8-х секціях: Геологія нафти і газу, геофізичні методи дослідження, нетрадиційні методи підготовки нафтогазоресурсної бази та екологія і проблеми нафтогазового комплексу, технологія і техніка буріння свердловин, розкриття і випробування пластів, розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ, нафтопереробка та нафтохімія, транспорт та зберігання нафти і газу, нафтогазове обладнання і механізми та автоматизація технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності.

При виданні монографії УНГА "Проблеми нафтогазового комплексу України" 1993-2002рр. секція "Наук про Землю" брала активну участь. У її структуру включено 12 наукових праць, що торкаються проблем і перспектив підготування нафтогазових ресурсів в Україні, ефективності пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ, проблемних питання нафтогазової гідрогеології та перспектив розвитку буріння на нафту і газ.

При участі секції "Наук про Землю" було проведено 5 засідань наукового семінару у 2002 р. На яких заслухано і обговорено наступні доповіді: "Донні відклади верхньої і середньої частини Дністра (еколого-геохімічний аспект)"- аспіранта М.Б.Кошіль; "Геолого-геохімічна і гідрогеологічна модель нафтогазоутворення і формування покладів нафти і газу у водонапірних басейнах" – доктор геол.-мін.наук, професор В.В.Колодій; "Низькопористі колектори – резерв збільшення нафтогазовидобутку в Україні" – кандидат геол.-мін.наук В.О.Федишин; "Геологічна будова та еволюція Бориславсько-Покутського та Самбірського покривів (Українське Передкарпаття)" – кандидат геол.-мін.наук О.М.Гнилко та "Вихідний рослинний матеріал вугілля кам’яновугільних басейнів України та їх газогенераційний потенціал" – доктор геол.-мін.наук В.І.Узіюк.

Керівник наукової секції наук про Землю ЗНЦ НАН України і МОН України доктор геол..-мін. наук Павлюк М.І.

Наукова секція хімії і хімічної технології

1. Проведена конференція професорське – викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук – вересень 2002 р. (Член оргкомітету проф. Никипанчук М.В., видано збірник праць з індексом ISSN).

2. Проведений Українсько-польський методичний семінар "Сучасні наукові дослідження в переробці пластмас" – вересень 2002 р. Організатор НУ "Львівська політехніка" кафедра ХТПП проф. Суберляк О.В.

3. Проведена урочиста академія до 90-річчя проф. Толопка І.А. вересень 2002 р. Організатор НУ "Львівська політехніка" кафедра ТОП проф. Піх З.Г.)

4. Проведений – Польсько-Український методичний семінар "Проблеми екологічної ситуації на прикордонному регіоні" листопад 2002 р. Організатор НУ "Львівська політехніка" кафедра ЕОНС проф. Мальований М.С., проф. Гумницький Я.М., проф. Петрусь Я.К (Польща, Жешув).

Керівник секції і хімічної технології ЗНЦ НАН України і МОН України професор Яворський В.Т.

Відділення біологічних, медичних та аграрних наук

У складі відділення біологічних, медичних та аграрних наук працюють наукові секції:

– молекулярної біології та біотехнологій (проф. Сибірний А.А.);

– екології, загальної біології та охорони природи (акад. НАН України Голубець М.А.);

– медичних наук (проф. Зіменковський Б.С.);

– сільськогосподарських наук (акад. УААН Снітинський В.В.)

Наукова секція молекулярної біології та біотехнології

Секція молекулярної біології ті біотехнології координувала дослідження по вивченню молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів регуляції метаболізму у дріжджів та створення нових біотехнологічних процесів і продуктів на їх основі, а також дослідження молекулярних механізмів регуляції проліферації, диференціації та апоптозу у нормальних та пухлинних клітинах тварин і людини.

Члени секції молекулярної біології та біотехнології брали участь у організації та роботі 8-го Українського біохімічного з'їзду (М.Чернівці), 4-ої Парнасівської конференції (м. Вроцлав, Польща), 9-го міжнародного симпозіуму по генетиці і мікробіології (м.Джонджю, Корея), Міжнародної конференції по онкології (м.Глівіце, Польща), Українсько-польська конференції з проблем клінічної біохімії (м.Лодзь, Польща).

На базі Інституту біології клітини НАН України організовано і проведено конференцію молодих науковців, аспірантів, студентів із сучасних проблем молекулярної біології та генетики, на якій заслухано 18 доповідей, визначені переможці, яких нагороджено грошовими преміями.

Члени секції молекулярної біології та біотехнології виконували 8 міжнародних грантів.

Виконується робота по відомчій програмі "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними".

Започатковано роботу по створенню відомчої програми "Онкологія" та Державної науково технічної програми "Біопаливний етанол".

Члени секції заслухали лекції іноземних вчених із проблем молекулярної біології:

– к.б.н. Корчинський О.Г. (Інститут досліджень раку, М.Амстердам, Нідерланди) "Взаємне інгібування сигнальних шляхів морфогенетичних білків кісткової тканини і трансформуючого фактора росту бета типу";

– професор Девід Кова (Університет м.Лідса, Великобританія) "Молекулярна генетика мохів";

– к.б.н. Медина Ігор (Середземноморський Інститут Нейробіології Національної Академії Медичних Наук, Франція) "ММDА-залежна активація МАР-кіназного сигнального шляху".

Керівник секції професор Сибірний А.А. проводив зустрічі та наради з керівниками вузів, західними партнерами та керівниками Львівської ОДА.

Керівник наукової секції молекулярної біології та біотехнології ЗНЦ НАН України і МОН України професор А.А.Сибірний

Наукова секція екології, біології та охорони природи

Згідно з планом роботи Секції, у 2002 р. було виконано такі роботи. Проведено:

– спільне засідання Екологічної секції НТШ, Львівського відділення Українського ботанічного товариства та Секції у рамках щорічної секції НТШ (ІЕК НАН України, К.Малиновський, М.Голубець, Львів, березень);

– засідання Бюро ЗНЦ НАН України і МОН України, присвячене з'ясуванню стану координації і організації комплексних досліджень в галузі екології та охорони навколишнього середовища у Західному регіоні України (ІЕК НАН України, М.Голубець, Львів, травень);

– міжнародну робочу школу "Приполонинні ліси Карпат" (Ужгородський НУ, ІЕК НАН України, Кострино, квітень);

– конференцію "Проблеми моніторингу біорізноманіття в гірських та прилеглих до них регіонах" (ДПМ НАН України, ІЕК НАН України, НПП "Сколівські Бескиди", Львів – Сколе, вересень);

– міжнародну конференцію "Гори і люди" у рамках Міжнародного року гір (Карпатський біосферний заповідник, ІЕК НАН України, за участю НДІ "Гірліс", гірських природоохоронних установ регіону, вищих навчальних закладів, Рахів, жовтень).

Взято участь у:

– спільному виїзному засіданні Львівської ОДА, ВАТ "Інститут гірничо-хімічної промисловості", керівників сірчано-добувних підприємств Львівщини, присвяченому проблемі ліквідації сірчаного виробництва (ІЕК НАН України, М.Голубець, Розділ, червень). Унаслідок досягнених на цьому засіданні домовленостей, ІЕК НАН України та Львівський національний університет ім. Ів.Франка (біологічний факультет) залучені до виконання теми "Розробка проекту ліквідації сірчаного виробництва та відновлення порушеного ландшафту на територіях Роздільського та Подорожненського ДГХП "Сірка" (ІЕК НАН України, О.Марискевич, ЛНУ, М.Коструба, І.Шидловський, Львів, липень – жовтень);

– організації та проведенні польсько-українсько-білоруській конференції "Природне середовище Полісся – сучасний стан і його зміни" у рамках роботи польсько-українсько-білоруської комісії щодо створення МРБ "Західне Полісся" (ІЕК ПАН України, ЛНУ, Волинський державний університет, Люблін – Шацьк – Брест, червень);

– оцінці можливих соціально-екологічних наслідків створення спільного українське – австрійського лісогосподарського підприємства в Карпатському регіоні (ІЕК НАН України, М.Голубець, О.Марискевич, Львів, серпень);

– науково-виробничому семінарі "Сучасний стан похідних смерекових насаджень в Карпатському регіоні та шляхи їх раціонального використання" (ІЕК НАН України, М.Голубець; НДІ гірського лісівництва, В.Парпан, Воловець, жовтень);

– засіданні Президії НАН України (ІЕК НАН України, М.Голубець, доповідь, Київ, жовтень);

– Екологічній секції II Економічного форуму з питань транскордонної співпраці (ІЕК НАН України, ЛНУ, Український державний лісотехнічний університет, НУ "Львівська політехніка", М.Голубець, С.Стойко, О.Марискевич, Львів, жовтень);

– спільному виїзному засіданні Бюро ЗНЦ НАН України і МОН України та Волинської ОДА з питань розробки Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині (ІЕК НАН України, М.Голубець, Луцьк, листопад);

– роботі Оргкомітету конференції міністрів охорони довкілля європейських держав "Довкілля для Європи – 2003" (ІЕК НАН України, М.Голубець);

– обговоренні проекту Карпатської конвенції (ІЕК НАН України, О.Кагало, Київ, листопад);

– виконанні двох тем на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України щодо інвентаризації видів рослин і рослинних угруповань Карпат та стану популяцій хижих ссавців, занесених до Червоної Книги України (ІЕК НАН України, О.Кагало, ЛНУ, Й.Царик із залученням фахівців вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів України, серпень-грудень);

– координації досліджень в українській частині міжнародного резервату біосфери "Східні Карпати" (ІЕК НАН України, О.Марискевич, протягом року).

Заступник голови наукової секції екології, біології та охорони природи ЗНЦ НАН України і МОН України к.б.н. О.Марискевич

Наукова секція сільськогосподарських наук

Протягом 2002 року секція сільськогосподарських наук Західного наукового центру НАН і МОН України брала участь у організації та здійсненні ряду наукових заходів:

1. Першої міжнародної науково-практичної конференції "Нові методи грунтооберігаючого та екологічно безпечного землеробства в Україні" –20-21 березня 2002 р. – Львівський державний аграрний університет, Львівська міська громадська організація "Жива Земля".

2. Українсько-польської наукової конференції "Трансформація сільського господарства Польщі і України в 90-х роках" – 16-18 травня 2002 р. – Вища сільськогосподарська школа в Варшаві (Польща), ЛДАУ.

3. Науково-методичної конференції "Реалізація ступеневої освіти у ЛДАУ" –23-24 травня 2002 р. – ЛДАУ.

4. Міжнародної науково-практичної конференції "Еколого-економічні проблеми розвитку АПК" – 25-27 вересня 2002 р. – ЛДАУ.

5. Міжнародної студентської наукової конференції ''Актуальні проблеми аграрного виробництва: теорія, дослідження, практика" –29-31 жовтня 2002 р. – ЛДАУ.

6. 8-го Українського біохімічного з'їзду (м. Чернівці) – секція молекулярної біології та біотехнології:,

7. 4-ої Парнасівської конференції (м. Вроцлав, Польща) – секція молекулярної біології та біотехнології;

8. 9-го міжнародного симпозіуму по генетиці і мікробіології (м. Джонджю, Корея) – секція молекулярної біології та біотехнології;

9. Міжнародної конференції по онкології (м. Глівіце, Польща) – секція молекулярної біології та біотехнології;

10. Українсько-польської конференції з проблем клінічної біохімії (м. Лодзь, Польща) – секція молекулярної біології та біотехнології.

Секція сільськогосподарських наук була учасником:

– 4-ої Міжнародної виставки-ярмарки "ГалАГРО-2002" – палац спорту "Спартак", м. Львів – 12-15.02.2002 р.;

– Міжнародної виставки-ярмарки "УКРАЇНА АГРАРНА – 2002" – НК "Експоцентр України, м. Київ – 26-28.02.2002 р.

– Міжнародної виставки, присвяченій першій міжнародній науково-практичній конференції "Нові методи грунтооберігаючого та екологічно безпечного землеробства в Україні" – ЛДАУ – 20-21.03.2002 р.;

– Перша міжнародна виставка "Львівський ярмарок – ВЕСНА-2002" –"Експоцентр", м. Львів, вул. Городоцька. 367 –26-29.03.2002 р.;

– Обласної виставки-ярмарку "Кінно-спортивне свято", м. Львів. Іподром –15.09.2002 р.;

– Міжнародної виставки, присвяченій міжнародній науково-практичній конференції "Еколого-економічні проблеми розвитку АПК" ЛДАУ –25-27.09.2002 р.

– Міжнародної виставки, присвяченій міжнародній студентській науковій конференції "Актуальні проблеми аграрного виробництва: теорія, дослідження, практика" – ЛДАУ – 29-31.10.2002 р.:

– Всеукраїнської виставки, присвяченій нараді-семінару "Розвиток сільськогосподарського дорадництва та функціонування аграрних палат в Україні", м. Львів, готель "Гетьман", вул. В.Великого. 50 –29.10.2002 р.

– Районної виставки, присвяченій Дню працівника сільського господарства. Жовківська райдержадміністрація – 15.11.2002 р.

Секцією сільськогосподарських наук одержано 11 патентів на винаходи. Подано 18 заявок на винаходи.

Напрями наукових досліджень:

– Обґрунтування енергоощадних систем землеробства, які забезпечать високу продуктивність польових, плодових і овочевих культур, підвищення родючості ґрунтів та охорону навколишнього природного середовища в умовах західного регіону України – ЛДАУ,

– Розробка, впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації – ЛДАУ;

– Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК – ЛДАУ;

– Розробка теоретичних основ управління земельними ресурсами, землевпорядкування і земельного кадастру та методику організації екологічно-безпечного використання земель в ринкових умовах;

– Експериметальна розробка плану земельно-господарського впорядкування території кварталу міста Львова – ЛДАУ;

– Розробка та впровадження ефективних будівельних конструкцій, ресурсоощадних технологій, архітектурних та проектних вирішень у сільському будівництві та архітектурі – ЛДАУ;

– Історія аграрної науки і біографістика – ЛДАУ.

Госпдоговірна тематика секції сільськогосподарських наук за 2002 р.:

1) 8/2 – Створення генетичними і біотехнологічними методами якісно нових сортів картоплі 25,0 тис. гри.

2) 8/5 – Створення нових сортів і оздоровлення часнику в системі насінництва – 10.0 тис. грн.

3) 8/6 – Розробка, теоретичні дослідження та пропозиції щодо впровадження бетонованих в розгорнутому стані складчастих залізобетонних конструкцій для сільськогосподарського будівництва та технологія їх виготовлення – 20.0 тис. грн.

4) 27-745-01 – Розроблення технології відновлення зношених і зміцнення нових деталей для підвищення надійності та довговічності енергетичного обладнання – 30.0 тис. грн.

5) СПТБ – Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції об'єктів виробничого та соціального призначення – 20,0 тис. грн.

6) 41-755-2002 – Обстеження технічного стану монолітних ребристих перекриттів приміщення пакувальної машини залізнично-рахувального цеху ВАТ "Миколаївцемент" – 3,5 тис. грн.

7) 2/41-710-99 – Обстеження 64-квартирного житлового будинку №3 по проспекту П.Г.Грушевського в м. Миколаєві Львівської обл. (№9 по генплану) з видачею рекомендацій на підсилення блок-секції другого під'їзду – 2,6 тис. грн.

8) 8/7 – Розробити рекомендації по вдосконаленню економічних та фінансово-кредитних відносин в АПК – 10,0 тис. грн.

9) 8/8 – Модель створення та функціонування Державного агентства регулювання аграрного ринку – 20,0 тис. грн.

10) Західний НДІ землеустрою та земельного кадастру – Виконання геодезичних та проектно-кошторисних робіт з видачі держактів на право постійного користування та приватної власності на землю юридичним та фізичним особам і складання проектів відведення земель – 10.0 тис. грн. Секція сільськогосподарських наук приймає участь у виконанні 5 прикладних науково-дослідних програм.

Члени секції сільськогосподарських наук виконували 8 міжнародних грантів. Здійснюють роботу по відомчій програмі "Фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні основи функціонування живих систем і розробка принципів керування ними". Започаткували роботу по створенню програми "Онкологія" та Державної науково-технічної програми "Біопаливний еталон".

Секція сільськогосподарських наук координувала дослідження по вивченню молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів регуляції метаболізму у дріжджів та створення нових біотехнологічних процесів і продуктів на їх основі, а також дослідження молекулярних механізмів регуляції проліферації, диференціації та апоптозу у нормальних та пухлинних клітинах тварин і людини.

Члени секції сільськогосподарських наук заслухали лекції іноземних вчених із проблем молекулярної біології:

– Корчинського О.Г.. к.б.н. (Інститут досліджень раку. м. Амстердам, Нідерланди) "Взаємне інгібування сигнальних шляхів морфогенетичних білків кісткової тканини і трансформуючого фактора росту бета типу";

– Професора Девіза Кова (Університет м, Лідса, Великобританія) "Молекулярна генетика мохів":

– Ігора Медина, к.б.н. (Середземноморський інститут нейробіології Національної академії медичних наук, Франція) "ММDА-залежна активізація МАР-кіназного сигнального шляху".

Секцією сільськогосподарських наук розроблено та затверджено НТД на такі препарати:

– бороцин 4 % – для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту та респіраторних захворювань птиці;

– офлоксан – для санації сперми бугаїв;

– метрофлок – для лікування ендометритів сільськогосподарських тварин;

– мастифлок – для лікування маститів сільськогосподарських тварин.

Розроблена вакцина "Рабіліс" для пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу у природних умовах.

Лабораторією інструментальних методів контролю розроблено:

– методичні вказівки по ІФА визначення тестостерон) м'ясі і сироватці крові:

– методичні вказівки по ІФА визначення 17 b-естрадіолу в м'ясі і сироватці крові;

– методичні вказівки по ІФА визначення b-агоністів у м'ясі та інших тканинах (кленбуїерол, бромбутерол, мабутерол);

– методичні вказівки по ІФА визначення стильбенів у м'ясі та інших тканинах (діетилстільбестол (ДЕС), гсксоестрол, глюкоронід ДЕС);

– методичні вказівки по ІФА визначення сульфаніламідів у м'ясі, молоці і яйцях (сульфаметазин, сульфамеразин);

– методичні вказівки по ІФА визначення антибіотиків групи стрептоміцину в м'ясі, молоці, яйцях і меді (стрептоміцин, дигідрострептоміцин);

– методичні вказівки по ІФА визначення хлорамфеніколу (левоміцетин) у м'ясі, молоці і яйцях.

Секцією сільськогосподарських наук розроблено і затверджено Держстандартом України "Положення про сертифікацію ветпрепаратів та кормових добавок". Узгоджено із ТК №132 "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки" методи по визначенню ветпрепаратів і кормових добавок на безпечність, сформовано їх каталог. Підготовлено "Порядок обстеження підприємств на предмет їх сертифікації в системі УкрСЕПРО".

Удосконалено і адаптовано методику визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів ДДТ і його метаболітів (ДДД, ДДЄ), гама-ГХЦГ, Гептахлор. Альдрін у біологічному матеріалі, лікарських засобах. За умов використання газорідинної хроматографії, підготовлені матеріали на Технічний Комітет ветеринарної медицини України.

Розроблено і адаптовано методи контролю вмісту токсичних речовин у ветеринарних препаратах і кормових добавках з використанням культури клітин (ФЕК). інфузорії Раramecium candatum підготовлені методичні рекомендації, заявки у Держпатент України.

Секцією сільськогосподарських наук розроблено і впроваджено у виробництво 10 фітопрепаратів з протимікробною, протизапальною дією, загальностимулюючою активністю, з використанням зелених і жовтих пігментів хвої сосни звичайної, геністеїну плодів софори японської, культури тканини кореня женьшеню, радіоли рожевої, кори дуба, плодів шипшини, коренів і кореневищ щавлю, плодів маклюри. Підготовлені Технічні Умови України і настанови щодо застосування даних препаратів. Вони впроваджуються у виробництво технологічними підрозділами ветеринарної медицини України.

Розроблено вакцину "Емульсин" (моно- та асоційовані форми) проти інфекційного бронхіту, хвороби Ньюкасла, інфекційного бурситу, мікроплазмозу птиці. Затверджені Технічні Умови України 24.4.247.9262-598-2001 та настанова по застосуванню вакцини.

Секцією сільськогосподарських наук у звітному році було випущено 5 періодичних видань:

– Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія, №6.

– Вісник ЛДАУ: Архітектура і сільськогосподарське будівництво, №3.

– Вісник ЛДАУ: Агроінженерні дослідження. №6.

– Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. №9.

– Вісник ЛДАУ: Землевпорядкування і земельний кадастр, №5.

Видавнича діяльність секції сільськогосподарських наук у звітному році:

1) Збірник "Вчені ЛДАУ – виробництву", випуск 2;

2) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Еколого-економічні проблеми розвитку АПК" в 2-х томах.

3) Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції "Актуальні проблеми аграрного виробництва: теорія, дослідження, практика". У 2003 році планується здійснити низку заходів по дальшому розвитку основних напрямів наукового забезпечення реалізації головних засад реформування агропромислового комплексу регіону з метою підвищення його ефективності. Зокрема, наукова секція сільськогосподарських наук Західного наукового центру НАН і МОН України у 2003 році планує провести:

1. Звітну наукову конференцію аспірантів та здобувачів ЛДАУ за результатами науково-дослідної роботи у 2002 р. – лютий – ЛДАУ.

2. Науково-методичну конференцію ЛДАУ –березень.

3. Міжнародну науково-практичну конференцію – ЛДАУ, Вища сільськогосподарська школа (м. Варшава, Польща) – квітень.

4. Звітну конференцію викладачів, аспірантів та здобувачів за результатами наукової роботи за 2002 р. – квітень – ЛДАУ.

5. Другу міжнародну науково-практичну конференцію "Нові методи грунто-оберігаючого та екологічно безпечного землеробства в Україні" – ЛДАУ, Швейцарський фонд "Lebendige Erde" – травень.

6. Навчально-науково-практичний семінар "Польове кормовиробництво і культурні пасовища" – ЛДАУ – червень.

7. Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні основи кормовиробництва та ефективного використання кормів" – ЛДАУ –16-18 вересня 2003 р.

8. Міжнародну студентську наукову конференцію – ЛДАУ – жовтень.

Керівник наукової секції сільськогосподарських наук ЗНЦ НАН України і МОН України академік УААН В.В.Снітинський

Відділення економіки і права

У складі відділення економіки і права працюють наукові секції:

– економіки (професор Кузьмін О.Є.);

– права (професор Косак В.М.);

– промислової політики (Рибинок В.О.)

Наукова секція економіки

Робота наукової секції економіки проводилася за наступними напрямками:

1) Здійснення наукових досліджень у сфері реформування національної економіки, розвитку підприємництва, удосконалення менеджменту тощо;

2) Публікація результатів наукових досліджень;

3) Обговорення проблем реформування економіки України на конференціях, форумах, круглих столах та семінарах.

4) Розробка методичної літератури.

5) Видання монографій та підручників.

Звіт про публікації подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Публікації секції економіки за 2002 рік.

Назва установи, підрозділу, та керівник Кількість монографій Кількість навчальних посібників Кількість виданих наукових праць
1 2 3 4
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра менеджменту міжнародного підприємництва 3 17 98
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра економіки фінансів та обліку, Алексеев І.В. - - 22
Національний університет "Львівська політехніка". Інститут економіки і менеджменту, кафедра теоретичної економіки України, Тивончук І.О. - 2 23
Львівський національний університет, кафедра менеджменту, Яцура В.В. 1 1 9
Львівська комерційна академія, кафедра менеджменту. Хміль Ф.І. 1 8 91
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, кафедра управління виробництвом, Лапко О.О. 47

Наукові діячі секції економіки приймали участь у таких конференціях, форумах та семінарах (див. табл. 2).

Таблиця 2

Участь у конференціях, семінарах, форумах протягом 2002 року.

Місце і дата проведення Назва
1 2
Львів, НУ "Львівська Політехніка", 7-9 листопада 2002 р. Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Міжнародна конференція
Lublin 24-25.10.2002 Zarzadzanie przedsie – biorstwem w erze postindustrialnej
Львів, 2002 Економічні проблеми державотворення в Україні
Львів, 2002 Міжнародна науково-прикладна конференція "Менеджмент і міжнародне підприємництво"
Львів, 2002 ІІІ-тя міжнародна науково-практична конференція "Управління персоналом: економіка, право, інновації, освіта"
Львів, 2002 Науково-практична конференція "Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні"
Волинський державний університет імені Лесі Українки, 29-30 травня 2002 р. Міжнародна науково-практична конференція "Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання"
Київ, 24-26 травня 2002 р. Участь менеджерів управлінського апарату в управлінні рекламною діяльністю на підприємстві
Львів, 22 січня 2002 р. Міжнародна щорічна науково-практичної конференція "Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства". Львів, 22 січня 2002 р.
Волинський державний університет імені Лесі Українки, 29-30 травня 2002 р. Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання.
Національний технічний університет України, 25 квітня 2002 р. Сучасні технології ведення бізнесу в Україні
Львів, 3-4 грудня 2002 р. Міжнародна науково-практична конференція. Економічні проблеми ринкової трансформації України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 12-13 квітня 2002 p. Х Міжнародна науково-практична конференція. Управління організацією: регіональні аспекти
Політехніка Жешувська ім. І. Лукашевича, 18-21 вересня 2002 р. Metody obliczeniowe і badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych і maszyn roboczych samojezdnych. Zarzadzanie і marketing w motoryzacji
м. Хмельницький, 25-26 травня, 2002 р. Всеукраїнська наукова конференція
м. Борислав, 14-17 листопада 2002 р. Міжнародна навчально-освітня конференція "Від мрії – до надії"

Голова наукової секції економіки ЗНЦ НАН України і МОН України професор Кузьмін О.Є.

Наукова секція промислової політики

Згідно з прийнятим у 2002 році планом робіт секції промислової політики ЗНЦ НАН України і МОН України (додаток) проведені наступні роботи:

Проведено аналіз тематики залучених іноземних інвестицій в індустріальній галузі Західного регіону України. Подано звіт. Відзначено, що інвестиційна діяльність у світі йде на спад, починаючи з 2000 року (приплив прямих іноземних інвестицій в розвинуті країни у 2001 році скоротився на 56 % і склав 565 млрд.дол.США в порівнянні з більш ніж 1 трлн.дол.США в 2000 році; в 2002 році спостерігався подальший спад). Очікувані у 2002 році іноземні інвестиції в економіку України складуть всього 620 млн.дол.США (для порівняння, сусідня Польща щороку залучає біля 4,5 млрд. дол.США). Оцінка "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2002-2006 роки" розробленого Мінекономіки України, виявляє невідповідності між закладеними (передбачуваними) іноземними інвестиціями (до 1170 млн.дол.США у 2006 році) і прогнозованими показниками зростання ВВП (у 2003-2006 роках прогнозується зростання ВВП на рівні 6-7 % щорічно). Ця невідповідність підтверджується розрахунками та досвідом польських економістів (так, наприклад, для забезпечення довгострокового зростання ВВП Польщі в 5-6 % щорічно необхідно залучати біля 10 млрд. дол.США прямих іноземних інвестицій).

Розроблені пропозиції щодо активізації інвестиційної діяльності в регіоні та державі в цілому.

Подано звіт. Відзначено високу ефективність управління якістю продукції та захисту довкілля на базі стандартів ІSO 9000 і ISO 14000 у всіх без винятку підприємствах регіону, які запровадили систему. Констатується, що для більшості промислових підприємств Західного регіону співпраця з відомими Європейськими бюро з якості та захисту довкілля ("Верітас", "Тюв" тощо) є поки-що проблематичною з огляду на високу вартість послуг та техніко-технологічних заходів. Розроблені пропозиції щодо участі підприємств в альтернативних заходах з якості та екології (участь у відповідних конкурсах, розробка та виконання власних програм, самооцінка тощо).

Проведено дослідження типової регіональної Програми "Довгостроковий прогноз економічного і соціального розвитку Львівщини до 2010 року" (концептуальні засади) в контексті положень "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2002-2006 роки". Розроблено рекомендації щодо створення регіональних програм перспективного розвитку з визначенням пріоритетів, джерел фінансування, забезпечення державної підтримки, постійного моніторингу виконання, системи внесення змін та оцінки економічної ефективності заходів. Тему доцільно продовжити у 2003 році.

До каталогу "Інвестиційний ярмарок 2002" ввійшло біля 70 актуальних тем вузівської, галузевої та академічної науки.

За результатами проведених робіт пропонується періодична публікація актуальної тематики у спеціальному Бюлетні НДР та НДКР ЗНЦ НАН України і МОН України. Тему доцільно продовжити у 2003 році з врахуванням дії Закону України "Про інноваційну діяльність".

Найважливіша тематика нових НДР і НДКР для наукових закладів регіону відповідає "Промисловим пріоритетам регіону". Конкретно для Львівщини промислові пріоритети передбачають: машинобудування (виробництво пасажирського автотранспорту, сільськогосподарської техніки, вантажно-підіймальної, нафтогазопромислового обладнання та бурового інструменту), приладобудування (виробництво спецтехніки військового призначення, телевізійної техніки, приладів контролю споживання енергоносіїв та води), гірничо-хімічну галузь (ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності гірничо-хімічних підприємств, оптимізація енергозатрат в галузі, виробництво складних мінеральних добрив та сполук на основі сірки, відновлення виробництва віскозного волокна, збільшення випуску калійних добрив), енергозбереження (енергоаудит, когенерація зі створенням незалежних виробників енергії, забезпечення газом промислового комплексу області). Для інших областей Західного регіону враховуються місцеві особливості ресурсного, науково-технічного та промислового характеру.

Найбільш масштабними слід вважати заходи, проведені в рамках Міжнародного Економічного Форуму та Інвестиційного ярмарку 3-5 жовтня 2002 року:

– пропозиції щодо запровадження когенерації та альтернативної енергетики (енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих річок, енергія біомаси, геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія складного енерготехнологічного потенціалу, енергія нетрадиційного палива);

– налагодження співпраці з науковцями країн Центральної та Східної Європи в сфері альтернативної енергетики, енерго- та ресурсозбереження;

– обмін досвідом з питань енергоспоживання та розрахунків;

– переклад первинного тексту "Hinveise zum Energiesparen" на українську мову; ознайомлення з текстом зацікавлених структур;

– на основі розробленої концептуальної політики ведуться конкретні роботи щодо залучення інвестицій в енергетику регіону з метою її технічного переоснащення та гармонізації з вимогами ЄС;

– концептуальні засади для регіональної програми енергозбережувальних заходів; головне завдання – зменшити енергомісткість промислової продукції Західного регіону України в межах загальнодержавного потенціалу енергозбереження – 40-42 %; кожна гривня, вкладена в енергозбереження, дає той же ефект, що і 2,5 гривні, вкладених у видобуток традиційних невідновлюваних енергоносіїв; на жаль, бюджетна політика України прямо протилежна поставленим перед країною завданням (так, наприклад, в бюджеті 2001 року передбачалось вкласти в енергозбереження 25 млн.грн., у нинішньому, 2002 році, було зменшення – 17 млн.грн., а на наступний, 2003 рік, і ще суттєвіше зменшення – 7 млн.грн.); в цей же час благополучні в енергетичному відношенні! країни вкладають на кілька порядків значніші суми у власне енергозбереження (як приклад, швейцарська програма "За енергонезалежну Швейцарію").

Матеріали ввійшли в інформативний збірник "Екологія" по розділах:

– створення умов для реалізації на місцевому рівні стратегії розвитку громад Західної України;

– екологічні проблеми гірничо-видобувних підприємств та їх вирішення;

– стан реалізації проекту закриття кар’єру нa Яворівському ДГХП "Сірка";

– взаємодія органів управління Львівської області України та Підкарпатського воєводства Республіки Польщі щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

– про міжнародну співпрацю з екології та ресурсозбереження в Закарпатській області;

– про економічний механізм природокористування на прикладі використання природних ресурсів Волинської області;

– підсумковий документ секції "Екологія" ІІ-го Економічного Форуму з питань прикордонного співробітництва;

– перелік і коротка анотація інвестиційних проектів з екології та ресурсозбереження (21 проект).

Керівник наукової секції промислової політики ЗНЦ НАН України і МОН України В.Рибинок

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74