Західний науковий центр НАН України та МОН України
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З. Т. Назарчук
"___"________________ 2007 року

План
роботи Західного наукового центру НАН України і МОН України на 2007 рік

Назва заходу Термін проведення Відповідальні виконавці Установа

І. Науково-організаційні заходи

1.1 Підготовка та науково-органі­заційне забезпечення наукових конференцій, семінарів тощо Директор ЗНЦ,
вчений секретар
ЗНЦ
1.2 Формування персонального складу Ради ЗНЦ І кв. Акад. НАН України
Назарчук З.Т.
ЗНЦ
1.3 Формування персонального складу наукових секцій І кв. Акад. НАН України
Назарчук З.Т.
ЗНЦ
1.4 Проведення науково-технічних рад Центру І кв. Директор ЗНЦ ЗНЦ

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях Ради

2.1 Підписання Угоди про співпрацю між ЗНЦ НАН України і МОН України та Львівською обласною державною адміністрацією І кв. Акад. НАН України
Назарчук З.Т.,
Зинюк О.Д.
Корній В.В.
ЗНЦ НАН України і МОН України, ЛОДА
2.2 Розроблення та підписання Програми про співпрацю між ЗНЦ НАН України і МОН України та Львівською обласною державною адміністрацією І кв. Акад. НАН України
Назарчук З.Т.,
Зинюк О.Д.
Корній В.В.
ЗНЦ НАН України і МОН України, ЛОДА
2.3 Наукова доповідь "Наукові осно­ви збереження метало­фон­ду та підвищення ресурсу пра­цездатності об’єктів тривалої експлуатації" І кв. Чл.-кор. НАН України
Похмурський В.І.
ФМІ НАН України
2.4 Проблеми сталого розвитку Львівської області (система оцінки, завдання і програми) ІІ кв. Акад. НАН України
Голубець М.А., акад. НАН України
Туниця Ю.Ю.
Інститут екології Карпат, Національний лісотехнічний університет України
2.5 Проблеми збереження біотичного і ландшафтного різноманіття в західному регіоні. ІІ кв. Акад. НАН України
Голубець М.А., акад. НАН України
Туниця Ю.Ю.
Інститут екології Карпат, Національний лісотехнічний університет України
2.6 1. Науково-методичне забезпечення розвитку альтернативної екологічно безпечної енергетики та її сировинної бази в західному регіоні України ІV кв. Акад. УААН
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет
2. Стан та перспективи про­ве­ден­ня енергоаудиту та енергоплану­вання промис­лових та житлово-кому­наль­них об’єктів західного регіону України (на прик­ла­ді Івано-Франківської області) Ректор
Крижанівський Є.І.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІІІ. Питання для розгляду на засіданнях Відділень та наукових секцій ЗНЦ

Секція економіки

3.1 Про роботу науково-навчального комплексу "Економосвіта" І кв. Д.е.н., проф. Смовженко Т.С. ІРД НАН України, Львівський банківський інститут
3.2 "Збалансованість фінан­сової сис­теми України як чинник еконо­міч­ної безпеки держави та її регіонів" Березень-квітень Ректор,
проф. Буряк П.Ю.
Львівська дер­жавна фінансова академія
3.3 Підготовка науково-обґрун­това­них програм та реко­мендацій що­до навчання та підвищення ква­лі­фікації пра­цівників регіональних органів державного управ­ління та місцевого само­вря­дування, зокрема з питань євро­пейської та євро­атлан­тичної інтеграції Директор
За луцький І.
Львівський регіональний інститут державного управління
3.4 Створення інтеграційної системи, яка б забезпечувала доступ до інформаційних ресурсів бібліотек і наукових центрів. Ректор
Дурняк Б.В.
Українська академія друкарства
3.5. Теоретико-методичні та прикладні дослідження комплексного соціально-економічного розвитку обласних регіонів. Проректор з наукової роботи
Буяк Б.Б.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
3.6. Удосконалення інституційного забезпечення трансформаційних процесів у соціально-економічному розвитку регіонів. Проректор з наукової роботи, проф.
Мельник А.Ф.
Тернопільський національний економічний університет
3.7. Розробка механізму залучення іноземних інвестицій на підпри­ємства західного регіону України Перший проректор
Бобало Ю.
Національний університет "Львівська політехніка"
3.8 Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації та агропромислової інтеграції у АПК західних областей України Ректор
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет

Секція літературознавства і мовознавства

3.9. Систематизація та унор­му­вання українсько-анг­лійсь­ко­го термінологічного апарату до­кументації й текстів у сфе­рах туризму, української куль­тури, релі­гії, історії ос­віти, музеї стики та архівування Проректор з наукової роботи Кралюк П.М. Національний університет
"Острозька академія"
3.10. Проведення міжнародної наукової конференції "Проблеми інтерпретації літературної спадщини Богдана Лепкого" (на базі університету) Проректор з наукової роботи
Буяк Б.Б.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Література в системі міждисциплінарних зв’язків Чл.-кор. НАН України
Ільницький М.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут українознавства НАН України
Координація наукових досліджень у галузі літературознавства і мовознавства Чл.-кор. НАН України
Ільницький М.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут українознавства НАН України

Секція історії і культурології

3.11 Розвиток української зарубіжної історіографії в повоєнний період (1945–1991 рр.) Проректор з наукової роботи Кралюк П.М. Національний університет
"Острозька академія"
3.12 Острозька академія кінця XVI– початку XVIІ століття як феномен української культури. Проректор з наукової роботи Кралюк П.М. Національний університет
"Острозька академія"

Секція мистецтвознавства і етнографії

Секція політології, філософії та права

3.13 Проблема консолідації навколо національної ідеї, яка б інтегрувала європейські економічні, соціальні та гуманітарні цінності, формування позитивного іміджу країни як демократичної нації. Проректор з наукової роботи, проф.
Мельник А.Ф.
Тернопільський національний економічний університет
3.14 Соціально-педагогічна підтримка дітей і підлітків в кризових ситуаціях. Проректор з наукової роботи
Буяк Б.Б.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Секція екології, загальної біології та охорони природи

3.15 Моніторинг вод транс­кор­донних рік західного регіону України на вміст важких мета­лів (Mn, Fe, Zn, Cu, Pb, Co, Cd, Нg, Cr, Ni), органічних забруд­нювачів (феноли, ароматичні вуглеводні, хлороформ, нафто­продукти, синтетичні поверх­нево-активні речовини) та аніонів (проект) Проф., д.х.н.
Каличак Я.М.,
доц., к.х.н.
Зінчук В.К.
ЛНУ ім. І Франка
(хімічний факультет)
Проект організації транскордонної системи охорони довкілля верхнього басейну річки Західний Буг. Д.б.н., проф. Третяк П.Р.,
д.с.-г.н. Малиновський А.К.,
к.с.-г.н., доц.
Сорока М.І.
Державний природознавчий музей,
Національний лісотехнічний університет України
Про розвиток комплексної зеленої зони м. Львова. Д.с.-г.н., проф.
Кучерявий В.П.
Національний лісотехнічний університет України
3.16 Проект триграничної охорони природи "Верхній Буг". Д.б.н., проф. Третяк П.Р.,
д.с.-г.н. Малиновський А.К.
Державний природознавчий музей
3.17 1.Науково-організаційне та методичне забезпечення про­цесу розвитку агроту­риз­му в регіоні
2. Наукові засади організації та інформаційного забезпечення використання і охорони земель в західному регіоні України.
Ректор
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет
3.18 Радіоекологічний моніторинг біогеоценозів західного регіону України К.с.н.
Голуб С.М.
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
3.19 Охорона навколишнього се­редовища (утилізація по­лі­мер­них відходів та вироб­ни­чо-корисні матеріали на їх ос­нові, перероблення важко­роз­чинних калійних руд Прикарпаття) Перший проректор
Бобало Ю.
Національний університет "Львівська політехніка"
3.20 Проблеми розвитку різних видів туризму та оцінка рекреаційних ресурсів Поділля та Карпат Проректор з наукової роботи
Буяк Б.Б.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
3.21 Покращення організа­цій­но-економічних механізмів раціонального використан­ня природних ресурсів у регіоні через запровадження всеохоплюючої системи екологічного моніторингу Проректор з наукової роботи,
д.е.н., проф.
Мельник А.Ф.
Тернопільський національний економічний університет
3.22 Розвиток "зеленого" туризму в регіоні. Проректор з наукової роботи,
д.е.н., проф.
Мельник А.Ф.
Тернопільський національний економічний університет

Секція медичних наук

3.23 1.Розроблення нових схем патогенетичної терапії туберкульозу у дітей і підлітків в умовах епідемії
2. Визначення пріоритетних шляхів покращення забезпечення населення ліками.
Ректор,
д.ф.н., проф.,
акад. АН ВШ України
Зіменковський Б.С.
Львівський національний ме­дичний університет імені Данила Галицького
3.24 Про "Інвестиції в медичну науку" Ректор
Нейко Є.М.
Івано-Франківський державний медичний університет
3.25 Вивчення стану фізичного здо­ров‘я та фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді західного регіону України Ректор
Герцик М.
Львівський державний університет фізичної культури

Секція молекулярної біології та біотехнології

Про стан та перспективи розвитку досліджень по отриманню біопаливного етанолу з відходів сільськогосподарського виробництва ІІ кв. чл.-кор. НАН України
Сибірний А.А.
ІБК НАН України
Про стан та перспективи наукових досліджень в галузі отримання біологічно активних речовин природного походження і біомедичні аспекти їх застосування. ІІІ кв. чл.-кор. НАН України
Стойка Р.С.,
д.б.н., проф.
Луцик М.Д.
ІБК НАН України

Секція аграрних наук

3.26 Розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарсь­ких культур, адаптованих до умов західних областей України Ректор
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет
3.27 Зрівноважений розвиток сільських регіонів західних областей України – теоретичні, методичні засади та практичні рекомендації Ректор
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет
3.28 Наукові засади організації і організаційного забезпечення використання і охорони земель західного регіону України Ректор
Снітинський В.В.
Львівський державний аграрний університет

Секція хімії

Гетероциклічні сполуки для скринінгу на біологічну активність. Проф., д.х.н. Обушак М.Д. Львівський національний університет імені Івана Франка
Створення екологічно чистих антикорозійних покрить методом нанесення неорганічних та органічних захисних поверхневих шарів. Проф., д.х.н. Обушак М.Д. Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція енергетики

3.29 Стратегія розвитку енергетики та енерго­збереження в Україні К.е.н.
Горбач Л.М.
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
Визначення пріоритетів модернізації та реконструкції ТЕС України на період до 2030 року. Проф. Мисак Й.С. НУ "Львівська політехніка",
АТ "ЛьвівОРГРЕС"
3.30 Розроблення основ теорії електробезпеки та програми створення сучасної нормативної бази України з електробезпеки Перший проректор
Бобало Ю.
Національний університет "Львівська політехніка"
3.31 Вивчення газогенераційного по­тенціалу і закономірності роз­по­ділу метану у кам’яновугільних відкладах Львівсько-Волинського басейну з метою використання його для енергетичного за без­пе­чення західного регіону України Професор
Лещу Р.Й.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція інформатики

3.32 Створення інтеграційної системи забезпечення до­сту­пу до інформаційних ре­сурсів бібліотек і наукових центрів Ректор
Дурняк Б.В.
Українська академія друкарства
3.33 Організація дільності просвітницької Інтернет-спільноти (розвиток українського сегменту Інтернет, залучення авторитетних та молодих науковців до фор­му­вання та наповнення українського сегменту Інтернет). Перший проректор
Бобало Ю.
Національний університет "Львівська політехніка"
3.34 Українська локалізація міжнародних вебсайтів, що мають філіали в Україні. Проректор з наукової роботи Кралюк П.М. Національний університет
"Острозька академія"

Секція наук про Землю

3.35 Організація служби Сонця в Україні (ССУ) на базі обсерваторій НАН України і МОНУ. Технічне та кадрове забезпечення львівського пункту ССУ на базі телескопа АФР-2 в Брюховичах (інтерференційно-поляризаційний фільтр, ПЗЗ камера, інтернет-зв'язок з комп’ютером телескопа) Директор Астрономічної обсерваторії,
к.ф.-м.н. Новосядлий Б.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція механіки і матеріалознавства

3.36 Створення комплексної системи діагностування стану, дослід­жен­ня міцності та прогнозування за­лишкового ресурсу споруд та обладнання Перший проректор
Бобало Ю.,

чл.-кор. НАН України
Похмурський В.І.
Національний університет "Львівська політехніка"
ФМІ НАН України

Секція математики і математичного моделювання

Проведення міжнародної математичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Заслуженого діяча науки України В.Я. Скоробагатька 24-28 вересня,
м.Дрогобич
член-кор. НАН України
Пташник Б.Й.

декан механіко-математичного факультету, проф. Зарічний М.М.,

директор інституту математики і фундаментальних наук, проф. Каленюк П.І.
ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Львівський національний університет ім. І.Франка

НУ "Львівська політехніка"
Проведення 8-ої люксембурсько – польсько – української конференції "Геометрія і топологія многовидів" 28 квітня – 4 травня
Ряшів-Львів
Заступник директора
з наукової роботи Пелих В.О.

декан механіко-математичного факультету, проф. Зарічний М.М.
ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Львівський національний університет ім. І.Франка
Проведення 6-ої українсько-польської конференції "Багатофункціональні пористі матеріали" 16-23 вересня,
м. Львів
Науковий керівник,
член-кор. НАН України
Бурак Я.Й., директор,
проф. Чапля Є.Я.

декан факультету прикладної математики та інформатики, проф. Савула Я.Г.
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Львівський національний університет ім. І.Франка
Розвиток підходів та методів побудови математичних моделей і дослідження фізико-механічних процесів у складних системах (фізично нелінійні пружні, локально градієнтні, напівпровідникові та пористі тіла, шаруваті структури з домішками). Числові методи і програмне забезпечення. Впродовж року Науковий керівник, член-кор. НАН України
Бурак Я.Й.,
директор, проф.
Чапля Є.Я.,

проф. Чекурін В.Ф.,
декан факультету прикладної математики та інформатики проф. Савула Я.Г.
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Львівський національний університет ім.. І.Франка
Наукова доповідь на семінарі Відділення фізико-технічних і фізико-математичних наук: "Динаміка полів, часток і процесів у загальній теорії відносності" листопад Заступник директора
з наукової роботи Пелих В.О.
ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Секція фізики

Наноструктури у фізиці та електроніці: механізми явищ та застосування у практиці Професор
Бойчук В.І.
Професор
Ткач М.В.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
Фізика і технології тонких плівок Професор
Фреїк Д.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Школа-семінар для молодих науковців у галузі статистичної фізики і теорії конденсованої речовини Професор
Стасюк І.В.
Рада молодих вчених
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів

IV. Питання для розгляду на засіданнях обласних науково-координаційних рад

4.1 Формування персонального складу науково-координаційних рад в областях західного регіону І–ІІ кв. Голови науково-координаційних рад в областях ЗНЦ

V. Поточна робота ЗНЦ

5.1 Формування і підготовка до дру­ку Бюлетеня ЗНЦ ІІ кв. Вчений секретар
Корній В.В.
ЗНЦ
5.2 Підбір інформації про наукові та освітні установи регіону до ін­фор­­­ма­ційного довідника Центру І–ІІІ кв. Пров. інж.
Ригайло С.Я.
ЗНЦ
5.3 Формування телефонного довід­ника установ Західного регіону України І кв. Пров. інж.
Ригайло С.Я.
ЗНЦ
5.4 Підготовка зведеного річного звіту та інших звітних матеріалів про наукову та науково-організаційну діяльність Центру грудень Вчений секретар
Корній В.В.
ЗНЦ
5.5 Співпраця з регіональним Цент­ром науково-технічної і еко­но­міч­ної інформації та контакто­вим пунктом 7 Рамкової про­гра­ми з досліджень та розвитку Євро­пейського союзу І-ІІ кв. Пров. інж.
Батюк І.Г.
ЗНЦ
5.6 Підготовча робота із розроблення стратегії створення на базі ЗНЦ інноваційного центру Зав. відділу
Романюк Р.Р.
ЗНЦ
5.7 Звіт про роботу Інституту соціо­гуманітарних проблем людини. грудень Директор
Зинюк О.Д.
ЗНЦ
5.8 Підготовка до друку чергових но­мерів журналу "Соціогу­мані­тарні проблеми людини" постійно Н.с.
Котерлин Г.М.
ЗНЦ
5.9 Підтримка та постійне оновлення інформації на Internet – сторінці Центру постійно Н.с.
Матвєєв Є.Е.
ЗНЦ
5.10 Створення регіональної коорди­наційної ради з інформатизації та формування планів її роботи І кв. Директор
Зинюк О.Д.,
зав. відділу
Романюк Р.Р.
ЗНЦ
5.11 Координація роботи з питань навчання аспірантів і здобувачів, а також прийому кандидатських іспитів на кафедрах іноземних мов та філософії при Центрі постійно Вчений секретар
Корній В.В.
ЗНЦ
5.12 Проведення науково-дослідних робіт за затвердженою тематикою січень – грудень Зав. відділу
Романюк Р.Р.
ЗНЦ
5.13 Проведення зборів наукової громадськості з нагоди Дня науки травень
5.14 Підготовка та підписання дого­во­рів про співпрацю з регіональ­ни­ми науковими центрами НАН України та МОН України І-ІІ кв. Акад. НАН України
Назарчук З.Т.,
директор
Зинюк О.Д.
ЗНЦ
5.15 Підготовка довідки щодо співпраці установ ЗНЦ з Малою академією наук. ІІІ кв. Романюк Р.Р. ЗНЦ
5.16 Заслухати на науково-технічній раді ЗНЦ план роботи Регіональної координаційної ради з інформатизації при Центрі. ІІ кв. Чл.-кор. НАН України
Грицик В.В.
ЗНЦ
5.17 Налагодити взаємодію з обласними науково-координаційними радами: визначити базові установи ЗНЦ в областях, сформувати списки членів цих рад; опрацювати плани роботи рад з метою визначення питань, найбільш актуальних для західного регіону України. ІІ кв. Директор Центру
Зинюк О.Д.
ЗНЦ
5.18 Оновити Положення про стипендії для провідних учених і молодих науковців та спеціалістів. IV кв. Романюк Р.Р.
Котерлин Г.М.
ЗНЦ
Директор ЗНЦ
НАН України і МОН України,
к.т.н.
О.Д. Зинюк
Учений секретар ЗНЦ
НАН України і МОН України,
к.т.н.
В.В. Корній
  
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74