Західний науковий центр НАН України і МОН України
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З. Т. Назарчук
"___"________________ 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Рада Західного наукового центру НАН України і МОН України (далі Рада Центру) є вищим керівним і постійно діючим органом Центру, що створюється на громадських засадах для прийняття колегіальних рішень з метою підвищення ролі науки в розробленні та реалізації в Україні, і зокрема в її західних областях, ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

1.2. У своїй діяльності Рада Центру керується Статутом ЗНЦ НАН України і МОН України, постановами Президії НАН України, іншими нормативно-правовими актами та положеннями Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

1.3. Рішення Ради Центру мають характер рекомендацій з питань, що входять до її компетенції, згідно з цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Ради

2.1. Рада визначає головні пріоритети та основні напрями діяльності Центру.

2.2. Проводить аналіз стану науки в регіоні і за результатами цього аналізу здійснює заходи, спрямовані на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону.

2.3. Вивчає потреби регіону на перспективу у фахівцях певного рівня кваліфікації та профілю підготовки.

2.4. Розробляє, затверджує та подає на розгляд Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, центральних органів виконавчої влади та місцевих органів влади пропозиції щодо розвитку та матеріального забезпечення досліджень з проблем, що мають важливе значення для західного регіону України.

2.5. Формує наукову та науково-технічну політику для забезпечення сталого економічного розвитку регіону, експертної оцінки результатів науково-дослідних і проектних робіт та залучає науковий потенціал регіону для здійснення ефективної науково-технічної та інноваційної політики в інтересах західного регіону України.

2.6. На Раду Центру покладається:

– визначення структури та затвердження планів діяльності Центру.

– організація взаємодії Центру з відповідними місцевими органами влади у справі реалізації ефективної регіональної науково-технічної політики.

– створення регіональних і обласних науково-координаційних рад, наукових секцій, відділень та експертних комісій Центру.

– прийняття рішень про участь Центру у заснуванні організацій, діяльність яких відповідає меті і завданням Центру.

– затвердження річних звітів про діяльність Центру.

2.7. Рада Центру схвалює і узагальнює рішення, прийняті на засіданні наукових секцій; розглядає надані науковими секціями річні звіти про результати їхньої діяльності.

2.8. Рада Центру розглядає і схвалює річні звіти, підготовлені вченим секретарем Ради, про діяльність цієї Ради.

2.9. Рада Центру має право:

– одержувати від науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів всю необхідну інформацію, що стосується формування науково-дослідних і проектних робіт (в строк до 15 грудня поточного року) та створювати робочі групи (комісії) для аналізу та оцінки науково-дослідних робіт, програм і проектів в інтересах потреб західного регіону.

– запрошувати до участі у роботі Ради керівників і фахівців наукових установ, підприємств і організацій західного регіону України незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності, а також громадські об’єднання, творчі наукові колективи за їхньою згодою.

3. Структура та форми роботи Ради

3.1. Склад Ради, а також зміни у складі Ради затверджуються Президією НАН України та МОН України за поданням голови Центру.

3.2. До складу Ради включаються провідні представники науково-технічної та соціогуманітарної громадськості регіону.

3.3. Раду очолює голова Центру, який за погодженням з МОН України призначається Президією НАН України з числа членів Президії на строк її повноважень. Голова Ради представляє Центр у Президії НАН України, МОН України, державних і місцевих органах влади, інших установах, організаціях та підприємствах. За відсутністю голови, керівництво Радою здійснює один із його заступників.

3.4. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства Голова Ради призначає вченого секретаря Ради.

3.5. Голова Ради організує роботу відповідно до річного та перспективного планів, що обговорюються і затверджуються на засіданнях Ради.

3.6. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. Для оперативного вирішення поточних питань Рада створює виконком Ради.

При розгляді пропозицій щодо визначення перспективних напрямів здійснення наукової політики в західному регіоні України для сталого соціально-економічного і культурного розвитку на засідання Ради запрошуються повноважні представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних відомств, установ, організацій.

3.7. Рішення Ради є правомочним, якщо на засіданнях присутні не менше половини її членів. Рішення Ради Центру оформляється протоколом і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половину присутніх членів Ради.

4. Наукові секції

4.1. Формуються з провідних науковців у відповідній галузі знань. Керівники наукових секцій утворюють виконком Ради, який затверджується головою Ради.

4.2. Виконком Ради на своїх засіданнях розглядає:

– переліки наукових тем і пропозицій, які офіційно надані представниками наукових установ та вищих навчальних закладів, для включення їх до річного тематичного плану роботи Західного наукового центру.

– пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого річного плану роботи.

– звіти виконавців на предмет якості виконаних ними робіт і перспектив впровадження їх результатів, рекомендації щодо доцільності продовження виконання науково-дослідних і проектних робіт.

4.5. Виконком Ради оформляє і подає на розгляд Ради Центру протокольні рішення, прийняті на своїх засіданнях.

 

Учений секретар Ради
к.т.н.
В.В. Корній
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Світлої пам'яті відомого вченого та організатора науки, Героя України Володимира Павловича ШЕВЧЕНКА
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74