Західний науковий центр НАН України та МОН України

ПЕТРОВИЧ
Йосиф Михайлович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри "Економіки підприємства і менеджменту" Львівського національного інституту “Львівська політехніка”.

Службова адреса: 99013, м. Львів, вул.. Степана Бандери, 12.

Народився 24 липня 1934 року в с. Вовча Старосамбірського району Львівської області. В 1954 році закінчив з відзнакою Самбірський статистичний технікум. В 1954 році поступив і в 1959 році закінчив навчання на механічному факультеті Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Економіка і організація машинобудівної промисловості", йому присвоєна кваліфікація інженера-економіста. З 1959 до 1960 року працював на інженерних посадах в науково-дослідному секторі Політехнічного інституту, а в 1960-1963 роках – в Інституті суспільних наук АН УРСР молодшим науковим співробітником у відділі економіки. З 1963 по 1965 роки навчався в аспірантурі при кафедрі "Економіка та організація галузей промисловості" Львівського політехнічного інституту. З жовтня 1965 року працював на посаді старшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Резерви збільшення виробничих потужностей машинобудівних заводів і шляхи їх використання" і отримав ступінь кандидата економічних наук. У 1970 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "економіка, організація і планування народного господарства". У 1983 році захистив докторську дисертацію в Інституті економіки промисловості АН УРСР у місті Донецьку на тему "Організація інтенсивного використання виробничих потужностей підприємств машинобудування (теорія і методи)", і отримав науковий ступінь доктора економічних наук. В 1985 році йому присвоєно вчене професора зі спеціальності "Економіка, планування і організація управління промисловістю і її галузями". За значний особистий внесок в розбудову національної освіти, розвиток наукових досліджень, впровадження сучасних форм навчання при підготовці спеціалістів для національного господарства Указом президента України від 29 вересня 1994 року йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". В грудні 1991 року рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України обраний академіком цієї Академії. В квітні 2002 року за значний вклад у розвиток науки організації виробництва обраний академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва. З серпня 1985 року працює завідувачем кафедри "Економіки та організації машинобудування та приладобудування" Львівського політехнічного інституту. У 1996 році її перейменовано у кафедру "Економіки підприємства і менеджменту" Національного університету "Львівська політехніка", яку він очолює до цього часу.

Його науковими інтересами є широке коло проблем економіки і організації промислового виробництва. Серед них сформований ним науковий напрям "Організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу", який став науковою школою, відомою в Україні та за її межами. Він вперше здійснив і науково обґрунтував постановку проблеми інтенсивного використання виробничих потужностей промислових підприємств і розробив наукові основи її розв’язання. Ним сформульовано принципово нові теоретичні положення щодо організації інтенсивного використання виробничих потужностей, які базуються на засадах раціональної побудови систем машин підприємства та визначено поняття "організація інтенсивного використання виробничих потужностей", обґрунтовано і введено в науковий обіг критерій оцінки рівня інтенсивного використання, розроблено шляхи удосконалення методології визначення виробничих потужностей як основи управління їх використання шляхом виявлення потенційних споживачів і проведенням маркетингових досліджень. Він ґрунтовно дослідив закономірності формування резервів виробничого потенціалу і розробив методологію їх використання. Зокрема, ним обґрунтована доцільність поділу наявних резервів на комплексні і некомплексні, розроблено методи економічної оцінки варіантів ефективної побудови системи машин як основного фактора використання резервів потужностей промислових підприємств та систему економіко-математичних моделей і алгоритмів вирішення задач на ЕОМ для найбільш раціонального вибору таких варіантів.

На початку 90-тих років минулого століття вченим зроблено відповідну корекцію наукового напряму, який він очолює. Тепер основна його увага зосереджена на "Проблемах адаптації та інтенсивного використання виробничого, інноваційного та організаційно-управлінського потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової трансформації економіки". В межах даного напряму здійснено розробки, пов’язані із структурною перебудовою економіки, серед яких значне місце відведено дослідженню питань управління адаптацією виробничого та науково-технічного потенціалу промислових підприємств до ринкових умов господарювання, обґрунтовано напрями та шляхи здійснення конверсії, диверсифікації та перепрофілювання підприємств як засобів адаптації їх по потенціалу до ринкових умов, сформульовано основи і засади управління цими процесами, обґрунтовано необхідність застосування при цьому критерію стабільної ефективності, стратегічної, структурної та операційної гнучкості.

Серед наукових інтересів вченого важливе місце займає також проблема узгодженого функціонування досконалих економічних, організаційних та мотиваційних механізмів, їх вплив на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів. З проблематики цих наукових напрямів під керівництвом та консультуванням вченого захищено 22 кандидатських та 2 докторські дисертації. На даний час аспірантами та здобувачами завершено підготовку 5 кандидатських дисертацій, 2 людей працює над докторськими і 12 над кандидатськими дисертаціями.

Результати наукової діяльності вченого знайшли відображення в його наукових монографіях, статтях та наукових посібниках. Серед них слід відзначити:

1.  Интенсификация использования производственных мощностей предприятий машиностроения. – К.: Техніка, 1984. – 207 с.

2. Планирование использования системы машин. – Львів: Світ, 1990. – 188 с.

3.  Производственная мощность и экономика предприятия. – М.: Экономика, 1990. – 180 с.

4. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві, за редакцією Петровича Й.М.) – Львів: Оксарт, 2000. – 320 с.

5. Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві, за редакцією Петровича Й.М.). 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2001. – 406 с.

На даний час вчений опублікував понад 420 наукових робіт. Серед них понад 30 монографій і книг, 6 навчальних посібників, 5 із них мають гриф Міністерства освіти і науки. В його монографіях, книгах і статтях розглядається широке коло сучасних питань економіки, організації і управління виробництвом.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74