Західний науковий центр НАН України і МОН України

Книги

2009 рік

Богдан Залізняк. Діалоги тривають: Книга інтерв’ю. Том 2 / Львів: Каменяр, 2009. – 467 с. (Умовн. друк. арк. 27,2). – Тираж 500 прим. - ISBN 978-966-607-077-0.

Другий том відомого львівського журналіста, поета, науковця, як і перший (Львів: Каменяр, 2005) – це зріз життя українського суспільства у першому шістнадцятиріччі Незалежності. Зріз як через політичні трансформації, так і через душі тих, хто творив чи продовжує творити українське буття. Дійові особи, які промовляють зі сторінок книжки до читача, - політики, державні службовці, митці та науковці.

Второй том известного львовского журналиста, поэта, научного работника, как и первый (Львов: Каменяр, 2005) – это срез жизни украинского общества в первом шестнадцатилетии Независимости. Срез как через политические трансформации, так и через души тех, кто творил или продолжает творить украинское бытие. Действующие лица, которые обращаются со страниц книги к читателю, - политики, государственные служащие, художники и научные работники.


Балуцька Л., Романюк А. та ін. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року: наук. видання / Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів: ЦПД, 2009. – 128 с. (Обл.-вид. арк. 11,03).

Це видання буде цікавим для всіх, хто цікавиться перспективами політичних змін в Україні в напрямі формування консолідованої демократії.

Это издание будет интересным для всех, кто интересуется перспективами политических изменений в Украине в направлении формирования консолидированной демократии.


Романюк А.С., Сокирка Ю.М. та ін. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів: наук. видання/ Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с. (Обл.-вид. арк. 14,26).

Розкрито теоретико-методологічні аспекти соціально-політичних поділів, проаналізовано соціополітичні поділи у Східній та Західній Європі і в цьому контексті розглянуто стан та динаміку інтеграції сучасного українського суспільства.

Раскрыты теоретико-методологические аспекты социально-политических делений, проанализированы социополитические разделения в Восточной и Западной Европе и в этом контексте рассмотрены состояние и динамику интеграции современного украинского общества.


2010 рік

А. Романюк, В. Зінчук, Н. Мельникова, Л. Скочиляс та ін. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі / Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів: ЦПД, 2010 – 168 с. (Обл.-вид. арк. 8,2).

У цьому виданні проаналізовано результати президентських виборів 2010 року, а також ряду інших виборів. Розгляд результатів виборів, які відбулися в Україні, дозволяє виділити тенденції і особливості під кутом зору регіоналізму, але не в контексті програмних, концептуальних засад, а в площині регіональних політичних преференцій.

Це видання буде цікавим для широкого кола громадськості, оскільки не відображає позиції однієї політичної сили і стосується стану справ у різних регіонах.

В этом издании проанализированы результаты президентских выборов 2010 года, а также ряда других выборов. Рассмотрение результатов выборов, которые состоялись в Украине, позволяет выделить тенденции и особенности с точки зрения регионализма, но не в контексте программных, концептуальных основ, а в плоскости региональных политических преференций.

Это издание будет интересным для широкого круга общественности, поскольку не отражает позиции одной политической силы и касается положения дел в различных регионах.


Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : Методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник: монографія . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 592 с. (Умовн. друк. арк. 34,3). Тираж – 500 прим. - ISBN 978-966-613-740-4.

У монографії розглянуто філософські проблеми цивілізаційного поступу й охоплено достатньо широке коло питань, пов’язаних зі з’ясування особливостей та імперативів сучасного наукового пізнання, синтетичної природи технічної науки й техніки. Відтворено філософський образ сучасної науки й техніки, методологічні та світоглядні особливості їхнього розвитку. Особливу увагу привернуто до визначальної системоутворювальної функції науково-технічної раціональності як парадигмального чинника становлення та розвитку сучасної техногенної цивілізації. Засобами філософської рефлексії розкрито соціокультурну й соціоантропологічну вимірність науки й техніки, проблеми та перспективи гуманізації науково-технічного розвитку.

В монографии рассмотрены философские проблемы цивилизационного развития и охвачено достаточно широкий круг вопросов, связанных с выяснением особенностей и императивов современного научного познания, синтетической природы технической науки и техники. Воспроизведен философский образ современной науки и техники, методологические и мировоззренческие особенности их развития. Особое внимание привлечено к определяющей системообразующей функции научно - технической рациональности как парадигмального фактора становления и развития современной техногенной цивилизации. Средствами философской рефлексии раскрыто социокультурную и социоантропологическую измеримость науки и техники, проблемы и перспективы гуманизации научно - технического развития.


2011 рік

Наука західного регіону України (1990-2010) / Західний науковий центр НАН України і МОНМС України. – Львів : ПАІС, 2011 – 672 с. (Умовн. друк. арк. 54,2). Тираж – 1000 прим. – ISBN 978-966-1585-64-4.

Видання ознайомлює з найважливішими результатами фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки, які отримані академічними і галузевими науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами західного регіону України впродовж 1990-2010 рр., а також показує їх практичне застосування. Окремо подано довідковий матеріал про наукові роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, інформацію про членів Національних академій наук України та підготовку наукових кадрів у регіоні. Для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться історією та розвитком науки.

Издание знакомит с важнейшими результатами фундаментальных и прикладных исследований в различных областях науки, полученных академическими и отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами западного региона Украины на протяжении 1990-2010 гг., а так же показывает их практическое применение. Отдельно представлен справочный материал о научных работах, которые отмечены Государственной премией Украины в области науки и техники, информацию о членах Национальных академий наук Украины и подготовку научных кадров в регионе. Для научных и научно-педагогических работников, аспирантов, студентов и всех интересующихся историей и развитием науки.


Соціальні послуги для людей з особливими потребами: навч. посіб. / Я.М. Кашуба, С.І. Панцир, Я.Б. Коваль та ін. – Львів, СПДФО Андрієчко А.М., 2011. – 312 с. (Умовн. друк. арк. 36,3). Тираж – 1000 прим. – ББК Х9(4Ук)305.6я73-1.

У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів та стандартів соціальних послуг, висвітлено питання щодо впровадження соціальних послуг у недержавних організаціях, подано визначення й характеристику соціальних послуг для людей з особливими потребами згідно з державними стандартами якості реабілітації/абілітації інвалідів. Розкрито питання якості надання соціальних послуг, організації роботи персоналу, який надає ці послуги, зміст кожного складника таких послуг, а також наведено інформацію щодо вищих навчальних закладів, які готують випускників за напрямком «соціальна робота».

Посібник призначено для лідерів та активістів громадських організацій людей з особливими потребами, громадських організацій, які надають соціальні послуги, соціальних працівників, науковців.

В учебном пособии, подготовленном на основе действующих законодательных актов и стандартов социальных услуг, освещены вопросы внедрения социальных услуг в негосударственных организациях, приведены определения и характеристику социальных услуг для людей с особыми потребностями согласно государственным стандартам качества реабилитации / абилитации инвалидов. Раскрыты вопросы качества предоставления социальных услуг, организации работы персонала, оказывающего эти услуги, содержание каждой составляющей таких услуг, а также приведена информация о высших учебных заведениях, которые готовят выпускников по направлению «социальная работа».

Пособие предназначено для лидеров и активистов общественных организаций людей с ограниченными возможностями, общественных организаций, оказывающих социальные услуги, социальных работников, ученых.


Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році : підсумкове видання / С.І. Панцир, М.В. Чугаєвський, М.О. Бодревич. – Львів, СПДФО Костенко С.Б., 2011. – 132 с. (Умовн. друк. арк. 7,7). Тираж – 1000 прим.

У виданні представлено результати моніторингу, який здійснювали фахівці Львівської обласної організації Ліги соціальних працівників України, Інституту соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ та Центру соціального партнерства та лобіювання Національного університету «Києво-Могилянська академія» в рамках проекту «Громадський контроль за політикою соціального захисту на центральному та регіональному рівні у Львівській області», підтриманого МФ «Відродження». Основну увагу приділено соціальним стандартам, за якими здійснюються виплати соціальної допомоги; статистиці соціальної допомоги по малозабезпеченості; якості адміністративних послуг із призначення різних видів соціальної допомоги у 2010 році.

Для широкого кола читачів.

В издании представлены результаты мониторинга, который осуществляли специалисты Львовской областной организации Лиги социальных работников Украины, Института социогуманитарных проблем человека ЗНЦ и Центра социального партнерства и лоббирования Национального университета «Киево-Могилянская академия» в рамках проекта «Гражданский контроль за политикой социальной защиты на центральном и региональном уровне во Львовской области», поддержанного МФ «Возрождение». Основное внимание уделено социальным стандартам, по которым осуществляются выплаты социальной помощи; статистике социальной помощи по малообеспеченности; качества административных услуг по назначению различных видов социальной помощи в 2010 году.

Для широкого круга читателей.


2012 рік

Природні ресурси України: навч. посіб. / П.С. Гнатів, П.Р. Хирівський, О.Д. Зинюк та ін. – Львів: Камула, 2012. – 216 с. (Умовн. друк. арк. 17,42). Тираж – 500 прим. – ISBN 978-966-433-079-1.

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологічні, біотичні, ґрунтові, водні й рекреаційні ресурси, а також людський потенціал країни. Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, сучасні ознаки і напрями їх антропотрансформації. Викладені найвагоміші принципи невиснажливого використання ресурсного потенціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони природних багатств держави. Навчальний посібник підготовлений для студентів та магістрів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

В учебном пособии представлены основные составляющие природных ресурсов Украины - природные условия, геологические, биотические, почвенные, водные и рекреационные ресурсы, а также человеческий потенциал страны. Освещены исторические вехи генезиса природной среды и ресурсов, современные признаки и направления их антропотрансформации. Изложенные весомые принципы устойчивого использования ресурсного потенциала, сохранения природной среды и действенные меры охраны природных богатств государства. Учебное пособие подготовлено для студентов и магистров специальности «экология и охрана окружающей среды».


Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 1. Філософсько-культурологічні виміри : колективна монографія / [А.Ю. Васьків, Н.П. Гапон, Г.Т. Гнатищак та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 577 с. (Умовн. друк. арк. 36,4). Тираж – 300 прим. - ISBN 978-966-613-839-5.

Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / [А.О. Вовк, О.В. Волошок, І.І. Галецька та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Мельника В.П. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 602 с. (Умовн. друк арк. 36,4). Тираж – 300 прим. – ISBN 978-966-613-840-1.

Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі : колективна монографія / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, О.Ю. Дащаківська та ін.]; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с. (Умовн. друк. арк. 48,1). Тираж – 300 прим. – ISBN 978-966-613-927-9.

Монографія – це результат колективної праці науковців, яка охоплює авторську для українського контексту тематику: головні тенденції в розробці проблеми людини в сучасній філософії, культурології, психології, політології.

Для філософів, культурологів, антропологів, буде корисною усім, хто цікавиться питаннями особистості.

Монография - это результат коллективного труда ученых, которая охватывает авторскую для украинского контекста тематику: главные тенденции в разработке проблемы человека в современной философии, культурологии, психологии, политологии.

Для философов, культурологов, антропологов, будет полезной всем, кто интересуется вопросами личности.


2013 рік

Богдан Залізняк. Діалоги тривають…: Книга інтерв’ю. Т.3 /– Львів: Каменяр, 2013. – 368 с. (Умовн. друк. арк. 21,4). Тираж – 500 прим. – ISBN 978-966-607-245-5 (науково-популярне видання).

Третій том відомого львівського журналіста, поета, науковця, як і перші два (Львів: Каменяр, 2005; Львів: Каменяр, 2009), - це зріз життя українського суспільства в часи Незалежності. Дійові особи, які промовляють зі сторінок книжок до читача, - політики, митці, науковці, люди, які мислять, переважно креативні співрозмовники.

Для масового читача.

Третий том известного львовского журналиста, поэта, ученого, как и первые два (Львов: Каменяр, 2005; Львов: Каменяр, 2009), - это срез жизни украинского общества во времена Независимости. Действующие лица, которые говорят со страниц книг к читателю, - политики, художники, ученые, люди, которые мыслят, преимущественно креативные собеседники.

Для массового читателя.


Парадигма: збірник наукових праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 7. – 480 с. + 4 іл. (Умовн. друк. арк. 28,1). Тираж – 100 прим. - ISSN 2309-4389.

Перший розділ сьомого випуску збірника наукових праць відділу української літератури Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України складають матеріали наукової конференції «Світові виміри української культури», присвяченої 100-річчю Григорія Нудьги (Львів, 22 січня 2013). Це – спогади про вченого, дослідження його літературознавчого і культурологічного доробків, есеї. Розділ «Українська література і християнська етика» містить медієвістичні та культурологічні студії, дослідження духовних аспектів української літератури ХХ ст. Статті, що об’єднані у розділ «Міжкультурна взаємодія літератур» відображають актуальну наукову роботу відділу над проблемами співіснування і взаємодії різних культур у літературах Галичини ХІХ - ХХ ст. У розділі «Публікації та джерела» вміщено тексти Г. Нудьги, В. Щурата, Б. Лепкого, Н. Гончара.

Збірник підготовлено у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка та Благодійним фондом «Фундація ім. Григорія Нудьги».

Первый раздел седьмого выпуска сборника научных трудов отдела украинской литературы Института украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины составляют материалы научной конференции «Мировые измерения украинской культуры», посвященной 100-летию Григория Нудьги (Львов, 22 января 2013). Это - воспоминания об ученом, исследования его литературоведческого и культурологического наследия, эссе. Раздел «Украинская литература и христианская этика» содержит медиевистические и культурологические студии, исследования духовных аспектов украинской литературы ХХ века. Статьи, которые объединены в раздел «Межкультурное взаимодействие литератур» отражают актуальную научную работу отдела над проблемами сосуществования и взаимодействия различных культур в литературах Галичины XIX - ХХ вв. В разделе «Публикации и источники» помещены тексты Г. Нудьги, В. Щурата, Б. Лепкого, Н. Гончара.

Сборник подготовлен в сотрудничестве с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Благотворительным фондом «Фонд им. Григория Нудьги».


2015 рік

Скальський В.Р. Методи розрахунку ресурсу, відновлення і відбракування кілець буксового підшипника локомотивів : моногр. / В.Р. Скальський, Р.Я. Ярема. – Львів: УАД, 2015. – 288 с. (Умовн. друк. арк. 17,21). – 300 прим. – ISBN 978-966-322-407-7.

У монографії викладено методологічні основи діагностування стану буксового вузла локомотива, що полягають у їх відбракуванні, відновленні та розрахунку залишкового ресурсу. Описано також методологію й обладнання для відновлення кілець у випадку їх зносу із застосуванням гальванопокривів. Розкрито підходи щодо оптимізування товщини гальванопокриву з урахуванням шкідливого впливу водню. Запропонована методика розрахунку ресурсу кільця з наявною поверхневою макротріщиною дозволяє знайти для такого дефекту відповідний пробіг локомотива до вичерпання ресурсу.

Для інженерів-експлуатаційників, наукових співробітників, аспірантів, які поєднані з технічним діагностуванням рухомого складу залізниць.

2016 рік

«Каталог інноваційних проектів регіонального розвитку» / Західний науковий центр НАН України і МОН України; Упорядники: Зинюк О. Д., Романюк Р. Р., Котерлин Г. М., Ригайло С. Я., Хомин М. Г. – Львів: ПАІС, 2016. – 132 с. (Умовн. друк. арк. 7,7). – 100 прим. – ISBN 978-617-7065-64-6.

Нині інтелектуальний потенціал суспільства стає визначальним фактором розвитку. В сучасній економіці основними чинниками успіху країни є динамічний розвиток інновацій та підприємництва при високому рівні освіти і науки. Каталог сформований на основі інформації, отриманої з анкет, надісланих науковим установам та вищим навчальним закладам регіону Західному науковому центру НАН України і МОН України. Поширення інформації про інноваційні проекти сприятиме впровадженню досягнень наукових колективів і залученню інвестицій в економіку регіону.

Каталог інноваційних проектів регіонального розвитку створений на замовлення Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.


2017 рік

Гнатів П. С., Снітинський В. В. Екосистеми і системний аналіз: наукова монографія / Львівський національний аграрний університет. Співавтори: П. С. Гнатів (Львівський національний аграрний університет), В. В. Снітинський (Львівський національний аграрний університет), О.С. Нечай (Львівський центр «Паренс»), О. Д. Зинюк (Західний науковий центр НАН України і МОН України), Т. В. Пасічник (Львівський національний аграрний університет), О. В. Зеліско (Львівський національний аграрний університет). – Львів: Колір ПРО, 2017. – 416 с. (Умовн. друк. арк. 33,71). – 100 прим. – ISBN 978-966-2501-32-2.

Подані основні положення системології, її понятійний апарат, підходи до класифікації, дослідження структури і функцій систем. Висвітлені основи й алгоритми системного аналізу, моделювання в екології й інвайронментології. Викладені основи структурно-функціональної організації і типізації природних, напівштучних і техногенних екосистем, запропоновані найпоширеніші математичні методи системного аналізу. Описаний екосистемний підхід до аналізу аграрних, лісових, водних, технічних, урбаністичних систем, консорції людини, системи моніторингу якості довкілля. Розглянуті сучасні концепції виникнення, будови й еволюції систем матеріальних, біотичних і біогеосфери.

Праця може бути корисною науковцям і фахівцям сфери керування еко- та геосоціальними процесами, а також в організації екобезпечного розвитку. Її можна рекомендувати для магістрів та аспірантів.


Богдан Залізняк. Діалоги тривають: Книга інтерв’ю. Том 4 / Львів: Каменяр, 2017. – 339 с. (Умовн. друк арк. 19,76; Обл. вид. арк. 27,95). – 500 пр. – ISBN 978-966-607-410-1. (науково-популярне видання).

Четвертий том відомого львівського журналіста (керівника Прес-центру наукової журналістики Західного наукового центру НАН України і МОН України), поета (автора одинадцяти збірок), як і перші три томи, – це зріз життя українського суспільства в часи Незалежності. Дійові особи, які промовляють зі сторінок книжки до читача, – науковці, митці, громадські діячі, політики, люди, що беруть активну участь у творенні нового україноцентричного дискурсу.

У вступній статті до четвертого тому «Діалоги тривають…» відомий український письменник і громадський діяч (на жаль, відійшов уже від нас) Роман Лубківський, писав про публікації у цьому томі: «Ця книжка повинна бути в бібліотеці кожного просвітника, громадського діяча, державного службовця, на столі у кожної людини, котра прагне відчути пульс українського серцебиття, аби перейняти в своє серце енергію державотворення».


2018 рік

Бюлетень Західного наукового центру. 2017-2018. / Західний науковий центр НАН України і МОН України. – Львів: ПАІС, 2018. – 256 с. (обл. вид. арк. 14,87) (Умовн. друк. арк. 20,8; Обл. вид. арк. 14,87). – 120 пр. – ISBN 978-917-7694-06-8.

Друкуються матеріали про основні науково-організаційні заходи, які проводить Західний науковий центр (засідання Ради, виконкому Ради Центру, Фестивалі науки, конференції) та аналітичні огляди, наукові повідомлення. Подається інформація про пам’ятні та ювілейні дати відомих вчених, установ, закладів вищої освіти Західного регіону України.


Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України / Західний науковий центр НАН України і МОН України. – Львів : ПАІС, 2018 – 244 с. (Умовн. друк. арк. 19,7; Обл. вид. арк. 13,65). – 250 пр. – ISBN 978-617-7694-05-1. (Наукове видання – довідник).

Книга знайомить з історією становлення і розвитку Західного наукового центру НАН України і МОН України та його установ, основними віхами їх діяльності і найвагомішими результатами фундаментальних та прикладних досліджень.


Богдан Залізняк. Діалоги тривають...: Книга інтерв’ю. Т. 5. – Львів: Каменяр, 2018. – 342 с. (Умовн. друк арк. 19,76; Обл. вид. арк. 27,95). – 500 пр. – ISBN 978-966-607-480-5. (науково-популярне видання).

П’ятий том відомого львівського журналіста (керівника Прес-центру наукової журналістики Західного наукового центру НАН України і МОН України), поета (автора одинадцятьох збірок), науковця, як і попередні чотири томи, – це зріз життя українського суспільства в часи Незалежності. Дійові особи, які промовляють зі сторінок книжки до читача, – науковці, митці, громадські діячі, політики, люди, що беруть активну участь у творенні нового україноцентричного дискурсу.


Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74