Західний науковий центр НАН України та МОН України
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
і Національної академії наук України
від 01.06.2017 р. № 258 / 791

 

 

 

Міністр освіти і науки України Президент Національної академії наук України
академік НАН України
Л.М. Гриневич Б.Є. Патон
01.06.2017 р. 01.06.2017 р.

СТАТУТ
Західного наукового центру
Національної академії наук України
і Міністерства освіти і науки України

Код ЄДРПОУ - 19170696

(нова редакція)

 

 

 

м. Львів - 2017 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (далі – Центр) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що заснована на державній власності та перебуває у віданні НАН України.

Центр підпорядковується безпосередньо Президії НАН України.

1.2. Центр діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цього Статуту.

Статут і зміни до нього розробляє дирекція Центру і після обговорення в колективі наукових працівників розглядає науково-технічна рада Центру.

Статут і зміни до нього затверджуються Національною академією наук України спільно з Міністерством освіти і науки України.

1.3. Центр створений та діє з метою підвищення ролі науки у розробленні та реалізації в Україні ефективної державної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів, забезпечення вирішення регіональних наукових, соціальних, економічних, екологічних та інших проблем, об’єднання для цього зусиль наукових установ, вищих навчальних закладів, організацій, підприємств, розміщених у Західному регіоні України.

Центр проводить наукову та науково-організаційну роботу в інтересах економіки та соціального розвитку Західного регіону України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області) і за результатами діяльності спрямовує зусилля вчених регіону незалежно від їх відомчої належності на вирішення комплексних регіональних проблем переважно міжгалузевого характеру у рамках пріоритетних напрямів, що затверджуються спільно Національною академією наук України (далі – НАН України) та Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) за погодженням з відповідними місцевими органами влади, а також залучає для цього фахівців з інших регіонів.

Для Центру наукова та науково-організаційна діяльність є основною.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, емблему.

Центр має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем в суді відповідно до законодавства.

1.5. Координація діяльності Центру здійснюється одним з віце-президентів НАН України відповідно до розподілу обов'язків між членами Президії НАН України та одним з заступників Міністра освіти і науки України.

1.6. Центр підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.7. У своїй діяльності Центр взаємодіє з місцевими органами влади.

1.8. Центр не рідше одного разу на п'ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Президією НАН України. Результати звіту доводяться до відома МОН.

1.9. Повне найменування Центру українською мовою – Західний науковий центр Національ­ної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.

Повне найменування Центру англійською мовою – Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and of Ministry of Education and Science of Ukraine.

Скорочене найменування Центру українською мовою – ЗНЦ НАН України і МОН України.

Скорочене найменування Центру англійською мовою – WSC of the NAS of Ukraine and MES of Ukraine.

1.10. Місцезнаходження Центру:

вул. Матейка, 4, м. Львів, 79007.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) проведення прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і тех­ніки з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей.

2) наукове забезпечення вирішення пріоритетних проблем Західного регіону України, а саме:

- запровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження, використання місцевих та альтернативних джерел енергії, зменшення енерго- та матеріалоємності продукції;

- технологічне забезпечення зміцнення конструкційних матеріалів, методів антикорозійного захисту металоконструкцій для підвищення їх ресурсу при довгостроковій експлуатації;

- раціональне використання природно-сировинних ресурсів регіону та охорона навколишнього природного середовища;

- розроблення програм і стратегій соціально-економічного розвитку областей регіону, активізація транскордонного співробітництва та європейської інтеграції;

- підвищення нафто- та газовіддачі пластів на родовищах Прикарпаття, модернізація газотранспортної системи України;

- вивчення та збереження мистецьких пам'яток регіону, народних промислів, ремесел, дослідження соціогуманітарних проблем людини;

- сприяння розвитку науково-технічного потенціалу регіону на основі налагодження координації, розвитку міжнародних зв'язків, покращання стану інформатизації наукових установ, поліпшення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;

3) сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах Західного регіону України, поглиблення інтеграції науки і освіти;

4) активна участь у забезпеченні інноваційного розвитку господарського комп­лексу Західного регіону України, організація широкого використання в регіоні високоефективних наукових розробок учених України;

5) надання науково-технічних послуг та проведення наукової і науково-технічної експертизи;

6) забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників;

7. здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню науково-освітнього потенціалу Західного регіону України;

8. інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

2.2. Для виконання своїх основних завдань Центр:

1) здійснює незалежну оцінку стану та перспектив розвитку економіки в Західному регіоні України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення структури господарського комплексу регіону та загальної стратегії соціально-економічного розвитку його областей, організує підготовку наукових прогнозів соціально-економічного та науково-технічного розвитку регіону;

2) здійснює відбір проблем для програмного вирішення, розробляє концепції та проекти регіональних науково-технічних програм, подає їх на розгляд відповідних органів та організує їх виконання;

3) організує, координує та безпосередньо проводить із залученням учених та фахівців науково-дослідних установ різної відомчої належності комплексні наукові дослідження з проблем, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку Західного регіону України;

4) створює у встановленому порядку при Центрі наукові відділення та секції, експертні комісії, науково-координаційні ради в областях Західного регіону України;

5) укладає угоди з державними, громадськими та приватними організаціями, установами, підприємствами та окремими громадянами на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експертних робіт, та на надання послуг;

6) бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і кон­курсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів;

7) проводить наукові та науково-технічні експертизи, а також експертизи еколого-економічних наслідків розміщення в регіоні нових і реконструкції діючих господарських об'єктів;

8) розробляє програми та проекти, спрямовані на екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів у Західному регіоні України;

9) аналізує стан розвитку науки в регіоні і за його результатами здійснює заходи, спря­мовані на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону, в тому числі:

- сприяє розвитку міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків учених регіону;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення мережі наукових та навчальних закладів у регіоні, спеціалізованих учених рад;

- разом з обласними радами ректорів вищих навчальних закладів розробляє пропозиції щодо підготовки наукових спеціалістів згідно з потребами регіону;

- використовує місцеві можливості для стимулювання творчої праці молодих учених;

- проводить комплексні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних і технічних наук із залученням учених різних наукових спеціальностей;

- розробляє пропозиції щодо розвитку та раціонального використання матеріально-технічної бази наукових установ регіону; сприяє колективному користуванню системами інформаційного забезпечення, науковими приладами і обладнанням, обчислювальною технікою і дослідно-експериментальною базою;

- сприяє захисту об'єктів інтелектуальної власності наукових та інженерно-технічних працівників;

10) вивчає потреби господарського комплексу регіону в новій техніці, технологіях і матеріалах, механізми їх раціонального використання;

11) формує інформаційний банк даних із високоефективних науково-технічних розробок та інновацій, що мають перспективне значення для регіону та всієї України;

12) розробляє для місцевих органів державної влади пропозиції і конкретні заходи з побудови інноваційної інфраструктури в регіоні;

13) здійснює наукове забезпечення вирішення проблем щодо запобігання та ліквідації негативних надзвичайних ситуацій в регіоні;

14) здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.

15) здійснює пропаганду результатів наукових досліджень, нових прогресивних форм науково-технічної діяльності, організує з цією метою конференції, наради, семінари, виставки, конкурси, в тому числі міжнародні;

16) має власний офіційний веб-сайт, розміщує на ньому інформацію про наукові та науково-організаційні напрями та результати діяльності Центру та наукових установ і вищих навчальних закладів регіону, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Центру та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес;

17) проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Центру;

18) розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує їх в установленому в НАН України порядку;

19) розглядає клопотання науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів та приймає відповідні рішення щодо рекомендацій кандидатур наукових і науково-педагогічних працівників та наукових колективів Західного регіону України для відзначення державними нагородами, здобуття премій та присвоєння почесних звань, а також заохочувальними відзнаками Центру;

20) бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України. За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності;

21) надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до статуту Центру;

22) згідно з чинним законодавством реалізує на внутрішньому і зовнішньому ринках об'єкти інтелектуальної власності, що йому належать;

23) здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Центр має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.

2.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Структуру Центру розробляє дирекція, її розглядає Рада Центру та затверджує Президія НАН України.

Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ, завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності. У штаті такого підрозділу посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків.

У структурі Центру можуть бути відділ, лабораторія, секція, сектор, група, наукова (науково-технічна) бібліотека тощо.

Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи.

Структурними підрозділами Центру можуть бути також управлінські й допоміжні підрозділи і служби.

4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

4.1. Управління Центром здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цим Статутом.

4.2. Вищим керівним органом Центру є Рада, до складу якої входять провідні представники науково-технічної громадськості регіону.

Рада визначає головні пріоритети та основні напрями діяльності Центру.

4.3. Склад Ради, а також зміни у складі Ради затверджуються Президією НАН України та МОН України за поданням голови Центру.

4.4. Раду очолює голова Центру, який призначається спільним рішенням НАН України та МОН України, на строк повноважень Президії НАН України.

Голова Центру виконує представницькі функції у Президії НАН України, МОН, державних органах і органах місцевого самоврядування щодо питань, пов'язаних з визначенням пріоритетних напрямів діяльності Центру та ухвалення заходів щодо їх реалізації.

4.5. На Раду Центру покладається:

- визначення головних пріоритетів та основних напрямів діяльності Центру:

- визначення структури Центру;

- подання до Президії НАН України пропозиції щодо обрання директора Центру на підставі рішення зборів колективу наукових працівників Центру;

- розроблення та подання на розгляд відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади пропозицій щодо розвитку та матері­ального забезпечення досліджень з проблем, що мають важливе значення для Західного регіону України;

- організація взаємодії Центру з відповідними місцевими органами влади в справі реалізації регіональної науково-технічної політики;

- створення науково-координаційних рад в областях регіону, наукових секцій, відділень та експертних комісій Центру;

- схвалення рішень про участь Центру у заснуванні організацій, діяльність яких відповідає меті і завданням Центру.

4.6. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік.

4.7. Рішення Ради правомочні, якщо на засіданнях присутні не менше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.

4.8. Поточну наукову, науково-організаційну та фінансово-господарську діяльність Центру забезпечує директор Центру за погодженням з головою Центру. Директор Центру обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього Статуту.

Директор Центру є першим заступником голови Центру.

4.9. Директор Центру обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Центру на строк п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України. Одна і та сама особа не може бути директором Центру більш як два строки.

4.10. Кандидат на посаду директора Центру має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України може установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора Центру, що випливають із специфіки його діяльності.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Центру особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.11. Конкурс на заміщення посади директора Центру оголошується Президією НАН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту (повноважень) особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Центру конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Право на висунення кандидатів на заміщення посади директора Центру мають науково-технічна рада Центру, голова Центру та колективи наукових відділів Центру, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора Центру приймаються Президією НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Центру. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників Центру протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.12. Претенденти на посаду директора Центру розглядаються на зборах колективу наукових працівників Центру. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Центру.

4.13. Рішення зборів колективу наукових працівників Центру про обрання директора Центру розглядається радою Центру, яка пропонує Президії НАН України:

- призначити на посаду директора Центру кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру;

- призначити на посаду директора Центру кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків штатних наукових працівників, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Центру на строк не більше шести місяців.

4.14. Якщо жоден із претендентів на посаду директора Центру не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Центру.

Рішення зборів колективу наукових працівників Центру про обрання у другому турі директора Центру розглядаються радою Центру, яка пропонує Президії НАН України:

 призначити на посаду директора Центру кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру;

- призначити на посаду директора Центру кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків штатних наукових працівників, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Центру на строк не більше шести місяців.

4.15. Директор Центру призначається на посаду Президією НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку Президії НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора Центру на строк не більше шести місяців.

4.16. Контракт з обраним директором Центру укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим Статутом.

4.17. Оплата праці директора Центру визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково-дослідного інституту.

4.18. Директор Центру може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Центру також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Центру. Підстави для відкликання директора Центру визначаються законодавством про працю.

Подання про відкликання директора Центру може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Центру не менше, ніж половиною статутного складу науково-технічної ради Центру.

Збори колективу наукових працівників вважаються повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї державної наукової установи. Рішення про відкликання керівника приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової установи.

4.19. Директор Центру у межах наданих йому повноважень організує діяльність Центру.

4.20. Директор Центру відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, цим Статутом, а також контрактом.

4.21. Директор Центру має право:

- розпоряджатися майном Центру у межах та у спосіб, що передбачені контрактом та цим Статутом, згідно з чинним законодавством та в порядку, встановленому в НАН України;

- представляти Центр в органах державної влади та органах місцевого самовря­дування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення, видавати довіреності;

- відкривати від імені Центру рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казна­чейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

- укладати від імені Центру фінансові договори, контракти, угоди, підписувати рахунки, приймати рішення про подання від імені Центру претензій і позовів до юридичних осіб і громадян як в Україні, так і за кордоном;

- з метою реалізації завдань Центру видавати накази і розпорядження відповідно до трудового законодавства і чинних в НАН України положень, приймати і звільняти з роботи працівників Центру, встановлювати їх посадові обов‘язки, преміювати працівників відповідно до положення Центру про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Центру; накладати на працівників Центру дисциплінарні стягнення;

- перевіряти якість роботи працівників Центру та діяльність, спрямовану на організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності;

- вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Центру;

- підписувати від імені адміністрації колективний договір.

4.22. Директор Центру зобов’язаний забезпечувати:

- провадження Центром діяльності відповідно до статутних завдань;

- розроблення планів науково-дослідних робіт у Центрі та організовувати контроль за їх виконанням;

- високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Центру, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;

- виконання Центром державного замовлення та інших договірних зобов’язань;

- дотримання Центром ліцензійних умов;

- одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

- захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

- стабільне фінансово-економічне становище Центру та ефективне використання майна, закріпленого за Центром, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

- подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Центром, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

- дотримання умов цього Статуту та колективного договору;

- захист інформації відповідно до законодавства;

- дотримання Центром вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;

- вжиття заходів до вдосконалення управління Центром, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

- створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

- своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

- цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

- своєчасне та у повному обсязі виконання Центром зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

- виконання кошторису доходів і видатків Центру, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

- ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та іншої звітності згідно з чинним законодавством;

- вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у Центрі;

- інформування широкої громадськості про діяльність Центру.

4.23. Директор Центру вирішує інші питання, що згідно із законодавством, цим Статутом і контрактом належать до його компетенції.

4.24. Директор Центру щороку звітує перед колективом наукових працівників Центру про свою діяльність.

4.25. Для розроблення на колегіальній основі основних питань наукової і науково-технічної діяльності колективу працівників Центру створюється науково-технічна рада Центру, яка виконує консультативно-дорадчі функції.

4.26. Кількісний склад науково-технічної ради складає 16 осіб.

Не менш як три чверті складу науково-технічної ради обираються на термін повноважень директора Центру таємним голосуванням на зборах наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Центру.

Директор Центру, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Центру є членами науково-технічної ради за посадою.

Голова науково-технічної ради, його заступники та вчений секретар обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу науково-технічної ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в Центрі, а також можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Центру) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у Центрі.

До складу науково-технічної ради входить також керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Центру.

4.27. У порядку виключної компетенції науково-технічна рада:

- визначає стратегію розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Центру в рамках головних пріоритетів та основних напрямів діяльності Центру, визначених радою Центру;

- проводить наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

- затверджує поточні (щорічні) плани наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

- удосконалює та розвиває структуру Центру;

- затверджує результати атестації наукових працівників;

- затверджує річні звіти про діяльність та фінансові плани (кошториси) Центру;

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах державного сектору;

- погоджує перелік професій і посад Центру, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

4.28. Науково-технічна рада обговорює основні наукові напрями діяльності Центру і рекомендує їх до затвердження Президією НАН України.

4.29. Науково-технічна рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу науково-технічної ради.

Рішення науково-технічної ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів науково-технічної ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням науково-технічної ради) голосуванням.

4.30. З метою додаткового сприяння діяльності Центру, залучення до оцінки результатів його діяльності широкого кола вчених за пропозицією науково-технічної ради та (або) рішенням Президії НАН України при Центрі може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє відповідно до положення, затвердженого Президією НАН України відповідно до законодавства.

4.31. Усі громадяни, які беруть участь у діяльності Центру на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Центру.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах.

4.32. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Центром регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією Центру відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.33. До повноважень трудового колективу Центру України належить:

- делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України);

- обговорення та схвалення колективного договору;

- розгляд питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Центру та їх сімей;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Центру, вирішуються трудовим колективом за участю директора Центру, якщо інше не передбачено законодавством.

4.34. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Центром, утворюють колектив наукових працівників Центру.

Збори колективу наукових працівників Центру вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Центру.

4.35. Збори колективу наукових працівників Центру приймають рішення про обрання або про відкликання директора Центру.

4.36. Рішення зборів колективу наукових працівників Центру приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Центру.

4.37. Заступник директора Центру з наукової роботи і вчений секретар Центру призначаються директором Центру за погодженням з головою Центру і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Центру.

Заступник директора Центру із загальних питань або з адміністративно-господарської роботи призначається директором Центру за погодженням з головою Центру та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Центру.

4.38. Керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Центру за погодженням з Президією НАН України на строк п‘ять років з правом переобрання ще на один строк.

4.39. Заступники керівників основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Центру за погодженням з Радою Центру, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України.

Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності Центру, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) наукового підрозділу, головні інженери (конструктори, технологи тощо) проекту обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Центру.

4.40. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пункті 4.39, можуть укладатися як на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

5.1. Фінансове забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та його майнового комплексу.

5.2. Фінансування основної діяльності Центру здійснюється у межах видатків, перед­бачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Центр, а також надання йому грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.

5.3. Власні надходження Центру отримуються додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до спеціального фонду.

Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Центром згідно з його основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

До складу власних надходжень Центру відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що він отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження Центру спрямовуються на виконання статутних завдань та вико­ристовуються згідно з законодавством.

5.4. Центр самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

5.5. Центр використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Центру забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Центр за рішенням його науково-технічної ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального ор­гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуго­ву­вання бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи включаються до кошторису Центру і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Центру.

5.7. Складовими матеріально-технічної бази Центру є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу Центру, закріплюється НАН України за Центром на праві оперативного управління.

5.8. Центр має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей його утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно Центру не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Центром, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів Центру здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Центру, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАН України.

5.13. Земельна ділянка передається Центру у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.

Землекористування здійснюється Центром відповідно до земельного законодавства.

Передача в оренду Центром закріплених за ним на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.

6. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ

6.1. Припинення Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за спільним рішенням Президії НАН України та МОН за поданням віце-президента НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

6.2. Ліквідація Центру здійснюється комісією, призначеною спільним рішенням Президії НАН України та МОН, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

6.4. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.5. У разі припинення Центру його активи передаються за рішенням Президії НАН України одній або кільком неприбутковим науковим установам НАН України або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74