Західний науковий центр НАН України і МОН України

У Західному науковому центрі

Хроніка
засідань бюро Західного наукового центру НАН України
та Міносвіти і науки України у 2002-2003 рр.

6 червня 2002 року – засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

– про стан координації та організації комплексних досліджень у галузі екології й охорони навколишнього середовища в західному регіоні України;

– екологічна економія як методологічна основа стратегії сталого розвитку.

І. Заслухано та обговорено доповідь керівника наукової секції екології, загальної біології та охорони природи ЗНЦ НАН і МОН України академіка НАН України Голубця М.А. щодо координації та організації комплексних досліджень у галузі екології й охорони навколишнього середовища в західному регіоні України.

Бюро наукового центру ухвалило:

1. Доповідь голови наукової секції екології, загальної біології та охорони природи академіка НАН України Голубця М. А. Взяти до відома та відзначити її теоретичне та практичне значення. Взяти до відома і виконання постанови Президії НАН України "Про Наукову раду НАН України з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку".

2. Основними екологічними проблемами у західному регіоні України на яких слід зосередити увагу науковій секції ЗНЦ НАН і МОН України з організації комплексних наукових досліджень та їх координації вважати:

– дослідження соціально-економічних та правових аспектів проблеми збереження навколишнього середовища і сталого розвитку західного регіону України;

– розробка наукових основ збереження та використання природно-ресурсного потенціалу західного регіону України та забезпечення природних основ життєдіяльності людини;

– розробка наукових основ забезпечення екологічної безпеки території у зв’язку з активацією геологічних процесів шляхом ліквідації негативних наслідків діяльності гірничо видобувного комплексу (реструктуризація шахт у Червоноградському промисловому районі, закриття відкритих кар’єрів видобутку сірки – Язівський, Подорожненський, Роздольський);

– забезпечення екологічно збалансованого лісокористування в Карпатському регіоні (лісовідновлення);

– зниження рівня транскордонного забруднення рік Тиса, Західний Буг;

– запровадження екологічного моніторингу, зокрема фонового в об’єктах природного фонду.

3. Доручити науковій секції екології, загальної біології та охорони природи розробити програмні завдання щодо вирішення екологічних проблем за означеними в п.2 напрямами та визначити потенційних виконавців з числа профільних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів.

4. Науковій секції екології, загальної біології та охорони природи з залученням відповідних фахівців з науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів західного регіону України взяти участь у розробленні проекту Програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону.

5. Звернутися до представництва України в Карпатському Єврорегіоні (м. Ужгород) щодо подання клопотання до Ради Єврорегіону про включення у склад Ради відомих учених з еколого-економічних проблем, які працюють в установах Західного наукового центру.

6. Звернутися з пропозицією до Президії НАН України та Міністерства освіти і науки України подати клопотання до Кабінету Міністрів України щодо участі профільних академічних інститутів у проведенні експертизи в екологічній частині проектів на будівництво нових та реконструкції існуючих промислових об’єктів в різних галузях народного господарства.

7. Науковій секції екології, загальної біології та охорони природи здійснити організаційні заходи щодо проведення у 2003 році міжнародної наукової конференції з проблем довкілля та сталого розвитку. До 1 серпня ц.р. створити організаційний комітет з проведення конференції.

8. Звернутися до Президії НАН України з клопотанням про виділення Західному науковому центру 2-3 штатних одиниць для забезпечення координаційної роботи секції екології, загальної біології та охорони природи.

9. Про хід виконання даної ухвали заслухати на засіданні бюро наукового Центу у 4 кварталі ц.р.

ІІ. Заслухано та обговорено наукову доповідь ректора Львівського державного лісотехнічного університету, професора Туниці Ю.Ю. "Екологічна економіка як методологічна основа стратегії сталого розвитку".

Бюро наукового центру ухвалило:

1. Підтримати основні наукові положення, викладені в доповіді д.е.н., проф. Туниці Ю.Ю.

2. Вважати за доцільне доопрацювати матеріали доповіді з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні, закцентувавши увагу у напрямку адаптації її основних положень до сучасних реалій сьогодення.

3. Рекомендувати Науковій раді НАН України з проблем навколишнього

середовища і розвитку з залученням відповідних фахівців Відділення

економіки та Відділення загальної біології НАН України заслухати на своєму

засіданні доповідь д.е.н., проф. Туниці Ю.Ю. "Екологічна економіка як

методологічна основа стратегії сталого розвитку"

12 липня 2002 року – спільне засідання Ради з питань розвитку вищої освіти і науки при голові Львівської обласної державної адміністрації та бюро Західного наукового центру з розгляду питань:

– про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах для забезпечення перспективних потреб соціально-економічного розвитку області та регіону;

– про організацію розробки Програми з соціогуманітарних проблем людського розвитку.

І. У вступному слові голова Львівської облдержадміністрації проф. Янків М.Д. ознайомив учасників засідання із завданнями Ради з питань розвитку вищої освіти і науки при голові облдержадміністрації

Заслухано та обговорено доповідь начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Брегіна М.Г. щодо стану підготовки фахівців у вищих навчальних закладах для забезпечення перспективних потреб соціально-економічного розвитку області та регіону.

Рада та бюро наукового центру ухвалили:

1. Відзначити, що в освітній сфері сформувалася позитивна тенденція, яка відображає в цілому об’єктивні потреби підготовки кваліфікованих спеціалістів для соціально-економічного розвитку регіону, формування конкурентноспроможних фахівців на сучасному ринку праці.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

2.1. Скоординувати діяльність галузевих управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів та керівників виробничих структур з питань забезпечення області відповідними фахівцями з вищою освітою та прогнозування їх поточних і перспективних потреб. До 20 листопада 2002 року розробити прогностичні показники на 2003-2008 роки щодо обсягів і структури (за спеціальностями) підготовки фахівців з вищою освітою для забезпечення потреб соціально-економічного розвитку області.

2.2. До 1 листопада 2002 року сформувати банк даних про підприємства та установи, які можуть забезпечити проходження практики студентів відповідних спеціальностей, залучивши до цієї роботи, зокрема: регіональне відділення Української спілки промисловців і підприємців, асоціацію "Галавто" та інші зацікавлені структури.

2.3. Забезпечити інформування громадськості на web – сторінці облдержадміністрації щодо програм (заходів) соціально-економічного розвитку області.

3. Керівникам галузевих управлінь облдержадміністрації:

3.1. На підставі програм розвитку підпорядкованих галузей області розробити прогностичні показники на 2003-2008 роки щодо потреби у підготовці фахівців з вищою освітою і до 1 листопада 2002 року подати їх головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення.

3.2. До 1 жовтня 2002 року представити головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції про підприємства та установи, які можуть забезпечити проходження практики студентів відповідних спеціальностей.

3.3. До 1 листопада щороку подавати вищим навчальним закладам відповідних профілів тематику дипломних робіт (проектів), яка буде сприяти вирішенню соціально-економічних проблем галузі.

4. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації спільно з радою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ –ІV рівнів акредитації та радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:

4.1. До 15 квітня 2003 року підготувати і подати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо подальшого реформування системи вищої та професійно-технічної освіти області, приведення її за освітньо-кваліфікаційними рівнями, типами навчальних закладів, формами і термінами навчання у відповідність до потреб соціально-економічного розвитку та демографічної ситуації.

4.2. Сприяти розвитку інтеграційних процесів в освітній сфері області, зокрема, укладанню угод між вищими і професійно-технічними навчальними закладами та загальноосвітніми школами.

З метою підвищення якості практичної підготовки студентів, ефективного використання існуючої матеріально-технічної бази вивчити можливість і до 1 квітня 2003 року внести до Міністерства освіти і науки України пропозиції для створення регіональних навчально-науково-виробничих комплексів (центрів) у складі вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів із залученням науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій.

4.3. До 1 грудня щорічно узагальнювати та аналізувати звіти вищих навчальних закладів про набір, наявний контингент студентів, випуск і стан скерування випускників на роботу. Висновки враховувати при формуванні змін до структури підготовки фахівців.

5. Львівському державному центру науково-технічної та економічної інформації спільно із Західним науковим центром НАН і МОН України, радою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та Львівським обласним управлінням статистики до 1 грудня 2002 року створити інформаційну систему, в якій зосередити дані про науковий потенціал науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів області для сприяння співпраці між ними щодо підготовки висококваліфікованих молодих науковців.

6. Обласному центру зайнятості:

6.1. Роботу щодо збалансування попиту і пропозиції на ринку праці здійснювати на основі Стратегії зайнятості населення та навчання у Львівській області на 2002-2005 роки.

6.2. Щоквартально здійснювати моніторинг звернень випускників вищих навчальних закладів з питань працевлаштування, а також замовлень підприємств (організацій) про потребу фахівців у розрізі міст і районів. Про результати моніторингу повідомляти протягом 20 днів після закінчення кварталу (починаючи з жовтня 2002 року) головні управління економіки та освіти і науки облдержадміністрації.

7. Головному управлінню молодіжної політики і спорту, обласному центру зайнятості, керівникам вищих навчальних закладів сприяти залученню студентської молоді до підприємницької діяльності. Забезпечити підтримку у створенні та діяльності молодіжних бізнес центрів, Інтернет центрів. З 2002 року проводити конкурси студентських бізнес – планів з цих питань.

8. Райдержадміністраціям, місцевим органам самоврядування:

8.1. Для зменшення негативних тенденцій у сфері зайнятості населення вживати дієвих заходів щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. З цією метою з 2003 року забезпечити своєчасне скерування підприємствами та установами випускників (на основі угод) загальноосвітніх шкіл для здобуття вищої освіти з урахуванням перспективи розвитку цих підприємств та установ.

8.2. Сприяти підтримці розвитку підприємств, що забезпечують робочими місцями молодих спеціалістів, за рахунок чого розширювати сферу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

9. Запропонувати Західному науковому центру НАН і МОН України, керівникам вищих навчальних закладів:

9.1. Не допускати зменшення обсягів підготовки науковців з фундаментальних наук.

9.2. Активізувати діяльність щодо входження у міжнародні та європейські програми розвитку.

10. Запропонувати раді ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації до 1 березня 2003 року проаналізувати діяльність навчально-науково-виробничих комплексів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів. Сформувати пропозиції з цього питання для внесення змін до законодавчих документів.

11. Керівникам вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації:

11.1. Продовжувати диверсифікацію структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, враховуючи освітні потреби молоді, перспективу соціально-економічного розвитку регіону.

11.2. З метою адаптації студентів до вимог сучасного ринку праці сприяти розвитку студентського підприємництва. Проводити з цього питання круглі столи, семінари, конференції, зустрічі студентів з підприємцями.

11.3. Збільшувати обсяг виконання реальних дипломних робіт (проектів) з тематики, яка сприяла б активізації молодіжного підприємництва шляхом залучення студентів до розв’язання соціально-економічних проблем області, регіону.

11.3. З метою визначення освітніх потреб молоді проводити моніторингові дослідження та профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів. Результати досліджень враховувати при запровадженні у закладах освіти нових спеціальностей.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови ради, заступника голови облдержадміністрації Мельника В.П.

ІІ. Заслухано та обговорено інформацію заступника голови Західного наукового центру НАН і МОН України академіка НАН України Ісаєвича Я.Д. щодо організації розробки програми з соціогуманітарних проблем розвитку людини.

З метою консолідації зусиль наукових та освітянських установ, органів державної влади, громадських організацій для науковообґрунтованого вирішення проблем соціогуманітарного розвитку людини та розробки практичних рекомендацій для органів державної влади з цих питань засідання ради та бюро рекомендує:

1. Інформацію заступника голови Західного наукового центру НАН і МОН України академіка НАН України Ісаєвича Я.Д. взяти до відома.

2. Створити Координаційну раду з соціогуманітарних проблем розвитку людини (склад ради додається).

3. Співголовами Координаційної ради з соціогуманітарних проблем розвитку людини затвердити голову Львівської обласної державної адміністрації професора Янківа М.Д. та голову Західного наукового центру НАН і МОН України академіка НАН України Долішнього М.І.

4. Координаційній раді з соціогуманітарних проблем розвитку людини до 10 вересня ц.р. розробити концепцію та структуру програми з соціогуманітарних проблем розвитку людини.

5. Координаційній раді з соціогуманітарних проблем розвитку людини звернутися до наукових установ, закладів освіти, громадських організацій з пропозицією подати до 1 жовтня ц.р. матеріали для формування проекту програми з соціогуманітарних проблем розвитку людини.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт з формування та виконання програми з соціогуманітарних проблем розвитку людини проводити за змішаним принципом – шляхом виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів та залученням позабюджетних джерел фінансування (фонди, підприємницькі структури, меценати та спонсори).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Західного наукового центру НАН і МОН України академіка НАН України Долішного М.І.

Додаток:

СКЛАД
Координаційної Ради з соціогуманітарних питань людського розвитку
при Львівській обласній державній адміністрації
та Західному науковому центрі НАН і МОН України

Співголови:

1. Долішній Мар’ян Іванович – голова Західного наукового центру НАН і МОН України, академік НАН України

2. Янків Мирон Дмитрович – голова Львівської обласної державної адміністрації, д.е.н., професор

Заступники:

1. Ісаєвич Ярослав Дмитрович – заступник голови Західного наукового центру НАН і МОН України, академік НАН України

2. Мельник Володимир Петрович – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, д.ф.н., професор

Члени:

1. Вакарчук Іван Олександрович – ректор Львівського національного університету ім.,І.Франка

2. Рудавський Юрій Кирилович – ректор Національного університету "Львівська політехніка"

3. Зіменковський Борис Семенович – ректор Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького, професор

4. Бокотей Андрій Андрійович – ректор Львівської академії мистецтв, професор

5. Возницький Борис Григорович – директор Львівської картинної галереї

6. Герцик Мирослав Степанович – ректор Львівського державного інституту фізичної культури, професор

7. Гунько Степан Миколайович – ректор Української академії друкарства, професор

8. Гудзяк Борис Олександрович – ректор Українського католицького університету, доктор богослов'я

9. Садова Уляна Ярославівна – докторантка Інституту регіональних досліджень

10. Туранський Юрій Петрович – начальник Львівського обласного центру занятості, к.е.н.

11. Козявкін Володимир Ілліч – директор реабілітаційного центру"Еліта", д.м.н., професор

12. Давимука Степан Антонович – начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області, д.е.н.

20 вересня 2002 року – засідання бюро Західного наукового центру НАН і МОН України з розгляду питання:

– про розгляд кандидатур відомих та молодих учених на надання стипендій голови Львівської обласної державної адміністрації.

– затвердження звіту по науковій темі "Організаційно-економічні засади розвитку і ефективного використання наукового потенціалу регіону в умовах реформування економіки (на прикладі західних областей України)".

І. Заслухано та обговорено доповідь ученого секретара ЗНЦ НАН і МОН України Дуцяка І.С. щодо рішень вчених рад наукових установ та вищих закладів освіти по кандидатурах відомих та молодих учених на надання стипендій голови Львівської обласної державної адміністрації.

Бюро наукового центру ухвалило:

1. Затвердити списки кандидатур відомих учених та знаних фахівців, талановитих молодих учених та спеціалістів установ НАН України та вищих навчальних закладів.

2. Голові Західного наукового центру НАН і МОН України академіку НАН України Долішньому М.І. направити подання голові Львівської обласної державної адміністрації Янківу М.Д. для призначення стипендій.

ІІ. Заслухано та обговорено інформацію заступника голови Західного наукового центру НАН і МОН України, директора, наукового керівника теми "Організаційно-економічні засади розвитку і ефективного використання наукового потенціалу регіону в умовах реформування економіки (на прикладі західних областей України)" Караванського О.В.

Бюро наукового центру ухвалило:

– 1. Затвердити звіт по темі "Організаційно-економічні засади розвитку і ефективного використання наукового потенціалу регіону в умовах реформування економіки (на прикладі західних областей України)".

26 листопада 2002 року – спільне засідання Волинської обласної державної адміністрації та бюро Західного наукового центру НАН і МОН України з розгляду питання щодо розробки Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині.

Заслухано та обговорено доповіді голови Західного наукового центру НАН і МОН України академіка НАН України Долішнього М.І. "Механізм активізації використання природно-ресурсного потенціалу Волині в контексті перспектив сталого розвитку регіону", першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Панчишина В.Г. " Про розробку Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині" та голови Науково-координаційної ради Західного наукового центру у Волинській області, ректора Волинського державного університету ім. Л. Українки проф. Олексеюка І.Д. "Наукове забезпечення Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині".

Волинська обласна державна адміністрація та бюро Західного наукового центру НАН і МОН України вирішили:

1. До кінця першого кварталу 2003 року розробити концепцію Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині та винести її для обговорення на сесію Волинської обласної ради.

2. До 1 жовтня 2003 року розробити проект Державної програми використання та охорони природно – ресурсного потенціалу Волині та подати її для розгляду в Президію НАН України.

3. Головним замовником проекту Державної програми використання

та охорони природно – ресурсного потенціалу Волині визначити

Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Для координації робіт по розробці Концепції та проекту Державної

програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу

Волині створити робочу групу з представників відповідних управлінь облдержадміністрації та профільних установ Західного наукового центру НАН і МОН України.

5. Визначити головним виконавцем робіт Інститут регіональних досліджень НАН України.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно з головним виконавцем визначити обсяг коштів для фінансування робіт із відповідними обгрунтуваннями представити його обласній раді для включення в бюджет на 2003 рік.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Панчишина В.Г.

26 грудня 2002 року – засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

– біотехнології і біоенергетика: біопаливний етанол (наукова доповідь):

– про підсумки діяльності Західного наукового центру у 2002 році.

І. Заслухано та обговорено наукову доповідь директора Інституту біології клітини НАН України проф. Сибірного А.А. "Біотехнології і біоенергетика: біопаливний етанол".

Бюро наукового центру ухвалили:

1. Інформацію, викладену у науковій доповіді проф. Сибірного взяти до відома та відзначити її наукову та практичну цінність.

2. Вважати за доцільне включити в перелік проектів Програми співробітництва Національної академії наук України та Львівської обласної державної адміністрації тему "Розробка Державної програми "Біопаливний етанол".

3. Відповідно до Угоди про співпрацю між Західним науковим центром та Львівською міською радою направити клопотання міському голові м. Львова щодо надання допомоги Інституту біології клітини НАН України у забезпеченні належних умов його функціонування та в розробці нових біотехнологій.

ІІ. Заслухано та обговорено інформацію голови Західного наукового центру НАН України і МОН України академіка НАН України Долішнього М.І. щодо підсумків діяльності наукового Центру у 2002 році.

Бюро наукового центру ухвалило:

1. Затвердити звіт про роботу наукового Центру у 2002 році.

2. Затвердити план роботи наукового Центру на І-ше півріччя 2003 року.

11 лютого 2003 року – спільне засідання Дорадчої ради з питань здійснення регіональної політики і функціонування промислового комплексу Львівської області, бюро Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, Координаційної ради Конфедерації ділових кіл Львівщини та Ради з питань розвитку вищої освіти і науки з розгляду питань:

– проблеми технологічної безпеки основних фондів промислових підприємств у Львівській області:

– реалізація пріоритетів залучення науково-технічного потенціалу до інноваційного розвитку регіону та підготовка кваліфікованих кадрів.

У вступному слові голова облдержадміністрації М.Янків наголосив на розроблених пріоритетах розвитку промислового комплексу, схвалених на засіданні Дорадчої ради 23 грудня 2002 року. Для всебічного забезпечення їх впровадження у життя, а також для вирішення інших важливих проблем, пов'язаних із функціонуванням та розвитком промислового комплексу області необхідно залучити наукові установи та заклади освіти. Назріла необхідність підготовки обґрунтування створення технопарків, технополісів, використовуючи законодавство про спеціальні економічні зони і вишукуючи нетрадиційні механізми фінансування. Кадрове питання у промисловому комплексі: спеціалістів з вищою освітою слід готувати з усіх спеціальностей, на які є попит у регіоні; при високому рівні безробіття окремі галузі промисловості не забезпечені кваліфікованими робітниками. Необхідно розібратися у цих проблемах і підготувати пропозиції для прийняття адміністративних рішень.

Виступ голови Західного наукового центру НАН України і МОН України академіка НАН України М.Долішнього був присвячений основним пріоритетам діяльності Західного наукового центру, необхідності налагодження взаємодії з галузевими інститутами, а також окремим напрямкам подальшої діяльності: вивчення досвіду Донецького регіону, налагодження інтеграційних зв"язків з іншими регіонами України, доцільності більш активної співпраці наукових установ з підрозділами облдержадміністрації.

І. Заслухано та обговорено доповідь заступника голови Західного наукового центру, заступника директора Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка член-кореспондента НАН України В. Похмурського про хід виконання регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи на 2001-2005 роки", співдоповіді директора Інституту проблем надійності машин і споруд Є. Москвяка про сучасні проблеми управління процесами забезпечення надійності машин, механізмів та споруд; співдоповідь директора ДПІ "Львівський промбудпроект" І. Біліва про врахування проблем надійності і безпечної експлуатації основних фондів в функціональних пріоритетах розвитку промислового комплексу області: виступ першого заступника начальника Територіального управління Держнаглядохоронпраці по Львівській області В. Гринишина про існуючу загрозу технологічних небезпек в промисловості та енергетиці.

З розгляду першого питання ухвалили:

1. Промислові пріоритети Львівської області, схвалені на засіданні Дорадчої ради 23.12. 2002 р., доповнити таким чином:

1.1. Розділ "Екопромислова діяльність" в числі функціональних пріоритетів доповнити пунктом 3.4.4. "Забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель і споруд";

1.2. Аналогічне доповнення внести до схеми забезпечення функціональних пріоритетів, визначивши основними виконавцями ДПІ "Львівський Промбудпроект" та галузеві асоціації;

2. Вважати за доцільне підтримати виконання запланованих проектів "Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи на 2001-2005 роки" (надалі – "Ресурс...".

3. З метою активізації робіт за програмою "Ресурс...":

3.1. Фізико-механічному інституту ім. Г. Карпенка НАН України (В. Панасюк) подати до облдержадміністрації перелік підприємств, на яких необхідно реалізувати програму "Ресурс..." першочергово;

3.2. Галузевим управлінням облдержадміністрації разом з Фізико-механічним інститутом ім. Г. Карпенка НАН України провести робочі наради за участю керівництва ДАК "Західенерго", "Львівтрансгаз" та керівників інших підприємств, що підписали господарські угоди на виконання запланованих розробок та на їх впровадження.

ІІ. Заслухано та обговорено доповідь в.о. директора Західного наукового центру НАН України і МОН України І. Дуцяка про хід виконання "Програми співробітництва Львівської облдержадміністрації та Національної академії наук України"; виступ в.о. ректора Національного університету "Львівська політехніка" П. Костробія щодо підготовки інженерно-технічних спеціалістів для потреб промислового комплексу регіону; доповідь голови Комітету професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації М. Сороки про хід виконання заходів з реалізації Національної доктрини освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників та спеціалістів із врахуванням потреб ринку праці Львівської області.

З розгляду питання вирішили:

1. Головному управлінню промислової політики облдержадміністрації разом з Конфедерацією ділових кіл Львівщини в термін до 1.06.2003 року подати у Головне управління освіти і науки облдержадміністрації:

1.1. Прогностичні показники щодо потреби у підготовці фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників усіх спеціальностей на 2003-2004 рр. і на перспективу до 2011 року, розроблені на підставі програм розвитку промисловості, транспорту і зв’язку області.

1.2. Списки рекомендованих баз проведення практики для студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, починаючи з 2003 року, погоджені з керівниками підприємств.

2. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації разом з Конфедерацією ділових кіл Львівщини:

2.1. Інформувати вищі та професійно-технічні навчальні заклади щодо прогнозних показників потреби у фахівцях з вищою освітою та робітничих спеціальностей, а також про переліки баз для проведення виробничої практики.

2.2. Розробити заходи щодо реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 рр. у Львівській області.

3. Західному науковому центру НАН України і МОН України (М. Долішній) із залученням Ради з питань розвитку вищої освіти і науки, Конфедерації ділових кіл Львівщини та Головного управління промислової політики облдержадміністрації в термін до 15.03. 2003 р. розробити заходи щодо реалізації "Програми співробітництва Львівської облдержадміністрації та Національної академії наук України" на 2003 рік.

4. Головному управлінню економіки разом з Конфедерацією ділових кіл Львівщини підготувати необхідні матеріали для подання облдержадміністрацією пропозицій законодавчої ініціативи про віднесення коштів на підготовку і перепідготовку спеціалістів до валових витрат підприємств, установ та організацій.

21 лютого 2003 року – засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питання щодо висунення циклу наукових робіт "Цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики" на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2003 рік.

Заслухано та обговорено доповідь академіка НАН України, д.і.н., проф. Ісаєвича Я.Д. про висунення циклу наукових робіт " Цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2003 році.

Бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України за результатами голосування прийняло рішення про висунення циклу наукових праць "Цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 рік.

11 березня 2003 року – засідання бюро Західного наукового центру з розгляду питання щодо висунення авторського колективу циклу наукових праць "Цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 рік з напряму регіональна економіка.

Заслухано та обговорено доповідь академіка НАН України, д.і.н., проф. Ісаєвича Я.Д. про висунення авторського колективу циклу наукових праць "Цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 рік, який запропонував висунути авторський колектив зазначеного циклу наукових робіт на основі визначення особистого творчого внеску кожного з авторів у такому складі: Буркинський Борис Володимирович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, директор Інституту ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Данилишин Богдан Михайлович, д.е.н., доцент, заступник голови Ради по вивченню продуктивних сил України з наукової роботи; Долішній Марян Іванович, д.е.н., проф., академік НАН України, директор Інституту регіональних досліджень НАН України; Дорогунцов Сергій Іванович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, голова Ради по вивченню продуктивних сил України; Злупко Степан Миколайович, д.е.н., проф., головний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України; Мамутов Валентин Карлович, д.е.н., проф., академік НАН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України; Мікловда Василь Петрович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, декан економічного факультету Ужгородського національного університету; Омельченко Олександр Олександрович, к.т.н., Київський міський голова; Чумаченко Микола Григорович, д.е.н., проф., академік НАН України, почесний директор Інституту економіки промисловості НАН України.

За результатами таємного голосування по кожній кандидатурі бюро наукового Центру ухвалило висунути авторський колектив у зазначеному складі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 рік.

15 квітня 2003 року – засідання бюро Західного наукового центру з розгляду питання щодо участі установ наукового центру в обговоренні проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

Заслухано та обговорено інформацію в.о. директора Західного наукового центру НАН України і МОН України Дуцяка І.С. про основні положення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України."

Бюро наукового Центру ухвалило:

1. Прийняти до виконання Указ Президента України від 6 березня 2003 р. №197/2003 "Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 14 березня 2003 року №219 "Про сприяння проведенню всенародного обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

2. Керівникам наукових установ та закладів освіти Західного наукового центру до 1.05.2003 р. провести у колективах обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

3. Рекомендувати керівникам наукових установ та закладів освіти Західного наукового центру створити лекторські групи та започаткувати цикл лекцій з обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

26 травня 2003 року – ювілейне засідання ради Західного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене 75-річчю від дня народження академіка АН України Я.С. Підстригача.

Відповідно до Постанови Президії НАН України від 9.04.2003 р. №92 у м. Львові відбулося ювілейне засідання ради Західного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене 75-річчю від дня народження академіка АН України Я.С.Підстригача.

В роботі засідання взяли участь: голова Західного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України Долішній М.І., заступник академіка-секретаря Відділення математики НАН України академік НАН України Луковський І.О., голова Львівської обласної ради Сендак М.Д., заступник голови Львівської облдержадміністрації Мельник В.П., заступник голови Львівської обласної ради Федак Т.В., академіки та член-кореспонденти НАН України, провідні науковці та підприємці регіону, представники творчої інтелігенції, колеги та родичі академіка Я.С.Підстригача

Перед початком засідання його учасники ознайомилися з виставкою "Наукова спадщина академіка АН України Я.С.Підстригача", яка була організована Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника НАН України, а також кожному з учасників було вручено наукове видання "Ярослав Степанович Підстригач: вчений, організатор науки, суспільний діяч" (Відп. редактор М.І.Долішній), підготовлене та видане Західним науковим центром.

Голова Західного наукового центру академік НАН України М. Долішній у вступному слові відзначив видатні заслуги Я.С.Підстригача у розвитку наукового комплексу Західного регіону та вагомий внесок вченого у світову науку, як основоположника теоретичного моделювання в механіці деформівних середовищ з урахуванням їх структури, взаємозв’язку процесів механічної і немеханічної природи.

З доповіддю про життєвий та творчий шлях академіка Я.С.Підстригача виступив директор Фізико-механічного інституту ім. Г.Карпенка академік НАН України Панасюк В.В., який навчався з ним в аспірантурі, а потім тісно співпрацював з вченим. Він зазначив, що в період наукового становлення Я. С. Підстригача, промисловість, техніка, технології почали виходити на якісно новий рівень. Виникла потреба в більш досконалих дослідженнях, точніших розрахунках елементів конструкцій, які працюють в агресивних середовищах, при підвищених рівнях температур, силових навантажень, в умовах потужних електромагнітних полів, з урахуванням поверхневих явищ, структури матеріалів та інших факторів, що суттєво впливають на експлуатаційні властивості конструкцій. Проведення таких теоретичних досліджень для визначення термодинамічного стану середовищ з урахуванням взаємозв’язку процесів різної природи вимагало побудови відповідних математичних моделей механіки деформівних твердих тіл. І вже в перших роботах у цьому напрямі Я.С.Підстригач запропонував методи побудови таких моделей і на їх основі провів дослідження взаємозв’язку деформації, теплопровідності, дифузії та інших немеханічних процесів. Базою для побудови моделей була термодинамічна система, стан якої однозначно визначається певним термодинамічним потенціалом у розширеному фазовому просторі параметрів стану: тензорів напружень і деформації, температури та ентропії, хімічних потенціалів і концентрацій дифундуючих частинок, електричних потенціалів вільних та зв’язаних зарядів і відповідних їм величин зарядів. Крім вибору параметрів стану, він термодинамічно обґрунтовано вводить систему фізико-механічних характеристик моделі, записує необхідні фізичні співвідношення і отримує замкнену систему взаємозв’язаних рівнянь для формулювання і розв’язування некласичних крайових задач про визначення фізико-механічного стану елементів конструкцій при комплексній зовнішній дії. Глибше вивчення внутрішньої будови твердих тіл, фізики явищ, зумовлених протіканням зв’язаних процесів, відзначив В.В.Панасюк, дозволило суттєво розвинути запропоновану модель, отримати принципово нові результати при введенні замість скалярних параметрів – хімічного потенціалу, концентрації речовини, густини – відповідних тензорних величин. Крім цього, особливої уваги заслуговують також роботи академіка, пов’язані з моделюванням поверхневих явищ і фізико-механічного обміну в системі тіл при реальному, як правило – неідеальному, контакті.

В.В.Панасюк відмітив заслуги вченого в науково-організаційній роботі, який чимало зусиль доклав для розвитку наукових установ західного регіону України будучи на посаді голови Західного наукового центру.

Голова Львівської обласної ради Сендак М.Д. відмітив заслуги Я.С.Підстригача у налагодженні співпраці науковців і владних структур, яке потрібно поглиблювати і надалі. Оскільки роль наукового інтелекту та досвіду в розробці програм державної ваги дуже важлива. І в цьому плані Західний науковий центр займає вагоме місце.

У виступі заступника академіка-секретаря Відділення математики НАН України академіка НАН України Луковського І.О. охарактеризовано здобутки Я.С.Підстригача як засновника Інституту прикладних проблем механіки і математики, засновника нової школи математиків, направленої на вирішення практичних задач та підготовці цілої плеяди талановитих і відомих вчених.

Директор Інституту гідромеханіки НАН України академік НАН України Грінченко В.Т. звернув увагу присутніх на те, що вся титанічна робота Я.С.Підстригача була проведена за недовгий як для науковця вік. І скільки ще нових ідей та підходів могли бути зреалізовані талановитим вченим. Грінченко В.Т. зазначив, що почерпнув багато цікавого у науковому плані від спілкування з Я.С. Підстригачем. Висловив побажання, щоб бажання науковців здобутися глибини знань співпадали з потребами держави, як суспільства з передовою наукою.

Академік НАН України Голубець М.А. попри наукові здобутки Я.С.Підстригача відмітив його авторитет, як керівника, лідера та передусім – прекрасної людини, до якої прислухалися не тільки науковці, а і представники влади. Крім цього наголосив на недооцінці сучасною владою ролі наукового інтелекту у розробці державницьких рішень.

Член-кореспондент НАН України Похмурський В.І. заакцентував увагу присутніх, що теоретичні роботи Я.С.Підстригача мали колосальне практичне загальногосподарське значення, оскільки розв’зували проблеми оцінки міцності конструкцій і кріплень та їх довговічності у промисловому комплексі.

У виступі директор Інституту прикладних проблем механіки та математики Кушнір Р.М. висловив подяку від учнів Я.С.Підстригача, який справив вирішальний вплив на їх становлення, творчість і приділяв велику увагу підготовці кадрів.. В цьому було переконання Я.С.Підстригача – підготовка та підбір кадрів повинні починатися ще зі шкільної парти. За ініціативою Я.С.Підстригача створено фізико-математичний ліцей, який є провідним у підготовці учнів по фізиці та математиці, налагоджено роботу по лінії Малої академії наук. Академік завжди розумів проблеми молодих науковців, надавав посильну допомогу та довіряв вирішення важливих завдань.

Голова Наукового товариства ім. Т.Шевченка, член-кореспондент НАН України Романів О.М. відзначив ключову роль Я.С.Підстригача у відновленні роботи Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Академік Я.С.Підстригач як відомий вчений, громадський діяч, голова Західного наукового центру своїми переконаннями пропагував важливість такого товариства в культурному житті суспільства та надав приміщення для його роботи в Західному науковому центрі.

Професор Підстригач В.Я., син академіка АН України Я.С.Підстригача, висловив подяку присутнім та керівництву Західного наукового центру за вшанування ювілею батька, віддав шану цілому поколінню ровесників батька, які зробили значний внесок у світову науку.

Внук академіка Я.С.Підстригача студент ЛНУ ім. Ів.Франка Я.Підстригач запевнив присутніх, що повен бажання працювати у галузі прикладної математики і розвивати надбання дідуся та створеного ним інституту, продовжуючи наукові традиції школи академіка Я.С.Підстригача.

Низці вчених, які активно працюють над розвитком наукової спадщини академіка АН України Я.С.Підстригача та розвитком заснованого ним інституту були нагороджені Почесними грамотами Президії НАН України та, Львівської обласної державної адміністрації, бюро Західного наукового центру НАН України та МОН України.

Учасники ювілейного засідання вшанували світлу пам’ять про академіка АН України Я.С. Підстригача покладанням квітів на його могилі на Личаківському кладовищі м. Львова.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки Юрія Миколайовича ЧЕРНОБАЯ
Запрошуємо на семінар Quantum Randomness, Determinism, and the Foundations of Science
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74