Західний науковий центр НАН України і МОН України

Науковці Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України продовжують працювати для безпеки і відбудови країни

Попри розв’язану російськими агресорами війну проти України, обмеже­ність або повне призупинення фінансування, науковці інституту, як і вся вітчиз­няна наукова спільнота, продовжують роботу над актуальними науковими роз­робками спрямованими на забезпечення безпеки та оборони держави, а також її післявоєнної відбудови.

Так, за результатами конкурсного відбору, проведеного у кінці 2020 року Національним фондом досліджень України на виконання наукових досліджень і розробок „Підтримка досліджень провідних та молодих учених”, 4 колективи з Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України отримали гранти на виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Ці проєкти мають різне спрямування, але всіх їх об’єднує принцип фор­мування дослідницьких груп - це тісна співпраця провідних та молодих учених, що забезпечує зв’язок поколінь і неперервність існуючих наукових традицій.

Проєкт „Фізико-механічні макро, мікро та нано механізми взаємодії вод­ню з низьколегованими сталями як фундаментальний чинник міцності та праце­здатності систем зберігання і транспортування водню” (науковий керівник проєкту – член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, професор Ігор Дмитрах) спрямований на вирішення проблеми безпечного та безаварійно­го функціонування вітчизняних трубопровідних мереж транспортування водню з урахуванням їх потенційної пошкоджуваності. Це пов’язано зі створенням водневої енергетичної інфраструктури нашої держави, і відповідно до перспек­тивних урядових планів, Україна повинна стати основним виробником та експортером водню до країн Європи через власну газотранспортну систему.

Проєкт „Розроблення нових функціональних матеріалів для потреб водне­вої енергетики” (науковий керівник проєкту – член-кореспондент НАН Украї­ни, д-р хім. наук, професор Ігор Завалій) спрямований на створення двох класів матеріалів: для генерування/акумулювання водню та функціональних матеріа­лів для компонентів паливних комірок (анода, електроліту, катода, інтерконек­та) та вивченні їх службових характеристик за впливу робочого середовища па­ливних комірок.

Проєкт „Синтез та властивості нових комплексних протикорозійних піг­ментів для лакофарбових покриттів на основі алюмосилікатних наноконтейне­рів” (керівник д-р техн. наук Сергій Корній) спрямований на створення науко­вих основ технології синтезу пігментів на основі цеоліту, що дасть змогу розро­бити ефективні замінники токсичних інгібіторів у покриттях, герметиках, клеях, а також рецептуру полімерних композицій для захисту від корозії мета­локонструкцій. Основна перевага створених інгібувальних пігментів – екологіч­на безпечність у покриттях, промислове виробництво без забруднення довкілля поряд із високою протикорозійною ефективністю. Слід відмітити наявність віт­чизняної сировинної бази для промислового виробництва пігментів (Сокир­ницьке родовище цеолітів на Закарпатті), що дасть змогу виробляти повністю український продукт, конкурентоздатний на міжнародному ринку.

Проєкт „Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фото­пружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням” (науковий керівник проєкту – д-р фіз.-мат. наук, професор Богдан Мицик) спрямований на створення бази даних перспек­тивних оптичних матеріалів для їх ефективного використання у пристроях фотопружної та акустооптичної модуляції світла в ультрафіолетовому, видимо­му та близькому інфрачервоному спектральних діапазонах.

У 2021 році, завдяки фінансовій підтримці Національного фонду дослід­жень України виконавці отримали нагоду придбати сучасне дослідницьке об­ладнання та ліцензійні програмні продукти, що дозволило принципово підви­щити рівень досліджень до світових стандартів. Слід відзначити, що на це було витрачено подекуди до третини наданого гранту. Такий підхід до фінансової частини грантів сприяє розвитку експериментальної бази інституту, а також дослідницької інфраструктури держави загалом. Доступ до цього сучасного об­ладнання зможуть отримати зацікавлені дослідники через структури, що функ­ціонують при Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України після завершення проєктів. Це зокрема, Центр колективного користування науковими приладами „Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікро­аналізу” та Лабораторія сертифікаційних механічних випробувань матеріалів.

Сьогодні, не дивлячись складний період воєнного часу, коли фінансуван­ня цих проєктів було повністю призупинено у поточному році, наукові колекти­ви продовжують їх реалізацію, оскільки розуміють їх важливість для відбудови зруйнованої та пошкодженої інфраструктури України, а також забезпечення безпеки держави.


Мирослав ХОМА,

член-кореспондент НАН України,

заступник директора з наукової роботи

ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74