Західний науковий центр НАН України та МОН України

ШАБЛІЙ
Олег Іванович

Доктор географічних наук, професор, академік Академії Вищої школи України та Української екологічної академії, Почесний член Українського Географічного Товариства, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, Заслужений професор цього вищого навчального закладу.

Народився у 1935 р. с.Курівці, Зборівський район Тернопільська область. У 1950 р. закінчив школу. В 1954 р. закінчив з відзнакою Бережанське педагогічне училище. З 1954 р. О.Шаблій пов’язує своє життя з Львівським університетом. Спочатку як студент (до 1959 р.), а після закінчення – як старший лаборант, викладач (з 1961 р.), доцент (1968 р.), професор (1989 р.), завідувач кафедри (1990 р.). У 1961 р. О.Шаблій вступив до аспірантури (без відриву від виробництва). Тема кандидатської дисертації "Лісопромисловий комплекс Українських Карпат (тенденції розвитку і структура)", яку він захистив у 1966 р. у м. Львові. Вона переросла у фундаментальну проблему міжгалузевих територіальних комплексів (МТК). Після публікації серії монографій, найбільшими серед яких були "Лісопромислові комплекси Української РСР (питання теорії і моделювання)" (1971 р.) та “Межотраслевые территориальные системы (проблемы методологии и теории)” (1976 р.) ця проблема стала темою докторської дисертації, успішно захищеної у 1978 р. на Спеціалізованій раді з економічної і соціальної географії Санкт-Петербурзького університету.

О. Шаблія характеризує широкий спектр наукової діяльності: методологічні, теоретичні і прикладні питання і проблеми суспільної географії, геоекології, геоекономіки та картографії. Ним опубліковано понад 350 наукових розвідок у вітчизняних та зарубіжних виданнях, що охоплюють такі теми і проблеми:

1) загальні проблеми суспільної географії (СГ), теорії районування і суспільно-географічного комплексування, законів і закономірностей територіальної організації суспільства (ТОС) та ін. Ним розроблена концепція міжгалузевих територіальних комплексів, визначено риси їх подібності і відмінності з енерговиробничими і виробничо-технологічними циклами, систематизовано і типологізовано закони і закономірності територіальної організації виробництва (ТОВ) і обґрунтовано саму категорію ТОВ, висунуто гіпотезу про закон територіальної інтеґрації виробництва, а також принцип нестрого входження реальних територіальних систем (розселення, господарства) у їх суперсистеми. Вперше в СГ була поставлена проблема про гнучку територіальну організацію виробництва;

2) дослідження конкретних міжгалузевих комплексів і систем Західного реґіону (лісовиробничих, агропромислових, рекреаційних, транспортних) тощо. Виявлено найсуттєвіші риси і тенденції розвитку, структури, зв’язків і територіальної організації цих комплексів. Більшість праць присвячені дослідженню МТК Українських Карпат. У працях О.Шаблія вперше піднято проблему про компонентно-функціональну і територіально-функціональну структуру територіальних комплексів;

3) сутність і структура екологічної науки і місце у ній геоекології. У серії публікацій з цієї проблеми поставлено проблему метаекології і теоретичної екології, які є ядром усієї екологічної науки і можуть появитися лише на високому ступені її розвитку. Ним розкрито географічні імперативи екологічної діяльності, обґрунтовано категорії реґіональної еколого-економічної проблеми і ситуації (останні разом з д.е.н. Маркіяном Мальським). Обґрунтовано наукову гіпотезу про аридизацію Західного реґіону України (разом з проф. Степаном Трохимчуком);

4) районування території України і окремих її реґіонів. Зокрема, у навчальному посібнику "Соціально-економічна географія України" (1994 р.) ним виділено шість – соціально-економічних райони (до цього часу різні вчені досліджували лише власне економічні райони) на основі урахування генетично-історичного та функціонально-організаційного принципів. В окремих публікаціях здійснено економічне районування територій Західного реґгіону України, Українських Карпат та Львівської області;

5) нові галузеві напрямки розвитку ("точки зростання") соціально-економічної географії: проблеми етногеографії, політичної, сакральної та медичної географії, їх загального об’єкта і предмета дослідження, конкретних об’єктів вивчення та змісту. Зокрема, ним написано великий розділ під назвою "Загальні риси політичної географії" [України] у вище названому навчальному посібнику, де вперше після праць академіка Степана Рудницького найбільш повно і ґрунтовно висвітлюється геополітична сутність нашої держави (політико-географічне положення, геополітичні осі, електоральна географія, геополітичні доктрини тощо);

6) історія географії загалом та української зокрема. Вчений обґрунтував історико-генетичний принцип дослідження процесу розвитку у соціально-економічної географії і виділив в ньому три основних джерела та три головних структурних підрозділи цієї науки ("геоекономічний", "антропогеографічний", "формально-теоретичний"). Досліджено творчий доробок плеяди імен, викреслених з науки більшовицькою владою – Степана Рудницького, Володимира Кубійовича, Олени Степанів, Івана Теслі, Григорія Дрогомирецького, Миколи Кулицького та ін. Вперше опубліковано монографічні праці про внесок у географічну науку академіка Степана Рудницького (1994р.) та професора Володимира Кубійовича (1996 р.). Зусиллями вченого (упорядник і автор вступних статей) появляються у друці праці С.Рудницького (1994 р.) та два томи праць В.Кубійовича (1995, 2000 рр.). У 1994 р.за редакцією О.Шаблія виходить збірник наукових праць, присвячений С.Рудницькому; у 2002 р. започатковано серію під назвою "Постаті українського землезнання" (вийшли книги праць проф. О. Ващенка, І. Теслі, О. Степанів);

7) картографічне моделювання територіальних систем розселення і господарства. Ррозроблено оригінальні легенди карт міжгалузевих комплексів з урахуванням їх компонентно-функціональної структури. За його керівництвом і участю виконано три шкільно-краєзнавчих атласи західних областей України (Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської), виданих відповідно у 1989, 1990 і 1991-му роках. У 2000 р. опубліковано "Географічний атлас Львівської області" із серії "Моя Батьківщина"(перевидання у 2002 р.). Підготовлено також фундаментальні середньомасштабні науково-дослідні атласи Івано-Франківської та Львівської областей, які передані обласним адміністраціям для практичного використання у територіальному управлінні. Готується "Географічний атлас Львова";

8) математичні методи і моделі в соціально-економічній географії. Вперше в Україні у 1984 р. опубліковано з грифом Міносвіти навчальний посібник "Математичні методи в економічній географії" українською мовою. Доповнений новими темами, він вийшов у 1994 р. під назвою "Математичні методи в соціально-економічній географії" (20 др.а.). Серія публікацій автора присвячена математично-картографічному моделюванню еколого-географічної ситуацій. О.Шаблій активно пропагує і впроваджує у географічні дослідження методи і прийоми багатовимірного аналізу, засоби теорії графів, теорії множин і математичної логіки тощо.

Усі ці напрямки синтезовано у монографії "Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії (2001 р., 46 др.а.).

Одноособові монографії:

1. Лісопромислові комплекси Української РСР (питання теорії і моделювання). – Львів: Вища школа. – 1973. – 186 с. (теоретичні питання поняття лісопромислового комплексу України (ЛПК); вперше виділено у структурі ЛПК систему виробничо-технологічних циклів, систематизавано фактори розвитку і територіальної організації ЛПК; викладено основи математичного і картографічного моделювання ЛПК).

2. Межотраслевые территориальные системы (проблемы методологии и теории). – Львів: Вища школа. – 1976. – 200 с. (розгортання міжгалузевої територіальної системи (МТС) як понятійного конструкта. Типізація і класифікація МТС. Математичне і картографічне моделювання МТС на прикладі агро-, лісопромислових і транспортних комплексів).

3. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. – Львів; Мюнхен: Редакційно-видавничий відділ Львів. ун–ту, 1993. – 222 с. (життєвий шлях і наукова діяльність фундатора української географії Степана Рудницького. Його внесок у розвиток теорії (визначення об’єкта географії, її класифікація, понятійний апарат) науки, формування національної політичної географії і геополітики, картографії).

4. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. – Львів: Фенікс, 1996. – 704 с. (розгорнутий життєпис В.Кубійовича як географа, картографа, енциклопедиста та громадського діяча. Його науково-організаційна діяльність у Науковому Товаристві ім. Шевченка. Спогади про В.Кубійовича відомих українських діячів і вчених (Ю.Шевельов, А.Жуковський та ін.), бібліографія його праць).

5. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с. (сучасні проблеми суспільної географії – її онтологічний та гносеологічний об’єкти, предмет дослідження, внутрішня структура та зв’язки з іншими науками; система понять і категорій, в т. ч головне поняття цієї науки; закони суспільної географії, система методів дослідження. Вивчені дискусійні проблеми розвитку політичної географії і геоекології. Питання географічного українознавства, історії української суспільної географії, її визначні постаті. Розглядаються загальноукраїнські (демо-, соціально- і сакральногеогафічні ) та реґіональні – західноукраїнські, галицькі та карпатські суспільно-географічні проблеми).

Перу вченого належить понад 350 наукових праць, у т. ч. понад 20 з них – це монографії і навчальні посібники. Частина з них видані з грифом Міносвіти України. Зокрема: "Математичні методи в економічній географії" (1984 р.), "Математичні методи в соціально-економічній географії" (1993 р.), "Основи загальної суспільної географії" (2002 р.).

Наукову роботу О.Шаблій творчо поєднує з викладацькою і навчально-методичною. Він викладає "Основи суспільної географії", "Головні проблеми суспільної географії", "Математичні методи в соціально-економічній географії" та ін. на географічному та курс "Економічна географія" – на економічному факультетах. З цих курсів ним створені оригінальні навчальні програми, а з деяких – навчальні посібники. Як професор-гість, вчений розробив курси лекцій і прочитав їх в Українському Вільному Університеті (УВУ) у Мюнхені під назвою "Історія української географії" та "Політична географія України". Для студентів, учителів та учнів проф. О.Шаблій підготував і видав з грифом Міносвіти навчальний посібник "Соціально-економічна географія України" (42 др.а. у 1994 р., 45 др.а. російське перевидання у 1995 р., друге видання українською мовою у 2000 р.) у співавторстві.

Професор О.Шаблій здійснює активну науково-організаційну роботу, готує висококваліфіковані кадри географів та економістів , в т.ч. кандидатів наук. За його керівництвом і консультацією захищено 16 дисертацій, у т. ч. одну докторську. Як член Спеціалізованих рад у ділянці географічних та економічних наук (географічних факультетів університетів Києва та Львова, Інституту географії НАН України у Києві, Інституту реґіональних досліджень НАН України у Львові, Львівського сільськогосподарського інституту). Він бере участь у визначенні науково-кваліфікаційного рівня дисертацій здобувачів вченого ступеня доктора та кандидата наук. Декілька десятків разів виступав опонентом на захисті дисертацій.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74