Західний науковий центр НАН України та МОН України

Оголошується набір статей до збірника «СОЦІОГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ»

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з філософії, політології, економіки, культурології та психології, що відповідають тематиці журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”.

Наукова стаття має включати: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постанова завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з даного дослідження і перспективи подальшої розвідки в даному напрямку.

Виклад тексту повинен бути чітким, лаконічним, без довгих історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень. Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, назв та власних імен.

Статті, рецензії, повідомлення надсилаються українською або англійською мовами; обсяг статті від 0,5 друк. арк. (22 тис. знаків) до 0,75 друк. арк. (30 тис. знаків); повідомлень та рецензій – до 8 тис. знаків.

До статті потрібно додати повну інформацію про авторів: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня та службова адреса, №№ телефонів і E- mail.

При підготовці статті для публікації просимо дотримуватися таких правил:

 1. Стаття має бути надрукована на одній стороні стандартного аркуша чітким шрифтом через один інтервал. Формат паперу – А4, поля з усіх боків – 2 см.
 2. Приймаються рукописи, записані на CD-диску. Текстові файли подаються у форматі Times New Roman (12 pt) довільної версії, графічні файли – у форматі BMP, TIFF, GIF, JPEG або XLS ( при наявності діаграм Excel).
 3. На першій сторінці статті вказується зліва – індекс УДК. По центру потовщеними літерами ім’я та прізвище авторів, нижче – великими потовщеними літерами – назва статті, ще нижче курсивом – назва організації, в якій виконана робота, з повною адресою та електронною поштою. Цю ж інформацію треба подати в кінці статті англійською мовою після списку літератури.
 4. Для статей, написаних українською мовою, потрібно подати анотацію двома мовами: українською та англійською. Анотацію українською мовою подати на початку, відразу після адреси установи, анотації англійською – наприкінці статті, теж після адреси. Анотація має якомога повніше розкривати зміст статті. Після анотації подаються ключові слова (4–7 понять) відповідними мовами. Обсяг анотації українською мовою разом із ключовими словами – 700–1000 знаків. Англійською мовою необхідно подати розширений варіант анотації – разом із ключовими словами – 4000–4500 знаків.
 5. До статей, написаних англійською мовою, додається розширений варіант анотації українською мовою (4000–4500 знаків) разом із ключовими словами – 700–1000 знаків.
 6. Список літератури подається за абеткою наприкінці статті.
 7. У тексті посилання на літературне джерело оформляється у квадратних дужках, де вказується номер у списку та сторінка [5, с. 100 ].
 8. Бібліографія оформляється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Зарубіжна література подається мовою оригіналу.
 9. Редакція залишає за собою право скорочувати і вносити редакційні правки у тексти статей.
 10. Статті, які оформлені з порушенням даних правил, редакція не розглядає і не повертає авторам.
 11. Авторського гонорару редакція не виплачує.

Редакційна колегія приймає статті до розгляду до 15.06.2015 р. (Відп. cекретар доц. Король Наталя Мирославівна, тел.: 0964 47 37 445, е-mail solomadey@gmail.com).

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74